Tamsulosine teva 0,4 mg

Leaflet (NL)
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT
TAMSULOSINE TEVA 0,4 mg CAPSULES MET GEREGULEERDE AFGIFTE, HARD
tamsulosinehydrochloride
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in
deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
INHOUD VAN DEZE BIJSLUITER:
1. Wat is Tamsulosine Teva en waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit middel in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAT IS TAMSULOSINE TEVA EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL INGENOMEN?
Het werkzame bestanddeel van Tamsulosine Teva capsules met gereguleerde afgifte, hard is
tamsulosine. Dit is een selectieve α
1A/1D
-adrenoceptorantagonist. Hij vermindert de spanning van de
gladde spieren in de prostaat en de plasbuis, zodat urine makkelijker door de plasbuis stroomt en het
urineren minder moeizaam verloopt. Bovendien vermindert het aandranggevoel.
Tamsulosine Teva wordt gebruikt bij mannen voor de behandeling van klachten van de onderste
urinewegen die gepaard gaan met een vergrote prostaat (benigne prostaathyperplasie). Deze klachten
kunnen moeilijkheden bij het urineren omvatten (zwakke straal), druppelen, aandrang en vaak 's nachts
en overdag urineren.
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE
ZIJN?
Wanneer mag u dit middel NIET innemen?
U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek
6. Overgevoeligheid kan zich ook voordoen, zoals een plotse lokale zwelling van de weke delen van
het lichaam (bv. de keel of tong), moeizame ademhaling en / of jeuk en uitslag (angio-oedeem).
Als u lijdt aan flauwvallen door de verlaagde bloeddruk bij een verandering van houding (bijv. bij
rechtzitten vanuit een liggende houding of bij opstaan).
Als u lijdt aan ernstige leverproblemen.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt:
1/5
Leaflet (NL)
Periodieke medische onderzoeken zijn noodzakelijk om de ontwikkeling te volgen van de
aandoening waarvoor u wordt behandeld.
Zelden kan flauwvallen optreden tijdens het gebruik van Tamsulosine Teva, net als met andere
geneesmiddelen van dit type. Bij de eerste tekenen van duizeligheid of zwakte moet u gaan zitten tot
deze verdwenen zijn.
als u lijdt aan ernstige nierproblemen, vertel dit dan aan uw arts.
Als u een oogoperatie ondergaat of moet ondergaan voor staar (cataract ) of verhoogde oogdruk
(glaucoom), laat uw oogspecialist dan weten dat u Tamsulosine Teva gebruikt, of dit in het verleden
gedaan hebt, of van plan bent dit te doen. De specialist kan dan de gepaste voorzorgen nemen voor
uw medicatie en zijn chirurgische technieken. Vraag uw arts of u de inname van dit geneesmiddel
(tijdelijk) moet stopzetten bij een oogoperatie wegens staar (cataract ) of verhoogde oogdruk
(glaucoom).
Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Dien dit geneesmiddel niet toe aan kinderen of adolescenten jonger dan 18 jaar omdat het in deze
populatie niet werkt.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Tamsulosine Teva nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat
dan uw arts of apotheker.
Verwittig uw arts als u één van de volgende geneesmiddelen inneemt:
andere alfa1-receptorblokkers (geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van
prostaataandoeningen) bijv. alfuzosine, doxazosine of terazosine.
diclofenac (een ontstekingsremmende pijnstiller).
warfarine (geneesmiddel tegen bloedklonters).
ketoconazol (gebruikt voor de behandeling van schimmelinfecties)
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Tamsulosine capsules met gereguleerde afgifte zijn niet aangewezen bij vrouwen.
Bij mannen werd abnormale ejaculatie gemeld (ejaculatiestoornis). Dit betekent dat het zaad het
lichaam niet verlaat langs de plasbuis, maar naar de blaas gaat (retrograde ejaculatie) of dat er minder
of niets wordt geëjaculeerd (falende ejaculatie). Dit verschijnsel is ongevaarlijk.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen aanwijzingen dat Tamsulosine Teva het vermogen om een auto te besturen of machines of
gereedschap te bedienen beïnvloedt. U moet echter onthouden dat duizeligheid kan optreden en in dat
geval onderneemt u beter geen activiteiten die uw aandacht vereisen.
3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?
Neem dit middel altijd precies in zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Volwassen mannen inclusief ouderen
De aanbevolen dosering is één capsule per dag die moet ingenomen worden na het ontbijt of de
eerste maaltijd van de dag.
De capsule moet in haar geheel ingeslikt worden en mag niet vermaald of gekauwd worden.
2/5
Leaflet (NL)
Gewoonlijk wordt Tamsulosine Teva gedurende langere perioden voorgeschreven. De werking op de
blaas en op het plassen blijft behouden bij langdurig behandeling met Tamsulosine Teva.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Inname van te veel Tamsulosine Teva kan leiden tot een ongewenste bloeddrukdaling en een versnelde
hartslag, met een verzwakt gevoel. Wanneer u te veel van Tamsulosine Teva heeft ingenomen, neem
dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
U mag uw dagelijkse Tamsulosine Teva 0,4 mg capsules met gereguleerde afgifte later op dezelfde dag
innemen als u vergeten bent ze in te nemen zoals aanbevolen. Als u een dag hebt overgeslagen, neem
dan uw dagelijkse capsule verder zoals voorgeschreven. Neem geen dubbele dosis om een vergeten
dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van dit middel
Als de behandeling met Tamsulosine Teva 0,4 mg capsules met gereguleerde afgifte vroegtijdig wordt
gestopt, kunnen uw oorspronkelijke klachten terugkomen. Gebruik daarom Tamsulosine Teva 0,4 mg
capsules zolang uw arts dat voorschrijft, zelfs als uw klachten al verdwenen zijn. Raadpleeg altijd uw
arts als u overweegt om met de behandeling te stoppen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
Stop met het innemen van de capsules en verwittig onmiddellijk uw arts
of ga naar de
spoedgevallendienst van het dichtstbijzijnde ziekenhuis als het volgende gebeurt:
een allergische reactie (zwelling van de lippen, het gezicht of de hals die leidt tot ernstige
ademhalingsproblemen; huiduitslag of netelroos).
Stevens-Johnson-syndroom, een ernstige ziekte met blaarvorming op de huid, de mond, de
ogen en de geslachtsdelen (kan zich voordoen bij tot 1 van de 10.000 personen).
Dit zijn zeer ernstige maar zeldzame bijwerkingen. U kan dringende medische aandacht of een
ziekenhuisopname nodig hebben.
De volgende bijwerkingen werden gemeld.
Vaak (kan zich voordoen bij tot 1 van de 10 personen):
duizeligheid.
abnormale zaadlozing (ejaculatiestoornis) Dit betekent dat het zaad het lichaam niet verlaat langs de
plasbuis, maar naar de blaas gaat (retrograde ejaculatie) of dat er minder of niets wordt geëjaculeerd
(falende ejaculatie). Dit verschijnsel is ongevaarlijk.
Soms (kan zich voordoen bij tot 1 van de 100 personen):
hoofdpijn.
snelle hartslag.
3/5
Leaflet (NL)
duizeligheid (als gevolg van een lage bloeddruk), vooral bij rechtzitten of opstaan.
lopende en jeukende neus.
diarree, constipatie, misselijkheid, braken.
jeuk, huiduitslag inclusief netelroos (galbulten).
gevoel van zwakte.
Zelden (kan zich voordoen bij tot 1 van de 1000 personen):
flauwvallen.
ernstige allergische reactie die zwelling van het gezicht of de keel veroorzaakt.
Zeer zelden (kan zich voordoen bij tot 1 van de 10.000 personen):
langdurige en pijnlijke erectie die enkele uren tot enkele dagen kan aanhouden.
Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
abnormaal onregelmatig hartritme (atriumfibrilleren, aritmie, tachycardie)
moeilijke ademhaling (dyspneu)
troebel zicht
verstoord zicht
neusbloedingen (epistaxis)
ernstige huiduitslag (erythema multiforme, dermatitis exfoliativa)
droge mond.
Als u een oogoperatie wegens staar (cataract ) of verhoogde oogdruk (glaucoom) moet ondergaan en al
Tamsulosine Teva 0,4 mg capsules inneemt of hebt ingenomen, kan het zijn dat de pupil slecht dilateert
en de iris (de gekleurde kring in het oog) kan dan tijdens de procedure onstabiel worden.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via
het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie -
EUROSTATION II - Victor Hortaplein, 40/ 40 - B-1060 Brussel - Website:
www.fagg.be
- e-mail:
patientinfo@fagg-afmps.be.
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te
verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Blisterverpakking: Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Tablettencontainer: De tablettencontainer zorgvuldig gesloten houden. Niet overbrengen naar een
andere container.
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
buitenverpakking na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidsdatum.
4/5
Leaflet (NL)
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is tamsulosinehydrochloride 400 microgram.
De andere stoffen in dit middel zijn: microkristallijne cellulose, methacrylzuur-ethylacrylaat
copolymeer, polysorbaat 80, natriumlaurilsulfaat, triethylcitraat, talk, gelatine, indigotine (E132),
titaandioxide (E171), geel ijzeroxide (E172), rood ijzeroxide (E172), zwart ijzeroxide (E172), schellak
en propyleenglycol.
Hoe ziet Tamsulosine Teva eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Tamsulosine Teva zijn oranje/olijfgroene harde capsules met gereguleerde afgifte. Aan beide
uiteinden van de capsule is er een zwarte streep en op de capsule staat: ‘TSL 0.4’ gedrukt. De
capsules bevatten witte tot gebroken witte pellets.
Het product is beschikbaar in verpakkingsgrootten van 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100, 180 of
200 capsules.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Teva Pharma Belgium N.V., Laarstraat 16, B-2610 Wilrijk
Fabrikanten
Synthon BV, Microweg 22, 6545 CM Nijmegen, NEDERLAND
Synthon Hispania S.L., Castello, 1, Polígono Las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat, SPANJE
Teva Santé, Pharmaceutical products, rue Bellocier – BP 713, 89107 Sens Cedex, FRANKRIJK
Pharmachemie B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, NEDERLAND
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
Blisterverpakking: BE283001
Tablettencontainer: BE283044
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatste goedgekeurd in 02/2015.
5/5

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT
TAMSULOSINE TEVA 0,4 mg CAPSULES MET GEREGULEERDE AFGIFTE, HARD
tamsulosinehydrochloride
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.

· Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
· Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
· Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
· Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in
deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
INHOUD VAN DEZE BIJSLUITER:
1. Wat is Tamsulosine Teva en waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

3. Hoe neemt u dit middel in?
4. Mogelijke bijwerkingen

5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. WAT IS TAMSULOSINE TEVA EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL INGENOMEN?
Het werkzame bestanddeel van Tamsulosine Teva capsules met gereguleerde afgifte, hard is
tamsulosine. Dit is een selectieve 1A/1D-adrenoceptorantagonist. Hij vermindert de spanning van de
gladde spieren in de prostaat en de plasbuis, zodat urine makkelijker door de plasbuis stroomt en het
urineren minder moeizaam verloopt. Bovendien vermindert het aandranggevoel.
Tamsulosine Teva wordt gebruikt bij mannen voor de behandeling van klachten van de onderste
urinewegen die gepaard gaan met een vergrote prostaat (benigne prostaathyperplasie). Deze klachten
kunnen moeilijkheden bij het urineren omvat en (zwakke straal), druppelen, aandrang en vaak 's nachts
en overdag urineren.
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE
ZIJN?
Wanneer mag u dit middel NIET innemen?
· U bent allergisch voor één van de stof en in dit geneesmiddel. Deze stof en kunt u vinden in rubriek
6. Overgevoeligheid kan zich ook voordoen, zoals een plotse lokale zwelling van de weke delen van
het lichaam (bv. de keel of tong), moeizame ademhaling en / of jeuk en uitslag (angio-oedeem).
· Als u lijdt aan flauwvallen door de verlaagde bloeddruk bij een verandering van houding (bijv. bij
rechtzitten vanuit een liggende houding of bij opstaan).
· Als u lijdt aan ernstige leverproblemen.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt:

· Periodieke medische onderzoeken zijn noodzakelijk om de ontwikkeling te volgen van de
aandoening waarvoor u wordt behandeld.
· Zelden kan flauwvallen optreden tijdens het gebruik van Tamsulosine Teva, net als met andere
geneesmiddelen van dit type. Bij de eerste tekenen van duizeligheid of zwakte moet u gaan zitten tot
deze verdwenen zijn.
· als u lijdt aan ernstige nierproblemen, vertel dit dan aan uw arts.
· Als u een oogoperatie ondergaat of moet ondergaan voor staar (cataract ) of verhoogde oogdruk
(glaucoom), laat uw oogspecialist dan weten dat u Tamsulosine Teva gebruikt, of dit in het verleden
gedaan hebt, of van plan bent dit te doen. De specialist kan dan de gepaste voorzorgen nemen voor
uw medicatie en zijn chirurgische technieken. Vraag uw arts of u de inname van dit geneesmiddel
(tijdelijk) moet stopzet en bij een oogoperatie wegens staar (cataract ) of verhoogde oogdruk
(glaucoom).
Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Dien dit geneesmiddel niet toe aan kinderen of adolescenten jonger dan 18 jaar omdat het in deze
populatie niet werkt.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Tamsulosine Teva nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat
dan uw arts of apotheker.
Verwittig uw arts als u één van de volgende geneesmiddelen inneemt:
· andere alfa1-receptorblokkers (geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van
prostaataandoeningen) bijv. alfuzosine, doxazosine of terazosine.
· diclofenac (een ontstekingsremmende pijnstiller).
· warfarine (geneesmiddel tegen bloedklonters).
· ketoconazol (gebruikt voor de behandeling van schimmelinfecties)
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Tamsulosine capsules met gereguleerde afgifte zijn niet aangewezen bij vrouwen.
Bij mannen werd abnormale ejaculatie gemeld (ejaculatiestoornis). Dit betekent dat het zaad het
lichaam niet verlaat langs de plasbuis, maar naar de blaas gaat (retrograde ejaculatie) of dat er minder
of niets wordt geëjaculeerd (falende ejaculatie). Dit verschijnsel is ongevaarlijk.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen aanwijzingen dat Tamsulosine Teva het vermogen om een auto te besturen of machines of
gereedschap te bedienen beïnvloedt. U moet echter onthouden dat duizeligheid kan optreden en in dat
geval onderneemt u beter geen activiteiten die uw aandacht vereisen.
3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?
Neem dit middel altijd precies in zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Volwassen mannen inclusief ouderen
· De aanbevolen dosering is één capsule per dag die moet ingenomen worden na het ontbijt of de
eerste maaltijd van de dag.
· De capsule moet in haar geheel ingeslikt worden en mag niet vermaald of gekauwd worden.
· Gewoonlijk wordt Tamsulosine Teva gedurende langere perioden voorgeschreven. De werking op de
blaas en op het plassen blijft behouden bij langdurig behandeling met Tamsulosine Teva.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Inname van te veel Tamsulosine Teva kan leiden tot een ongewenste bloeddrukdaling en een versnelde
hartslag, met een verzwakt gevoel. Wanneer u te veel van Tamsulosine Teva heeft ingenomen, neem
dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
U mag uw dagelijkse Tamsulosine Teva 0,4 mg capsules met gereguleerde afgifte later op dezelfde dag
innemen als u vergeten bent ze in te nemen zoals aanbevolen. Als u een dag hebt overgeslagen, neem
dan uw dagelijkse capsule verder zoals voorgeschreven. Neem geen dubbele dosis om een vergeten
dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van dit middel
Als de behandeling met Tamsulosine Teva 0,4 mg capsules met gereguleerde afgifte vroegtijdig wordt
gestopt, kunnen uw oorspronkelijke klachten terugkomen. Gebruik daarom Tamsulosine Teva 0,4 mg
capsules zolang uw arts dat voorschrijft, zelfs als uw klachten al verdwenen zijn. Raadpleeg altijd uw
arts als u overweegt om met de behandeling te stoppen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
Stop met het innemen van de capsules en verwittig onmiddel ijk uw arts of ga naar de
spoedgevallendienst van het dichtstbijzijnde ziekenhuis als het volgende gebeurt:
· een allergische reactie (zwelling van de lippen, het gezicht of de hals die leidt tot ernstige
ademhalingsproblemen; huiduitslag of netelroos).
· Stevens-Johnson-syndroom, een ernstige ziekte met blaarvorming op de huid, de mond, de
ogen en de geslachtsdelen (kan zich voordoen bij tot 1 van de 10.000 personen).
Dit zijn zeer ernstige maar zeldzame bijwerkingen. U kan dringende medische aandacht of een
ziekenhuisopname nodig hebben.
De volgende bijwerkingen werden gemeld.
Vaak (kan zich voordoen bij tot 1 van de 10 personen):
· duizeligheid.
· abnormale zaadlozing (ejaculatiestoornis) Dit betekent dat het zaad het lichaam niet verlaat langs de
plasbuis, maar naar de blaas gaat (retrograde ejaculatie) of dat er minder of niets wordt geëjaculeerd
(falende ejaculatie). Dit verschijnsel is ongevaarlijk.
Soms (kan zich voordoen bij tot 1 van de 100 personen):
· hoofdpijn.
· snelle hartslag.
· duizeligheid (als gevolg van een lage bloeddruk), vooral bij rechtzitten of opstaan.
· lopende en jeukende neus.
· diarree, constipatie, misselijkheid, braken.
· jeuk, huiduitslag inclusief netelroos (galbulten).
· gevoel van zwakte.
Zelden (kan zich voordoen bij tot 1 van de 1000 personen):
· flauwvallen.
· ernstige allergische reactie die zwelling van het gezicht of de keel veroorzaakt.
Zeer zelden (kan zich voordoen bij tot 1 van de 10.000 personen):
· langdurige en pijnlijke erectie die enkele uren tot enkele dagen kan aanhouden.
Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
· abnormaal onregelmatig hartritme (atriumfibrilleren, aritmie, tachycardie)
· moeilijke ademhaling (dyspneu)
· troebel zicht
· verstoord zicht
· neusbloedingen (epistaxis)
· ernstige huiduitslag (erythema multiforme, dermatitis exfoliativa)
· droge mond.
Als u een oogoperatie wegens staar (cataract ) of verhoogde oogdruk (glaucoom) moet ondergaan en al
Tamsulosine Teva 0,4 mg capsules inneemt of hebt ingenomen, kan het zijn dat de pupil slecht dilateert
en de iris (de gekleurde kring in het oog) kan dan tijdens de procedure onstabiel worden.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via
het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie -
EUROSTATION I - Victor Hortaplein, 40/ 40 - B-1060 Brussel - Website: www.fagg.be - e-mail:
patientinfo@fagg-afmps.be. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te
verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Blisterverpakking: Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Tablet encontainer: De tablet encontainer zorgvuldig gesloten houden. Niet overbrengen naar een
andere container.
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
buitenverpakking na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
· De werkzame stof in dit middel is tamsulosinehydrochloride 400 microgram.
· De andere stof en in dit middel zijn: microkristallijne cellulose, methacrylzuur-ethylacrylaat
copolymeer, polysorbaat 80, natriumlaurilsulfaat, triethylcitraat, talk, gelatine, indigotine (E132),
titaandioxide (E171), geel ijzeroxide (E172), rood ijzeroxide (E172), zwart ijzeroxide (E172), schellak
en propyleenglycol.
Hoe ziet Tamsulosine Teva eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
· Tamsulosine Teva zijn oranje/olijfgroene harde capsules met gereguleerde afgifte. Aan beide
uiteinden van de capsule is er een zwarte streep en op de capsule staat: `TSL 0.4' gedrukt. De
capsules bevat en witte tot gebroken witte pellets.
· Het product is beschikbaar in verpakkingsgroot en van 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100, 180 of
200 capsules.
Niet alle genoemde verpakkingsgroot en worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Teva Pharma Belgium N.V., Laarstraat 16, B-2610 Wilrijk
Fabrikanten
Synthon BV, Microweg 22, 6545 CM Nijmegen, NEDERLAND
Synthon Hispania S.L., Castello, 1, Polígono Las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat, SPANJE
Teva Santé, Pharmaceutical products, rue Bellocier ­ BP 713, 89107 Sens Cedex, FRANKRIJK
Pharmachemie B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, NEDERLAND
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
Blisterverpakking: BE283001
Tablet encontainer: BE283044
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatste goedgekeurd in 02/2015.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG