Tanakan 40 mg/dose

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
TANAKAN omhulde tabletten
TANAKAN drank
Gestandaardiseerd extract van
Ginkgo biloba (EGb 761)
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat
belangrijke informatie in voor u.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Tanakan gebruikt?
2. Wanneer mag u Tanakan niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Tanakan?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Tanakan?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
WAARVOOR WORDT TANAKAN GEBRUIKT?
Tanakan is een geneesmiddel op basis van planten. De werkzame stoffen worden gehaald uit de
bladeren van
Ginkgo biloba.
Deze stoffen hebben een gunstig effect op de werking van het geheugen
en op de bloedcirculatie.
Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor behandeling van:
geheugen- en concentratieproblemen bij ouderen veroorzaakt door stoornissen in de
hersenfunctie (zoals ziekte van Alzheimer)
stoornissen in de doorbloeding van de benen, zoals zware benen, indien elke ernstige
aandoening werd uitgesloten
2.
WANNEER MAG U TANAKAN NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG
MEE ZIJN?
Wanneer mag u Tanakan niet gebruiken?
U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u
vinden onder punt 6.
Als u aan bloedstollingsstoornissen lijdt.
Als u om medische redenen geen alcohol mag gebruiken of wanneer u het geneesmiddel
Disulfiram gebruikt, mag u Tanakan drank niet gebruiken. Gebruik Tanakan tabletten.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Tanakan?
Als u een hoge bloeddruk heeft. Het bloeddrukverlagend geneesmiddel kan niet vervangen
worden door Tanakan.
Gebruik Tanakan niet langer dan 3 maanden zonder medisch advies.
Indien u een heelkundige ingreep moet ondergaan, breng dan de chirurg en anesthesist op de
hoogte van het gebruik van Tanakan. Stop de behandeling 5 dagen vóór de ingreep.
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek “Gebruikt
u nog andere
geneesmiddelen?”
te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat
in het verleden is geweest.
Kinderen en jongeren tot 18 jaar.
Omwille van het ontbreken van gegevens bij het kind, is dit geneesmiddel voorbehouden aan
volwassenen.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Tanakan nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat
de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan
uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Raadpleeg uw arts indien u bloedverdunners gebruikt (geneesmiddelen die werken op de bloedstolling
of op de bloedplaatjes).
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Niet van toepassing.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Gebruik Tanakan niet tijdens de zwangerschap of borstvoeding, tenzij op medisch advies.
Bent u zwanger; denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden, of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.
Stoffen in Tanakan waarmee u rekening moet houden
De tabletten bevatten het suiker lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde
suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
De drank bevat
-
het suiker saccharose
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan
contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
-
ethanol (alcohol)
Dit geneesmiddel bevat 59 % ethanol (alcohol), dit wil zeggen maximum 465,70 mg per
dosis, hetgeen overeenkomt met 11,8 ml bier en 4,92 ml wijn per dosis.
Schadelijk bij alcoholisme.
Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven,
kinderen en groepen met een verhoogd risico, zoals patiënten met een leveraandoening
of epilepsie.
3.
HOE GEBRUIKT U TANAKAN?
Gebruik Tanakan altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Gebruikelijke dosis
Tanakan omhulde tabletten:
-
Geheugen- en concentratieproblemen: driemaal per dag 1-2 tabletten
-
Stoornissen van de doorbloeding van de benen: driemaal per dag 1 tablet
Tanakan drank:
-
Geheugen- en concentratieproblemen: driemaal per dag 1-2 doses (1 pipet is 1 dosis)
-
Stoornissen van de doorbloeding van de benen: driemaal per dag 1 dosis (1 pipet is 1
dosis)
Raadpleeg uw arts indien de klachten aanhouden.
Hoe gebruiken?
Tanakan omhulde tabletten:
Slik de tabletten in, zonder kauwen of zuigen, met een half glas water, bij voorkeur bij de maaltijd.
Tanakan drank:
Gebruik de pipet: duw de trekker volledig in en trek de oplossing op tot blokkade (1 dosis).
Verdun de oplossing in een half glas water. Drink dit op, bij voorkeur bij de maaltijd.
Heeft u te veel van Tanakan gebruikt?
Wanneer u te veel van Tanakan heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten Tanakan te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Tanakan bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Deze bijwerkingen komen zelden voor (bij 1 tot 10 op 10.000 patiënten):
Hoofdpijn
Contacteer uw arts: verder onderzoek is nodig.
Spijsverteringsstoornissen
Huidproblemen
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U TANAKAN?
Bewaren beneden 25°C.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik Tanakan niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP.
Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Tanakan?
De werkzame stof in Tanakan is droogextract van
Gingko biloba
L. bladeren (35-67:1),
[bestaande uit 8,8 tot 10,6 mg flavonoïden uitgedrukt in flavonglycosiden - 1,1 tot 1,4 mg
ginkgoliden A, B, C - 1,0 tot 1,3 mg bilobalide - eerste extractiemiddel : acetone 60 % m/m -
gestandaardiseerd extract van
Gingko biloba
(EGb 761)]:
-
Tanakan omhulde tabletten: 40 mg droogextract per tablet
-
Tanakan drank: 40 mg droogextract per ml oplossing
De andere stoffen in Tanakan omhulde tabletten zijn lactose, microkristallijne cellulose,
maïszetmeel, watervrij colloïdaal siliciumdioxide, talk, magnesiumstearaat, macrogol 400,
hypromellose, macrogol 6000, titaandioxide (E171), rood ijzeroxide (E172).
De andere stoffen in Tanakan drank zijn natriumsaccharose, bitteroranjeappel aroma, citroen
aroma, ethanol, gezuiverd water.
Hoe ziet Tanakan er uit en hoeveel zit er in een verpakking?
Tanakan omhulde tabletten: dozen met 30 en 90 omhulde tabletten.
Tanakan drank: flessen van 30 en 90 ml oplossing met een pipet (1 dosis = 1 ml).
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
IPSEN nv
Guldensporenpark 87
9820 Merelbeke
België
Fabrikant
BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE
Rue d’Ethé Virton 20
28100 Dreux
Frankrijk
Registratienummers:
Tanakan drank: BE 236031
Tanakan omhulde tabletten: BE 236022
Afleveringswijze:
op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 12/2012

TANAKAN omhulde tabletten
TANAKAN drank
Gestandaardiseerd extract van Ginkgo biloba (EGb 761)
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat
belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is al een aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Tanakan gebruikt?
2. Wanneer mag u Tanakan niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Tanakan?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Tanakan?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
WAARVOOR WORDT TANAKAN GEBRUIKT?
Tanakan is een geneesmiddel op basis van planten. De werkzame stoffen worden gehaald uit de
bladeren van Ginkgo biloba. Deze stoffen hebben een gunstig effect op de werking van het geheugen
en op de bloedcirculatie.
Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor behandeling van:
- geheugen- en concentratieproblemen bij ouderen veroorzaakt door stoornissen in de
hersenfunctie (zoals ziekte van Alzheimer)
- stoornissen in de doorbloeding van de benen, zoals zware benen, indien elke ernstige
aandoening werd uitgesloten
2.
WANNEER MAG U TANAKAN NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG
MEE ZIJN?
Wanneer mag u Tanakan niet gebruiken?
- U bent al ergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u
vinden onder punt 6.
- Als u aan bloedstol ingsstoornissen lijdt.
- Als u om medische redenen geen alcohol mag gebruiken of wanneer u het geneesmiddel
Disulfiram gebruikt, mag u Tanakan drank niet gebruiken. Gebruik Tanakan tabletten.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Tanakan?
- Als u een hoge bloeddruk heeft. Het bloeddrukverlagend geneesmiddel kan niet vervangen
worden door Tanakan.
- Gebruik Tanakan niet langer dan 3 maanden zonder medisch advies.
- Indien u een heelkundige ingreep moet ondergaan, breng dan de chirurg en anesthesist op de
hoogte van het gebruik van Tanakan. Stop de behandeling 5 dagen vóór de ingreep.
· Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek 'Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?' te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat
in het verleden is geweest.
Raadpleeg uw arts indien u bloedverdunners gebruikt (geneesmiddelen die werken op de bloedstol ing
of op de bloedplaatjes).
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Niet van toepassing.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Gebruik Tanakan niet tijdens de zwangerschap of borstvoeding, tenzij op medisch advies.
Bent u zwanger; denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden, of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.
Stoffen in Tanakan waarmee u rekening moet houden
- De tabletten bevatten het suiker lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde
suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
- De drank bevat
- het suiker saccharose
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan
contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
- ethanol (alcohol)
Dit geneesmiddel bevat 59 % ethanol (alcohol), dit wil zeggen maximum 465,70 mg per
dosis, hetgeen overeenkomt met 11,8 ml bier en 4,92 ml wijn per dosis.
Schadelijk bij alcoholisme.
Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven,
kinderen en groepen met een verhoogd risico, zoals patiënten met een leveraandoening
of epilepsie.
3.
HOE GEBRUIKT U TANAKAN?
Gebruik Tanakan altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Gebruikelijke dosis
- Tanakan omhulde tabletten:
- Geheugen- en concentratieproblemen: driemaal per dag 1-2 tabletten
- Stoornissen van de doorbloeding van de benen: driemaal per dag 1 tablet
- Tanakan drank:
- Geheugen- en concentratieproblemen: driemaal per dag 1-2 doses (1 pipet is 1 dosis)
- Stoornissen van de doorbloeding van de benen: driemaal per dag 1 dosis (1 pipet is 1
dosis)
Raadpleeg uw arts indien de klachten aanhouden.
Hoe gebruiken?
- Tanakan omhulde tabletten:
Slik de tabletten in, zonder kauwen of zuigen, met een half glas water, bij voorkeur bij de maaltijd.
- Tanakan drank:
Gebruik de pipet: duw de trekker vol edig in en trek de oplossing op tot blokkade (1 dosis).
Verdun de oplossing in een half glas water. Drink dit op, bij voorkeur bij de maaltijd.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Tanakan bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Deze bijwerkingen komen zelden voor (bij 1 tot 10 op 10.000 patiënten):
- Hoofdpijn
Contacteer uw arts: verder onderzoek is nodig.
- Spijsverteringsstoornissen
- Huidproblemen
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U TANAKAN?
Bewaren beneden 25°C.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik Tanakan niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP.
Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Tanakan?
· De werkzame stof in Tanakan is droogextract van Gingko biloba L. bladeren (35-67:1),
[bestaande uit 8,8 tot 10,6 mg flavonoïden uitgedrukt in flavonglycosiden - 1,1 tot 1,4 mg
ginkgoliden A, B, C - 1,0 tot 1,3 mg bilobalide - eerste extractiemiddel : acetone 60 % m/m -
gestandaardiseerd extract van Gingko biloba (EGb 761)]:
- Tanakan omhulde tabletten: 40 mg droogextract per tablet
- Tanakan drank: 40 mg droogextract per ml oplossing
- De andere stoffen in Tanakan omhulde tabletten zijn lactose, microkristal ijne cel ulose,
maïszetmeel, watervrij col oïdaal siliciumdioxide, talk, magnesiumstearaat, macrogol 400,
hypromel ose, macrogol 6000, titaandioxide (E171), rood ijzeroxide (E172).
- De andere stoffen in Tanakan drank zijn natriumsaccharose, bitteroranjeappel aroma, citroen
aroma, ethanol, gezuiverd water.
Hoe ziet Tanakan er uit en hoeveel zit er in een verpakking?
Tanakan omhulde tabletten: dozen met 30 en 90 omhulde tabletten.
Tanakan drank: flessen van 30 en 90 ml oplossing met een pipet (1 dosis = 1 ml).
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
IPSEN nv
Guldensporenpark 87
9820 Merelbeke
België
Registratienummers:
Tanakan drank: BE 236031
Tanakan omhulde tabletten: BE 236022
Afleveringswijze: op medisch voorschrift.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG