Testocaps 40 mg

Bijsluiter
BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Testocaps, 40 mg capsules, zacht
Testosterone undecanoaat
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven.
Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1.
Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe neemt u dit middel in?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u dit middel?
6.
Aanvullende informatie
1.
WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Testocaps behoort tot een groep geneesmiddelen die androgenen (mannelijke
geslachtshormonen) genoemd wordt. Testosteronundecanoaat, het werkzaam bestanddeel
van Testocaps, wordt door uw lichaam omgezet in testosteron. Testosteron is het natuurlijke
mannelijke hormoon dat nodig is voor de normale groei, de ontwikkeling en het functioneren
van de mannelijke geslachtsorganen en voor de secundaire geslachtskenmerken.
Testosteron-preparaten worden voorgeschreven bij mannen met een tekort aan dit hormoon.
2.
WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA
VOORZICHTIG ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- als u ook aan andere aandoeningen lijdt, kan het zijn dat Testocaps voor u niet geschikt
is. Voor u met het innemen van Testocaps begint, moet u daarom uw arts raadplegen
indien u prostaatkanker of borstkanker heeft.
- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt
u vinden onder punt 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
als u een van de volgende aandoeningen heeft of heeft gehad:
- aandoeningen van hart of bloedvaten;
- nieraandoeningen;
RA 1410 BE P2 (REF 1.0)
48-04c-bp-n-KWC/mvdh-12/2010
1/5
Bijsluiter
- hoge bloeddruk;
- epilepsie (vallende ziekte);
- migraine;
- leveraandoeningen.
Bij goedaardige prostaataandoeningen kunnen de klachten toenemen.
Extra controle door de arts is noodzakelijk bij de behandeling van jongens die nog niet
volgroeid zijn, omdat mannelijke hormonen de geslachtelijke ontwikkeling kunnen
vervroegen en de lengtegroei kunnen remmen.
Alvorens behandeling met Testocaps te beginnen, moet u grondig onderzocht worden om uit
te sluiten dat er prostaatkanker aanwezig is zonder dat u daarvan op de hoogte bent.
Tijdens de behandeling moet tenminste 1 maal per jaar controle plaatsvinden van de
prostaat d.m.v. onderzoek via de anus (soms gecombineerd met bloedonderzoek). Bij
oudere mannen en risicopatiënten moet deze controle tweemaal per jaar plaatsvinden omdat
testosteron al aanwezige prostaatkanker sneller kan laten groeien.
Indien u uitzaaiingen in het bot heeft als gevolg van een tumor, kan de hoeveelheid calcium
in uw bloed toenemen (hypercalciëmie), of de hoeveelheid calcium in de urine kan toenemen
(hypercalciurie). Om dit te controleren zal uw dokter waarschijnlijk regelmatig
bloedonderzoek laten uitvoeren.
Verder moet u uw arts waarschuwen indien u last heeft van herhaaldelijke onderbrekingen
van de ademhaling tijdens de slaap die vaak samen gaan met snurken (slaapapneu). Er zijn
namelijk aanwijzingen dat het gebruik van testosteron in het algemeen deze klachten zou
kunnen verergeren. Dit treedt vooral op bij mannen, die extreem overgewicht hebben of
steeds terugkerende klachten gerelateerd aan ziekten van de luchtwegen.
Misbruik van androgenen om sportprestaties te verbeteren, houdt ernstige
gezondheidsrisico’s in en wordt sterk afgeraden.
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek “Inname met andere
geneesmiddelen” te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing
is, of dat in het verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Testocaps nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden daan?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar
u geen voorschrift voor nodig heeft.
Andere geneesmiddelen kunnen de effecten van Testocaps beïnvloeden, en Testocaps kan
de effecten van andere geneesmiddelen beïnvloeden. Vertel uw arts of apotheker of u
rifampicine (een antibioticum), ACTH (adrenocorticotroop hormoon, d.i. een hormoon dat de
bijnierschors aanzet tot het maken van bijnierschorshormonen (corticosteroïden)),
corticosteroïden of geneesmiddelen tegen epilepsie of slapeloosheid gebruikt of wilt gaan
gebruiken.
Waarschuw uw arts in ieder geval ook wanneer u de volgende geneesmiddelen gebruikt of
gaat gebruiken:
Insuline
RA 1410 BE P2 (REF 1.0)
48-04c-bp-n-KWC/mvdh-11/2009
2/5
Bijsluiter
Bloedverdunnende middelen (tegen trombose)
Testosteron kan namelijk de werking van deze geneesmiddelen versterken.
Daarnaast kan het gebruik van Testocaps bepaalde laboratoriumgegevens beïnvloeden.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Voedselinname zorgt ervoor dat testosteronundecanoaat kan worden opgenomen door uw
lichaam. Daarom moet Testocaps worden ingenomen met de maaltijd.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met
uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Testocaps is alleen bedoeld voor mannelijke patiënten.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Testocaps heeft voor zover bekend geen invloed op het reactie- en concentratievermogen.
Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
De hulpstof oranjegeel S (E110) kan allergische reacties veroorzaken.
3.
HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. De gebruikelijke dosering
is in het algemeen 3 tot 4 capsules per dag, gedurende de eerste 2 tot 3 weken, gevolgd
door een geleidelijke vermindering van het aantal in te nemen capsules tot 1 - 3 capsules
per dag. Neem de helft van de dagelijkse dosis 's morgens en de andere helft 's avonds.
Wanneer als dagelijkse dosis een oneven aantal capsules is voorgeschreven, moet het
grootste deel 's morgens genomen worden.
Hoe en wanneer innemen
De capsules moeten met de maaltijden ingenomen worden, met wat water of een andere
drank en in zijn geheel, zonder kauwen, doorgeslikt worden.
In geval u bemerkt dat Testocaps te sterk of te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of
apotheker.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u teveel van Testocaps heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met
uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). Men spreekt van overdosering
wanneer er (bijvoorbeeld door een kind) teveel capsules tegelijk worden ingenomen. Indien
dit het geval is met Testocaps is er geen reden tot grote bezorgdheid. U moet echter wel
contact opnemen met uw arts. De olieachtige vloeistof in de capsules kan diarree
veroorzaken.
Een aanhoudend pijnlijke erectie van de penis zou er op kunnen wijzen, dat de dosering van
het geneesmiddel te hoog is. Als u last krijgt van dit verschijnsel moet u contact opnemen
met uw arts.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Neem de vergeten capsule(s) zodra u daaraan denkt. Als het een ochtenddosis betreft en er
meer dan 2 uur na het ontbijt verstreken is, kunt u beter tot de lunch wachten. Neem geen
dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
RA 1410 BE P2 (REF 1.0)
48-04c-bp-n-KWC/mvdh-11/2009
3/5
Bijsluiter
Als u stopt met het innemen van dit middel
Wanneer de behandeling met Testocaps wordt gestopt, kunnen binnen enkele weken
klachten terugkeren die u had vóór de behandeling.
Heeft u nog vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw
arts of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan testocaps bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
Testocaps kan verder, afhankelijk van de dosering en de gevoeligheid van de patiënt, de
volgende bijwerkingen veroorzaken:
Bij prepuberale jongens:
voortijdige geslachtelijke rijping
frequenter optredende erecties
vergroting van de penis
voortijdige sluiting epifysairschijven (waardoor lengtegroei beëindigd wordt)
Algemeen:
pijnlijke erecties, het vaker optreden van erecties
toename of afname van de geslachtsdrift
stoornissen in de vorming van zaadcellen
vermindering van de hoeveelheid sperma (zaadvloeistof);
goedaardige vergroting van de prostaat (benigne prostaathyperplasie)
versnelde groei van prostaatkanker die al in aanleg aanwezig is
borstvorming
vochtophoping in de weefsels (oedeem)
(ernstige) neerslachtigheid (depressie), zenuwachtigheid, stemmingsstoornissen
misselijkheid
jeuk (pruritis) en acne
spierpijn
hoge bloeddruk (hypertensie)
Er kunnen veranderingen optreden in resultaten van bepaalde laboratoriumtesten zoals
leverfunctietesten, cholesteroltesten, testen voor PSA (een merkstof die samenhangt
met prostaatkanker). Ook kan er een toename zijn van hemoglobine (de rode
bloedkleurstof die nodig is voor het binden van zuurstof) in het bloed.
Tijdens het gebruik van Testocaps werden bij een aantal patiënten diarrhee en
buikpuin/ongemak gerapporteerd.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
RA 1410 BE P2 (REF 1.0)
48-04c-bp-n-KWC/mvdh-11/2009
4/5
Bijsluiter
5.
HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Bewaren beneden 30°C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Bewaar de blisterverpakking in de buitenverpakking.
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
blisterverpakking na {EXP}. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die
maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Gebruik dit middel niet als u een verandering merkt aan het uiterlijk van de capsules voor
oraal gebruik.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de
vuilsnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet
meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze
niet in het milieu
.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof in dit middel is testosteronundecanoaat.
-
De andere stoffen in dit middel zijn ricinusolie, propyleenglycollauraat (E477), glycerol,
Oranjegeel S (E110) en gelatine.
Hoe ziet Testocaps er uit en hoeveel zit er in een verpakking?
Testocaps zijn zachte ovale glanzende capsules, doorzichtig oranje van kleur met een gele
olieachtige vulling. De capsule draagt de code ORG DV3. Een doos Testocaps bevat 6 of 12
zakjes met elk een blisterverpakking met 10 capsules.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss – Nederland
Fabrikant:
N.V. Organon, 5340 BH Oss - Nederland
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen:
BE 113793
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of
apotheker.
Testocaps is aan een medisch voorschrift onderworpen.
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 02/2011
RA 1410 BE P2 (REF 1.0)
48-04c-bp-n-KWC/mvdh-11/2009
5/5

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Testocaps, 40 mg capsules, zacht
Testosterone undecanoaat
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is al een aan u voorgeschreven.
Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1.
Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe neemt u dit middel in?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u dit middel?
6.
Aanvul ende informatie
1.
WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Testocaps behoort tot een groep geneesmiddelen die androgenen (mannelijke
geslachtshormonen) genoemd wordt. Testosteronundecanoaat, het werkzaam bestanddeel
van Testocaps, wordt door uw lichaam omgezet in testosteron. Testosteron is het natuurlijke
mannelijke hormoon dat nodig is voor de normale groei, de ontwikkeling en het functioneren
van de mannelijke geslachtsorganen en voor de secundaire geslachtskenmerken.
Testosteron-preparaten worden voorgeschreven bij mannen met een tekort aan dit hormoon.
2.
WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA
VOORZICHTIG ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- als u ook aan andere aandoeningen lijdt, kan het zijn dat Testocaps voor u niet geschikt
is. Voor u met het innemen van Testocaps begint, moet u daarom uw arts raadplegen
indien u prostaatkanker of borstkanker heeft.
- U bent al ergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt
u vinden onder punt 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
als u een van de volgende aandoeningen heeft of heeft gehad:
- aandoeningen van hart of bloedvaten;
- nieraandoeningen;
RA 1410 BE P2 (REF 1.0)
1/5
- hoge bloeddruk;
- epilepsie (val ende ziekte);
- migraine;
- leveraandoeningen.
Bij goedaardige prostaataandoeningen kunnen de klachten toenemen.
Extra controle door de arts is noodzakelijk bij de behandeling van jongens die nog niet
volgroeid zijn, omdat mannelijke hormonen de geslachtelijke ontwikkeling kunnen
vervroegen en de lengtegroei kunnen remmen.
Alvorens behandeling met Testocaps te beginnen, moet u grondig onderzocht worden om uit
te sluiten dat er prostaatkanker aanwezig is zonder dat u daarvan op de hoogte bent.
Tijdens de behandeling moet tenminste 1 maal per jaar controle plaatsvinden van de
prostaat d.m.v. onderzoek via de anus (soms gecombineerd met bloedonderzoek). Bij
oudere mannen en risicopatiënten moet deze controle tweemaal per jaar plaatsvinden omdat
testosteron al aanwezige prostaatkanker snel er kan laten groeien.
Indien u uitzaai ngen in het bot heeft als gevolg van een tumor, kan de hoeveelheid calcium
in uw bloed toenemen (hypercalciëmie), of de hoeveelheid calcium in de urine kan toenemen
(hypercalciurie). Om dit te controleren zal uw dokter waarschijnlijk regelmatig
bloedonderzoek laten uitvoeren.
Verder moet u uw arts waarschuwen indien u last heeft van herhaaldelijke onderbrekingen
van de ademhaling tijdens de slaap die vaak samen gaan met snurken (slaapapneu). Er zijn
namelijk aanwijzingen dat het gebruik van testosteron in het algemeen deze klachten zou
kunnen verergeren. Dit treedt vooral op bij mannen, die extreem overgewicht hebben of
steeds terugkerende klachten gerelateerd aan ziekten van de luchtwegen.
Misbruik van androgenen om sportprestaties te verbeteren, houdt ernstige
gezondheidsrisico's in en wordt sterk afgeraden.
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek 'Inname met andere
geneesmiddelen' te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing
is, of dat in het verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Testocaps nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden daan?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar
u geen voorschrift voor nodig heeft.
Andere geneesmiddelen kunnen de effecten van Testocaps beïnvloeden, en Testocaps kan
de effecten van andere geneesmiddelen beïnvloeden. Vertel uw arts of apotheker of u
rifampicine (een antibioticum), ACTH (adrenocorticotroop hormoon, d.i. een hormoon dat de
bijnierschors aanzet tot het maken van bijnierschorshormonen (corticosteroïden)),
corticosteroïden of geneesmiddelen tegen epilepsie of slapeloosheid gebruikt of wilt gaan
gebruiken.
Waarschuw uw arts in ieder geval ook wanneer u de volgende geneesmiddelen gebruikt of
gaat gebruiken:
·
Insuline
RA 1410 BE P2 (REF 1.0)
2/5
- Bloedverdunnende middelen (tegen trombose)
Testosteron kan namelijk de werking van deze geneesmiddelen versterken.
Daarnaast kan het gebruik van Testocaps bepaalde laboratoriumgegevens beïnvloeden.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Voedselinname zorgt ervoor dat testosteronundecanoaat kan worden opgenomen door uw
lichaam. Daarom moet Testocaps worden ingenomen met de maaltijd.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met
uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Testocaps is al een bedoeld voor mannelijke patiënten.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Testocaps heeft voor zover bekend geen invloed op het reactie- en concentratievermogen.
Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
De hulpstof oranjegeel S (E110) kan al ergische reacties veroorzaken.
3.
HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. De gebruikelijke dosering
is in het algemeen 3 tot 4 capsules per dag, gedurende de eerste 2 tot 3 weken, gevolgd
door een geleidelijke vermindering van het aantal in te nemen capsules tot 1 - 3 capsules
per dag. Neem de helft van de dagelijkse dosis 's morgens en de andere helft 's avonds.
Wanneer als dagelijkse dosis een oneven aantal capsules is voorgeschreven, moet het
grootste deel 's morgens genomen worden.
Hoe en wanneer innemen
De capsules moeten met de maaltijden ingenomen worden, met wat water of een andere
drank en in zijn geheel, zonder kauwen, doorgeslikt worden.
In geval u bemerkt dat Testocaps te sterk of te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of
apotheker.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u teveel van Testocaps heeft ingenomen, neem dan onmiddel ijk contact op met
uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). Men spreekt van overdosering
wanneer er (bijvoorbeeld door een kind) teveel capsules tegelijk worden ingenomen. Indien
dit het geval is met Testocaps is er geen reden tot grote bezorgdheid. U moet echter wel
contact opnemen met uw arts. De olieachtige vloeistof in de capsules kan diarree
veroorzaken.
Een aanhoudend pijnlijke erectie van de penis zou er op kunnen wijzen, dat de dosering van
het geneesmiddel te hoog is. Als u last krijgt van dit verschijnsel moet u contact opnemen
met uw arts.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Neem de vergeten capsule(s) zodra u daaraan denkt. Als het een ochtenddosis betreft en er
meer dan 2 uur na het ontbijt verstreken is, kunt u beter tot de lunch wachten. Neem geen
dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
RA 1410 BE P2 (REF 1.0)
3/5
Als u stopt met het innemen van dit middel
Wanneer de behandeling met Testocaps wordt gestopt, kunnen binnen enkele weken
klachten terugkeren die u had vóór de behandeling.
Heeft u nog vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw
arts of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan testocaps bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
Testocaps kan verder, afhankelijk van de dosering en de gevoeligheid van de patiënt, de
volgende bijwerkingen veroorzaken:
Bij prepuberale jongens:
· voortijdige geslachtelijke rijping
· frequenter optredende erecties
· vergroting van de penis
· voortijdige sluiting epifysairschijven (waardoor lengtegroei beëindigd wordt)
Algemeen:
· pijnlijke erecties, het vaker optreden van erecties
· toename of afname van de geslachtsdrift
· stoornissen in de vorming van zaadcel en
· vermindering van de hoeveelheid sperma (zaadvloeistof);
· goedaardige vergroting van de prostaat (benigne prostaathyperplasie)
· versnelde groei van prostaatkanker die al in aanleg aanwezig is
· borstvorming
· vochtophoping in de weefsels (oedeem)
· (ernstige) neerslachtigheid (depressie), zenuwachtigheid, stemmingsstoornissen
· misselijkheid
· jeuk (pruritis) en acne
· spierpijn
· hoge bloeddruk (hypertensie)
· Er kunnen veranderingen optreden in resultaten van bepaalde laboratoriumtesten zoals
leverfunctietesten, cholesteroltesten, testen voor PSA (een merkstof die samenhangt
met prostaatkanker). Ook kan er een toename zijn van hemoglobine (de rode
bloedkleurstof die nodig is voor het binden van zuurstof) in het bloed.
Tijdens het gebruik van Testocaps werden bij een aantal patiënten diarrhee en
buikpuin/ongemak gerapporteerd.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
RA 1410 BE P2 (REF 1.0)
4/5
5.
HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Bewaren beneden 30°C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Bewaar de blisterverpakking in de buitenverpakking.
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
blisterverpakking na {EXP}. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die
maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Gebruik dit middel niet als u een verandering merkt aan het uiterlijk van de capsules voor
oraal gebruik.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de
vuilsnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet
meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze
niet in het milieu.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof in dit middel is testosteronundecanoaat.
- De andere stoffen in dit middel zijn ricinusolie, propyleenglycol auraat (E477), glycerol,
Oranjegeel S (E110) en gelatine.
Hoe ziet Testocaps er uit en hoeveel zit er in een verpakking?
Testocaps zijn zachte ovale glanzende capsules, doorzichtig oranje van kleur met een gele
olieachtige vul ing. De capsule draagt de code ORG DV3. Een doos Testocaps bevat 6 of 12
zakjes met elk een blisterverpakking met 10 capsules.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss ­ Nederland
Fabrikant: N.V. Organon, 5340 BH Oss - Nederland
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen:
BE 113793
Neem voor al e informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of
apotheker.
Testocaps is aan een medisch voorschrift onderworpen.
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 02/2011
RA 1410 BE P2 (REF 1.0)
5/5

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG