Tamoxifen eg 20 mg

Bijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Tamoxifen EG 10 mg tabletten
Tamoxifen EG 20 mg tabletten
Tamoxifen
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
-
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, wan het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
-
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Waarvoor wordt Tamoxifen EG ingenomen?
2. Wanneer mag u Tamoxifen EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Tamoxifen EG in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Tamoxifen EG?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. Waarvoor wordt Tamoxifen EG ingenomen?
Tamoxifen EG behoort tot de groep van de anti-oestrogene geneesmiddelen.
Het gebruik van dit geneesmiddel blijft beperkt tot de aanwijzingen gegeven door de behandelende arts.
2. Wanneer mag u Tamoxifen EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u Tamoxifen EG niet gebruiken?
-
U bent allergisch voor één van de stoffen die in Tamoxifen EG zitten. Deze stoffen kunt u vinden
onder rubriek 6.
-
U bent zwanger, wil zwanger worden of geeft borstvoeding. U moet uw arts onmiddellijk consulteren
als u denkt zwanger geworden te zijn na het opstarten van een behandeling met Tamoxifen EG.
-
Dit geneesmiddel mag niet aan kinderen gegeven worden.
-
Dit geneesmiddel is enkel voor u bestemd en mag nooit aan een andere persoon gegeven worden.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Tamoxifen EG?
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel inneemt.
-
-
-
Vooraleer u uw geneesmiddel neemt, moet u aan uw arts melden indien u nog andere
geneesmiddelen neemt, waaronder ook deze die niet voorgeschreven werden en u op eigen initiatief
inneemt.
U moet uw arts onmiddellijk melden indien ongewoon bloedverlies ter hoogte van de vagina of
andere gynaecologische symptomen (zoals pijn of druk in de buikstreek) optreden indien u
Tamoxifen EG neemt of zelfs na het stoppen van de behandeling.
Indien u in het ziekenhuis wordt opgenomen moet u het verplegend personeel ervan op de hoogte
brengen dat u Tamoxifen EG neemt.
1/5
Bijsluiter
-
-
U mag niet zwanger worden wanneer u Tamoxifen EG neemt. Vraag uw arts welke contraceptieve
voorzorgen u moet nemen, omdat sommige kunnen beïnvloed worden door Tamoxifen EG.
Gelijktijdige toediening met de volgende geneesmiddelen dient te worden vermeden aangezien een
vermindering van de werking van tamoxifen niet uitgesloten kan worden: paroxetine, fluoxetine
(antidepressiva), bupropion (antidepressivum of hulpmiddel bij het stoppen met roken), kinidine
(bijvoorbeeld gebruikt bij de behandeling van hartritmestoornissen) en cincalet/cinacalcet (voor de
behandeling van aandoeningen van de bijschildklier).
Raadpleeg uw arts indien één van bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het
verleden is geweest.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Tamoxifen EG nog andere geneesmiddelen in, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat
de mogelijk dat dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts
of apotheker.
Het samen innemen van Tamoxifen EG met andere geneesmiddelen, zoals het antistollingsmiddel
warfarine, geneesmiddelen die een oestrogeen bevatten, cytostatica en rifampicine (een antibioticum),
kan ongewenste effecten hebben.
U dient uw arts vooral te informeren als u volgende geneesmiddelen neemt:
-
paroxetine, fluoxetine (antidepressiva)
-
bupropion (antidepressivum of hulpmiddel bij het stoppen met roken)
-
kinidine (bijvoorbeeld gebruikt bij de behandeling van hartritmestoornissen)
-
cinacalcet (voor de behandeling van aandoeningen van de bijschildklier)
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap
Dit geneesmiddel mag niet toegediend worden tijdens de zwangerschap.
Borstvoeding
Dit geneesmiddel mag niet toegediend worden tijdens de borstvoeding.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Tamoxifen EG heeft weinig of geen invloed op het besturen van voertuigen en machines.
Tamoxifen EG bevat lactose
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts
voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3. Hoe neemt u Tamoxifen EG in?
Neem Tamoxifen EG altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg dan uw arts opnieuw.
-
-
-
De in te nemen hoeveelheid bedraagt 20 mg per dag, in één of twee innamen per dag.
Probeer uw tablet elke dag op hetzelfde tijdstip te nemen.
Neem uw tablet in zonder breken of kauwen, met een glas water.
2/5
Bijsluiter
-
-
Indien u meer ingenomen heeft dan uw normale dosis, neem dan contact op met uw arts of het
dichtstbijzijnd ziekenhuis.
Tamoxifen EG is een langdurige behandeling die nauwkeurig dient verder gezet te worden zolang uw
dokter dit nodig acht. Zelfs indien u zich beter voelt, mag u de behandeling nooit op eigen initiatief
stopzetten.
Uw arts zal u vertellen hoe lang u Tamoxifen EG moet gebruiken.
Stop de behandeling niet voortijdig.
Heeft u te veel van Tamoxifen EG ingenomen?
Wanneer u te veel van Tamoxifen EG heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Overdosering heeft zich nog niet voorgedaan. Men kan evenwel aannemen dat bij inname van te grote
hoeveelheden een versterking van de anti-oestrogene bijwerkingen zal optreden (zie rubriek 4 “Mogelijke
bijwerkingen”). Er is geen specifiek tegengif bekend. De behandeling moet op de verschijnselen gericht
zijn.
Bent u vergeten Tamoxifen EG in te nemen?
Zoals voor elk geneesmiddel, is het belangrijk dat u Tamoxifen EG regelmatig gebruikt gedurende de
hele behandeling. Indien u vergeten bent uw geneesmiddel in te nemen, herneem dan uw behandeling zo
vlug mogelijk zonder evenwel de hoeveelheden, noch het aantal innamen te wijzigen.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts,
apotheker of verpleegkundige.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook Tamoxifen EG bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Volgende bijwerkingen werden frequent waargenomen:
-
Vochtophoping, o.a. gezwollen enkels
-
Trombocytopenie met als gevolg sneller optreden van blauwe plekken
-
Warmteopwellingen
-
Klachten t.h.v. het maagdarmkanaal o.a. misselijkheid en braken.
-
Indien U zich misselijk voelt, moet braken en dorst heeft, moet u dit aan uw arts melden. Dit kan
wijzen op mogelijke veranderingen van het calciumgehalte in uw bloed, waardoor het mogelijk is dat
uw arts bepaalde bloedtesten moet uitvoeren
-
Bloedverlies t. h. v. de vagina
Volgende bijwerkingen komen minder frequent voor:
-
Een ijl gevoel in het hoofd
-
Longembolie en thromboses
-
Vaginale afscheiding en jeuk t.h.v. de schaamstreek.
Zelden werden volgende bijwerkingen waargenomen:
-
Hoofdpijn
-
Overgevoeligheidsreacties
zoals
huiduitslag,
jeukende
of
vervellende
huid
en
ademhalingsmoeilijkheden.
-
STOP uw behandeling met Tamoxifen EG en contacteer onmiddellijk uw arts als zich één van de
volgende situaties voordoet:
3/5
Bijsluiter
-
-
-
-
indien u moeilijkheden heeft om te ademen, met of zonder zwelling van het aangezicht, de
lippen, de tong en/of de keel
-
indien uw gezicht, lippen, tong en/of keel opzwellen waardoor u moeilijk kan slikken
-
indien uw handen, voeten of enkels opzwellen
-
indien u huiduitslag (netelroos) krijgt
Hypertriglyceridemie (toegenomen vetgehalte in het bloed) soms met pancreatitis (pijn of
overgevoeligheid in het bovenste gedeelte van uw buik)
Haaruitval
Een aantal gevallen van gezichtsstoornissen
Dit geneesmiddel kan bij een aantal vrouwen vóór de menopauze de menstruatie onderdrukken.
Fibromen (vergroting van de baarmoeder), endometriose (aanwezigheid van baarmoederslijmvlies op
ongewone plaatsen) en gezwellen ter hoogte van de baarmoeder met mogelijk ongemak in het bekken
of vaginale bloeding kunnen voorkomen.
-
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
Een dosisverlaging of het stoppen van de behandeling kan noodzakelijk zijn.
5.
Hoe bewaart u Tamoxifen EG?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C) en beschermen tegen licht.
Gebruik Tamoxifen EG niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket of de
buitenverpakking na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in Tamoxifen EG?
-
De werkzame stof in Tamoxifen EG is tamoxifen.
Tamoxifen EG 10 mg tabletten: Elke tablet bevat 15,2 mg tamoxifencitraat, overeenkomend met 10
mg tamoxifen.
Tamoxifen EG 20 mg tabletten: Elke tablet bevat 30,4 mg tamoxifencitraat, overeenkomend met 20
mg tamoxifen.
-
De andere stoffen in Tamoxifen EG zijn lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose, watervrij
colloïdaal silicium, natriumcroscarmellose, magnesiumstearaat.
Hoe ziet Tamoxifen EG eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Tamoxifen EG 10 mg tabletten:
Blisterverpakkingen met 30 en 100 tabletten.
Tamoxifen EG 20 mg tabletten:
Blisterverpakkingen met 28, 60 of 84 tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
4/5
Bijsluiter
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Eurogenerics NV - Heizel Esplanade b22 - 1020 Brussel
Fabrikant:
Laboratoria Wolfs - Westpoort 50-58 - 2070 Zwijndrecht
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
Tamoxifen EG 10 mg tabletten:BE137234
Tamoxifen EG 20 mg tabletten: BE137243
Afleveringswijze:
op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 12/2012.
5/5

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Tamoxifen EG 10 mg tabletten
Tamoxifen EG 20 mg tabletten

Tamoxifen
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
-

Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
-
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, wan het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
-
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Waarvoor wordt Tamoxifen EG ingenomen?
2. Wanneer mag u Tamoxifen EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Tamoxifen EG in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Tamoxifen EG?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. Waarvoor wordt Tamoxifen EG ingenomen?
Tamoxifen EG behoort tot de groep van de anti-oestrogene geneesmiddelen.
Het gebruik van dit geneesmiddel blijft beperkt tot de aanwijzingen gegeven door de behandelende arts.
2. Wanneer mag u Tamoxifen EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u Tamoxifen EG niet gebruiken?
-

U bent allergisch voor één van de stoffen die in Tamoxifen EG zitten. Deze stoffen kunt u vinden
onder rubriek 6.
-
U bent zwanger, wil zwanger worden of geeft borstvoeding. U moet uw arts onmiddellijk consulteren
als u denkt zwanger geworden te zijn na het opstarten van een behandeling met Tamoxifen EG.
-
Dit geneesmiddel mag niet aan kinderen gegeven worden.
-
Dit geneesmiddel is enkel voor u bestemd en mag nooit aan een andere persoon gegeven worden.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Tamoxifen EG?
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel inneemt.
-
Vooraleer u uw geneesmiddel neemt, moet u aan uw arts melden indien u nog andere
geneesmiddelen neemt, waaronder ook deze die niet voorgeschreven werden en u op eigen initiatief
inneemt.
-
U moet uw arts onmiddellijk melden indien ongewoon bloedverlies ter hoogte van de vagina of
andere gynaecologische symptomen (zoals pijn of druk in de buikstreek) optreden indien u
Tamoxifen EG neemt of zelfs na het stoppen van de behandeling.
-
Indien u in het ziekenhuis wordt opgenomen moet u het verplegend personeel ervan op de hoogte
brengen dat u Tamoxifen EG neemt.
-
U mag niet zwanger worden wanneer u Tamoxifen EG neemt. Vraag uw arts welke contraceptieve
voorzorgen u moet nemen, omdat sommige kunnen beïnvloed worden door Tamoxifen EG.
-
Gelijktijdige toediening met de volgende geneesmiddelen dient te worden vermeden aangezien een
vermindering van de werking van tamoxifen niet uitgesloten kan worden: paroxetine, fluoxetine
(antidepressiva), bupropion (antidepressivum of hulpmiddel bij het stoppen met roken), kinidine
(bijvoorbeeld gebruikt bij de behandeling van hartritmestoornissen) en cincalet/cinacalcet (voor de
behandeling van aandoeningen van de bijschildklier).
Raadpleeg uw arts indien één van bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het
verleden is geweest.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Tamoxifen EG nog andere geneesmiddelen in, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat
de mogelijk dat dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts
of apotheker.
Het samen innemen van Tamoxifen EG met andere geneesmiddelen, zoals het antistollingsmiddel
warfarine, geneesmiddelen die een oestrogeen bevatten, cytostatica en rifampicine (een antibioticum),
kan ongewenste effecten hebben.
U dient uw arts vooral te informeren als u volgende geneesmiddelen neemt:
-
paroxetine, fluoxetine (antidepressiva)
-
bupropion (antidepressivum of hulpmiddel bij het stoppen met roken)
-
kinidine (bijvoorbeeld gebruikt bij de behandeling van hartritmestoornissen)
-
cinacalcet (voor de behandeling van aandoeningen van de bijschildklier)
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap
Dit geneesmiddel mag niet toegediend worden tijdens de zwangerschap.
Borstvoeding
Dit geneesmiddel mag niet toegediend worden tijdens de borstvoeding.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Tamoxifen EG heeft weinig of geen invloed op het besturen van voertuigen en machines.
Tamoxifen EG bevat lactose
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts
voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3. Hoe neemt u Tamoxifen EG in?
Neem Tamoxifen EG altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg dan uw arts opnieuw.
-
De in te nemen hoeveelheid bedraagt 20 mg per dag, in één of twee innamen per dag.
-
Probeer uw tablet elke dag op hetzelfde tijdstip te nemen.
-
Neem uw tablet in zonder breken of kauwen, met een glas water.
-
Indien u meer ingenomen heeft dan uw normale dosis, neem dan contact op met uw arts of het
dichtstbijzijnd ziekenhuis.
-
Tamoxifen EG is een langdurige behandeling die nauwkeurig dient verder gezet te worden zolang uw
dokter dit nodig acht. Zelfs indien u zich beter voelt, mag u de behandeling nooit op eigen initiatief
stopzetten.
Uw arts zal u vertellen hoe lang u Tamoxifen EG moet gebruiken.
Stop de behandeling niet voortijdig.
Heeft u te veel van Tamoxifen EG ingenomen?
Wanneer u te veel van Tamoxifen EG heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Overdosering heeft zich nog niet voorgedaan. Men kan evenwel aannemen dat bij inname van te grote
hoeveelheden een versterking van de anti-oestrogene bijwerkingen zal optreden (zie rubriek 4 'Mogelijke
bijwerkingen'). Er is geen specifiek tegengif bekend. De behandeling moet op de verschijnselen gericht
zijn.
Bent u vergeten Tamoxifen EG in te nemen?
Zoals voor elk geneesmiddel, is het belangrijk dat u Tamoxifen EG regelmatig gebruikt gedurende de
hele behandeling. Indien u vergeten bent uw geneesmiddel in te nemen, herneem dan uw behandeling zo
vlug mogelijk zonder evenwel de hoeveelheden, noch het aantal innamen te wijzigen.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts,
apotheker of verpleegkundige.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook Tamoxifen EG bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Volgende bijwerkingen werden frequent waargenomen:

-
Vochtophoping, o.a. gezwollen enkels
-
Trombocytopenie met als gevolg sneller optreden van blauwe plekken
-
Warmteopwellingen
-
Klachten t.h.v. het maagdarmkanaal o.a. misselijkheid en braken.
-
Indien U zich misselijk voelt, moet braken en dorst heeft, moet u dit aan uw arts melden. Dit kan
wijzen op mogelijke veranderingen van het calciumgehalte in uw bloed, waardoor het mogelijk is dat
uw arts bepaalde bloedtesten moet uitvoeren
-
Bloedverlies t. h. v. de vagina
Volgende bijwerkingen komen minder frequent voor:
-
Een ijl gevoel in het hoofd
-
Longembolie en thromboses
-
Vaginale afscheiding en jeuk t.h.v. de schaamstreek.
Zelden werden volgende bijwerkingen waargenomen:
-
Hoofdpijn
-
Overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag, jeukende of vervellende huid en
ademhalingsmoeilijkheden.
-
STOP uw behandeling met Tamoxifen EG en contacteer onmiddellijk uw arts als zich één van de
volgende situaties voordoet:
-
indien u moeilijkheden heeft om te ademen, met of zonder zwelling van het aangezicht, de
lippen, de tong en/of de keel
-
indien uw gezicht, lippen, tong en/of keel opzwellen waardoor u moeilijk kan slikken
-
indien uw handen, voeten of enkels opzwellen
-
indien u huiduitslag (netelroos) krijgt
-
Hypertriglyceridemie (toegenomen vetgehalte in het bloed) soms met pancreatitis (pijn of
overgevoeligheid in het bovenste gedeelte van uw buik)
-
Haaruitval
-
Een aantal gevallen van gezichtsstoornissen
-
Dit geneesmiddel kan bij een aantal vrouwen vóór de menopauze de menstruatie onderdrukken.
Fibromen (vergroting van de baarmoeder), endometriose (aanwezigheid van baarmoederslijmvlies op
ongewone plaatsen) en gezwellen ter hoogte van de baarmoeder met mogelijk ongemak in het bekken
of vaginale bloeding kunnen voorkomen.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
Een dosisverlaging of het stoppen van de behandeling kan noodzakelijk zijn.
5. Hoe bewaart u Tamoxifen EG?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C) en beschermen tegen licht.
Gebruik Tamoxifen EG niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket of de
buitenverpakking na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in Tamoxifen EG?
-
De werkzame stof in Tamoxifen EG is tamoxifen.
Tamoxifen EG 10 mg tabletten: Elke tablet bevat 15,2 mg tamoxifencitraat, overeenkomend met 10
mg tamoxifen.
Tamoxifen EG 20 mg tabletten: Elke tablet bevat 30,4 mg tamoxifencitraat, overeenkomend met 20
mg tamoxifen.
- De andere stoffen in Tamoxifen EG zijn lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose, watervrij
colloïdaal silicium, natriumcroscarmellose, magnesiumstearaat.
Hoe ziet Tamoxifen EG eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Tamoxifen EG 10 mg tabletten:
Blisterverpakkingen met 30 en 100 tabletten.
Tamoxifen EG 20 mg tabletten:
Blisterverpakkingen met 28, 60 of 84 tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Eurogenerics NV - Heizel Esplanade b22 - 1020 Brussel
Fabrikant:
Laboratoria Wolfs - Westpoort 50-58 - 2070 Zwijndrecht
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
Tamoxifen EG 10 mg tabletten:BE137234
Tamoxifen EG 20 mg tabletten: BE137243
Afleveringswijze: op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 12/2012.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG