Tylan 100 granules 100 mg/g

Bijsluiter – NL versie
Tylan 100 Granules
B. BIJSLUITER
1
Bijsluiter – NL versie
Tylan 100 Granules
BIJSLUITER
Tylan 100 Granules, 100 mg/g, granules voor toediening in voer voor varkens en kippen
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Eli Lilly Benelux N.V.
Divisie Elanco
Markiesstraat 1
1000 Brussel
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Eli Lilly and Company Limited
Speke Operations
Fleming Road
Liverpool L24 9LN
England
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Tylan 100 Granules
Tylosine 100 mg/g
Onoplosbaar poeder voor varkens en kippen
3.
GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
Tylosinii phosphas (= tylosinum 100 miljoen IE of 100 g) – Pregelatinisata amylum - Sojae extractum
alimentum pro granulentum condensum – Isopar M – Sojae residuus q.s. ad 1000 g.
4.
INDICATIES
Varkens:
- Behandeling van varkensdysenterie
- Behandeling van aandoeningen door
Lawsonia intracellularis,
het organisme dat geassocieerd wordt
met proliferatieve enteropathieën bij varkens, zoals intestinale adenomatose (Ileitis) en
haemorrhagische enteropathie bij varkens (acuut en chronisch).
- Behandeling van infecties van de luchtwegen veroorzaakt door kiemen gevoelig voor tylosine.
Vleeskippen en moederdieren (kippen):
- Behandeling van chronische ademhalingsziekte (CRD, alveolitis) veroorzaakt door
Mycoplasma
gallisepticum
en
Mycoplasma synoviae.
- Reductie van de mortaliteit en de laesiescore bij necrotische enteritis veroorzaakt door
Clostridium
perfringens.
5.
CONTRA-INDICATIES
Niet gebruiken bij leghennen waarvan de eieren bestemd zijn voor humane consumptie.
6.
BIJWERKINGEN
Kruisresistentie met de andere macroliden en de lincosamiden is vastgesteld.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden
vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
2
Bijsluiter – NL versie
Tylan 100 Granules
7.
DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Varkens, vleeskippen en moederdieren (kippen)
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG
Toedieningsweg: oraal
Wijze van gebruik: toedienen gemengd met het voer
Enkel voor toediening aan individuele dieren
Varkens:
- Behandeling van varkensdysenterie: Voeg per dag 4-5 mg tylosine/kg lichaamsgewicht m.b.v. het
bijgeleverde maatschepje toe aan het volledige voeder (dit komt overeen met 100 ppm tylosine),
meng zorgvuldig en geef gedurende 4 weken als enige voer.
De behandeling kan vervolgd worden door de toediening van een volledig voeder met Tylan 100 Vet
Premix. Dit product is identiek aan Tylan 100 Granules.
Men kan de behandeling beginnen met een intramusculaire injectie van Tylan 200 Inspuitbaar, in een
dosering van 5 - 10 mg/kg/dag, gedurende maximaal 3 dagen. Als men geen verbetering ziet binnen
5 dagen, moet de diagnose worden herzien.
- Behandeling van aandoeningen veroorzaakt door
Lawsonia intracellularis
: Voeg per dag 4-5 mg
tylosine/kg lichaamsgewicht m.b.v. het bijgeleverde maatschepje toe aan het volledige voeder (dit
komt overeen met 100 ppm tylosine), meng zorgvuldig en geef gedurende 21 dagen als enige voer.
De behandeling kan vervolgd worden door de toediening van een volledig voeder met Tylan 100 Vet
Premix. Dit product is identiek aan Tylan 100 Granules.
- Behandeling van infecties van de luchtwegen veroorzaakt door kiemen gevoelig voor tylosine: Voeg
per dag 4-5 mg tylosine/kg lichaamsgewicht m.b.v. het bijgeleverde maatschepje toe aan het
volledige voeder (dit komt overeen met 100 ppm tylosine), meng zorgvuldig en geef gedurende 21
dagen als enige voer.
De behandeling kan vervolgd worden door de toediening van een volledig voeder met Tylan 100 Vet
Premix. Dit product is identiek aan Tylan 100 Granules.
Eén afgestreken maatschepje bevat 0,25 g tylosine.
Bij een dosering van 4 mg tylosine/kg lichaamsgewicht volstaat één afgestreken maatschepje Tylan
100 Granules voor de behandeling van een varken van 65 kg.
Bij een dosering van 5 mg tylosine/kg lichaamsgewicht volstaat één afgestreken maatschepje Tylan
100 Granules voor de behandeling van een varken van 50 kg.
Vleeskippen en moederdieren (kippen):
- Behandeling van chronische ademhalingsziekte (CRD, alveolitis) veroorzaakt door
Mycoplasma
gallisepticum
en
Mycoplasma synoviae
: Voeg 92-127 mg tylosine/kg lichaamsgewicht toe aan het
volledige voer (880 - 1100 ppm) m.b.v. het bijgeleverde maatschepje, meng zorgvuldig en geef als
enige voer gedurende de eerste vijf levensdagen, gevolgd door een tweede behandeling met 67-92
mg tylosine/kg lichaamsgewicht (880-1100 ppm) gedurende twee dagen op een leeftijd van 3-4
weken.
- Necrotische enteritis: Voeg 20 mg tylosine/kg lichaamsgewicht per dag toe aan het volledige voer
(100 ppm) m.b.v. het bijgeleverde maatschepje, meng zorgvuldig en geef als enige voer gedurende 7
dagen.
Eén afgestreken maatschepje bevat 0,25 g tylosine.
Bij een dosering van 20 mg tylosine/kg lichaamsgewicht volstaat één afgestreken maatschepje Tylan
100 Granules voor de behandeling van een 12,5 kg kip.
Bij een dosering van 67 mg tylosine/kg lichaamsgewicht volstaat één afgestreken maatschepje Tylan
100 Granules voor de behandeling van een 3,7 kg kip.
3
Bijsluiter – NL versie
Tylan 100 Granules
Bij een dosering van 92 mg tylosine/kg lichaamsgewicht volstaat één afgestreken maatschepje Tylan
100 Granules voor de behandeling van een 2,7 kg kip.
Bij een dosering van 127 mg tylosine/kg lichaamsgewicht volstaat één afgestreken maatschepje Tylan
100 Granules voor de behandeling van een 2 kg kip.
9.
Geen
10.
WACHTTIJD
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Varkens: 0 dagen
Vleeskippen en moederdieren (kippen): 1 dag
Eieren: het product is niet bestemd voor legkippen waarvan de eieren bestemd zijn voor menselijke
consumptie.
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Bewaren onder 30 °C.
Houdbaarheid na verwerking in het voer: 3 maanden
12.
SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren
toedient
Allergische personen kunnen mogelijk een reactie vertonen na contact met het product.
Bij de bewerking en menging dient men een masker en handschoenen te dragen.
Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
Geen enkel negatief effect werd waargenomen tijdens fertiliteitstudies, multigeneratie studies of
teratologische studies.
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Geen, voorzover bekend
Overdosering
Tylosine is een product dat weinig toxisch is. Geen enkel ongewenst effect werd waargenomen bij
kippen die voer met 3000 ppm tylosine kregen gedurende 5 dagen. Geen enkel ongewenst effect werd
waargenomen bij varkens die voer met 600 ppm tylosine gedurende 28 dagen kregen.
Onverenigbaarheden
Geen, voorzover bekend
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
De nodige voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden opdat het product niet in het milieu
terechtkomt.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
06/2013.
4
Bijsluiter – NL versie
Tylan 100 Granules
15.
OVERIGE INFORMATIE
BE-V140131
Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik
Uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift verkrijgbaar diergeneesmiddel
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
5
ijsluiter ­ NL versie T
ylan 100 Granules
B. BIJSLUITER
ijsluiter ­ NL versie T
ylan 100 Granules
BIJSLUITER
Tylan 100 Granules, 100 mg/g, granules voor toediening in voer voor varkens en kippen
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Eli Lilly Benelux N.V.
Divisie Elanco
Markiesstraat 1
1000 Brussel
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Eli Lilly and Company Limited
Speke Operations
Fleming Road
Liverpool L24 9LN
England
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Tylan 100 Granules
Tylosine 100 mg/g
Onoplosbaar poeder voor varkens en kippen
3.
GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
Tylosinii phosphas (= tylosinum 100 miljoen IE of 100 g) ­ Pregelatinisata amylum - Sojae extractum
alimentum pro granulentum condensum ­ Isopar M ­ Sojae residuus q.s. ad 1000 g.
4.
INDICATIES
Varkens:
- Behandeling van varkensdysenterie
- Behandeling van aandoeningen door Lawsonia intracellularis, het organisme dat geassocieerd wordt
met proliferatieve enteropathieën bij varkens, zoals intestinale adenomatose (Ileitis) en
haemorrhagische enteropathie bij varkens (acuut en chronisch).
- Behandeling van infecties van de luchtwegen veroorzaakt door kiemen gevoelig voor tylosine.
Vleeskippen en moederdieren (kippen):
- Behandeling van chronische ademhalingsziekte (CRD, alveolitis) veroorzaakt door Mycoplasma
gallisepticum en Mycoplasma synoviae.
- Reductie van de mortaliteit en de laesiescore bij necrotische enteritis veroorzaakt door Clostridium
perfringens.
5.
CONTRA-INDICATIES
Niet gebruiken bij leghennen waarvan de eieren bestemd zijn voor humane consumptie.
6.
BIJWERKINGEN
Kruisresistentie met de andere macroliden en de lincosamiden is vastgesteld.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden
vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
ijsluiter ­ NL versie T
ylan 100 Granules
7.
DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Varkens, vleeskippen en moederdieren (kippen)
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG

Toedieningsweg: oraal
Wijze van gebruik: toedienen gemengd met het voer
Enkel voor toediening aan individuele dieren

Varkens:
- Behandeling van varkensdysenterie: Voeg per dag 4-5 mg tylosine/kg lichaamsgewicht m.b.v. het
bijgeleverde maatschepje toe aan het volledige voeder (dit komt overeen met 100 ppm tylosine),
meng zorgvuldig en geef gedurende 4 weken als enige voer.
De behandeling kan vervolgd worden door de toediening van een volledig voeder met Tylan 100 Vet
Premix. Dit product is identiek aan Tylan 100 Granules.
Men kan de behandeling beginnen met een intramusculaire injectie van Tylan 200 Inspuitbaar, in een
dosering van 5 - 10 mg/kg/dag, gedurende maximaal 3 dagen. Als men geen verbetering ziet binnen
5 dagen, moet de diagnose worden herzien.
- B
ehandeling van aandoeningen veroorzaakt door L
awsonia intracellularis : Voeg per dag 4-5 mg
tylosine/kg lichaamsgewicht m.b.v. het bijgeleverde maatschepje toe aan het volledige voeder (dit
komt overeen met 100 ppm tylosine), meng zorgvuldig en geef gedurende 21 dagen als enige voer.
De behandeling kan vervolgd worden door de toediening van een volledig voeder met Tylan 100 Vet
Premix. Dit product is identiek aan Tylan 100 Granules.
- Behandeling van infecties van de luchtwegen veroorzaakt door kiemen gevoelig voor tylosine: Voeg
per dag 4-5 mg tylosine/kg lichaamsgewicht m.b.v. het bijgeleverde maatschepje toe aan het
volledige voeder (dit komt overeen met 100 ppm tylosine), meng zorgvuldig en geef gedurende 21
dagen als enige voer.
De behandeling kan vervolgd worden door de toediening van een volledig voeder met Tylan 100 Vet
Premix. Dit product is identiek aan Tylan 100 Granules.
Eén afgestreken maatschepje bevat 0,25 g tylosine.
Bij een dosering van 4 mg tylosine/kg lichaamsgewicht volstaat één afgestreken maatschepje Tylan
100 Granules voor de behandeling van een varken van 65 kg.
Bij een dosering van 5 mg tylosine/kg lichaamsgewicht volstaat één afgestreken maatschepje Tylan
100 Granules voor de behandeling van een varken van 50 kg.

Vleeskippen en moederdieren (kippen):
- B
ehandeling van chronische ademhalingsziekte (CRD, alveolitis) veroorzaakt door M
ycoplasma
ga
llisepticum e n Mycoplasma synoviae : Voeg 92-127 mg tylosine/kg lichaamsgewicht toe aan het
volledige voer (880 - 1100 ppm) m.b.v. het bijgeleverde maatschepje, meng zorgvuldig en geef als
enige voer gedurende de eerste vijf levensdagen, gevolgd door een tweede behandeling met 67-92
mg tylosine/kg lichaamsgewicht (880-1100 ppm) gedurende twee dagen op een leeftijd van 3-4
weken.
- N
ecrotische enteritis : Voeg 20 mg tylosine/kg lichaamsgewicht per dag toe aan het volledige voer
(100 ppm) m.b.v. het bijgeleverde maatschepje, meng zorgvuldig en geef als enige voer gedurende 7
dagen.
Eén afgestreken maatschepje bevat 0,25 g tylosine.
Bij een dosering van 20 mg tylosine/kg lichaamsgewicht volstaat één afgestreken maatschepje Tylan
100 Granules voor de behandeling van een 12,5 kg kip.
Bij een dosering van 67 mg tylosine/kg lichaamsgewicht volstaat één afgestreken maatschepje Tylan
100 Granules voor de behandeling van een 3,7 kg kip.
ijsluiter ­ NL versie T
ylan 100 Granules
Bij een dosering van 92 mg tylosine/kg lichaamsgewicht volstaat één afgestreken maatschepje Tylan
100 Granules voor de behandeling van een 2,7 kg kip.
Bij een dosering van 127 mg tylosine/kg lichaamsgewicht volstaat één afgestreken maatschepje Tylan
100 Granules voor de behandeling van een 2 kg kip.
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Geen
10.
WACHTTIJD
Varkens: 0 dagen
Vleeskippen en moederdieren (kippen): 1 dag
Eieren: het product is niet bestemd voor legkippen waarvan de eieren bestemd zijn voor menselijke
consumptie.
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Bewaren onder 30 °C.
Houdbaarheid na verwerking in het voer: 3 maanden
12.
SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren
toedient
Allergische personen kunnen mogelijk een reactie vertonen na contact met het product.
Bij de bewerking en menging dient men een masker en handschoenen te dragen.
Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
Geen enkel negatief effect werd waargenomen tijdens fertiliteitstudies, multigeneratie studies of
teratologische studies.
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Geen, voorzover bekend
Overdosering
Tylosine is een product dat weinig toxisch is. Geen enkel ongewenst effect werd waargenomen bij
kippen die voer met 3000 ppm tylosine kregen gedurende 5 dagen. Geen enkel ongewenst effect werd
waargenomen bij varkens die voer met 600 ppm tylosine gedurende 28 dagen kregen.
Onverenigbaarheden
Geen, voorzover bekend
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

De nodige voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden opdat het product niet in het milieu
terechtkomt.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
06/2013.
ijsluiter ­ NL versie T
ylan 100 Granules
15.
OVERIGE INFORMATIE
BE-V140131
Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik
Uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift verkrijgbaar diergeneesmiddel
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG