Telmin pasta

Bijsluiter – NL versie
Telmin pasta
B. BIJSLUITER
1
Bijsluiter – NL versie
Telmin pasta
BIJSLUITER
Telmin pasta, 20%, pasta, paarden en pony’s
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Eli Lilly Benelux N.V.
Division Elanco Animal Health
Markiesstraat 1
B-1000 Brussel
België
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Lusomedicamenta Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A.
Estrada Consiglieri Pedroso 69 B
Queluz de Baixo,
2730-055 Barcarena
Portugal
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Telmin pasta, 20%, pasta, paarden en pony’s
mebendazole
3.
GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)
Werkzaam bestanddeel: 200 mg mebendazolum per gram pasta.
Hulpstoffen: methylis parahydroxybenzoas, propylis parahydroxybenzoas,
4.
INDICATIE(S)
Behandelen van wormbesmettingen met :
Parascaris equorum
Oxyuris equi
Strongylus edentatus
Strongylus vulgaris
Strongylus equinus
Cyathostominae spp.
(gevoelige species)
Triodontophorus spp.
5.
CONTRA-INDICATIE(S)
Geen bekend. Telmin pasta wordt bijzonder goed verdragen, ook door ernstig besmette paarden en
door renpaarden tijdens het sportseizoen.
6.
BIJWERKINGEN
2
Bijsluiter – NL versie
Telmin pasta
Telmin pasta heeft een zeer brede veiligheidsmarge en veroorzaakt geen bijwerkingen.
7.
DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Paarden en pony’s.
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG(EN)
8,8 mg/kg lichaamsgewicht in één enkele toediening.
Als de kans op reïnfestatie hoog is, mag de behandeling elke 6 weken herhaald worden.
9.
Geen.
10.
WACHTTIJD
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
- (Orgaan)vlees: 28 dagen
- Melk: niet voor gebruik bij paarden die melk voor humane consumptie produceren
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Niet bewaren boven 25° C.
Buiten het bereik van kinderen bewaren.
De afkorting “Exp.” op de verpakking betekent dat het geneesmiddel vervalt op de datum die na de
afkorting vermeld staat (maand en jaartal).
12.
SPECIALE WAARSCHUWING(EN)
Onderdoseren en te frequent behandelen kan het optreden van resistentie of verminderde
doeltreffendheid tegen bepaalde maagdarmnematoden species in de hand werken.
Gezien dat resistentie van de
Cyathostominae
tegenover de benzimidazoles zeer sterk verspreid is in
Europa, moet de efficaciteit van het product gecontroleerd worden door 10 dagen na behandeling een
coprologisch onderzoek te doen.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale
vereisten te worden verwijderd.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
10/2013.
15.
OVERIGE INFORMATIE
BE-V099285
3
Bijsluiter – NL versie
Telmin pasta
Op diergeneeskundig voorschrift
4
ijsluiter ­ NL versie Te
lmin pasta
B. BIJSLUITER
ijsluiter ­ NL versie Te
lmin pasta
BIJSLUITER
Telmin pasta, 20%, pasta, paarden en pony's
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Eli Lilly Benelux N.V.
Division Elanco Animal Health
Markiesstraat 1
B-1000 Brussel
België
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Lusomedicamenta Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A.
Estrada Consiglieri Pedroso 69 B
Queluz de Baixo,
2730-055 Barcarena
Portugal
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Telmin pasta, 20%, pasta, paarden en pony's
mebendazole
3.
GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)
Werkzaam bestanddeel: 200 mg mebendazolum per gram pasta.
Hulpstoffen: methylis parahydroxybenzoas, propylis parahydroxybenzoas,
4.
INDICATIE(S)
Behandelen van wormbesmettingen met :
Parascaris equorum
Oxyuris equi
Strongylus edentatus
Strongylus vulgaris
Strongylus equinus
Cyathostominae spp.
(gevoelige species)
Triodontophorus spp.
5.
CONTRA-INDICATIE(S)
Geen bekend. Telmin pasta wordt bijzonder goed verdragen, ook door ernstig besmette paarden en
door renpaarden tijdens het sportseizoen.
6.
BIJWERKINGEN
ijsluiter ­ NL versie Te
lmin pasta
Telmin pasta heeft een zeer brede veiligheidsmarge en veroorzaakt geen bijwerkingen.
7.
DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Paarden en pony's.
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG(EN)

8,8 mg/kg lichaamsgewicht in één enkele toediening.
Als de kans op reïnfestatie hoog is, mag de behandeling elke 6 weken herhaald worden.
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Geen.
10.
WACHTTIJD
- (Orgaan)vlees: 28 dagen
- Melk: niet voor gebruik bij paarden die melk voor humane consumptie produceren
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Niet bewaren boven 25° C.
Buiten het bereik van kinderen bewaren.
De afkorting 'Exp.' op de verpakking betekent dat het geneesmiddel vervalt op de datum die na de
afkorting vermeld staat (maand en jaartal).
12.
SPECIALE WAARSCHUWING(EN)
Onderdoseren en te frequent behandelen kan het optreden van resistentie of verminderde
doeltreffendheid tegen bepaalde maagdarmnematoden species in de hand werken.
Gezien dat resistentie van de Cyathostominae tegenover de benzimidazoles zeer sterk verspreid is in
Europa, moet de efficaciteit van het product gecontroleerd worden door 10 dagen na behandeling een
coprologisch onderzoek te doen.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale
vereisten te worden verwijderd.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
10/2013.
15.
OVERIGE INFORMATIE
BE-V099285
ijsluiter ­ NL versie Te
lmin pasta
Op diergeneeskundig voorschrift

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG