Tilmovet 200 g/kg

Bijsluiter – NL Versie
TILMOVET 200 G/KG PREMIX
BIJSLUITER
Tilmovet 200 g/kg Premix
Premix voor gemedicineerd voer
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN
DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND
Registratiehouder:
Huvepharma NV
Uitbreidingstraat 80
2600 Antwerpen
België
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
1. Biovet JSC
39 Petar Rakov Street
4550 Peshtera
Bulgarije
2. Laboratorios Calier, Barcelones, 26 pla del Ramassa 08520 Les Franqueses del Valle,
Spanje
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Tilmovet 200 g/kg Premix
Premix voor gemedicineerd voer voor varkens
3.
GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
Werkzaam bestanddeel / Werkzame bestanddelen:
Het product bestaat uit geelbruin tot roodbruine zwevende granules die 40 g tilmicosine per
kg bevatten
4.
INDICATIES
Het product is geïndiceerd bij de behandeling van pneumonie bij gespeende varkens en
mestvarkens, veroorzaakt door
Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma
hyopneumoniae, Pasteurella multocida
en andere organismen gevoelig voor tilmicosine.
5.
CONTRA-INDICATIES
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of indien resistentie
tegen tilmicosine of kruisresistentie tegen andere macroliden zoals tylosine, erythromycine of
lincomycine bekend is.
Tilmicosine is toxisch voor paarden. Paarden en andere paardachtigen niet binnen het bereik
van voeders met tilmicosine laten.
6.
BIJWERKINGEN
Bijsluiter – NL Versie
TILMOVET 200 G/KG PREMIX
Er kan een vermindering in voederopname (alsook weigering van voeder) voorkomen bij
dieren die gemedicineerd voeder krijgen. Dit effect is van voorbijgaande aard. Indien U
ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden
vermeld, wordt U verzocht Uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
7.
DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Gespeende varkens en mestvarkens
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG
Meng 16 mg tilmicosine per kg lichaamsgewicht in het voeder voor een periode van 15
dagen.
Gebruik volgende formule om de juiste hoeveelheid premix te berekenen die toegevoegd
dient te worden aan het voeder om de juiste dosering te bekomen.
Dosis (mg/kg lichaamsgewicht) x
Gemiddeld lichaamsgewicht (kg)
________________________________________________
Gemiddelde voederopname (kg) x premix activiteit (g/kg)
Kg premix/ton voeder =
Om een goede vermenging te verkrijgen is het aangeraden om het product eerst op te mengen
met een passende hoeveelheid voeder.
Het product kan gebruikt worden in gepelleteerd voeder, gepreconditioneerd gedurende korte
tijd aan temperaturen die niet hoger zijn dan 75°C.
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Varkens met acute infecties waarbij de voederopname verminderd is, worden best eerst
parenteraal behandeld met een passend product.
Om een goede verspreiding van het produkt te bekomen, dient het eerst vermengd te worden
met een geschikte hoeveelheid voeder om geïncorporeerd te worden in het eindprodukt.
10.
WACHTTIJD
(Orgaan)vlees: 21 dagen
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Niet bewaren boven 30°C.
Bewaar in een droge plaats in de originele verpakking .
Houdbaarheid na verwerking in de maaltijd of in voederbrokjes: 3 maanden
Houdbaarheid na eerste opening van de container: 3 maanden
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op het etiket.
12.
SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Niet vermengen met voeders die bentoniet bevatten.
Niet gelijktijdig met andere macroliden en lincosamiden gebruike,
Niet gelijktijdig met bactericide anitmicrobiële stoffen gebruiken
Tilmicosine kan mogelijke de werking van β-lactaamantibiotica verminderen.
Braken en cardiovasculaire collaps zijn symptomen van overdosering.
Bijsluiter – NL Versie
TILMOVET 200 G/KG PREMIX
Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de onverenigbaarheid, moet het middel niet met
andere diergeneesmiddelen worden vermengd.
Paarden en andere paardachtigen buiten het bereik van voeders met tilmicosine houden.
De veiligheid van het product is niet bewezen bij fokberen.
Er werd kruisresistente tussen tilmicosine en andere macrolide antibiotica vastgesteld. Het
gebruik van eht product dient te zijn gebaseerd op de gevoeligheidstesten en moet e officiële
lokale antimicrobiële praktijken naleven. Onoordeelkundig gebruik van et product verhoogt
mogelijk de prevalente van bacteriën die resistent worden voor tilmocisine, en kan de
doeltreffendheid van de behandeling met tilmicosinegerelateerde werkzame bestanddelen
verminderen.
Vermijd accidentele opname door mensen. Personen met een bekende overgevoeligheid voor
macrolide anitbiotica moeten bij toediening van het geneesmiddel grote voorzichtigheid in
acht nemen. Kan sensibilisatie veroorzaken na huidcontact. Kan huid en ogen irritatie
veroorzaken.. Vermijd direct contact met de huid. Draag een overall, beschermbril en
ondoorlaatbare handschoenen tijdens mengen en verwerken van het product. Was de huid die
in contact is geweest met het product.. Als per ongeluk contact met de ogen optreedt
onmiddellijk grondig met water spoelen. In geval van blijvende irritatie of incidentele inname,
dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en hem de bijsluiter of het etiket te
worden getoond. Zwelling van het gezicht, lippen of ogen of moeillijkheden met ademhalen
zijn ernstigere symptomen en vereisen dringende medische aandacht.Als er gevaar is voor
stofvorming draag dan een wegwerpstofmasker of een stofmasker conform aan de Europese
Standaard EN149 of een ademhalingapparaat conform aan de Europese Standaard EN140
met filter conform aan EN143. Deze waarschuwing is voornamelijk belangrijk indien het
mengen op de boerderij gebeurt en waarbij het risico op stofvorming groter is.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN
VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE
RESTANTEN HIERVAN
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de
lokale vereisten te worden verwijderd.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
November 2013
15.
OVERIGE INFORMATIE
Voor verdere informatie over dit diergeneesmiddel, contacteer de lokale vertegenwoordiger
van de vergunninghouder.
5 en 20 kg PE in een papieren buitenzak
20 kg polyethyleen/aluminium/polyetheentereftalaat zak met verluchtingsventiel
1 kg polyethyleen/aluminium/polyetheentereftalaat zak
Niet alle verpakkingen worden in omloop gebracht
Wanneer de zak voor het eerst wordt aangebroken, moet de houdbaarheidsdatum die op deze
bijsluiter wordt vermeld in acht worden genomen, de datum waarop enig restant in de zak niet
langer meer mag worden gebruikt moet op basis daarvan worden bepaald. Deze laatste
datummoet worden genoteerd in de daarvoor voorzien ruimte op de zak.
Er dient aandacht te worden geschonken aan officiële richtlijnen m.b.t. het verwerken van
gemedicineerde voormengsels in voeders.
Bijsluiter – NL Versie
TILMOVET 200 G/KG PREMIX
BE-V321544 (papier zak)
BE-V321553 (zak met verluchtingsventiel)
BE-V321562 (PET/Alu/PE zak)
Op diergeneeskundig voorschrift
TILMOVET 200 G/KG PREMIX
BIJSLUITER
Tilmovet 200 g/kg Premix
Premix voor gemedicineerd voer
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN
DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Registratiehouder:
Huvepharma NV
Uitbreidingstraat 80
2600 Antwerpen
België
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
1. Biovet JSC
39 Petar Rakov Street
4550 Peshtera
Bulgarije
2. Laboratorios Calier, Barcelones, 26 pla del Ramassa 08520 Les Franqueses del Valle,
Spanje
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Tilmovet 200 g/kg Premix Premix voor gemedicineerd voer voor varkens
3.
GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
Werkzaam bestanddeel / Werkzame bestanddelen:

Het product bestaat uit geelbruin tot roodbruine zwevende granules die 40 g tilmicosine per
kg bevatten
4.
INDICATIES
Het product is geïndiceerd bij de behandeling van pneumonie bij gespeende varkens en
mestvarkens, veroorzaakt door
Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma
hyopneumoniae, Pasteurella multocida en andere organismen gevoelig voor tilmicosine.
5.
CONTRA-INDICATIES
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of indien resistentie
tegen tilmicosine of kruisresistentie tegen andere macroliden zoals tylosine, erythromycine of
lincomycine bekend is.
Tilmicosine is toxisch voor paarden. Paarden en andere paardachtigen niet binnen het bereik
van voeders met tilmicosine laten.
6.
TILMOVET 200 G/KG PREMIX
Er kan een vermindering in voederopname (alsook weigering van voeder) voorkomen bij
dieren die gemedicineerd voeder krijgen. Dit effect is van voorbijgaande aard. Indien U
ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden
vermeld, wordt U verzocht Uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
7.
DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Gespeende varkens en mestvarkens
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG

Meng 16 mg tilmicosine per kg lichaamsgewicht in het voeder voor een periode van 15
dagen.
Gebruik volgende formule om de juiste hoeveelheid premix te berekenen die toegevoegd
dient te worden aan het voeder om de juiste dosering te bekomen.
Dosis (mg/kg lichaamsgewicht) x
Gemiddeld lichaamsgewicht (kg)
Kg premix/ton voeder = ________________________________________________
Gemiddelde voederopname (kg) x premix activiteit (g/kg)
Om een goede vermenging te verkrijgen is het aangeraden om het product eerst op te mengen
met een passende hoeveelheid voeder.
Het product kan gebruikt worden in gepelleteerd voeder, gepreconditioneerd gedurende korte
tijd aan temperaturen die niet hoger zijn dan 75°C.
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Varkens met acute infecties waarbij de voederopname verminderd is, worden best eerst
parenteraal behandeld met een passend product.
Om een goede verspreiding van het produkt te bekomen, dient het eerst vermengd te worden
met een geschikte hoeveelheid voeder om geïncorporeerd te worden in het eindprodukt.
10.
WACHTTIJD
(Orgaan)vlees: 21 dagen
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Niet bewaren boven 30°C.
Bewaar in een droge plaats in de originele verpakking .
Houdbaarheid na verwerking in de maaltijd of in voederbrokjes: 3 maanden
Houdbaarheid na eerste opening van de container: 3 maanden
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op het etiket.
12.
SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Niet vermengen met voeders die bentoniet bevatten.
Niet gelijktijdig met andere macroliden en lincosamiden gebruike,
Niet gelijktijdig met bactericide anitmicrobiële stoffen gebruiken
Tilmicosine kan mogelijke de werking van -lactaamantibiotica verminderen.
TILMOVET 200 G/KG PREMIX
Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de onverenigbaarheid, moet het middel niet met
andere diergeneesmiddelen worden vermengd.
Paarden en andere paardachtigen buiten het bereik van voeders met tilmicosine houden.
De veiligheid van het product is niet bewezen bij fokberen.
Er werd kruisresistente tussen tilmicosine en andere macrolide antibiotica vastgesteld. Het
gebruik van eht product dient te zijn gebaseerd op de gevoeligheidstesten en moet e officiële
lokale antimicrobiële praktijken naleven. Onoordeelkundig gebruik van et product verhoogt
mogelijk de prevalente van bacteriën die resistent worden voor tilmocisine, en kan de
doeltreffendheid van de behandeling met tilmicosinegerelateerde werkzame bestanddelen
verminderen.
Vermijd accidentele opname door mensen. Personen met een bekende overgevoeligheid voor
macrolide anitbiotica moeten bij toediening van het geneesmiddel grote voorzichtigheid in
acht nemen. Kan sensibilisatie veroorzaken na huidcontact. Kan huid en ogen irritatie
veroorzaken.. Vermijd direct contact met de huid. Draag een overall, beschermbril en
ondoorlaatbare handschoenen tijdens mengen en verwerken van het product. Was de huid die
in contact is geweest met het product.. Als per ongeluk contact met de ogen optreedt
onmiddellijk grondig met water spoelen. In geval van blijvende irritatie of incidentele inname,
dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en hem de bijsluiter of het etiket te
worden getoond. Zwelling van het gezicht, lippen of ogen of moeillijkheden met ademhalen
zijn ernstigere symptomen en vereisen dringende medische aandacht.Als er gevaar is voor
stofvorming draag dan een wegwerpstofmasker of een stofmasker conform aan de Europese
Standaard EN149 of een ademhalingapparaat conform aan de Europese Standaard EN140
met filter conform aan EN143. Deze waarschuwing is voornamelijk belangrijk indien het
mengen op de boerderij gebeurt en waarbij het risico op stofvorming groter is.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN
VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE
RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de
lokale vereisten te worden verwijderd.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
November 2013
15.
OVERIGE INFORMATIE
Voor verdere informatie over dit diergeneesmiddel, contacteer de lokale vertegenwoordiger
van de vergunninghouder.
5 en 20 kg PE in een papieren buitenzak
20 kg polyethyleen/aluminium/polyetheentereftalaat zak met verluchtingsventiel
1 kg polyethyleen/aluminium/polyetheentereftalaat zak
Niet alle verpakkingen worden in omloop gebracht
TILMOVET 200 G/KG PREMIX

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG