Tiamutin 45 % pigs-chicken-turkey

Bijsluiter – NL versie
Tiamutin 45 % pigs-chicken-turkey
II. BIJSLUITER
1
Bijsluiter – NL versie
Tiamutin 45 % pigs-chicken-turkey
BIJSLUITER
Tiamutin 45% pigs-chicken-turkey, granules voor orale oplossing.
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND
V.M.D. n.v.
Hoge Mauw 900
B-2370 Arendonk.
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Tiamutin 45% pigs-chicken-turkey, granules voor orale oplossing.
3.
-
-
4.
GEHALTE AAN WERKZAAM EN OVERIGE BESTANDDELEN
Werkzaam bestanddeel: Tiamulinefumaraat 450 mg per g.
Hulpstoffen: Lactose monohydraat.
INDICATIES
Varkens:
Voor de behandeling van dysenterie veroorzaakt door
Brachyspira hyodysenteriae.
Voor de behandeling van enzoötische pneumonie veroorzaakt door
Mycoplasma hyopneumoniae.
Kippen:
Chronische luchtweginfecties (CRD) en luchtzakontstekingen veroorzaakt door
Mycoplasma
gallisepticum
en
Mycoplasma synoviae.
Kalkoenen:
Infectieuze sinusitis en luchtzakontstekingen veroorzaakt door
Mycoplasma gallisepticum,
Mycoplasma synoviae
en
Mycoplasma meleagridis.
5.
CONTRA-INDICATIES
Aan dieren geen producten toedienen die ionoforen (monensine, narasine of salinomycine) bevatten
gedurende of tenminste 7 dagen voor of na een behandeling met tiamuline. Dit kan resulteren in een
ernstige groeidepressie of de dood.
Zie ook rubriek 12, voor informatie betreffende de interacties tussen tiamuline en ionoforen.
6.
BIJWERKINGEN
Varkens:
Onmiddellijk na de toediening van Tiamutin 45% pigs-chicken-turkey kunnen de varkens een
verhoogde speekselvloed vertonen.
In zeldzame gevallen kan erytheem of mild huidoedeem optreden na het gebruik van tiamuline. In
voorkomend geval dient de behandeling gestaakt te worden.
2
Bijsluiter – NL versie
Tiamutin 45 % pigs-chicken-turkey
Kippen en kalkoenen:
De wateropname kan onderdrukt worden door de toediening van tiamuline aan kippen en kalkoenen.
Deze onderdrukking is concentratie-afhankelijk: bij 0.0125% (125 ppm) tiamuline wordt 10% minder
water opgenomen, bij 0.025% (250 ppm) tiamuline is er een vermindering van 15%. Dit lijkt echter
geen negatief effect te hebben op de algemene toestand van de dieren, noch op de werkzaamheid van
het product.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden
vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
7.
DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Varkens, kippen en kalkoenen.
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG
Tiamutin 45% pigs-chicken-turkey is bestemd voor orale toediening via het drinkwater.
Varkens:
Varkensdysenterie veroorzaakt door
Brachyspira hyodysenteriae:
De normale toediening bedraagt 8,8 mg tiamuline fumaraat per kg gewicht en per dag gedurende 5
opeenvolgende dagen.
Uitgaande van een drinkwateropname van 1,5 L per 10 kg, is een concentratie van
60 ppm
tiamuline fumaraat in het drinkwater nodig (0.006%). Deze concentratie kan als volgt
bereid worden:
Tiamutin 45% pigs-chicken-
turkey
1g
5g
100 g
Volume drinkwater
7.5 L
37.5 L
750 L
Eindconcentratie
60 mg/L (= 60 ppm)
60 mg/L (= 60 ppm)
60 mg/L (= 60 ppm)
In geval van een veranderd drinkwaterpatroon (gewichtsklasse, leeftijd, omgevingsfactoren) dient
bovenstaand schema aangepast te worden teneinde de inname van 8.8 mg tiamuline fumaraat/kg
lg./dag te verzekeren.
Enzoötische pneumonie veroorzaakt door
Mycoplasma hyopneumoniae:
De normale toediening bedraagt 15-20 mg tiamuline fumaraat per kg gewicht en per dag gedurende
5 dagen.
Uitgaande van een drinkwateropname van 1,1 – 1,25 L per 10 kg, is een concentratie van
120 tot
180 ppm
tiamuline fumaraat in het drinkwater nodig (0.012% - 0.018%). Deze concentraties
kunnen als volgt bereid worden:
Tiamutin 45% pigs-chicken-
turkey
1g
5g
100 g
1g
5g
100 g
Volume drinkwater
3.75 L
18.75 L
375 L
2.5 L
12.5 L
250 L
3
Eindconcentratie
120 mg/L (=120 ppm)
120 mg/L (=120 ppm)
120 mg/L (=120 ppm)
180 mg/L (=180 ppm)
180 mg/L (=180 ppm)
180 mg/L (=180 ppm)
Bijsluiter – NL versie
Tiamutin 45 % pigs-chicken-turkey
In geval van een veranderd drinkwaterpatroon (gewichtsklasse, leeftijd, omgevingsfactoren) dient
bovenstaand schema aangepast te worden teneinde de inname van 15 tot 20 mg tiamuline
fumaraat/kg lg./dag te verzekeren.
Opmerking:
Elke dag een nieuwe oplossing bereiden. Geen geroeste recipiënten gebruiken voor het gebruik van de
bereide oplossingen.
Kippen:
De normale toediening bedraagt 25 mg tiamuline fumaraat per kg gewicht en per dag geduren de 3
tot 5 opeenvolgende dagen.
Voor de berekening van de dagelijkse dosis Tiamutin 45% pigs-chicken-turkey dient de
drinkwateropname gekend te zijn. Factoren die de drinkwateropname kunnen beïnvloeden zijn
o.m. de soort, de leeftijd, de omgeving en de aard van het verstrekte voedsel.
Uitgaande van een drinkwateropname van 0.1 L voor een kip van 1 kg, dient een
drinkwaterconcentratie van
125 - 250 ppm
tiamuline fumaraat bereid te worden (0.025%). Deze
concentratie kan als volgt bereid worden:
Tiamutin 45% pigs-chicken-
turkey
1.1 g
5.5 g
110 g
Volume drinkwater
2L
10 L
200 L
Eindconcentratie
250 mg/L (= 250 ppm)
250 mg/L (= 250 ppm)
250 mg/L (= 250 ppm)
Kalkoenen:
De normale toediening bedraagt 40 mg tiamuline fumaraat per kg gewicht en per dag geduren de 3
tot 5 opeenvolgende dagen.
Voor de berekening van de dagelijkse dosis Tiamutin 45% pigs-chicken-turkey dient de
drinkwateropname gekend te zijn. Factoren die de drinkwateropname kunnen beïnvloeden zijn
o.m. de soort, de leeftijd, de omgeving en de aard van het verstrekte voedsel.
Uitgaande van een drinkwateropname van 0.06 L voor een kalkoen van 1 kg, dient een
drinkwaterconcentratie van
125 - 250 ppm
tiamuline fumaraat bereid te worden (0.025%). Deze
concentratie kan als volgt bereid worden:
Tiamutin 45% pigs-chicken-
turkey
1.1 g
5.5 g
110 g
Volume drinkwater
2L
10 L
200 L
Eindconcentratie
250 mg/L (= 250 ppm)
250 mg/L (= 250 ppm)
250 mg/L (= 250 ppm)
Om de oplossing te bereiden kan men de aangeduide hoeveelheid granulaat rechtstreeks bij de
aangeduide hoeveelheid water voegen of vooraf een meer geconcentreerde oplossing bereiden en
daarna verdunnen tot de uiteindelijk gewenste concentratie.
In het geval het drinkpatroon gewijzigd is, dient de concentratie van het gemedicineerde drinkwater
aangepast te worden teneinde de inname van 25 mg of 40 mg tiamuline fumaraat/kg lg./dag te
verzekeren.
Iedere dag moeten nieuwe oplossingen bereid worden en elke andere drinkbron moet uitgeschakeld
worden.
4
Bijsluiter – NL versie
Tiamutin 45 % pigs-chicken-turkey
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Tiamutin 45% pigs-chicken-turkey mag uitsluitend gebruikt worden in het drinkwater van varkens,
kippen en kalkoenen.
Zie ook rubriek 12, voor informatie betreffende de interactie tussen tiamuline en ionoforen.
10.
WACHTTIJD
Varkens: (orgaan) vlees: 5 dagen.
Kippen:
(orgaan) vlees: 3 dagen - eieren: 0 dagen.
Kalkoenen:
(orgaan) vlees: 5 dagen.
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Bewaar op een droge plaats, niet boven 25°C.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op de pot na Exp.
Houdbaarheid na eerste opening van de container: Na openen direct gebruiken, niet bewaren.
Houdbaarheid na verdunning of reconstitutie volgens instructies: verse oplossingen dienen dagelijks
bereid te worden.
12.
SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:
- Acute gevallen en ernstig zieke dieren moeten worden behandeld met een product met een passende
formulering, zoals een oplossing voor injectie.
Het is een goede klinische praktijk om de behandeling te baseren op gevoeligheidstesten van bacteriën
geïsoleerd bij het dier. Indien dit niet mogelijk is, dient de behandeling op lokale epidemiologische
informatie (regionaal, op het niveau van het landbouwbedrijf) betreffende de gevoeligheid van
doelbacteriën gebaseerd te zijn.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren
toedient:
- Direct contact van het poeder met de huid, slijmvliezen en de ogen tijdens het mengen kan irritatie
veroorzaken. Dit dient vermeden te worden door het dragen van ondoordringbare rubberen
handschoenen, een mondmasker en een veiligheidsbril.
Onmiddellijk afspoelen in geval van contaminatie. Zoek onmiddellijk medisch advies in geval van
accidentele inname. Toon de bijsluiter of het etiket aan de behandelende arts. Mensen met een
gekende overgevoeligheid aan tiamuline moeten het product met de nodige voorzichtigheid hanteren.
Was de handen na gebruik.
-
Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg:
Tiamutin 45% pigs-chicken-turkey mag toegediend worden aan varkens tijdens dracht en lactatie.
Tiamuline mag gebruikt worden in leg- en fokdieren aangezien geen negatieve effecten op eileg,
fertiliteit en het vermogen tot uitkippen werden waargenomen bij kippen en kalkoenen.
-
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Er werd aangetoond dat tiamuline interageert met ionoforen zoals monensine, salinomycine en
narasine en dit kan leiden tot symptomen die niet te onderscheiden zijn van een ionofoor toxicose.
5
Bijsluiter – NL versie
Tiamutin 45 % pigs-chicken-turkey
Dieren dienen geen producten die monensine, salinomycine of narasine bevatten toegediend te krijgen
gedurende tenminste 7 dagen voor of na de behandeling met tiamuline. Ernstige groeidepressie,
ataxie, paralyse of de dood kunnen uit deze interacties resulteren.
De voederfabrikant moet op de hoogte gebracht worden dat tiamuline zal gebruikt worden en dat
genoemde producten niet in het voer mogen ingesloten worden, noch het voer mogen contamineren.
In elk geval van vermoedelijke contaminatie dient het voer getest te worden op de aanwezigheid van
deze ionoforen alvorens het voer te gebruiken.
Wanneer er tekenen ontstaan van interactie, stop onmiddellijk met de toediening van het
gecontamineerde voeder. Het voeder dient verwijderd te worden en vervangen door vers voeder dat
niet de anticoccidia monensine, salinomycine of narasine bevat. Stop onmiddellijk de toediening van
tiamuline via het drinkwater en vervang door vers drinkwater.
Alle andere coccidiostatica zijn verenigbaar.
-
Overdosering
Varkens:
Een enkelvoudige orale dosis van 100 mg/kg lg. veroorzaakt hyperpnoea en abdominale klachten bij
varkens. Bij een dosis van 150 mg/kg werden geen andere effecten op het centrale zenuwstelsel
waargenomen dan het kalmer worden van de dieren. Een dosis van 55 mg/kg gedurende 14 dagen gaf
aanleiding tot een toegenomen speekselvloed en een lichte irritatie van de maag. Tiamuline heeft een
voldoende ruime therapeutische index bij het varken en een minimum letale dosis werd niet bepaald.
Kippen en kalkoenen:
Tiamuline heeft een relatief hoge therapeutische index bij vogels en de kans op overdosering wordt
zeer klein geacht, temeer omdat de opname van water, en daardoor ook de opname van tiamuline,
onderdrukt wordt bij overdosering. De LD
50
bedraagt 1290 mg/kg bij kippen en 840 mg/kg bij
kalkoenen.
Symptomen van acute vergiftiging bij kippen: luid kakelen, krampen, zijlingse positie. Symptomen
van acute vergiftiging bij kalkoenen: krampen, zijlingse of dorsale positie, speekselvloed en ptosis
(uitzakking van het bovenste ooglid).
- Onverenigbaarheden
Wegens het ontbreken van studies betreffende mogelijke onverenigbaarheden, mag dit product niet
gemengd worden met andere geneesmiddelen.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale
vereisten te worden verwijderd.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
Januari 2015.
15.
OVERIGE INFORMATIE
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
Afleveringswijze: Op diergeneeskundig voorschrift.
BE-V111657
6
ijsluiter ­ NL versie T
iamutin 45 % pigs-chicken-turkey
II. BIJSLUITER
ijsluiter ­ NL versie T
iamutin 45 % pigs-chicken-turkey
BIJSLUITER
Tiamutin 45% pigs-chicken-turkey, granules voor orale oplossing.
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

V.M.D. n.v.
Hoge Mauw 900
B-2370 Arendonk.
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Tiamutin 45% pigs-chicken-turkey, granules voor orale oplossing.
3.
GEHALTE AAN WERKZAAM EN OVERIGE BESTANDDELEN
- Werkzaam bestanddeel: Tiamulinefumaraat 450 mg per g.
- Hulpstoffen: Lactose monohydraat.
4.
INDICATIES
Varkens:
Voor de behandeling van dysenterie veroorzaakt door Brachyspira hyodysenteriae.
Voor de behandeling van enzoötische pneumonie veroorzaakt door Mycoplasma hyopneumoniae.
Kippen:
Chronische luchtweginfecties (CRD) en luchtzakontstekingen veroorzaakt door Mycoplasma
gallisepticum
en Mycoplasma synoviae.
Kalkoenen:
Infectieuze sinusitis en luchtzakontstekingen veroorzaakt door Mycoplasma gallisepticum,
Mycoplasma synoviae en Mycoplasma meleagridis.
5.
CONTRA-INDICATIES
Aan dieren geen producten toedienen die ionoforen (monensine, narasine of salinomycine) bevatten
gedurende of tenminste 7 dagen voor of na een behandeling met tiamuline. Dit kan resulteren in een
ernstige groeidepressie of de dood.
Zie ook rubriek 12, voor informatie betreffende de interacties tussen tiamuline en ionoforen.
6.
BIJWERKINGEN
Varkens:
Onmiddellijk na de toediening van Tiamutin 45% pigs-chicken-turkey kunnen de varkens een
verhoogde speekselvloed vertonen.
In zeldzame gevallen kan erytheem of mild huidoedeem optreden na het gebruik van tiamuline. In
voorkomend geval dient de behandeling gestaakt te worden.
ijsluiter ­ NL versie T
iamutin 45 % pigs-chicken-turkey
Kippen en kalkoenen:
De wateropname kan onderdrukt worden door de toediening van tiamuline aan kippen en kalkoenen.
Deze onderdrukking is concentratie-afhankelijk: bij 0.0125% (125 ppm) tiamuline wordt 10% minder
water opgenomen, bij 0.025% (250 ppm) tiamuline is er een vermindering van 15%. Dit lijkt echter
geen negatief effect te hebben op de algemene toestand van de dieren, noch op de werkzaamheid van
het product.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden
vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
7.
DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Varkens, kippen en kalkoenen.
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG

Tiamutin 45% pigs-chicken-turkey is bestemd voor orale toediening via het drinkwater.
Varkens:
V
arkensdysenterie veroorzaakt door Brachyspira hyodysenteriae:
De normale toediening bedraagt 8,8 mg tiamuline fumaraat per kg gewicht en per dag gedurende 5
opeenvolgende dagen.
Uitgaande van een drinkwateropname van 1,5 L per 10 kg, is een concentratie van
60 ppm tiamuline fumaraat in het drinkwater nodig (0.006%). Deze concentratie kan als volgt
bereid worden:
Tiamutin 45% pigs-chicken-
Volume drinkwater
Eindconcentratie
turkey
1 g
7.5 L
60 mg/L (= 60 ppm)
5 g
37.5 L
60 mg/L (= 60 ppm)
100 g
750 L
60 mg/L (= 60 ppm)
In geval van een veranderd drinkwaterpatroon (gewichtsklasse, leeftijd, omgevingsfactoren) dient
bovenstaand schema aangepast te worden teneinde de inname van 8.8 mg tiamuline fumaraat/kg
lg./dag te verzekeren.
E nzoötische pneumonie veroorzaakt door Mycoplasma hyopneumoniae:
De normale toediening bedraagt 15-20 mg tiamuline fumaraat per kg gewicht en per dag gedurende
5 dagen.
Uitgaande van een drinkwateropname van 1,1 ­ 1,25 L per 10 kg, is een concentratie van
120 tot
180 ppm
tiamuline fumaraat in het drinkwater nodig (0.012% - 0.018%). Deze concentraties
kunnen als volgt bereid worden:
Tiamutin 45% pigs-chicken-
Volume drinkwater
Eindconcentratie
turkey
1 g
3.75 L
120 mg/L (=120 ppm)
5 g
18.75 L
120 mg/L (=120 ppm)
100 g
375 L
120 mg/L (=120 ppm)
1 g
2.5 L
180 mg/L (=180 ppm)
5 g
12.5 L
180 mg/L (=180 ppm)
100 g
250 L
180 mg/L (=180 ppm)
ijsluiter ­ NL versie T
iamutin 45 % pigs-chicken-turkey
In geval van een veranderd drinkwaterpatroon (gewichtsklasse, leeftijd, omgevingsfactoren) dient
bovenstaand schema aangepast te worden teneinde de inname van 15 tot 20 mg tiamuline
fumaraat/kg lg./dag te verzekeren.
Opmerking:
Elke dag een nieuwe oplossing bereiden. Geen geroeste recipiënten gebruiken voor het gebruik van de
bereide oplossingen.
Kippen:
De normale toediening bedraagt 25 mg tiamuline fumaraat per kg gewicht en per dag geduren de 3
tot 5 opeenvolgende dagen.
Voor de berekening van de dagelijkse dosis Tiamutin 45% pigs-chicken-turkey dient de
drinkwateropname gekend te zijn. Factoren die de drinkwateropname kunnen beïnvloeden zijn
o.m. de soort, de leeftijd, de omgeving en de aard van het verstrekte voedsel.
Uitgaande van een drinkwateropname van 0.1 L voor een kip van 1 kg, dient een
drinkwaterconcentratie van
125 - 250 ppm tiamuline fumaraat bereid te worden (0.025%). Deze
concentratie kan als volgt bereid worden:
Tiamutin 45% pigs-chicken-
Volume drinkwater
Eindconcentratie
turkey
1.1 g
2 L
250 mg/L (= 250 ppm)
5.5 g
10 L
250 mg/L (= 250 ppm)
110 g
200 L
250 mg/L (= 250 ppm)
Kalkoenen:
De normale toediening bedraagt 40 mg tiamuline fumaraat per kg gewicht en per dag geduren de 3
tot 5 opeenvolgende dagen.
Voor de berekening van de dagelijkse dosis Tiamutin 45% pigs-chicken-turkey dient de
drinkwateropname gekend te zijn. Factoren die de drinkwateropname kunnen beïnvloeden zijn
o.m. de soort, de leeftijd, de omgeving en de aard van het verstrekte voedsel.
Uitgaande van een drinkwateropname van 0.06 L voor een kalkoen van 1 kg, dient een
drinkwaterconcentratie van
125 - 250 ppm tiamuline fumaraat bereid te worden (0.025%). Deze
concentratie kan als volgt bereid worden:
Tiamutin 45% pigs-chicken-
Volume drinkwater
Eindconcentratie
turkey
1.1 g
2 L
250 mg/L (= 250 ppm)
5.5 g
10 L
250 mg/L (= 250 ppm)
110 g
200 L
250 mg/L (= 250 ppm)
Om de oplossing te bereiden kan men de aangeduide hoeveelheid granulaat rechtstreeks bij de
aangeduide hoeveelheid water voegen of vooraf een meer geconcentreerde oplossing bereiden en
daarna verdunnen tot de uiteindelijk gewenste concentratie.
In het geval het drinkpatroon gewijzigd is, dient de concentratie van het gemedicineerde drinkwater
aangepast te worden teneinde de inname van 25 mg of 40 mg tiamuline fumaraat/kg lg./dag te
verzekeren.
Iedere dag moeten nieuwe oplossingen bereid worden en elke andere drinkbron moet uitgeschakeld
worden.
ijsluiter ­ NL versie T
iamutin 45 % pigs-chicken-turkey
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Tiamutin 45% pigs-chicken-turkey mag uitsluitend gebruikt worden in het drinkwater van varkens,
kippen en kalkoenen.
Zie ook rubriek 12, voor informatie betreffende de interactie tussen tiamuline en ionoforen.
10.
WACHTTIJD
Varkens: (orgaan) vlees: 5 dagen.
Kippen:
(orgaan) vlees: 3 dagen - eieren: 0 dagen.
Kalkoenen:
(orgaan) vlees: 5 dagen.
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Bewaar op een droge plaats, niet boven 25°C.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op de pot na Exp.
Houdbaarheid na eerste opening van de container: Na openen direct gebruiken, niet bewaren.
Houdbaarheid na verdunning of reconstitutie volgens instructies: verse oplossingen dienen dagelijks
bereid te worden.
12.
SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:
- Acute gevallen en ernstig zieke dieren moeten worden behandeld met een product met een passende
formulering, zoals een oplossing voor injectie.
Het is een goede klinische praktijk om de behandeling te baseren op gevoeligheidstesten van bacteriën
geïsoleerd bij het dier. Indien dit niet mogelijk is, dient de behandeling op lokale epidemiologische
informatie (regionaal, op het niveau van het landbouwbedrijf) betreffende de gevoeligheid van
doelbacteriën gebaseerd te zijn.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren
toedient:
- Direct contact van het poeder met de huid, slijmvliezen en de ogen tijdens het mengen kan irritatie
veroorzaken. Dit dient vermeden te worden door het dragen van ondoordringbare rubberen
handschoenen, een mondmasker en een veiligheidsbril.
Onmiddellijk afspoelen in geval van contaminatie. Zoek onmiddellijk medisch advies in geval van
accidentele inname. Toon de bijsluiter of het etiket aan de behandelende arts. Mensen met een
gekende overgevoeligheid aan tiamuline moeten het product met de nodige voorzichtigheid hanteren.
Was de handen na gebruik.
-
Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg:
Tiamutin 45% pigs-chicken-turkey mag toegediend worden aan varkens tijdens dracht en lactatie.
Tiamuline mag gebruikt worden in leg- en fokdieren aangezien geen negatieve effecten op eileg,
fertiliteit en het vermogen tot uitkippen werden waargenomen bij kippen en kalkoenen.
-
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Er werd aangetoond dat tiamuline interageert met ionoforen zoals monensine, salinomycine en
narasine en dit kan leiden tot symptomen die niet te onderscheiden zijn van een ionofoor toxicose.
ijsluiter ­ NL versie T
iamutin 45 % pigs-chicken-turkey
Dieren dienen geen producten die monensine, salinomycine of narasine bevatten toegediend te krijgen
gedurende tenminste 7 dagen voor of na de behandeling met tiamuline. Ernstige groeidepressie,
ataxie, paralyse of de dood kunnen uit deze interacties resulteren.
De voederfabrikant moet op de hoogte gebracht worden dat tiamuline zal gebruikt worden en dat
genoemde producten niet in het voer mogen ingesloten worden, noch het voer mogen contamineren.
In elk geval van vermoedelijke contaminatie dient het voer getest te worden op de aanwezigheid van
deze ionoforen alvorens het voer te gebruiken.
Wanneer er tekenen ontstaan van interactie, stop onmiddellijk met de toediening van het
gecontamineerde voeder. Het voeder dient verwijderd te worden en vervangen door vers voeder dat
niet de anticoccidia monensine, salinomycine of narasine bevat. Stop onmiddellijk de toediening van
tiamuline via het drinkwater en vervang door vers drinkwater.
Alle andere coccidiostatica zijn verenigbaar.
-
Overdosering
Varkens:
Een enkelvoudige orale dosis van 100 mg/kg lg. veroorzaakt hyperpnoea en abdominale klachten bij
varkens. Bij een dosis van 150 mg/kg werden geen andere effecten op het centrale zenuwstelsel
waargenomen dan het kalmer worden van de dieren. Een dosis van 55 mg/kg gedurende 14 dagen gaf
aanleiding tot een toegenomen speekselvloed en een lichte irritatie van de maag. Tiamuline heeft een
voldoende ruime therapeutische index bij het varken en een minimum letale dosis werd niet bepaald.
Kippen en kalkoenen:
Tiamuline heeft een relatief hoge therapeutische index bij vogels en de kans op overdosering wordt
zeer klein geacht, temeer omdat de opname van water, en daardoor ook de opname van tiamuline,
onderdrukt wordt bij overdosering. De LD50 bedraagt 1290 mg/kg bij kippen en 840 mg/kg bij
kalkoenen.
Symptomen van acute vergiftiging bij kippen: luid kakelen, krampen, zijlingse positie. Symptomen
van acute vergiftiging bij kalkoenen: krampen, zijlingse of dorsale positie, speekselvloed en ptosis
(uitzakking van het bovenste ooglid).
- Onverenigbaarheden
Wegens het ontbreken van studies betreffende mogelijke onverenigbaarheden, mag dit product niet
gemengd worden met andere geneesmiddelen.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale
vereisten te worden verwijderd.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
Januari 2015.
15.
OVERIGE INFORMATIE
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
Afleveringswijze: Op diergeneeskundig voorschrift.
BE-V111657

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG