Tribrissen 80 400 mg - 80 mg

Bijsluiter – NL versie
Tribrissen 80 Tabletten
B. BIJSLUITER
Bijsluiter – NL versie
Tribrissen 80 Tabletten
Tribrissen
1.
TM
BIJSLUITER
80, tabletten voor diergeneeskundig gebruik bij honden.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Vertegenwoordigd door:
Intervet International B.V.
MSD Animal Health BVBA
Wim de Körverstraat 35
Lynx Binnenhof 5
5831 AN Boxmeer
1200 Brussel
Nederland
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Schering-Plough (Bray)
Boghall Road
Co Wicklow-Bray
Ireland
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Tribrissen
TM
80, tabletten voor diergeneeskundig gebruik bij honden.
3.
GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
Per tablet :
Trimethoprim 80 mg – Sulfadiazine 400 mg - Microkristallijne cellulose - Zetmeel (maïs) -
Magnesiumstearaat – Methylhydroxyaethylcellulose - Talk.
4.
INDICATIES
Tribrissen tabletten zijn aangewezen voor de behandeling van infecties bij de hond, in het bijzonder
infecties van de urinewegen, veroorzaakt door pathogene kiemen die gevoelig zijn aan de combinatie
trimethoprim – sulfadiazine, en rekening houdend met het vermogen van beide actieve stoffen om ,
op basis van hun farmacokinetische eigenschappen, de plaats van de infectie in werkzame
concentraties te bereiken.
5.
CONTRA-INDICATIES
Niet gebruiken bij dieren met overgevoeligheid aan sulfonamiden, met emstige lever- of
nieraandoeningen of bloeddyscrasie.
6.
BIJWERKINGEN
Kristallurie, aplastische anemie, thrombocytopenie en droge keratoconjunctivitis.
Een geringe incidentie van polyarthritis, voornamelijk in grotere hondenrassen, werd opgemerkt.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden
vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
7.
DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Honden.
Bijsluiter – NL versie
Tribrissen 80 Tabletten
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG
Honden: 15 mg (12,5 mg sulfadiazine en 2,5 mg trimethoprim)/kg lichaamsgewicht (=1 tablet per 32
kg lgw), tweemaal daags, met een interval van 12 uur.
De behandeling wordt tot 2 dagen na het uitblijven van symptomen aangehouden.
Wijze van toediening :
De tabletten worden het best direct oraal toegediend gezien ze door de bittere smaak in bepaalde
gevallen moeilijk worden opgenomen wanneer ze samen met het voeder worden toegediend.
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Selectie van resistentie evolueert bij sommige micro-organismes. Het is aanbevolen om een antibio-
gram te maken vooraleer het product te gebruiken. Zorg ervoor dat de dieren tijdens de behandeling
voldoende drinkwater ter beschikking hebben.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient
Geen bekend.
Gebruik tijdens dracht
Uit laboratoriumonderzoek bij ratten en muizen zijn gegevens naar voren gekomen die wijzen op
teratogene effecten. Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risicobeoordeling van de
behandelende dierenarts.
Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Niet combineren met andere sulfonamiden.
Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota), indien noodzakelijk
Wanneer de dieren zwaar overgedoseerd worden kunnen zich problemen voordoen ter hoogte van de
nieren. Een antidotum is niet bekend.
10.
WACHTTIJD
Niet van toepassing.
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Droog en bij minder dan 25 °C bewaren.
Bescherm tegen licht.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op de doos na EXP.
12.
Geen.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale
vereisten te worden verwijderd.
Bijsluiter – NL versie
Tribrissen 80 Tabletten
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
Maart 2013
15.
OVERIGE INFORMATIE
Verpakkingen van 20 en 100 tabletten.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
BE-V093195
Afleveringswijze:
Op diergeneeskundig voorschrift.
Tribrissen 80 Tabletten
Tribrissen 80 Tabletten
BIJSLUITER
TribrissenTM 80, tabletten voor diergeneeskundig gebruik bij honden.
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Vertegenwoordigd door:
Intervet International B.V.
MSD Animal Health BVBA
Wim de Körverstraat 35
Lynx Binnenhof 5
5831 AN Boxmeer
1200 Brussel
Nederland
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Schering-Plough (Bray)
Boghall Road
Co Wicklow-Bray
Ireland
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
TribrissenTM 80, tabletten voor diergeneeskundig gebruik bij honden.
3.
GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
Per tablet :
Trimethoprim 80 mg ­ Sulfadiazine 400 mg - Microkristallijne cellulose - Zetmeel (maïs) -
Magnesiumstearaat ­ Methylhydroxyaethylcellulose - Talk.
4.
INDICATIES
Tribrissen tabletten zijn aangewezen voor de behandeling van infecties bij de hond, in het bijzonder
infecties van de urinewegen, veroorzaakt door pathogene kiemen die gevoelig zijn aan de combinatie
trimethoprim ­ sulfadiazine, en rekening houdend met het vermogen van beide actieve stoffen om ,
op basis van hun farmacokinetische eigenschappen, de plaats van de infectie in werkzame
concentraties te bereiken.
5.
CONTRA-INDICATIES
Niet gebruiken bij dieren met overgevoeligheid aan sulfonamiden, met emstige lever- of
nieraandoeningen of bloeddyscrasie.
6.
BIJWERKINGEN
Kristallurie, aplastische anemie, thrombocytopenie en droge keratoconjunctivitis.
Een geringe incidentie van polyarthritis, voornamelijk in grotere hondenrassen, werd opgemerkt.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden
vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
7.
DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Tribrissen 80 Tabletten
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG

Honden: 15 mg (12,5 mg sulfadiazine en 2,5 mg trimethoprim)/kg lichaamsgewicht (=1 tablet per 32
kg lgw), tweemaal daags, met een interval van 12 uur.
De behandeling wordt tot 2 dagen na het uitblijven van symptomen aangehouden.
Wijze van toediening :
De tabletten worden het best direct oraal toegediend gezien ze door de bittere smaak in bepaalde
gevallen moeilijk worden opgenomen wanneer ze samen met het voeder worden toegediend.
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Selectie van resistentie evolueert bij sommige micro-organismes. Het is aanbevolen om een antibio-
gram te maken vooraleer het product te gebruiken. Zorg ervoor dat de dieren tijdens de behandeling
voldoende drinkwater ter beschikking hebben.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient
Geen bekend.
Gebruik tijdens dracht
Uit laboratoriumonderzoek bij ratten en muizen zijn gegevens naar voren gekomen die wijzen op
teratogene effecten. Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risicobeoordeling van de
behandelende dierenarts.
Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Niet combineren met andere sulfonamiden.
Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota), indien noodzakelijk
Wanneer de dieren zwaar overgedoseerd worden kunnen zich problemen voordoen ter hoogte van de
nieren. Een antidotum is niet bekend.
10.
WACHTTIJD
Niet van toepassing.
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Droog en bij minder dan 25 °C bewaren.
Bescherm tegen licht.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op de doos na EXP.
12.
SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Geen.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Tribrissen 80 Tabletten
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
Maart 2013
15.
OVERIGE INFORMATIE
Verpakkingen van 20 en 100 tabletten.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG