Tisane ardennaise laxative nø 11 70 %

BIJSLUITER
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
ARDENSE KRUIDENTHEE LAXATIVUM nr 11
Bladeren van
Cassia senna
L.
/ Cassia angustifolia
Vahl
(senna)
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat
belangrijke informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Krijgt u veel last van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in
deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Wordt uw klacht na 10 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw
arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
hoe gebruikt u dit middel?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u dit middel?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie.
1.
WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
De Ardense kruidenthee laxativum nr. 11 is een geneesmiddel op basis van planten dat
behoort tot de groep van de laxativa en gebruikt wordt voor de kortdurende behandeling van
incidentele constipatie.
De Ardense kruidenthee laxativum nr. 11 is aangewezen bij volwassenen en kinderen van
ouder dan 12 jaar.
2.
WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen
kunt u vinden onder rubriek 6.
- U heeft een blindedarmontsteking, of u heeft die gehad.
- U heeft een intestinale obstructie (mechanische blokkering ter hoogte van de darm) of u
heeft die gehad.
- U lijdt aan ontstekingsziekten van het colon, zoals de ziekte van Crohn, of u heeft
daaraan geleden.
PL nl 12-2012
1/4
BIJSLUITER
-
-
-
U heeft te kampen met hevige buikpijn, misselijkheid of braken. In die gevallen moet u uw
arts raadplegen.
U lijdt aan ernstige dehydratatie.
Dit geneesmiddel niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
- Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
- Een dagelijks en langdurig gebruik van de Ardense kruidenthee laxativum nr. 11 wordt
afgeraden. Als u dagelijks een laxativum moet gebruiken, dan dient u de oorzaak van uw
constipatie te achterhalen.
- Als u aan constipatie lijdt, dan is het belangrijk dat u voedingsmiddelen met plantaardige
vezels eet, voldoende drinkt en aan lichaamsbeweging doet.
- Als u geneesmiddelen voor het hart of diuretica neemt, raadpleeg dan uw arts.
Kinderen en jongeren tot 18 jaar
De Ardense kruidenthee laxativum nr. 11 mag niet worden toegediend aan kinderen jonger
dan 12 jaar.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Neemt u naast de Ardense Kruidenthee laxativum nr 11 nog andere geneesmiddelen in, of
heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst
andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Als u geneesmiddelen voor het hart of diuretica neemt, raadpleeg dan uw arts.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Zoethoutwortel niet innemen tijdens de duur van de bahandeling.
Zwangerschap en borstvoeding
Aangezien we niet over voldoende gegevens beschikken om elk schadelijk effect tijdens de
zwangerschap of de borstvoeding uit te sluiten, raden wij het gebruik van dit geneesmiddel
tijdens deze periodes af.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.
3.
HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw
arts of apotheker.
De aanbevolen dosis, voor volwassen en adolescenten van 12 jaar en ouder, bedraagt 1
kopje per dag, bij voorkeur in te nemen 's avonds bij het slapengaan.
Deze dosis niet overschrijden.
Bereidingswijze:
- Builtjes: dompel een builtje onder in een kopje kokend water. 5-10 minuutjes laten trekken
en er dan uit halen.
- Losse kruidenthee: neem met behulp van het maatlepeltje 10 ml kruidenthee. Laat
gedurende 5-10 minuten trekken in een kopje kokend water. Daarna zeeft u de vloeistof.
Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.
De Ardense kruidenthee laxativum nr. 11 niet langdurig (langer dan 10 dagen) gebruiken
zonder medisch advies.
PL nl 12-2012
2/4
BIJSLUITER
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Als u (of iemand anders) te veel van de Ardense kruidenthee laxativum nr. 11 heeft
ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum
(070 245 245).
De tekenen van een overdosering zijn: diarree, buikpijn, dehydratatie.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt het gebruik van dit middel
Dit geneesmiddel mag enkel worden ingenomen als u klachten heeft.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op
met uw arts of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet
iedereen daarmee te maken.
- Reacties van hypersensibilisatie kunnen gebeuren (jeuken, urticaria).
- Vooral bij het innemen van te hoge doses, kan diarree met een aanzienlijk vochtverlies,
of buikpijn optreden.
- Door dit geneesmiddel kan de urine soms bruinrood kleuren. Een langdurig gebruik van
dit geneesmiddel kan leiden tot een donkere verkleuring van het slijmvlies van de darm
en het rectum. Deze effecten verdwijnen als de behandeling wordt stopgezet.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
buitenverpakking na « EXP ». Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die
maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, beneden 25°C en ter bescherming tegen vocht.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
Het werkzame bestanddeel is het blad van
Cassia senna
L./Cassia
angustifolia
Vahl
(seneplant). Elk zakje of builtje bevat 70 % bladeren van de seneplant.
De andere stoffen in dit middel zijn: hondsgras wortelstok, venkelzaad, pepermuntblad.
PL nl 12-2012
3/4
BIJSLUITER
Hoe zit de Ardense Kruidenthee laxativum nr 11 eruit en hoeveel zit er in een
verpakking?
De Ardense kruidenthee laxativum nr. 11 wordt aangeboden als een mengeling van
gedroogde planten voor infusie.
- Doos van 20 builtjes van 1,4 g
- Doos van 80 g losse kruidenthee
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Tilman s.a., Z.I. Sud 15, 5377 Baillonville, België
Nummer van de vergunning voor het in het handel brengen
BE274486
Afleveringswijze
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laast herzien in: 12/2012
De datum van de goedkeuring van deze bijsluiter is: 03/2013
PL nl 12-2012
4/4
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
ARDENSE KRUIDENTHEE LAXATIVUM nr 11
Bladeren van Cassia senna L. / Cassia angustifolia Vahl
(senna)
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat
belangrijke informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Krijgt u veel last van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in
deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Wordt uw klacht na 10 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw
arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
hoe gebruikt u dit middel?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u dit middel?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie.
1.
WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
De Ardense kruidenthee laxativum nr. 11 is een geneesmiddel op basis van planten dat
behoort tot de groep van de laxativa en gebruikt wordt voor de kortdurende behandeling van
incidentele constipatie.
De Ardense kruidenthee laxativum nr. 11 is aangewezen bij volwassenen en kinderen van
ouder dan 12 jaar.
2.
WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
-
U bent al ergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen
kunt u vinden onder rubriek 6.
- U heeft een blindedarmontsteking, of u heeft die gehad.
- U heeft een intestinale obstructie (mechanische blokkering ter hoogte van de darm) of u
heeft die gehad.
- U lijdt aan ontstekingsziekten van het colon, zoals de ziekte van Crohn, of u heeft
daaraan geleden.
- U heeft te kampen met hevige buikpijn, misselijkheid of braken. In die geval en moet u uw
arts raadplegen.
- U lijdt aan ernstige dehydratatie.
- Dit geneesmiddel niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
-
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
- Een dagelijks en langdurig gebruik van de Ardense kruidenthee laxativum nr. 11 wordt
afgeraden. Als u dagelijks een laxativum moet gebruiken, dan dient u de oorzaak van uw
constipatie te achterhalen.
- Als u aan constipatie lijdt, dan is het belangrijk dat u voedingsmiddelen met plantaardige
vezels eet, voldoende drinkt en aan lichaamsbeweging doet.
- Als u geneesmiddelen voor het hart of diuretica neemt, raadpleeg dan uw arts.
Kinderen en jongeren tot 18 jaar
De Ardense kruidenthee laxativum nr. 11 mag niet worden toegediend aan kinderen jonger
dan 12 jaar.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Neemt u naast de Ardense Kruidenthee laxativum nr 11 nog andere geneesmiddelen in, of
heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst
andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Als u geneesmiddelen voor het hart of diuretica neemt, raadpleeg dan uw arts.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Zoethoutwortel niet innemen tijdens de duur van de bahandeling.
Zwangerschap en borstvoeding
Aangezien we niet over voldoende gegevens beschikken om elk schadelijk effect tijdens de
zwangerschap of de borstvoeding uit te sluiten, raden wij het gebruik van dit geneesmiddel
tijdens deze periodes af.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.
3.
HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw
arts of apotheker.
De aanbevolen dosis, voor volwassen en adolescenten van 12 jaar en ouder, bedraagt 1
kopje per dag, bij voorkeur in te nemen 's avonds bij het slapengaan.
Deze dosis niet overschrijden.
Bereidingswijze:
- Builtjes: dompel een builtje onder in een kopje kokend water. 5-10 minuutjes laten trekken
en er dan uit halen.
- Losse kruidenthee: neem met behulp van het maatlepeltje 10 ml kruidenthee. Laat
gedurende 5-10 minuten trekken in een kopje kokend water. Daarna zeeft u de vloeistof.
Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.
De Ardense kruidenthee laxativum nr. 11 niet langdurig (langer dan 10 dagen) gebruiken
zonder medisch advies.
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Als u (of iemand anders) te veel van de Ardense kruidenthee laxativum nr. 11 heeft
ingenomen, neem dan onmiddel ijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum
(070 245 245).
De tekenen van een overdosering zijn: diarree, buikpijn, dehydratatie.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt het gebruik van dit middel
Dit geneesmiddel mag enkel worden ingenomen als u klachten heeft.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op
met uw arts of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet
iedereen daarmee te maken.
-
Reacties van hypersensibilisatie kunnen gebeuren (jeuken, urticaria).
- Vooral bij het innemen van te hoge doses, kan diarree met een aanzienlijk vochtverlies,
of buikpijn optreden.
- Door dit geneesmiddel kan de urine soms bruinrood kleuren. Een langdurig gebruik van
dit geneesmiddel kan leiden tot een donkere verkleuring van het slijmvlies van de darm
en het rectum. Deze effecten verdwijnen als de behandeling wordt stopgezet.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
buitenverpakking na « EXP ». Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die
maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, beneden 25°C en ter bescherming tegen vocht.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
Het werkzame bestanddeel is het blad van Cassia senna L./Cassia angustifolia Vahl
(seneplant). Elk zakje of builtje bevat 70 % bladeren van de seneplant.
De andere stoffen in dit middel zijn: hondsgras wortelstok, venkelzaad, pepermuntblad.
Hoe zit de Ardense Kruidenthee laxativum nr 11 eruit en hoeveel zit er in een
verpakking?

De Ardense kruidenthee laxativum nr. 11 wordt aangeboden als een mengeling van
gedroogde planten voor infusie.
- Doos van 20 builtjes van 1,4 g
- Doos van 80 g losse kruidenthee
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Tilman s.a., Z.I. Sud 15, 5377 Baillonvil e, België
Nummer van de vergunning voor het in het handel brengen
BE274486
Afleveringswijze
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laast herzien in: 12/2012
De datum van de goedkeuring van deze bijsluiter is: 03/2013

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG