Telmisartan apotex 80 mg

Telmisartan Apotex 40/80 mg_PIL_NL_04-2012
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Telmisartan Apotex
®
40 mg tabletten
Telmisartan Apotex
®
80 mg tabletten
telmisartan
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Waarvoor wordt Telmisartan Apotex gebruikt
2.
Wanneer mag u Telmisartan Apotex niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn
3.
Hoe gebruikt u Telmisartan Apotex
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Telmisartan Apotex
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAARVOOR WORDT TELMISARTAN APOTEX GEBRUIKT
Telmisartan Apotex behoort tot de klasse van geneesmiddelen die bekend staat als angiotensine II
receptor-antagonisten. Angiotensine II is een verbinding die in uw lichaam wordt gemaakt en de
bloedvaten vernauwt, waardoor de bloeddruk omhoog gaat. Telmisartan Apotex blokkeert dit effect
van angiotensine II, zodat de bloedvaten verwijden en de bloeddruk wordt verlaagd.
Telmisartan Apotex wordt gebruikt
voor de behandeling van essentiële hoge bloeddruk
(hypertensie). ‘Essentieel’ betekent dat de hoge bloeddruk niet veroorzaakt wordt door een andere
aandoening.
Hoge bloeddruk kan, als deze niet behandeld wordt, schade toebrengen aan bloedvaten in
verschillende organen wat soms kan leiden tot hartaanvallen, hart- of nierfalen, beroertes of blindheid.
Gewoonlijk zijn er geen symptomen van hoge bloeddruk voordat dergelijke schade optreedt. Dus het
is belangrijk regelmatig te meten of de bloeddruk nog binnen normale waarden ligt.
Telmisartan Apotex wordt ook gebruikt
om het aantal cardiovasculaire gebeurtenissen (bv.
hartaanval of beroerte) te verlagen bij patiënten die extra risico lopen omdat zij een verminderde of
geen bloedtoevoer naar het hart of benen hebben, een beroerte hebben gehad, of een verhoogd risico
hebben op diabetes. Uw arts kan u vertellen of u een hoog risico heeft op zulke aandoeningen.
2. WANNEER MAG U TELMISARTAN APOTEX NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER
EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN
Wanneer mag u Telmisartan Apotex niet gebruiken
1/6
Telmisartan Apotex 20/40/80 mg_PIL_NL_04-2012
U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u
vinden onder rubriek 6.
als u langer dan 3 maanden zwanger bent. (Het is ook beter om het gebruik van Telmisartan
Apotex te vermijden in het begin van de zwangerschap - zie de rubriek over zwangerschap)
als u een ernstige leveraandoening heeft zoals stuwing van de gal of galwegobstructie (een
probleem met de afvoer van gal uit de lever en galblaas) of een andere ernstige
leveraandoening.
Vertel uw arts of apotheker wanneer bovenstaande op u van toepassing is voor u Telmisartan Apotex
inneemt.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Telmisartan Apotex
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Telmisartan Apotex inneemt. Vertel het uw arts
wanneer u lijdt of heeft geleden aan één van de volgende aandoeningen of ziektes:
Nierziekte of niertransplantatie
Renale arteriestenose (vernauwing van de bloedvaten naar één of beide nieren)
Leverziekte
Hartproblemen
Verhoogde aldosteronspiegels (het vasthouden van water en zout in het lichaam samen met een
verstoorde balans van diverse mineralen in het bloed)
Lage bloeddruk (hypotensie), dit kan optreden als u uitgedroogd bent (overmatig verlies van
lichaamsvocht) of een zouttekort heeft als gevolg van urine bevorderende therapie
(‘plaspillen’), een zoutarm dieet, diarree of braken
Verhoogde kaliumspiegels in uw bloed
Diabetes
Vertel uw arts als u zwanger bent (of als u denkt dat u zwanger bent). Het gebruik van Telmisartan
Apotex wordt niet aanbevolen tijdens het begin van de zwangerschap en Telmisartan Apotex dient
niet te worden gebruikt als u langer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige
effecten voor uw baby kan hebben bij gebruik vanaf die periode (zie de rubriek over zwangerschap).
Bij een operatie of narcose moet u uw arts vertellen dat u Telmisartan Apotex gebruikt.
Het gebruik van Telmisartan Apotex bij kinderen en personen tot 18 jaar wordt niet aangeraden.
Zoals met alle andere angiotensine II-receptor-antagonisten, kan Telmisartan Apotex minder effectief
zijn in het verlagen van de bloeddruk bij negroïde patiënten.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen
Gebruikt u naast Telmisartan Apotex nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan
of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel
dat dan uw arts of apotheker. Het kan zijn dat uw arts de dosering van deze andere geneesmiddelen
aan moet passen of andere voorzorgsmaatregelen moet nemen. In sommige gevallen zult u moeten
stoppen met het innemen van één van de geneesmiddelen. Dit geldt vooral voor de geneesmiddelen
hieronder beschreven als die tegelijkertijd met Telmisartan Apotex worden gebruikt:
Lithium bevattende geneesmiddelen voor behandeling van sommige vormen van depressie.
Geneesmiddelen die het kaliumgehalte in het bloed kunnen verhogen zoals kaliumbevattende
zoutvervangers, kaliumsparende diuretica (bepaalde ‘plaspillen’), ACE-remmers, angiotensine
II-receptor-antagonisten, NSAID’s (niet steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen, bv.
2/6
Telmisartan Apotex 20/40/80 mg_PIL_NL_04-2012
aspirine of ibuprofen), heparine, immunosuppressiva (bv. cyclosporine of tacrolimus) en het
antibioticum trimetoprim.
Het gebruik van diuretica (‘plaspillen’), vooral in hoge dosis samen met Telmisartan Apotex,
kan leiden tot een overmatig verlies aan lichaamsvocht en lage bloeddruk (hypotensie).
Evenals bij andere bloeddrukverlagende geneesmiddelen kan het effect van Telmisartan Apotex
afnemen wanneer u NSAID’s (niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen, bv. aspirine of
ibuprofen) of corticosteroïden gebruikt.
Telmisartan Apotex kan het bloeddrukverlagende effect van andere geneesmiddelen die gebruikt
worden voor de behandeling van hoge bloeddruk verhogen.
Waarop moet u letten met eten en drinken
U kunt Telmisartan Apotex met of zonder voedsel innemen.
Zwangerschap en borstvoeding
Zwangerschap
Bent u zwanger, (of denkt u zwanger te zijn), wilt u zwanger worden ? Neem dan contact op met uw
arts of apotheker voor u Telmisartan Apotex gebruikt. Normaal gesproken zal uw arts u adviseren te
stoppen met het gebruik van Telmisartan Apotex voor dat u zwanger bent of zodra u weet dat u
zwanger bent en uw arts zal u adviseren een ander geneesmiddel te gebruiken in plaats van
Telmisartan Apotex. Telmisartan Apotex wordt niet aanbevolen voor gebruik tijdens het begin van de
zwangerschap en dient niet te worden gebruikt bij een zwangerschapsduur van langer dan 3 maanden,
omdat het ernstige nadelige effecten voor uw baby kan hebben bij gebruik na de derde
zwangerschapsmaand.
Borstvoeding
Vertel uw arts als u borstvoeding geeft of op het punt staat te beginnen met het geven van
borstvoeding. Telmisartan Apotex wordt niet aanbevolen voor moeders die borstvoeding geven en uw
arts kan kiezen voor een andere behandeling als u borstvoeding wenst te geven, vooral als uw baby
pas is geboren of te vroeg is geboren.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er is geen informatie beschikbaar over het effect van Telmisartan Apotex op de rijvaardigheid en op
het vermogen om machines te bedienen. Sommige mensen die behandeld worden voor hoge bloeddruk
zijn duizelig of vermoeid. Ga niet rijden of machines bedienen wanneer u duizelig of vermoeid bent.
3. HOE NEEMT U TELMISARTAN APOTEX IN
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering Telmisartan Apotex is één tablet per dag. Probeer de tablet elke dag op
hetzelfde tijdstip in te nemen. U kunt Telmisartan Apotex met of zonder voedsel innemen. De tablet
dient ingenomen te worden met wat water of andere non-alcoholische dranken. Het is belangrijk om
Telmisartan Apotex elke dag in te nemen totdat uw arts anders voorschrijft. Als u de indruk heeft dat
de werking van Telmisartan Apotex te sterk of te zwak is, licht dan uw arts of apotheker in.
Voor de behandeling van hoge bloeddruk is de normale dosis Telmisartan Apotex voor de meeste
patiënten éénmaal daags één 40 mg tablet om de bloeddruk 24 uur onder controle te houden. Uw arts
kan u soms een lagere dosis van 20 mg of een hogere dosis van 80 mg dagelijks aanraden. Telmisartan
3/6
Telmisartan Apotex 20/40/80 mg_PIL_NL_04-2012
Apotex kan ook in combinatie met diuretica (‘plaspillen’) zoals hydrochloorthiazide worden gebruikt,
waarvan is aangetoond dat het een aanvullend bloeddrukverlagend effect heeft met Telmisartan
Apotex.
Om cardiovasculaire gebeurtenissen te verminderen is de gebruikelijke dosis Telmisartan Apotex
éénmaal daags één 80 mg tablet. Bij het begin van de preventieve behandeling met Telmisartan
Apotex 80 mg moet de bloeddruk regelmatig worden gecontroleerd.
Wanneer uw lever niet goed werkt mag de dagelijkse dosis van 40 mg niet worden overschreden.
Heeft u te veel van Telmisartan Apotex ingenomen
Wanneer u teveel van Telmisartan Apotex heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk
contact op met u arts, apotheker, de spoedeisende hulpafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis of
het antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten Telmisartan Apotex in te nemen
Maakt u zich geen zorgen als u een dosis vergeten bent in te nemen. Neem deze in zodra u het zich
herinnert en ga verder zoals daarvoor. Wanneer u uw tablet één dag niet heeft ingenomen, neem dan
de normale volgende dosis de volgende dag.
Neem geen
dubbele dosis om een vergeten dosis in te
halen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken. Deze bijwerkingen kunnen optreden in bepaalde frequenties, die als volgt
gedefinieerd zijn:
zeer vaak: bij meer dan 1 op de 10 gebruikers
vaak: bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers
soms: bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers
zelden: bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers
zeer zelden: bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers
niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald
Vaak voorkomende bijwerkingen kunnen zijn:
Lage bloeddruk (hypotensie) bij patiënten die behandeld werden om cardiovasculaire gebeurtenissen
te verminderen.
Soms voorkomende bijwerkingen kunnen zijn:
Infectie van de bovenste luchtwegen (bv. zere keel, bijholteontsteking, verkoudheid), ontsteking van
de urinewegen, bloedarmoede (anemie), hoog kaliumgehalte, verdrietig voelen (depressie),
flauwvallen, moeilijk in slaap vallen, duizeligheid, langzame hartslag (bradycardie), lage bloeddruk
(hypotensie) bij gebruikers die worden behandeld voor hoge bloeddruk, duizeligheid bij opstaan
(orthostatische hypotensie), kortademigheid, buikpijn, diarree, buikkramp, zwelling, braken,
verhoogde zweetproductie, jeuk, uitslag veroorzaakt door geneesmiddelen, spierpijn, rugpijn,
spierkramp, verminderde werking van de nieren inclusief acuut nierfalen, pijn op de borst, gevoel van
zwakte en verhoogde waarden van creatinine in het bloed.
4/6
Telmisartan Apotex 20/40/80 mg_PIL_NL_04-2012
Zelden voorkomende bijwerkingen kunnen zijn:
Vermindering van de bloedplaatjes (trombocytopenie), allergische reactie (bv. huiduitslag, jeuk,
ademhalingsproblemen, zwaar ademen, zwelling van het gezicht of lage bloeddruk), angst,
verminderd zicht, hartkloppingen (tachycardie), lichte maagstoornis, droge mond, abnormale werking
van de lever, ernstige uitslag veroorzaakt door geneesmiddelen, rode huid, snelle zwelling van huid en
slijmvliezen (angio-oedeem), eczeem (een huidaandoening), gewrichtspijn, pijn in armen en benen,
griepachtige ziekte, verhoogde waarden van urinezuur, een verhoogd gehalte aan leverenzymen of
creatininefosfokinase in het bloed en een verminderd gehalte aan hemoglobine (een bloedeiwit).
Bijwerkingen waarvan niet bekend is hoe vaak ze voorkomen:
Toename van bepaalde witte bloedcellen (eosinofilie), ernstige allergische reactie (anafylactische
reactie), netelroos (urticaria), pijnlijke pees en sepsis* (vaak ‘bloedvergiftiging’ genoemd, is een
ernstige infectie met een ontstekingsreactie in het gehele lichaam, die tot de dood kan leiden).
* In een langetermijnonderzoek bij meer dan 20.000 patiënten, kregen patiënten die met telmisartan
werden behandeld vaker sepsis in vergelijking met patiënten die niet werden behandeld met
telmisartan. Het kan zijn dat dit op toeval berust of dat het komt door een tot nu toe onbekend
mechanisme.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U TELMISARTAN APOTEX
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
verpakking na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Telmisartan Apotex
De werkzame stof in dit middel is telmisartan.
Elke tablet Telmisartan Apotex 40 mg bevat 40 mg telmisartan
Elke tablet Telmisartan Apotex 80 mg bevat 80 mg telmisartan
De andere stoffen in dit middel zijn : mannitol (E421), meglumine, povidon K30 (E1201),
kaliumhydroxide (E525), en magnesiumstearaat (E470b).
Hoe ziet Telmisartan Apotex eruit en hoeveel zit er in een verpakking
Telmisartan Apotex 40 mg tabletten zijn witte tot bijna witte, 11,11 x 5,55 mm dubbelbolle,
oblong tabletten, gegraveerd met “APO” aan een kant en “ TEL40” aan de andere kant.
5/6
Telmisartan Apotex 20/40/80 mg_PIL_NL_04-2012
Telmisartan Apotex 80 mg tabletten zijn witte tot bijna witte, 15,88 x 7,94 mm dubbelbolle,
oblong tabletten, gegraveerd met “APO” aan een kant en “ TEL80” aan de andere kant.
Telmisartan Apotex tabletten zijn verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 14, 28, 30, 56, 98 en 100
tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Apotex Europe B.V.
Darwinweg 20
2333 CR Leiden
Nederland
Fabrikant:
Apotex Europe B.V.
Archimedesweg 2
2333 CN Leiden
Nederland
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale
vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen :
Apotex N.V.
E. Demunterlaan, 5/8
1090 Brussel
Tel: 00322 475 35 40
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
Telmisartan Apotex 40 mg tabletten : BE420917
Telmisartan Apotex 80 mg tabletten : BE420926
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 05/2012.
6/6

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Telmisartan Apotex® 40 mg tabletten
Telmisartan Apotex® 80 mg tabletten

telmisartan
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Waarvoor wordt Telmisartan Apotex gebruikt
2.
Wanneer mag u Telmisartan Apotex niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn
3.
Hoe gebruikt u Telmisartan Apotex
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Telmisartan Apotex
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAARVOOR WORDT TELMISARTAN APOTEX GEBRUIKT
Telmisartan Apotex behoort tot de klasse van geneesmiddelen die bekend staat als angiotensine II
receptor-antagonisten. Angiotensine II is een verbinding die in uw lichaam wordt gemaakt en de
bloedvaten vernauwt, waardoor de bloeddruk omhoog gaat. Telmisartan Apotex blokkeert dit effect
van angiotensine II, zodat de bloedvaten verwijden en de bloeddruk wordt verlaagd.
Telmisartan Apotex wordt gebruikt voor de behandeling van essentiële hoge bloeddruk
(hypertensie). `Essentieel' betekent dat de hoge bloeddruk niet veroorzaakt wordt door een andere
aandoening.
Hoge bloeddruk kan, als deze niet behandeld wordt, schade toebrengen aan bloedvaten in
verschillende organen wat soms kan leiden tot hartaanvallen, hart- of nierfalen, beroertes of blindheid.
Gewoonlijk zijn er geen symptomen van hoge bloeddruk voordat dergelijke schade optreedt. Dus het
is belangrijk regelmatig te meten of de bloeddruk nog binnen normale waarden ligt.
Telmisartan Apotex wordt ook gebruikt om het aantal cardiovasculaire gebeurtenissen (bv.
hartaanval of beroerte) te verlagen bij patiënten die extra risico lopen omdat zij een verminderde of
geen bloedtoevoer naar het hart of benen hebben, een beroerte hebben gehad, of een verhoogd risico
hebben op diabetes. Uw arts kan u vertellen of u een hoog risico heeft op zulke aandoeningen.
2. WANNEER MAG U TELMISARTAN APOTEX NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER
EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN
Wanneer mag u Telmisartan Apotex niet gebruiken
- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u
vinden onder rubriek 6.
- als u langer dan 3 maanden zwanger bent. (Het is ook beter om het gebruik van Telmisartan
Apotex te vermijden in het begin van de zwangerschap - zie de rubriek over zwangerschap)
- als u een ernstige leveraandoening heeft zoals stuwing van de gal of galwegobstructie (een
probleem met de afvoer van gal uit de lever en galblaas) of een andere ernstige
leveraandoening.
Vertel uw arts of apotheker wanneer bovenstaande op u van toepassing is voor u Telmisartan Apotex
inneemt.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Telmisartan Apotex
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Telmisartan Apotex inneemt. Vertel het uw arts
wanneer u lijdt of heeft geleden aan één van de volgende aandoeningen of ziektes:
- Nierziekte of niertransplantatie
- Renale arteriestenose (vernauwing van de bloedvaten naar één of beide nieren)
- Leverziekte
- Hartproblemen
- Verhoogde aldosteronspiegels (het vasthouden van water en zout in het lichaam samen met een
verstoorde balans van diverse mineralen in het bloed)
- Lage bloeddruk (hypotensie), dit kan optreden als u uitgedroogd bent (overmatig verlies van
lichaamsvocht) of een zouttekort heeft als gevolg van urine bevorderende therapie
(`plaspillen'), een zoutarm dieet, diarree of braken
- Verhoogde kaliumspiegels in uw bloed
- Diabetes
Vertel uw arts als u zwanger bent (of als u denkt dat u zwanger bent). Het gebruik van Telmisartan
Apotex wordt niet aanbevolen tijdens het begin van de zwangerschap en Telmisartan Apotex dient
niet te worden gebruikt als u langer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige
effecten voor uw baby kan hebben bij gebruik vanaf die periode (zie de rubriek over zwangerschap).
Bij een operatie of narcose moet u uw arts vertellen dat u Telmisartan Apotex gebruikt.
Het gebruik van Telmisartan Apotex bij kinderen en personen tot 18 jaar wordt niet aangeraden.
Zoals met alle andere angiotensine II-receptor-antagonisten, kan Telmisartan Apotex minder effectief
zijn in het verlagen van de bloeddruk bij negroïde patiënten.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen
Gebruikt u naast Telmisartan Apotex nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan
of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel
dat dan uw arts of apotheker. Het kan zijn dat uw arts de dosering van deze andere geneesmiddelen
aan moet passen of andere voorzorgsmaatregelen moet nemen. In sommige gevallen zult u moeten
stoppen met het innemen van één van de geneesmiddelen. Dit geldt vooral voor de geneesmiddelen
hieronder beschreven als die tegelijkertijd met Telmisartan Apotex worden gebruikt:
- Lithium bevattende geneesmiddelen voor behandeling van sommige vormen van depressie.
- Geneesmiddelen die het kaliumgehalte in het bloed kunnen verhogen zoals kaliumbevattende
zoutvervangers, kaliumsparende diuretica (bepaalde `plaspillen'), ACE-remmers, angiotensine
II-receptor-antagonisten, NSAID's (niet steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen, bv.
aspirine of ibuprofen), heparine, immunosuppressiva (bv. cyclosporine of tacrolimus) en het
antibioticum trimetoprim.
- Het gebruik van diuretica (`plaspillen'), vooral in hoge dosis samen met Telmisartan Apotex,
kan leiden tot een overmatig verlies aan lichaamsvocht en lage bloeddruk (hypotensie).
Evenals bij andere bloeddrukverlagende geneesmiddelen kan het effect van Telmisartan Apotex
afnemen wanneer u NSAID's (niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen, bv. aspirine of
ibuprofen) of corticosteroïden gebruikt.
Telmisartan Apotex kan het bloeddrukverlagende effect van andere geneesmiddelen die gebruikt
worden voor de behandeling van hoge bloeddruk verhogen.
Waarop moet u letten met eten en drinken
U kunt Telmisartan Apotex met of zonder voedsel innemen.

Zwangerschap en borstvoeding
Zwangerschap
Bent u zwanger, (of denkt u zwanger te zijn), wilt u zwanger worden ? Neem dan contact op met uw
arts of apotheker voor u Telmisartan Apotex gebruikt. Normaal gesproken zal uw arts u adviseren te
stoppen met het gebruik van Telmisartan Apotex voor dat u zwanger bent of zodra u weet dat u
zwanger bent en uw arts zal u adviseren een ander geneesmiddel te gebruiken in plaats van
Telmisartan Apotex. Telmisartan Apotex wordt niet aanbevolen voor gebruik tijdens het begin van de
zwangerschap en dient niet te worden gebruikt bij een zwangerschapsduur van langer dan 3 maanden,
omdat het ernstige nadelige effecten voor uw baby kan hebben bij gebruik na de derde
zwangerschapsmaand.
Borstvoeding
Vertel uw arts als u borstvoeding geeft of op het punt staat te beginnen met het geven van
borstvoeding. Telmisartan Apotex wordt niet aanbevolen voor moeders die borstvoeding geven en uw
arts kan kiezen voor een andere behandeling als u borstvoeding wenst te geven, vooral als uw baby
pas is geboren of te vroeg is geboren.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er is geen informatie beschikbaar over het effect van Telmisartan Apotex op de rijvaardigheid en op
het vermogen om machines te bedienen. Sommige mensen die behandeld worden voor hoge bloeddruk
zijn duizelig of vermoeid. Ga niet rijden of machines bedienen wanneer u duizelig of vermoeid bent.
3. HOE NEEMT U TELMISARTAN APOTEX IN
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering Telmisartan Apotex is één tablet per dag. Probeer de tablet elke dag op
hetzelfde tijdstip in te nemen. U kunt Telmisartan Apotex met of zonder voedsel innemen. De tablet
dient ingenomen te worden met wat water of andere non-alcoholische dranken. Het is belangrijk om
Telmisartan Apotex elke dag in te nemen totdat uw arts anders voorschrijft. Als u de indruk heeft dat
de werking van Telmisartan Apotex te sterk of te zwak is, licht dan uw arts of apotheker in.
Voor de behandeling van hoge bloeddruk is de normale dosis Telmisartan Apotex voor de meeste
patiënten éénmaal daags één 40 mg tablet om de bloeddruk 24 uur onder controle te houden. Uw arts
kan u soms een lagere dosis van 20 mg of een hogere dosis van 80 mg dagelijks aanraden. Telmisartan
Apotex kan ook in combinatie met diuretica (`plaspillen') zoals hydrochloorthiazide worden gebruikt,
waarvan is aangetoond dat het een aanvullend bloeddrukverlagend effect heeft met Telmisartan
Apotex.
Om cardiovasculaire gebeurtenissen te verminderen is de gebruikelijke dosis Telmisartan Apotex
éénmaal daags één 80 mg tablet. Bij het begin van de preventieve behandeling met Telmisartan
Apotex 80 mg moet de bloeddruk regelmatig worden gecontroleerd.
Wanneer uw lever niet goed werkt mag de dagelijkse dosis van 40 mg niet worden overschreden.
Heeft u te veel van Telmisartan Apotex ingenomen
Wanneer u teveel van Telmisartan Apotex heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk
contact op met u arts, apotheker, de spoedeisende hulpafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis of
het antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten Telmisartan Apotex in te nemen
Maakt u zich geen zorgen als u een dosis vergeten bent in te nemen. Neem deze in zodra u het zich
herinnert en ga verder zoals daarvoor. Wanneer u uw tablet één dag niet heeft ingenomen, neem dan
de normale volgende dosis de volgende dag.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te
halen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken. Deze bijwerkingen kunnen optreden in bepaalde frequenties, die als volgt
gedefinieerd zijn:
· zeer vaak: bij meer dan 1 op de 10 gebruikers
· vaak: bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers
· soms: bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers
· zelden: bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers
· zeer zelden: bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers
· niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald
Vaak voorkomende bijwerkingen kunnen zijn:
Lage bloeddruk (hypotensie) bij patiënten die behandeld werden om cardiovasculaire gebeurtenissen
te verminderen.
Soms voorkomende bijwerkingen kunnen zijn:
Infectie van de bovenste luchtwegen (bv. zere keel, bijholteontsteking, verkoudheid), ontsteking van
de urinewegen, bloedarmoede (anemie), hoog kaliumgehalte, verdrietig voelen (depressie),
flauwvallen, moeilijk in slaap vallen, duizeligheid, langzame hartslag (bradycardie), lage bloeddruk
(hypotensie) bij gebruikers die worden behandeld voor hoge bloeddruk, duizeligheid bij opstaan
(orthostatische hypotensie), kortademigheid, buikpijn, diarree, buikkramp, zwelling, braken,
verhoogde zweetproductie, jeuk, uitslag veroorzaakt door geneesmiddelen, spierpijn, rugpijn,
spierkramp, verminderde werking van de nieren inclusief acuut nierfalen, pijn op de borst, gevoel van
zwakte en verhoogde waarden van creatinine in het bloed.
Zelden voorkomende bijwerkingen kunnen zijn:
Vermindering van de bloedplaatjes (trombocytopenie), allergische reactie (bv. huiduitslag, jeuk,
ademhalingsproblemen, zwaar ademen, zwelling van het gezicht of lage bloeddruk), angst,
verminderd zicht, hartkloppingen (tachycardie), lichte maagstoornis, droge mond, abnormale werking
van de lever, ernstige uitslag veroorzaakt door geneesmiddelen, rode huid, snelle zwelling van huid en
slijmvliezen (angio-oedeem), eczeem (een huidaandoening), gewrichtspijn, pijn in armen en benen,
griepachtige ziekte, verhoogde waarden van urinezuur, een verhoogd gehalte aan leverenzymen of
creatininefosfokinase in het bloed en een verminderd gehalte aan hemoglobine (een bloedeiwit).
Bijwerkingen waarvan niet bekend is hoe vaak ze voorkomen:
Toename van bepaalde witte bloedcellen (eosinofilie), ernstige allergische reactie (anafylactische
reactie), netelroos (urticaria), pijnlijke pees en sepsis* (vaak `bloedvergiftiging' genoemd, is een
ernstige infectie met een ontstekingsreactie in het gehele lichaam, die tot de dood kan leiden).
* In een langetermijnonderzoek bij meer dan 20.000 patiënten, kregen patiënten die met telmisartan
werden behandeld vaker sepsis in vergelijking met patiënten die niet werden behandeld met
telmisartan. Het kan zijn dat dit op toeval berust of dat het komt door een tot nu toe onbekend
mechanisme.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U TELMISARTAN APOTEX
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
verpakking na `EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Telmisartan Apotex
De werkzame stof in dit middel is telmisartan.
· Elke tablet Telmisartan Apotex 40 mg bevat 40 mg telmisartan
· Elke tablet Telmisartan Apotex 80 mg bevat 80 mg telmisartan
De andere stoffen in dit middel zijn : mannitol (E421), meglumine, povidon K30 (E1201),
kaliumhydroxide (E525), en magnesiumstearaat (E470b).
Hoe ziet Telmisartan Apotex eruit en hoeveel zit er in een verpakking
· Telmisartan Apotex 40 mg tabletten zijn witte tot bijna witte, 11,11 x 5,55 mm dubbelbolle,
oblong tabletten, gegraveerd met 'APO' aan een kant en ' TEL40' aan de andere kant.
· Telmisartan Apotex 80 mg tabletten zijn witte tot bijna witte, 15,88 x 7,94 mm dubbelbolle,
oblong tabletten, gegraveerd met 'APO' aan een kant en ' TEL80' aan de andere kant.
Telmisartan Apotex tabletten zijn verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 14, 28, 30, 56, 98 en 100
tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Apotex Europe B.V.
Darwinweg 20
2333 CR Leiden
Nederland
Fabrikant:
Apotex Europe B.V.
Archimedesweg 2
2333 CN Leiden
Nederland
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale
vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen :
Apotex N.V.
E. Demunterlaan, 5/8
1090 Brussel
Tel: 00322 475 35 40
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
Telmisartan Apotex 40 mg tabletten : BE420917
Telmisartan Apotex 80 mg tabletten : BE420926
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 05/2012.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG