Amlor 5 mg

Bijsluiter: informatie voor gebruikers
14J01
14J01
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
AMLOR 5 mg harde capsules
AMLOR 10 mg harde capsules
amlodipine
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
-
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1.
Waarvoor wordt Amlor gebruikt?
2.
Wanneer mag u Amlor niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe gebruikt u Amlor?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Amlor?
6.
Aanvullende informatie
1.
WAARVOOR WORDT AMLOR GEBRUIKT?
Amlor bevat de werkzame stof amlodipine die behoort tot de groep geneesmiddelen die
calciumantagonisten worden genoemd.
Amlor wordt gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk (hypertensie) of een bepaald soort pijn
op de borst, angina pectoris genaamd; een zeldzame vorm daarvan is Prinzmetal-angina of variant
angina.
Bij patiënten met hoge bloeddruk werkt uw geneesmiddel door de bloedvaten te ontspannen, zodat het
bloed er gemakkelijker door stroomt. Bij patiënten met angina pectoris werkt Amlor door de
bloedtoevoer naar de hartspier te verbeteren, die dan meer zuurstof ontvangt; als gevolg daarvan
wordt pijn op de borst voorkomen. Uw geneesmiddel biedt geen onmiddellijke verlichting van pijn op
de borst door angina pectoris.
2.
WANNEER MAG U AMLOR NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA
VOORZICHTIG ZIJN?
Wanneer mag u Amlor niet gebruiken?
-
U bent allergisch (overgevoelig) voor amlodipine of voor een van de andere stoffen in uw
geneesmiddel, die in rubriek 6 staan vermeld, of voor andere calciumantagonisten. De allergie
kan zich uiten in jeuk, rood wordende huid of moeite met ademhalen.
-
U heeft een zeer lage bloeddruk (hypotensie).
-
U heeft een vernauwing van de aorta-hartklep (aortastenose) of cardiogene shock (een
aandoening waarbij uw hart onvoldoende bloed naar het lichaam pompt).
-
U heeft last van hartfalen na een hartaanval.
1
/
6
Bijsluiter: informatie voor gebruikers
14J01
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Amlor?
Informeer uw arts als u last heeft of heeft gehad van een van de volgende aandoeningen:
-
Recente hartaanval
-
Hartfalen
-
Sterke stijging van de bloeddruk (hypertensieve crisis)
-
Leverziekte
-
Als u tot de ouderen behoort en uw dosis moet verhoogd worden
Gebruik bij kinderen en adolescenten
Amlor is niet onderzocht bij kinderen jonger dan 6 jaar. Amlor mag alleen worden gebruikt bij
kinderen en adolescenten van 6 tot 17 jaar met hoge bloeddruk (hypertensie) (zie rubriek 3).
Voor meer informatie kunt u uw arts raadplegen.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Amlor nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat
dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.
Amlor kan andere geneesmiddelen beïnvloeden of door andere geneesmiddelen beïnvloed worden,
zoals:
-
ketoconazol, itraconazol (antischimmelmiddelen)
-
ritonavir, indinavir, nelfinavir (zogenaamde protease remmers gebruikt voor de behandeling
van HIV)
-
rifampicine, erytromycine, claritromycine (antibiotica)
-
hypericum perforatum
(sint-janskruid)
-
verapamil, diltiazem (hartgeneesmiddelen)
-
dantroleen (infuus voor ernstige afwijkingen in de lichaamstemperatuur)
-
simvastatine (een cholesterolverlagend geneesmiddel)
Amlor kan uw bloeddruk nog verder verlagen indien u al andere geneesmiddelen gebruikt voor de
behandeling van uw hoge bloeddruk.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
U mag geen pompelmoes eten en geen pompelmoessap drinken als u Amlor gebruikt. Pompelmoes en
pompelmoessap kunnen de gehalten van de werkzame stof amlodipine in het bloed verhogen,
waardoor een onvoorspelbare toename in het bloeddrukverlagende effect van Amlor kan ontstaan.
Zwangerschap
De veiligheid van amlodipine tijdens de zwangerschap bij de mens is niet vastgesteld. Als u denkt dat
u zwanger kunt zijn of als u zwanger wilt worden, moet u uw arts hiervan op de hoogte stellen voordat
u Amlor gebruikt.
Borstvoeding
Het is niet bekend of amlodipine overgaat in de moedermelk. Praat met uw arts voordat u Amlor gaat
gebruiken als u borstvoeding geeft of binnenkort gaat geven.
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Amlor kan van invloed zijn op uw rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen. Als u van
de capsules misselijk, duizelig of moe wordt of hoofdpijn krijgt, mag u geen voertuig besturen of
machines bedienen en moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts.
Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
2
/
6
Bijsluiter: informatie voor gebruikers
14J01
Dit geneesmiddel bevat minder dat 1 mmol natrium (23 mg) per capsule wat betekent dat het in feite
‘natriumvrij’ is.
3.
HOE GEBRUIKT U AMLOR?
Gebruik Amlor altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De gebruikelijke aanvangsdosis is Amlor 5 mg eenmaal daags. De dosis kan worden verhoogd naar
Amlor 10 mg eenmaal daags.
Uw geneesmiddel kan voor en na eten en drinken gebruikt worden. U moet uw geneesmiddel elke dag
op hetzelfde tijdstip innemen met wat water. Neem Amlor niet in met pompelmoessap.
Gebruik bij kinderen en adolescenten
Voor kinderen en adolescenten (6 tot 17 jaar oud) is de aanbevolen gebruikelijke startdosis 2,5 mg per
dag. De maximale aanbevolen dosis bedraagt 5 mg per dag. Amlor capsules 2,5 mg zijn momenteel
niet verkrijgbaar.
Het is belangrijk dat u de capsules blijft innemen. Wacht niet totdat uw capsules op zijn voordat u
naar uw arts gaat.
Heeft u te veel van Amlor ingenomen?
Wanneer u te veel capsules heeft ingenomen, kan uw bloeddruk dalen tot een laag of zelfs gevaarlijk
laag niveau. U kunt duizelig worden, licht in uw hoofd, flauwvallen of zich zwak voelen. Als de
bloeddruk te sterk daalt, kan er sprake zijn van een shock. Uw huid kan koel en klam aanvoelen en u
kunt het bewustzijn verliezen. Roep direct medische hulp in wanneer u te veel Amlor capsules hebt
ingenomen.
Wanneer u te veel van Amlor heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten Amlor in te nemen?
Maakt u zich geen zorgen. Als u een capsule bent vergeten, sla die dosis dan helemaal over. Neem uw
volgende dosis op het juiste tijdstip in. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van Amlor
Uw arts zal u adviseren hoe lang u dit geneesmiddel moet gebruiken. Uw aandoening kan terugkeren
als u eerder stopt met het gebruik van dit geneesmiddel dan is geadviseerd.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Amlor bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Ga
onmiddellijk
naar uw arts als u na het innemen van dit geneesmiddel last krijgt van een van de
volgende zeer zeldzame, ernstige bijwerkingen.
-
-
-
Plotselinge piepende ademhaling, pijn op de borst, kortademigheid of ademhalingsproblemen;
Opgezwollen oogleden, gezicht of lippen;
Opgezwollen tong en keel met daardoor ernstige problemen bij de ademhaling;
3
/
6
Bijsluiter: informatie voor gebruikers
14J01
-
-
-
Ernstige huidreacties zoals intense huiduitslag, netelroos, rood wordende huid over het gehele
lichaam, ernstige jeuk, blaarvorming, loslaten en opzwellen van de huid, ontsteking van
slijmvliezen (Stevens-Johnsonsyndroom) of andere allergische reacties;
Hartaanval, afwijkende hartslag;
Ontsteking van de alvleesklier die kan leiden tot ernstige buik- en rugpijn, waarbij u zich zeer
onwel voelt.
De volgende
vaak voorkomende bijwerkingen
werden gerapporteerd. Als u last hebt van een van
deze bijwerkingen of als ze
langer dan een week aanhouden,
neem dan
contact op met uw arts.
Vaak:
komen voor bij 1 tot 10 van de 100 gebruikers
-
Hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid (vooral aan het begin van de behandeling)
-
Hartkloppingen (u bewust zijn van uw hartslag), overmatig blozen
-
Buikpijn, misselijkheid
-
Enkelzwelling (oedeem), vermoeidheid
Andere bijwerkingen die zijn gerapporteerd, volgen in de lijst hieronder. Krijgt u veel last van een
van deze bijwerkingen? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact
op met uw arts of apotheker.
Soms:
komen voor bij 1 tot 10 van de 1.000 gebruikers
-
Stemmingsveranderingen, angstgevoelens, depressie, slapeloosheid
-
Bevingen, afwijkingen in de smaakbeleving, flauwvallen, zwakte
-
Verdoofd of tintelend gevoel in uw ledematen, verlies van pijngevoel
-
Stoornissen van het zicht, dubbelzien, oorsuizen
-
Lage bloeddruk
-
Niezen/loopneus veroorzaakt door ontsteking van de binnenwand van de neus (rhinitis)
-
Verandering in de stoelgang, diarree,constipatie, indigestie, droge mond, braken
-
Haaruitval, toegenomen transpiratie, jeukende huid, rode vlekken op de huid, huidverkleuring
-
Verstoorde urinelozing, meer aandrang tot ’s nachts urineren, vaker moeten plassen
-
Onvermogen om een erectie te verkrijgen, ongemak aan of vergroting van de borsten bij
mannen
-
Zwakte, pijn, zich niet goed voelen
-
Spier- of gewrichtspijn, spierkrampen, rugpijn
-
Gewichtstoename of gewichtsafname
Zelden:
komen voor bij 1 tot 10 van de 10.000 gebruikers
-
Verwardheid
Zeer zelden:
komen voor bij minder dan 1 op 10.000 gebruikers
-
Verlaagd aantal witte bloedcellen, verlaging van bloedplaatjes die leidt tot ongebruikelijke
blauwe plekken of snelle bloedingsneiging (schade aan rode bloedcellen)
-
Te hoog suikergehalte in het bloed (hyperglykemie)
-
Een stoornis aan de zenuwen die zwakte, tintelingen of gevoelloosheid kan veroorzaken
-
Hoesten
-
Opgezwollen tandvlees
-
Opgezwollen buik (gastritis)
-
Abnormale leverfunctie, ontsteking van de lever (hepatitis), gele verkleuring van de huid
(geelzucht), stijging van leverenzymen die van invloed kan zijn op bepaalde medische
onderzoeken
-
Verhoogde spierspanning
-
Ontsteking van de bloedvaten, vaak met huiduitslag
-
Gevoeligheid voor licht
-
Combinatie van stijfheid, trillingen en/of bewegingsaandoeningen
4
/
6
Bijsluiter: informatie voor gebruikers
14J01
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U AMLOR?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik Amlor niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos achter
‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Bewaren beneden 30°C.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Amlor?
De werkzame stof in Amlor 5 mg capsules is amlodipine (als besilaat).
De werkzame stof in Amlor 10 mg capsules is amlodipine (als besilaat).
De andere stoffen in Amlor zijn microkristallijne cellulose, maïszetmeel, magnesiumstearaat.
De omhulling van de harde capsule bevat:
-5 mg: gelatine, quinolinegeel, zwart ijzeroxide, titaniumdioxide.
-10 mg: gelatine, zwart ijzeroxide, geel ijzeroxide, titaniumdioxide.
De drukinkt van de omhulling van de capsule bevat: schellakglazuur, zwart ijzeroxide.
Hoe ziet Amlor eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
5 mg harde capsules: Gele en witte capsules bedrukt in zwarte inkt met AML 5 op de ene zijde en het
Pfizer-logo op de andere zijde.
10 mg harde capsules: Grijze capsules bedrukt in zwarte inkt met AML 10 op de ene zijde en het
Pfizer-logo op de andere zijde.
Amlor 5 mg capsules zijn verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 14, 28, 30, 56, 90, 98 en 100
capsules en in EAV-blisterverpakkingen met 28x1, 30x1, 56x1en 100x1 capsules.
Amlor 10 mg capsules zijn verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 14, 28, 30, 56, 90, 98 en 100
capsules en in EAV-blisterverpakkingen met 30x1, 56x1en 100x1 capsules.
Niet alle genoemde verpakingssgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Pfizer NV, Pleinlaan 17, 1050 Brussel, België.
Fabrikant
Fareva Amboise, Zone Industrielle, 29 route des Industries, 37530 Pocé-sur-Cisse, Frankrijk.
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
5 mg harde capsules:
BE148041
10 mg harde capsules:
BE148303
5
/
6
Bijsluiter: informatie voor gebruikers
14J01
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EER onder de volgende namen:
Cyprus, Griekenland, Litouwen, Roemenië: Norvasc
België, Frankrijk, Luxemburg: Amlor
Verenigd Koninkrijk: Istin
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 12/2014.
Datum van herziening: 10/2014
6
/
6
14J01
14J01
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
AMLOR 5 mg harde capsules
AMLOR 10 mg harde capsules
amlodipine
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
-
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1.
Waarvoor wordt Amlor gebruikt?
2.
Wanneer mag u Amlor niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe gebruikt u Amlor?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Amlor?
6.
Aanvullende informatie
1.
WAARVOOR WORDT AMLOR GEBRUIKT?
Amlor bevat de werkzame stof amlodipine die behoort tot de groep geneesmiddelen die
calciumantagonisten worden genoemd.
Amlor wordt gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk (hypertensie) of een bepaald soort pijn
op de borst, angina pectoris genaamd; een zeldzame vorm daarvan is Prinzmetal-angina of variant
angina.
Bij patiënten met hoge bloeddruk werkt uw geneesmiddel door de bloedvaten te ontspannen, zodat het
bloed er gemakkelijker door stroomt. Bij patiënten met angina pectoris werkt Amlor door de
bloedtoevoer naar de hartspier te verbeteren, die dan meer zuurstof ontvangt; als gevolg daarvan
wordt pijn op de borst voorkomen. Uw geneesmiddel biedt geen onmiddellijke verlichting van pijn op
de borst door angina pectoris.
2.
WANNEER MAG U AMLOR NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA
VOORZICHTIG ZIJN?

Wanneer mag u Amlor niet gebruiken?
-
U bent allergisch (overgevoelig) voor amlodipine of voor een van de andere stoffen in uw
geneesmiddel, die in rubriek 6 staan vermeld, of voor andere calciumantagonisten. De allergie
kan zich uiten in jeuk, rood wordende huid of moeite met ademhalen.
-
U heeft een zeer lage bloeddruk (hypotensie).
-
U heeft een vernauwing van de aorta-hartklep (aortastenose) of cardiogene shock (een
aandoening waarbij uw hart onvoldoende bloed naar het lichaam pompt).
-
U heeft last van hartfalen na een hartaanval.
14J01
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Amlor?
Informeer uw arts als u last heeft of heeft gehad van een van de volgende aandoeningen:
-
Recente hartaanval
-
Hartfalen
-
Sterke stijging van de bloeddruk (hypertensieve crisis)
-
Leverziekte
-
Als u tot de ouderen behoort en uw dosis moet verhoogd worden
Gebruik bij kinderen en adolescenten
Amlor is niet onderzocht bij kinderen jonger dan 6 jaar. Amlor mag alleen worden gebruikt bij
kinderen en adolescenten van 6 tot 17 jaar met hoge bloeddruk (hypertensie) (zie rubriek 3).
Voor meer informatie kunt u uw arts raadplegen.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Amlor nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat
dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.
Amlor kan andere geneesmiddelen beïnvloeden of door andere geneesmiddelen beïnvloed worden,
zoals:
-
ketoconazol, itraconazol (antischimmelmiddelen)
-
ritonavir, indinavir, nelfinavir (zogenaamde protease remmers gebruikt voor de behandeling
van HIV)
-
rifampicine, erytromycine, claritromycine (antibiotica)
-
hypericum perforatum (sint-janskruid)
-
verapamil, diltiazem (hartgeneesmiddelen)
-
dantroleen (infuus voor ernstige afwijkingen in de lichaamstemperatuur)
-
simvastatine (een cholesterolverlagend geneesmiddel)
Amlor kan uw bloeddruk nog verder verlagen indien u al andere geneesmiddelen gebruikt voor de
behandeling van uw hoge bloeddruk.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
U mag geen pompelmoes eten en geen pompelmoessap drinken als u Amlor gebruikt. Pompelmoes en
pompelmoessap kunnen de gehalten van de werkzame stof amlodipine in het bloed verhogen,
waardoor een onvoorspelbare toename in het bloeddrukverlagende effect van Amlor kan ontstaan.
Zwangerschap
De veiligheid van amlodipine tijdens de zwangerschap bij de mens is niet vastgesteld. Als u denkt dat
u zwanger kunt zijn of als u zwanger wilt worden, moet u uw arts hiervan op de hoogte stellen voordat
u Amlor gebruikt.
Borstvoeding
Het is niet bekend of amlodipine overgaat in de moedermelk. Praat met uw arts voordat u Amlor gaat
gebruiken als u borstvoeding geeft of binnenkort gaat geven.
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Amlor kan van invloed zijn op uw rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen. Als u van
de capsules misselijk, duizelig of moe wordt of hoofdpijn krijgt, mag u geen voertuig besturen of
machines bedienen en moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts.
Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
14J01
Dit geneesmiddel bevat minder dat 1 mmol natrium (23 mg) per capsule wat betekent dat het in feite
`natriumvrij' is.
3.
HOE GEBRUIKT U AMLOR?
Gebruik Amlor altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De gebruikelijke aanvangsdosis is Amlor 5 mg eenmaal daags. De dosis kan worden verhoogd naar
Amlor 10 mg eenmaal daags.
Uw geneesmiddel kan voor en na eten en drinken gebruikt worden. U moet uw geneesmiddel elke dag
op hetzelfde tijdstip innemen met wat water. Neem Amlor niet in met pompelmoessap.
Gebruik bij kinderen en adolescenten
Voor kinderen en adolescenten (6 tot 17 jaar oud) is de aanbevolen gebruikelijke startdosis 2,5 mg per
dag. De maximale aanbevolen dosis bedraagt 5 mg per dag. Amlor capsules 2,5 mg zijn momenteel
niet verkrijgbaar.
Het is belangrijk dat u de capsules blijft innemen. Wacht niet totdat uw capsules op zijn voordat u
naar uw arts gaat.
Heeft u te veel van Amlor ingenomen?
Wanneer u te veel capsules heeft ingenomen, kan uw bloeddruk dalen tot een laag of zelfs gevaarlijk
laag niveau. U kunt duizelig worden, licht in uw hoofd, flauwvallen of zich zwak voelen. Als de
bloeddruk te sterk daalt, kan er sprake zijn van een shock. Uw huid kan koel en klam aanvoelen en u
kunt het bewustzijn verliezen. Roep direct medische hulp in wanneer u te veel Amlor capsules hebt
ingenomen.
Wanneer u te veel van Amlor heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten Amlor in te nemen?
Maakt u zich geen zorgen. Als u een capsule bent vergeten, sla die dosis dan helemaal over. Neem uw
volgende dosis op het juiste tijdstip in. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van Amlor
Uw arts zal u adviseren hoe lang u dit geneesmiddel moet gebruiken. Uw aandoening kan terugkeren
als u eerder stopt met het gebruik van dit geneesmiddel dan is geadviseerd.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Amlor bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Ga
onmiddellijk naar uw arts als u na het innemen van dit geneesmiddel last krijgt van een van de
volgende zeer zeldzame, ernstige bijwerkingen.
-
Plotselinge piepende ademhaling, pijn op de borst, kortademigheid of ademhalingsproblemen;
-
Opgezwollen oogleden, gezicht of lippen;
-
Opgezwollen tong en keel met daardoor ernstige problemen bij de ademhaling;
14J01
-
Ernstige huidreacties zoals intense huiduitslag, netelroos, rood wordende huid over het gehele
lichaam, ernstige jeuk, blaarvorming, loslaten en opzwellen van de huid, ontsteking van
slijmvliezen (Stevens-Johnsonsyndroom) of andere allergische reacties;
-
Hartaanval, afwijkende hartslag;
-
Ontsteking van de alvleesklier die kan leiden tot ernstige buik- en rugpijn, waarbij u zich zeer
onwel voelt.
De volgende
vaak voorkomende bijwerkingen werden gerapporteerd. Als u last hebt van een van
deze bijwerkingen of als ze
langer dan een week aanhouden, neem dan
contact op met uw arts.
Vaak: komen voor bij 1 tot 10 van de 100 gebruikers
-
Hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid (vooral aan het begin van de behandeling)
-
Hartkloppingen (u bewust zijn van uw hartslag), overmatig blozen
-
Buikpijn, misselijkheid
-
Enkelzwelling (oedeem), vermoeidheid
Andere bijwerkingen die zijn gerapporteerd, volgen in de lijst hieronder. Krijgt u veel last van een
van deze bijwerkingen? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact
op met uw arts of apotheker.
Soms: komen voor bij 1 tot 10 van de 1.000 gebruikers
-
Stemmingsveranderingen, angstgevoelens, depressie, slapeloosheid
-
Bevingen, afwijkingen in de smaakbeleving, flauwvallen, zwakte
-
Verdoofd of tintelend gevoel in uw ledematen, verlies van pijngevoel
-
Stoornissen van het zicht, dubbelzien, oorsuizen
-
Lage bloeddruk
-
Niezen/loopneus veroorzaakt door ontsteking van de binnenwand van de neus (rhinitis)
-
Verandering in de stoelgang, diarree,constipatie, indigestie, droge mond, braken
-
Haaruitval, toegenomen transpiratie, jeukende huid, rode vlekken op de huid, huidverkleuring
-
Verstoorde urinelozing, meer aandrang tot 's nachts urineren, vaker moeten plassen
-
Onvermogen om een erectie te verkrijgen, ongemak aan of vergroting van de borsten bij
mannen
-
Zwakte, pijn, zich niet goed voelen
-
Spier- of gewrichtspijn, spierkrampen, rugpijn
-
Gewichtstoename of gewichtsafname
Zelden: komen voor bij 1 tot 10 van de 10.000 gebruikers
-
Verwardheid
Zeer zelden: komen voor bij minder dan 1 op 10.000 gebruikers
-
Verlaagd aantal witte bloedcellen, verlaging van bloedplaatjes die leidt tot ongebruikelijke
blauwe plekken of snelle bloedingsneiging (schade aan rode bloedcellen)
-
Te hoog suikergehalte in het bloed (hyperglykemie)
-
Een stoornis aan de zenuwen die zwakte, tintelingen of gevoelloosheid kan veroorzaken
-
Hoesten
- Opgezwollen tandvlees
-
Opgezwollen buik (gastritis)
-
Abnormale leverfunctie, ontsteking van de lever (hepatitis), gele verkleuring van de huid
(geelzucht), stijging van leverenzymen die van invloed kan zijn op bepaalde medische
onderzoeken
-
Verhoogde spierspanning
-
Ontsteking van de bloedvaten, vaak met huiduitslag
-
Gevoeligheid voor licht
-
Combinatie van stijfheid, trillingen en/of bewegingsaandoeningen
14J01
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U AMLOR?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik Amlor niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos achter
`EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Bewaren beneden 30°C.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Amlor?
De werkzame stof in Amlor 5 mg capsules is amlodipine (als besilaat).
De werkzame stof in Amlor 10 mg capsules is amlodipine (als besilaat).
De andere stoffen in Amlor zijn microkristallijne cellulose, maïszetmeel, magnesiumstearaat.
De omhulling van de harde capsule bevat:
-5 mg: gelatine, quinolinegeel, zwart ijzeroxide, titaniumdioxide.
-10 mg: gelatine, zwart ijzeroxide, geel ijzeroxide, titaniumdioxide.
De drukinkt van de omhulling van de capsule bevat: schellakglazuur, zwart ijzeroxide.
Hoe ziet Amlor eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
5 mg harde capsules: Gele en witte capsules bedrukt in zwarte inkt met AML 5 op de ene zijde en het
Pfizer-logo op de andere zijde.
10 mg harde capsules: Grijze capsules bedrukt in zwarte inkt met AML 10 op de ene zijde en het
Pfizer-logo op de andere zijde.
Amlor 5 mg capsules zijn verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 14, 28, 30, 56, 90, 98 en 100
capsules en in EAV-blisterverpakkingen met 28x1, 30x1, 56x1en 100x1 capsules.
Amlor 10 mg capsules zijn verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 14, 28, 30, 56, 90, 98 en 100
capsules en in EAV-blisterverpakkingen met 30x1, 56x1en 100x1 capsules.
Niet alle genoemde verpakingssgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Pfizer NV, Pleinlaan 17, 1050 Brussel, België.
Fabrikant
Fareva Amboise, Zone Industrielle, 29 route des Industries, 37530 Pocé-sur-Cisse, Frankrijk.
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
5 mg harde capsules:
BE148041
10 mg harde capsules:
BE148303
14J01
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EER onder de volgende namen:
Cyprus, Griekenland, Litouwen, Roemenië: Norvasc
België, Frankrijk, Luxemburg: Amlor
Verenigd Koninkrijk: Istin
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 12/2014.
Datum van herziening: 10/2014

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG