Trihistalex

Module 1.3.1.3 – BE – NL
Rinex bvba
Waterlaatstraat 42
2970 Schilde
NAT-H-4568-01-IB-101
BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Trihistalex crème
ID 152878
(RUT)
Pagina
1
van
4
Bijsluiter: informatie voor de gebruiker
Trihistalex crème
Difenhydramine hydrochloride - Cinchocaine hydrochloride - Nicotinamide
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u
dat heeft verteld.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
-
Krijgt u last van bijwerkingen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. Zie rubriek 4.
-
Wordt uw klacht na een aantal dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met
uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
Wat is Trihistalex crème en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Wanneer mag u Trihistalex crème niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u Trihistalex crème?
Mogelijke bijwerkingen
Hoe bewaart u Trihistalex crème?
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Wat is Trihistalex crème en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Preparaat met antiallergische, pijnstillende en jeukwerende eigenschappen voor uitwendig gebruik.
Trihistalex kan behulpzaam zijn bij:
-
Plaatselijk stillen van de pijn.
-
Symptomen behandelen van aandoeningen van allergische aard zoals: jeuk, netelroos,
zonnebranduitslag, jeuk in de streek van de aars en de genitaliën.
-
Huidreacties na insectenbeten of na aanraking van diersoorten bv. kwallen.
Indien de jeuk van niet-allergische aard is, kan het zijn dat het preparaat niet van nut kan zijn.
2.
Wanneer mag u Trihistalex crème niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u Trihistalex crème niet gebruiken?
-
U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek
6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Trihistalex crème?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
-
Indien de verschijnselen veroorzaakt worden door een overgevoeligheid of allergie die ontstaat
tengevolge van een contact met een stof, moet eerst het contact met deze stof vermeden worden.
1
Module 1.3.1.3 – BE – NL
Rinex bvba
Waterlaatstraat 42
2970 Schilde
NAT-H-4568-01-IB-101
BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Trihistalex crème
ID 152878
(RUT)
Pagina
2
van
4
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Trihistalex crème nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat
dan uw arts of apotheker.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Niet van toepassing.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Geen gegevens bezorgd.
Trihistalex crème bevat methylparahydroxybenzoaat en propylparahydroxybenzoaat.
Dit kan
allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd).
Trihistalex crème bevat cetylalcohol en wolvet.
Dit kan plaatselijke huidreacties veroorzaken (bijv.
contactdermatitis.)
3.
Hoe gebruikt u Trihistalex crème?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u
dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
In een dunne laag op de aangetaste plekken uitsmeren, zo nodig verschillende malen per dag.
Heeft u te veel van Trihistalex crème gebruikt?
Wanneer u te veel van Trihistalex crème heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten Trihistalex crème te gebruiken?
Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van Trihistalex crème
Geen gegevens bezorgd.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
-
-
Een overgevoeligheidsreactie ten opzichte van één van de bestanddelen van het preparaat kan
voorkomen.
Er kan ook overgevoeligheid optreden na het aanbrengen van het preparaat en gelijktijdig in de zon
lopen. Dit noemt men foto-overgevoeligheid of fotosensibilisatie. Indien dit het geval is, beschermen
tegen zonlicht.
2
Module 1.3.1.3 – BE – NL
Rinex bvba
Waterlaatstraat 42
2970 Schilde
NAT-H-4568-01-IB-101
BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Trihistalex crème
ID 152878
(RUT)
Pagina
3
van
4
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via:
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 Brussel
Website:
www.fagg.be
e-mail:
patientinfo@fagg-afmps.be
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit
geneesmiddel.
5.
Hoe bewaart u Trihistalex crème?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking
na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Bewaren bij kamertemperatuur (15°C-25°C) in de oorspronkelijke verpakking.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in Trihistalex crème?
-
De werkzame stoffen in dit middel zijn difenhydramine hydrochloride 2 g - cinchocaine
hydrochloride 1 g - nicotinamide 2 g.
-
De andere stoffen in dit middel zijn methylparahydroxybenzoaat - propylparahydroxybenzoaat -
titaandioxide - menthol - cetaceum - cetylalcohol - glycerol - polysorbaat 20 - sorbitaan mono-oleaat
- wolvetalcoholenzalf - gezuiverd water voor 100 g.
Hoe ziet Trihistalex crème eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Trihistalex is een olie in water crème. Elke verpakking bevat 20 g.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Rinex bvba
Waterlaatstraat 42
B-2970 Schilde
Fabrikant
KELA Laboratoria NV
Sint-Lenaertseweg 48
B-2320 Hoogstraten
3
Module 1.3.1.3 – BE – NL
Rinex bvba
Waterlaatstraat 42
2970 Schilde
NAT-H-4568-01-IB-101
BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Trihistalex crème
ID 152878
(RUT)
Pagina
4
van
4
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE034212
Afleveringswijze
Vrij verkrijgbaar geneesmiddel.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd op 05/2014
4
BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Rinex bvba
Trihistalex crème
Waterlaatstraat 42
2970 Schilde
NAT-H-4568-01-IB-101 ID 152878 (RUT)
Pagina 1 van 4
Bijsluiter: informatie voor de gebruiker
Trihistalex crème
Difenhydramine hydrochloride - Cinchocaine hydrochloride - Nicotinamide
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u
dat heeft verteld.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van bijwerkingen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. Zie rubriek 4.
- Wordt uw klacht na een aantal dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met
uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Wat is Trihistalex crème en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2.
Wanneer mag u Trihistalex crème niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe gebruikt u Trihistalex crème?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Trihistalex crème?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
Wat is Trihistalex crème en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Preparaat met antiallergische, pijnstillende en jeukwerende eigenschappen voor uitwendig gebruik.
Trihistalex kan behulpzaam zijn bij:
-
Plaatselijk stillen van de pijn.
- Symptomen behandelen van aandoeningen van allergische aard zoals: jeuk, netelroos,
zonnebranduitslag, jeuk in de streek van de aars en de genitaliën.
- Huidreacties na insectenbeten of na aanraking van diersoorten bv. kwallen.
Indien de jeuk van niet-allergische aard is, kan het zijn dat het preparaat niet van nut kan zijn.
2.
Wanneer mag u Trihistalex crème niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u Trihistalex crème niet gebruiken?
-
U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek
6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Trihistalex crème?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
-
Indien de verschijnselen veroorzaakt worden door een overgevoeligheid of allergie die ontstaat
tengevolge van een contact met een stof, moet eerst het contact met deze stof vermeden worden.
BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Rinex bvba
Trihistalex crème
Waterlaatstraat 42
2970 Schilde
NAT-H-4568-01-IB-101 ID 152878 (RUT)
Pagina 2 van 4
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Trihistalex crème nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat
dan uw arts of apotheker.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Niet van toepassing.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Geen gegevens bezorgd.
Trihistalex crème bevat methylparahydroxybenzoaat en propylparahydroxybenzoaat. Dit kan
allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd).
Trihistalex crème bevat cetylalcohol
en wolvet. Dit kan plaatselijke huidreacties veroorzaken (bijv.
contactdermatitis.)
3.
Hoe gebruikt u Trihistalex crème?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u
dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- In een dunne laag op de aangetaste plekken uitsmeren, zo nodig verschillende malen per dag.
Heeft u te veel van Trihistalex crème gebruikt?
Wanneer u te veel van Trihistalex crème
heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum
(
070/245.245).
Bent u vergeten Trihistalex crème te gebruiken?
Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van Trihistalex crème
Geen gegevens bezorgd.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
- Een overgevoeligheidsreactie ten opzichte van één van de bestanddelen van het preparaat kan
voorkomen.
- Er kan ook overgevoeligheid optreden na het aanbrengen van het preparaat en gelijktijdig in de zon
lopen. Dit noemt men foto-overgevoeligheid of fotosensibilisatie. Indien dit het geval is, beschermen
tegen zonlicht.
BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Rinex bvba
Trihistalex crème
Waterlaatstraat 42
2970 Schilde
NAT-H-4568-01-IB-101 ID 152878 (RUT)
Pagina 3 van 4
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via:
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit
geneesmiddel.
5.
Hoe bewaart u Trihistalex crème?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking
na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Bewaren bij kamertemperatuur (15°C-25°C) in de oorspronkelijke verpakking.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in Trihistalex crème?
-
De werkzame stoffen in dit middel zijn difenhydramine hydrochloride 2 g - cinchocaine
hydrochloride 1 g - nicotinamide 2 g.
- De andere stoffen in dit middel zijn methylparahydroxybenzoaat - propylparahydroxybenzoaat -
titaandioxide - menthol - cetaceum - cetylalcohol - glycerol - polysorbaat 20 - sorbitaan mono-oleaat
- wolvetalcoholenzalf - gezuiverd water voor 100 g.
Hoe ziet Trihistalex crème eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Trihistalex is een olie in water crème. Elke verpakking bevat 20 g.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Rinex bvba
Waterlaatstraat 42
B-2970 Schilde
Fabrikant
KELA Laboratoria NV
Sint-Lenaertseweg 48
B-2320 Hoogstraten
BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Rinex bvba
Trihistalex crème
Waterlaatstraat 42
2970 Schilde
NAT-H-4568-01-IB-101 ID 152878 (RUT)
Pagina 4 van 4
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE034212
Afleveringswijze
Vrij verkrijgbaar geneesmiddel.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd op 05/2014

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG