Borgal 200mg/ml;40 mg/ml

Notice – version NL
Borgal 24%
B. BIJSLUITER
Notice – version NL
Borgal 24%
BIJSLUITER
BORGAL 24%, 200 mg/ml + 40 mg/ml, oplossing voor injectie voor runderen, paarden en
varkens.
1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen :
VIRBAC
1
ère
Avenue – 2065 M – L.I.D.
06516 CARROS
France
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte :
INTERVET INTERNATIONAL GmbH
FELDSTRASSE 1A
85716 UNTERSCHLEISSHEIM
DEUTSCHLAND
OF
VIRBAC
1ère AVENUE 2065 M - LID
F-06516 CARROS
FRANCE
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
BORGAL 24%, 200 mg/ml + 40 mg/ml, oplossing voor injectie voor runderen, paarden en
varkens.
Sulfadoxine- trimethoprim
3.
GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)
Werkzame bestanddelen:
Per ml:
sulfadoxine
200,0 mg
trimethoprim
40,0 mg
INDICATIE(S)
Voor de behandeling van primaire bacteriële infecties en ook voor de secundaire infecties
gedurende virusaandoeningen veroorzaakt door gram-positieve en gram-negatieve bacteriën die
gevoelig zijn voor de combinatie trimethoprim/sulfadoxine en rekening houdend met het
vermogen van beide actieve bestanddelen, op basis van hun farmacokinetische eigenschappen, de
plaats van de infectie in werkzame concentraties te bereiken.”
CONTRA-INDICATIE(S)
-Er mogen geen andere sulfamiden gelijktijdig toegediend worden.
-Niet toedienen aan dieren die overgevoelig zijn voor sulfonamides of trimethoprim.
-Niet gebruiken bij dieren met ernstige lever of nieraandoeningen of dieren met afwijkingen in
het bloedbeeld.
-Intraveneuze toediening is gecontra-indiceerd in geval van voorafgaand of gelijktijdig gebruik
van remmers van het centrale zenuwstelsel (bijvoorbeeld anesthetica of neuroleptica).
4.
5.
Notice – version NL
Borgal 24%
6.
BIJWERKINGEN
-Op de injectieplaats kunnen voorbijgaande zwellingen en pijnen waargenomen worden.
-Bij paarden heeft men cardiale en respiratoire shock vastgesteld, meestal na intraveneuze
injectie.
-In zeldzame gevallen, kunnen een anafylactische shock of overgevoeligheidsreactie na
toepassing optreden.
-Bloedvorming stoornissen (anemie, thrombocytopenie), nier stoornissen (kristalurie, hematurie)
en lever stoornissen kunnen optreden.
De frequentie van bijwerkingen wordt als volgt gedefinieerd:
- Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 behandelde dieren vertonen bijwerking(en))
- Vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 100 behandelde dieren)
- Soms (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 1.000 behandelde dieren)
- Zelden (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 10.000 behandelde dieren)
- Zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 behandelde dieren, inclusief geïsoleerde rapporten)
Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of u
vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in
kennis te stellen.
7.
DOELDIERSOORT(EN)
Runderen, paarden en varkens
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, TOEDIENINGSWEG(EN) EN WIJZE
VAN GEBRUIK
Dosering :
Rund, paard en varken : 2,5 mg trimethoprim en 12,5 mg sulfadoxine per kg LG equivalent
aan 3 ml Borgal 24 % per 50 kg LG.
Doseringsrange
Standaard LG
Exacte dosis Borgal 24 %
(ml)
(kg)
(ml)
volwassen rund
20-30
550*
33
volwassen paard
20-30
550*
33
vleeskalveren
5-15
150*
9
veulens
5-15
150
9
kalveren
3-5
50*
3
zeugen
8-12
160*
9.6
mestvarkens
5-8
80
4.8
loopvarkens
2.5-3
60*
3.6
gespeende biggen
1-2
25*
1.5
zogende biggen
0.5-1
1
0.6
Standaardgewicht cfr EU authorities. Ref. IFHA-Europe “GVPP, good veterinary
pharmacovigilance practice” March 2005, page 33
Toediening
:
Rund: intramusculair, subcutaan of intraveneus
Varkens: intramusculair, subcutaan of intraveneus
Paard:
traag
intraveneus
Belangrijk : Lees voor gebruik aandachtig de rubriek ‘Speciale waarschuwingen voor het
doeldier’
Wanneer geen of een onvoldoende therapeutisch resultaat wordt bekomen binnen de 24 uur na de
éérste dosis, de behandeling binnen de 48 uur herhalen met dezelfde dosis.
Diersoort
8.
Notice – version NL
Borgal 24%
9.
AANWIJZING VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
-
WACHTTIJD
Rund:
-Vlees en slachtafval :10 dagen.
-Melk4 dagen (96 u).
Varkens: Vlees en slachtafval::10 dagen.
Paard: Vlees en slachtafval :10 dagen.
10.
11.
BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN
Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Bewaren beneden 25 °C.
Bescherm tegen licht.
Houdbaarheidstermijn
Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking : 5 jaar
Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking : 4 weken
Dit diergeneesmiddel niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op de flacon.
12.
SPECIALE WAARSCHUWING(EN)
Speciale waarschuwingen voor elke doeldiersoort
1. Bij paarden heeft men cardiale en respiratoire shock vastgesteld, meestal na intraveneuze
injectie. De intraveneuze injectie zou daarom alleen gebruikt mogen worden wanneer dat
therapeutisch verantwoord is.
2. De injectieoplossing zou ongeveer op lichaamstemperatuur moeten zijn. Bij de eerste tekenen
van intolerantie moet de injectie onderbroken worden en een shock behandeling ingezet
worden. Het product moet traag ingespoten worden over een zolange periode als redelijk
mogelijk is.
3. Men moet rekening houden, in zeldzame gevallen, met de mogelijkheid van een
anafylactische shock of overgevoeligheidsreactie na toepassing.
4. Zoals met alle trimethoprim sulfonamide formulaties moet men rekening houden met de
mogelijkheid van eventuele schade aan de nieren, lever of het haematopoëtisch systeem.
5. Het risico inzake het optreden van deze ongewenste effecten is groter in bijzondere
klimatologische omstandigheden van hoge temperatuur en hoge vochtigheidsgraad.
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren :
-Dieren moeten voldoende drinken tijdens de behandeling.
- De selectie van resistentie verandert in bepaalde micro-organismen. Het is raadzaam om een
antibiogram uit te voeren voordat u het product gebruikt.
-Om te voorkomen dat de nieren tijdens de behandeling door kristalurie worden aangetast, moet
altijd voldoende drinkwater beschikbaar zijn.
Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren
toedient :
- Personen met een bekende overgevoeligheid voor sulfonamiden moeten contact met het
diergeneesmiddel vermijden. Draag hiertoe handschoenen.
- Als zich symptomen zoals huiduitslag ontwikkelen, raadpleeg dan een arts en toon deze
bijsluiter na blootstelling aan het product. Zwelling van het gezicht, de lippen of oogleden of
ademhalingsmoeilijkheden zijn ernstiger symptomen en vereisen dringende medische hulp.
Notice – version NL
Borgal 24%
Dracht :
Niet gebruiken tijdens dracht.
Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Injecteer niet tegelijkertijd met lokale anesthetica die een para-aminobenzoëzuurester bevatten.
Gelijktijdig gebruik van bepaalde combinaties van trimethoprim / sulfonamide en alfa-2-
agonisten kan hartritmestoornissen induceren. Niet gelijktijdig met alfa-2-agonisten gebruiken.
Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota):
In geval van overdosering, dient een symptomatische behandeling te worden ingesteld. Vloeistof
toedienen om de diurese en daarmee ook de uitscheiding van het diergeneesmiddel te
bevorderen
Onverenigbaarheden:
Niet mengen met andere diergeneesmiddelen.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE AFVALMATERIAAL
Geneesmiddelen mogen niet verwijderd worden via afvalwater of huishoudelijk afval.
Vraag aan uw dierenarts of apotheker wat u met overtollige diergeneesmiddelen dient te doen.
Deze maatregelen dragen bij aan de bescherming van het milieu.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
Maart 2021
OVERIGE INFORMATIE
BE-V067742 Op diergeneeskundig voorschrift
Glazen flacon van 100 en 250 ml met bromobutyl rubber stop en metalen seal.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
14.
15.
Borgal 24%
Borgal 24%
BIJSLUITER
BORGAL 24%, 200 mg/ml + 40 mg/ml, oplossing voor injectie voor runderen, paarden en
varkens.

1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

H
ouder van de vergunning voor het in de handel brengen :
VIRBAC
1ère Avenue ­ 2065 M ­ L.I.D.
06516 CARROS
France
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte :
INTERVET INTERNATIONAL GmbH
FELDSTRASSE 1A
85716 UNTERSCHLEISSHEIM
DEUTSCHLAND
OF
VIRBAC
1ère AVENUE 2065 M - LID
F-06516 CARROS
FRANCE
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
BORGAL 24%, 200 mg/ml + 40 mg/ml, oplossing voor injectie voor runderen, paarden en
varkens.
Sulfadoxine- trimethoprim
3.
GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)
Werkzame bestanddelen:
Per ml:
sulfadoxine
200,0 mg
trimethoprim
40,0 mg
4.
INDICATIE(S)
Voor de behandeling van primaire bacteriële infecties en ook voor de secundaire infecties
gedurende virusaandoeningen veroorzaakt door gram-positieve en gram-negatieve bacteriën die
gevoelig zijn voor de combinatie trimethoprim/sulfadoxine en rekening houdend met het
vermogen van beide actieve bestanddelen, op basis van hun farmacokinetische eigenschappen, de
plaats van de infectie in werkzame concentraties te bereiken.'
5.
CONTRA-INDICATIE(S)
-Er mogen geen andere sulfamiden gelijktijdig toegediend worden.
-Niet toedienen aan dieren die overgevoelig zijn voor sulfonamides of trimethoprim.
-Niet gebruiken bij dieren met ernstige lever of nieraandoeningen of dieren met afwijkingen in
het bloedbeeld.
Borgal 24%
6.
BIJWERKINGEN
-Op de injectieplaats kunnen voorbijgaande zwellingen en pijnen waargenomen worden.
-Bij paarden heeft men cardiale en respiratoire shock vastgesteld, meestal na intraveneuze
injectie.
-In zeldzame gevallen, kunnen een anafylactische shock of overgevoeligheidsreactie na
toepassing optreden.
-Bloedvorming stoornissen (anemie, thrombocytopenie), nier stoornissen (kristalurie, hematurie)
en lever stoornissen kunnen optreden.
De frequentie van bijwerkingen wordt als volgt gedefinieerd:
- Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 behandelde dieren vertonen bijwerking(en))
- Vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 100 behandelde dieren)
- Soms (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 1.000 behandelde dieren)
- Zelden (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 10.000 behandelde dieren)
- Zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 behandelde dieren, inclusief geïsoleerde rapporten)
Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of u
vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in
kennis te stellen.
7.
DOELDIERSOORT(EN)
Runderen, paarden en varkens
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, TOEDIENINGSWEG(EN) EN WIJZE
VAN GEBRUIK
Dosering :
Rund, paard en varken :
2,5 mg trimethoprim en 12,5 mg sulfadoxine per kg LG equivalent
aan 3 ml Borgal 24 % per 50 kg LG.
Diersoort
Doseringsrange
Standaard LG
Exacte dosis Borgal 24 %
(ml)
(kg)
(ml)
volwassen rund
20-30
550*
33
volwassen paard
20-30
550*
33
vleeskalveren
5-15
150*
9
veulens
5-15
150
9
kalveren
3-5
50*
3
zeugen
8-12
160*
9.6
mestvarkens
5-8
80
4.8
loopvarkens
2.5-3
60*
3.6
gespeende biggen
1-2
25*
1.5
zogende biggen
0.5-1
1
0.6
Standaardgewicht cfr EU authorities. Ref. IFHA-Europe 'GVPP, good veterinary
pharmacovigilance practice' March 2005, page 33
Toediening :
Rund: intramusculair, subcutaan of intraveneus
Varkens: intramusculair, subcutaan of intraveneus
Paard:
traag intraveneus
Belangrijk : Lees voor gebruik aandachtig de rubriek `Speciale waarschuwingen voor het
doeldier'
Borgal 24%
9.
AANWIJZING VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
-
10.
WACHTTIJD
Rund:
-Vlees en slachtafval :10 dagen.
-Melk4 dagen (96 u).
Varkens: Vlees en slachtafval::10 dagen.
Paard: Vlees en slachtafval :10 dagen.
11.
BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN
Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Bewaren beneden 25 °C.
Bescherm tegen licht.
Houdbaarheidstermijn
Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking : 5 jaar
Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking : 4 weken
Dit diergeneesmiddel niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op de flacon.
12.
SPECIALE WAARSCHUWING(EN)
Speciale waarschuwingen voor elke doeldiersoort
1. Bij paarden heeft men cardiale en respiratoire shock vastgesteld, meestal na intraveneuze
injectie. De intraveneuze injectie zou daarom alleen gebruikt mogen worden wanneer dat
therapeutisch verantwoord is.
2. De injectieoplossing zou ongeveer op lichaamstemperatuur moeten zijn. Bij de eerste tekenen
van intolerantie moet de injectie onderbroken worden en een shock behandeling ingezet
worden. Het product moet traag ingespoten worden over een zolange periode als redelijk
mogelijk is.
3. Men moet rekening houden, in zeldzame gevallen, met de mogelijkheid van een
anafylactische shock of overgevoeligheidsreactie na toepassing.
4. Zoals met alle trimethoprim sulfonamide formulaties moet men rekening houden met de
mogelijkheid van eventuele schade aan de nieren, lever of het haematopoëtisch systeem.
5. Het risico inzake het optreden van deze ongewenste effecten is groter in bijzondere
klimatologische omstandigheden van hoge temperatuur en hoge vochtigheidsgraad.
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren :
-Dieren moeten voldoende drinken tijdens de behandeling.
- De selectie van resistentie verandert in bepaalde micro-organismen. Het is raadzaam om een
antibiogram uit te voeren voordat u het product gebruikt.
-Om te voorkomen dat de nieren tijdens de behandeling door kristalurie worden aangetast, moet
altijd voldoende drinkwater beschikbaar zijn.
Borgal 24%
Dracht :
Niet gebruiken tijdens dracht.
Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Injecteer niet tegelijkertijd met lokale anesthetica die een para-aminobenzoëzuurester bevatten.
Gelijktijdig gebruik van bepaalde combinaties van trimethoprim / sulfonamide en alfa-2-
agonisten kan hartritmestoornissen induceren. Niet gelijktijdig met alfa-2-agonisten gebruiken.
Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota):
In geval van overdosering, dient een symptomatische behandeling te worden ingesteld. Vloeistof
toedienen om de diurese en daarmee ook de uitscheiding van het diergeneesmiddel te
bevorderen
Onverenigbaarheden:
Niet mengen met andere diergeneesmiddelen.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE AFVALMATERIAAL
Geneesmiddelen mogen niet verwijderd worden via afvalwater of huishoudelijk afval.
Vraag aan uw dierenarts of apotheker wat u met overtollige diergeneesmiddelen dient te doen.
Deze maatregelen dragen bij aan de bescherming van het milieu.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
Maart 2021
15.
OVERIGE INFORMATIE
BE-V067742 Op diergeneeskundig voorschrift
Glazen flacon van 100 en 250 ml met bromobutyl rubber stop en metalen seal.

Heb je dit medicijn gebruikt? Borgal 200mg/ml;40 mg/ml te vormen.

Je ervaring helpt anderen een beeld over het gebruik van Borgal 200mg/ml;40 mg/ml te vormen.

Deel als eerste jouw ervaring over Borgal 200mg/ml;40 mg/ml

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG