Troxerutine mylan 300 mg

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Troxerutine Mylan 300 mg capsules
Troxerutine
Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen.
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Troxerutine Mylan
zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
-
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
-
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
-
Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze
bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter:
1. Wat is Troxerutine Mylan 300 mg capsules en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Troxerutine Mylan 300 mg capsules inneemt
3. Hoe wordt Troxerutine Mylan 300 mg capsules ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Troxerutine Mylan 300 mg capsules
6.Aanvullende informatie
1.
WAT IS TROXERUTINE MYLAN 300 MG CAPSULES EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
Troxerutine Mylan is een venotroop en capillarotroop geneesmiddel.
Troxerutine Mylan wordt voorgesteld
- bij de behandeling van vochtophoping in de benen geassocieerd aan een slechte circulatie en
ongemakken zoals: zwaarte en pijn in de benen, gekriebel, “restless legs”, opgezwollen gevoel en
krampen ’s nachts.
- bij de behandeling van symptomen die samengaan met zwangerschapsvarices.
- bij de behandeling in combinatie met andere geneesmiddelen, van flebitis, zweren aan het been en
veneuze alteratie ten gevolge van een trombose (bloedprop).
- bij de behandeling van hemorroïden, in combinatie met andere geneesmiddelen.
2.
WAT U MOET WETEN VOORDAT U TROXERUTINE MYLAN 300 MG CAPSULES INNEEMT
Gebruik Troxerutine Mylan niet
Als u overgevoelig bent aan troxerutine of een ander bestanddeel van het product.
Wees extra voorzichtig met Troxerutine Mylan
Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek “Gebruik met andere
geneesmiddelen” te lezen.
Een gezonde levensstijl is de basis van de behandeling van veneuze stoornissen. Neem dit
geneesmiddel niet langer dan 3 maanden zonder uw arts te raadplegen.
Gebruik met andere geneesmiddelen
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als
het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.
Gebruik van Troxerutine Mylan met voedsel en drank
Geen informatie beschikbaar.
Zwangerschap en borstvoeding
Geen enkel schadelijk effect op de foetus van Troxerutine Mylan tijdens de zwangerschap werd
vastgesteld. Zoals voor bijna alle geneesmiddelen, moet men vermijden Troxerutine Mylan in te
1/3
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
nemen tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap tenzij op advies van de behandelende
geneesheer.
Het gebruik van Troxerutine Mylan tijdens de periode van borstvoeding is niet tegenaangewezen.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Geen informatie beschikbaar.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Troxerutine Mylan
Niet van toepassing.
3.
HOE WORDT TROXERUTINE MYLAN 300 MG CAPSULES INGENOMEN
Volg bij het innemen van Troxerutine Mylan nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel
uw arts of apotheker.
De behandeling wordt meestal gestart met 3 capsules per dag, als startbehandeling.
De onderhoudsdosis bedraagt meestal 2 capsules per dag. Voor sommige patiënten mag deze
consolidatiedosering aan het individu aangepast worden.
Het geneesmiddel Troxerutine Mylan wordt bij voorkeur bij de maaltijden ingenomen.
Uw arts zal u vertellen hoe lang u Troxerutine Mylan moet gebruiken. Stop de behandeling niet
voortijdig.
Wat u moet doen als u meer van Troxerutine Mylan heeft ingenomen dan u zou mogen
Geen enkel geval van ernstige overdosering werd tot op heden gemeld.
Wanneer u te veel van Troxerutine Mylan heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact
op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Troxerutine Mylan te gebruiken
Niet van toepassing.
Als u stopt met het innemen van Troxerutine Mylan
Niet van toepassing.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan Troxerutine Mylan bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen
deze bijwerkingen krijgt.
Maagdarmstelselaandoeningen
Zelden: digestieve problemen
Huid- en onderhuidaandoeningen
Zelden: allergische reacties (huidreacties), rood worden.
Zenuwstelselaandoeningen
Zelden: hoofdpijn
Deze ongewenste effecten verdwijnen snel na het stopzetten van de behandeling.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
2/3
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
5.
HOE BEWAART U TROXERUTINE MYLAN 300 MG CAPSULES ?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15 – 25°C).
Dit geneesmiddel heeft een beperkte houdbaarheid.
Uiterste gebruiksdatum:
Gebruik Troxerutine Mylan niet meer na de vervaldatum die staat vermeld
op de buitenverpakking na “EXP”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat Troxerutine Mylan
-
-
Het werkzaam bestanddeel is troxerutine.
De andere bestanddelen zijn povidone, magnesiumstearaat, talk, colloïdale silica watervrij,
capsule: gelatine, ijzeroxide geel, ijzeroxide rood, ijzeroxide zwart, erythrosine, indigotine,
titaandioxide.
Hoe ziet Troxerutine Mylan er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Troxerutine Mylan 300 mg zijn capsules met een blauwe cap en oranje body, met 300 mg troxerutine,
voor oraal gebruik. Troxerutine Mylan 300 mg capsules zijn beschikbaar in dozen met 50 of 100
capsules.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Mylan bvba/sprl
Terhulpsesteenweg 6A
1560 Hoeilaart
België
Fabrikant:
Laboratoria Wolfs
Westpoort 50-58
BE-2070 Zwijndrecht
België
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juni 2011.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 02/2011.
Afleveringswijze
: vrije aflevering
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
BE157385
3/3

Troxerutine Mylan 300 mg capsules
Troxerutine
Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen.
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Troxerutine Mylan
zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
-
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze
bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter:
1. Wat is Troxerutine Mylan 300 mg capsules en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Troxerutine Mylan 300 mg capsules inneemt
3. Hoe wordt Troxerutine Mylan 300 mg capsules ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Troxerutine Mylan 300 mg capsules
6.Aanvul ende informatie
1.
WAT IS TROXERUTINE MYLAN 300 MG CAPSULES EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
Troxerutine Mylan is een venotroop en capil arotroop geneesmiddel.
Troxerutine Mylan wordt voorgesteld
-
bij de behandeling van vochtophoping in de benen geassocieerd aan een slechte circulatie en
ongemakken zoals: zwaarte en pijn in de benen, gekriebel, 'restless legs', opgezwol en gevoel en
krampen 's nachts.
- bij de behandeling van symptomen die samengaan met zwangerschapsvarices.
-
bij de behandeling in combinatie met andere geneesmiddelen, van flebitis, zweren aan het been en
veneuze alteratie ten gevolge van een trombose (bloedprop).
- bij de behandeling van hemorroïden, in combinatie met andere geneesmiddelen.
2.
WAT U MOET WETEN VOORDAT U TROXERUTINE MYLAN 300 MG CAPSULES INNEEMT
Gebruik Troxerutine Mylan niet
Als u overgevoelig bent aan troxerutine of een ander bestanddeel van het product.
Wees extra voorzichtig met
Troxerutine Mylan
Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek 'Gebruik met andere
geneesmiddelen' te lezen.
Een gezonde levensstijl is de basis van de behandeling van veneuze stoornissen. Neem dit
geneesmiddel niet langer dan 3 maanden zonder uw arts te raadplegen.
Gebruik met andere geneesmiddelen
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als
het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.
Gebruik van Troxerutine Mylan met voedsel en drank
Geen informatie beschikbaar.
Zwangerschap en borstvoeding
Geen enkel schadelijk effect op de foetus van Troxerutine Mylan tijdens de zwangerschap werd
vastgesteld. Zoals voor bijna al e geneesmiddelen, moet men vermijden Troxerutine Mylan in te
nemen tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap tenzij op advies van de behandelende
geneesheer.
Het gebruik van Troxerutine Mylan tijdens de periode van borstvoeding is niet tegenaangewezen.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Geen informatie beschikbaar.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Troxerutine Mylan
Niet van toepassing.
3.
HOE WORDT TROXERUTINE MYLAN 300 MG CAPSULES INGENOMEN
Volg bij het innemen van Troxerutine Mylan nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel
uw arts of apotheker.
De behandeling wordt meestal gestart met 3 capsules per dag, als startbehandeling.
De onderhoudsdosis bedraagt meestal 2 capsules per dag. Voor sommige patiënten mag deze
consolidatiedosering aan het individu aangepast worden.
Het geneesmiddel Troxerutine Mylan wordt bij voorkeur bij de maaltijden ingenomen.
Uw arts zal u vertel en hoe lang u Troxerutine Mylan moet gebruiken. Stop de behandeling niet
voortijdig.
Wat u moet doen als u meer van Troxerutine Mylan heeft ingenomen dan u zou mogen
Geen enkel geval van ernstige overdosering werd tot op heden gemeld.
Wanneer u te veel van Troxerutine Mylan heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddel ijk contact
op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Troxerutine Mylan te gebruiken
Niet van toepassing.
Als u stopt met het innemen van Troxerutine Mylan
Niet van toepassing.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals al e geneesmiddelen kan Troxerutine Mylan bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen
deze bijwerkingen krijgt.

Maagdarmstelselaandoeningen
Zelden: digestieve problemen

Huid- en onderhuidaandoeningen
Zelden: al ergische reacties (huidreacties), rood worden.

Zenuwstelselaandoeningen
Zelden: hoofdpijn
Deze ongewenste effecten verdwijnen snel na het stopzetten van de behandeling.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U TROXERUTINE MYLAN 300 MG CAPSULES ?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15 ­ 25°C).
Dit geneesmiddel heeft een beperkte houdbaarheid.
Uiterste gebruiksdatum: Gebruik Troxerutine Mylan niet meer na de vervaldatum die staat vermeld
op de buitenverpakking na 'EXP'. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat Troxerutine Mylan
- Het werkzaam bestanddeel is troxerutine.
- De andere bestanddelen zijn povidone, magnesiumstearaat, talk, col oïdale silica watervrij,
capsule: gelatine, ijzeroxide geel, ijzeroxide rood, ijzeroxide zwart, erythrosine, indigotine,
titaandioxide.
Hoe ziet Troxerutine Mylan er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Troxerutine Mylan 300 mg zijn capsules met een blauwe cap en oranje body, met 300 mg troxerutine,
voor oraal gebruik. Troxerutine Mylan 300 mg capsules zijn beschikbaar in dozen met 50 of 100
capsules.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Mylan bvba/sprl
Terhulpsesteenweg 6A
1560 Hoeilaart
België
Fabrikant:
Laboratoria Wolfs
Westpoort 50-58
BE-2070 Zwijndrecht
België
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juni 2011.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 02/2011.
Afleveringswijze : vrije aflevering
Nummer
van de vergunning voor het in de handel brengen: BE157385

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG