Touristil 20 mg - 19 mg

oktober 2013
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Touristil 20 mg/15 mg tabletten
cinnarizine en domperidon
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat
belangrijke informatie in voor u.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet
in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Touristil gebruikt?
2. Wanneer mag u Touristil niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Touristil?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Touristil?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAARVOOR WORDT TOURISTIL GEBRUIKT?
Touristil is een middel tegen reisziekte.
Touristil is aangewezen bij het voorkomen en behandelen van verschijnselen die gepaard gaan met
verschillende vormen van reisziekte (o.a. wagen-, lucht- en zeeziekte). Het gaat om: misselijkheid en
maagklachten, braakneigingen en braken, duizeligheid en hoofdpijn, sufheid en slaperigheid.
2. WANNEER MAG U TOURISTIL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u Touristil niet gebruiken?
- Bij kinderen onder de 2 jaar;
- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden
onder rubriek 6.
1
oktober 2013
Domperidon kan in verband worden gebracht met een verhoogd risico op hartritmestoornissen en
hartstilstand. Dit risico is mogelijk hoger bij patiënten die ouder zijn dan 60 jaar of dosissen innemen
van meer dan 30 mg per dag. Domperidon moet bij volwassenen en kinderen in de laagste
doeltreffende dosis gebruikt worden.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Touristil?
- Touristil tabletten bevatten lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet
verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
- Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?” te lezen.
Neem contact op met uw arts voordat u Touristil gebruikt indien één van de bovenstaande
waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Touristil nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat
de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan
uw arts of apotheker.
Gebruik geen Touristil als u oraal ketoconazole inneemt (een middel tegen schimmelinfecties) of
oraal erythromycine (een antibioticum).
Gelijktijdige inname met kalmerende middelen kan het kalmerend effect versterken.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Gelijktijdige inname met alcohol kan het kalmerend effect versterken.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap
Touristil levert normaal geen problemen op tijdens de zwangerschap, maar de ervaring is nog
beperkt. Daarom moet u toch steeds voorzichtig zijn tijdens deze periode.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel neemt.
Borstvoeding
Er zijn nog te weinig gegevens bekend over de invloed van Touristil op de moedermelk. Daarom
kunt u beter geen Touristil innemen, als u borstvoeding geeft.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel neemt.
2
oktober 2013
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Normaal levert Touristil geen problemen op voor het besturen van voertuigen of het gebruiken van
machines. Als u zich toch slaperig zou voelen, moet u wel voorzichtig zijn bij deelname aan het
verkeer of de bediening van machines.
Touristil bevat lactose
Dit geneesmiddel bevat lactose, indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet
verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3. HOE GEBRUIKT U TOURISTIL?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
Om een maximaal effect te bereiken Touristil 1/2 tot 1 uur voor het begin van de reis innemen. Het
is van geen belang of u Touristil voor, tijdens of na een maaltijd inneemt.
Bij korte reizen (enkele uren) volstaat meestal een eenmalige toediening:
- kinderen van 2 tot 7 jaar: 1/2 tablet;
- kinderen boven de 7 jaar: 1 tablet;
- volwassenen: 1 tot 2 tabletten.
Bij langere reizen (meer dan 6 uur of enkele dagen):
- kinderen van 2 tot 7 jaar: 3 maal 1/2 tablet per dag;
- kinderen boven de 7 jaar: 2 tot 3 maal 1 tablet per dag;
- volwassenen: 3 tot 4 maal 1 tablet per dag.
Touristil niet toedienen aan kinderen onder de 2 jaar.
Bij zeer gevoelige personen of zeer hevige bewegingen (bv. woelige zee) kan een hogere dosis nodig
zijn. Als het ziektegevoel opkomt, kan het innemen van een bijkomende tablet toch nog verlichting
brengen.
Heeft u te veel van Touristil gebruikt?
Wanneer u te veel van Touristil heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met
uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
De twee actieve bestanddelen van Touristil zijn veilig.
Als u te veel van het middel hebt ingenomen, kunt u enkel last krijgen van maagklachten of een
lichte vorm van diarree.
3
oktober 2013
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):
- Stoornissen van het zenuwstelsel: abnormale spierbewegingen of tremor (bevingen) kunnen
voorkomen. Het risico op dergelijke abnormale spierbewegingen is het grootst bij pasgeboren
baby’s, peuters en kleine kinderen.
- Stoornissen van het immuunsysteem: allergische reacties (bv. huiduitslag, jeuk, kortademigheid,
hijgende ademhaling en/of gezwollen gezicht) werden gemeld; als die voorkomen, moet u
onmiddellijk de behandeling stopzetten.
- Stoornissen van het cardiovasculair systeem: zeer zelden werden hartritmestoornissen gemeld; als
die voorkomen, moet u de behandeling onmiddellijk stopzetten.
- Diarree.
Bij gevoelige personen kan slaperigheid optreden, die meestal van voorbijgaande aard is.
Domperidon kan in verband worden gebracht met een verhoogd risico op hartritmestoornissen en
hartstilstand. Dit risico is mogelijk hoger bij patiënten die ouder zijn dan 60 jaar of dosissen innemen
van meer dan 30 mg per dag. Domperidon moet bij volwassenen en kinderen in de laagste
doeltreffende dosis gebruikt worden.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U TOURISTIL?
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C).
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking
na de afkorting “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
4
oktober 2013
Welke stoffen zitten er in Touristil?
De werkzame stoffen in dit middel zijn cinnarizine (20 mg per tablet) en domperidon. Domperidon is
aanwezig in de vorm van domperidonmaleaat (19,1 mg), overeenkomend met 15 mg domperidon per
tablet.
De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat (zie rubriek 2), maïszetmeel,
gepregelatineerd aardappelzetmeel, microkristallijn cellulose, polyvidon K90, watervrij colloïdaal
siliciumdioxide en magnesiumstearaat.
Hoe ziet Touristil eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Tabletten voor oraal gebruik.
Touristil tabletten zijn verpakt in een doosje met 6 of 12 tabletten in een blisterverpakking.
Afleveringswijze
Touristil is op medisch voorschrift.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Johnson & Johnson Consumer NV/SA
Antwerpseweg 15-17
B-2340 Beerse
Fabrikant
JANSSEN-CILAG
Domaine de Maigremont
27100 Val de Reuil
France
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE129333
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 12/2013
5

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Touristil 20 mg/15 mg tabletten
cinnarizine en domperidon
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat
belangrijke informatie in voor u.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet
in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Touristil gebruikt?
2. Wanneer mag u Touristil niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Touristil?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Touristil?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAARVOOR WORDT TOURISTIL GEBRUIKT?
Touristil is een middel tegen reisziekte.
Touristil is aangewezen bij het voorkomen en behandelen van verschijnselen die gepaard gaan met
verschillende vormen van reisziekte (o.a. wagen-, lucht- en zeeziekte). Het gaat om: misselijkheid en
maagklachten, braakneigingen en braken, duizeligheid en hoofdpijn, sufheid en slaperigheid.
2. WANNEER MAG U TOURISTIL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u Touristil niet gebruiken?
- Bij kinderen onder de 2 jaar;
- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden
onder rubriek 6.
Domperidon kan in verband worden gebracht met een verhoogd risico op hartritmestoornissen en
hartstilstand. Dit risico is mogelijk hoger bij patiënten die ouder zijn dan 60 jaar of dosissen innemen
van meer dan 30 mg per dag. Domperidon moet bij volwassenen en kinderen in de laagste
doeltreffende dosis gebruikt worden.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Touristil?
- Touristil tabletten bevatten lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet
verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
- Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek 'Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?' te lezen.
Neem contact op met uw arts voordat u Touristil gebruikt indien één van de bovenstaande
waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Touristil nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat
de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan
uw arts of apotheker.
Gebruik geen Touristil als u oraal ketoconazole inneemt (een middel tegen schimmelinfecties) of
oraal erythromycine (een antibioticum).
Gelijktijdige inname met kalmerende middelen kan het kalmerend effect versterken
.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Gelijktijdige inname met alcohol kan het kalmerend effect versterken.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap
Touristil levert normaal geen problemen op tijdens de zwangerschap, maar de ervaring is nog
beperkt. Daarom moet u toch steeds voorzichtig zijn tijdens deze periode.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel neemt.
Borstvoeding
Er zijn nog te weinig gegevens bekend over de invloed van Touristil op de moedermelk. Daarom
kunt u beter geen Touristil innemen, als u borstvoeding geeft.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel neemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Normaal levert Touristil geen problemen op voor het besturen van voertuigen of het gebruiken van
machines. Als u zich toch slaperig zou voelen, moet u wel voorzichtig zijn bij deelname aan het
verkeer of de bediening van machines.
Touristil bevat lactose
Dit geneesmiddel bevat lactose, indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet
verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3. HOE GEBRUIKT U TOURISTIL?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
Om een maximaal effect te bereiken Touristil 1/2 tot 1 uur voor het begin van de reis innemen. Het
is van geen belang of u Touristil voor, tijdens of na een maaltijd inneemt.
Bij korte reizen (enkele uren) volstaat meestal een eenmalige toediening:
- kinderen van 2 tot 7 jaar: 1/2 tablet;
- kinderen boven de 7 jaar: 1 tablet;
- volwassenen: 1 tot 2 tabletten.
Bij langere reizen (meer dan 6 uur of enkele dagen):
- kinderen van 2 tot 7 jaar: 3 maal 1/2 tablet per dag;
- kinderen boven de 7 jaar: 2 tot 3 maal 1 tablet per dag;
- volwassenen: 3 tot 4 maal 1 tablet per dag.
Touristil niet toedienen aan kinderen onder de 2 jaar.
Bij zeer gevoelige personen of zeer hevige bewegingen (bv. woelige zee) kan een hogere dosis nodig
zijn. Als het ziektegevoel opkomt, kan het innemen van een bijkomende tablet toch nog verlichting
brengen.
Heeft u te veel van Touristil gebruikt?
Wanneer u te veel van Touristil heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met
uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
De twee actieve bestanddelen van Touristil zijn veilig.
Als u te veel van het middel hebt ingenomen, kunt u enkel last krijgen van maagklachten of een
lichte vorm van diarree.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):
- Stoornissen van het zenuwstelsel: abnormale spierbewegingen of tremor (bevingen) kunnen
voorkomen. Het risico op dergelijke abnormale spierbewegingen is het grootst bij pasgeboren
baby's, peuters en kleine kinderen.
- Stoornissen van het immuunsysteem: allergische reacties (bv. huiduitslag, jeuk, kortademigheid,
hijgende ademhaling en/of gezwollen gezicht) werden gemeld; als die voorkomen, moet u
onmiddellijk de behandeling stopzetten.
- Stoornissen van het cardiovasculair systeem: zeer zelden werden hartritmestoornissen gemeld; als
die voorkomen, moet u de behandeling onmiddellijk stopzetten.
- Diarree.
Bij gevoelige personen kan slaperigheid optreden, die meestal van voorbijgaande aard is.
Domperidon kan in verband worden gebracht met een verhoogd risico op hartritmestoornissen en
hartstilstand. Dit risico is mogelijk hoger bij patiënten die ouder zijn dan 60 jaar of dosissen innemen
van meer dan 30 mg per dag. Domperidon moet bij volwassenen en kinderen in de laagste
doeltreffende dosis gebruikt worden.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U TOURISTIL?
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C).
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking
na de afkorting 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Touristil?
De werkzame stoffen in dit middel zijn cinnarizine (20 mg per tablet) en domperidon. Domperidon is
aanwezig in de vorm van domperidonmaleaat (19,1 mg), overeenkomend met 15 mg domperidon per
tablet.
De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat (zie rubriek 2), maïszetmeel,
gepregelatineerd aardappelzetmeel, microkristallijn cellulose, polyvidon K90, watervrij colloïdaal
siliciumdioxide en magnesiumstearaat.
Hoe ziet Touristil eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Tabletten voor oraal gebruik.
Touristil tabletten zijn verpakt in een doosje met 6 of 12 tabletten in een blisterverpakking.
Afleveringswijze
Touristil is op medisch voorschrift.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Johnson & Johnson Consumer NV/SA
Antwerpseweg 15-17
B-2340 Beerse
Fabrikant
JANSSEN-CILAG
Domaine de Maigremont
27100 Val de Reuil
France
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE129333
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 12/2013

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG