Isopto-tears 5 mg/mlSA ALCON-COUVREUR NV
ISOPTO TEARS
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
ISOPTO TEARS 5 mg/ml oogdruppels, oplossing
Hypromellose
Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie.
Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt
u het beste resultaat.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt ISOPTO TEARS gebruikt?
2. Wanneer mag u ISOPTO TEARS niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u ISOPTO TEARS?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u ISOPTO TEARS?
6. Aanvullende informatie
1.
WAARVOOR WORDT ISOPTO TEARS GEBRUIKT?
ISOPTO TEARS zijn oogdruppels tegen uitdroging van het oog (bevat hypromellose).
Het wordt gebruikt voor de behandeling van:
droge ogen-syndroom
gebrekkige bevochtiging van het oogoppervlak
een ontsteking van het oogoppervlak.
Het wordt ook gebruikt als smeermiddel voor harde contactlenzen.
2.
WANNEER MAG U ISOPTO TEARS NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u ISOPTO TEARS niet gebruiken?
U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen
kunt u vinden in rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met ISOPTO TEARS?
Gebruik ISOPTO TEARS uitsluitend om in uw
ogen
te druppelen.
Indien de irritatie aanhoudt, onderbreek dan de behandeling.
Als u contactlenzen draagt:
-
Draag geen zachte contactlenzen tijdens de behandeling met ISOPTO TEARS.
-
Als u toch zachte contactlenzen blijft dragen, doe ze dan uit voordat u ISOPTO
TEARS gebruikt en wacht ten minste 15 minuten voordat u uw lenzen weer inzet.
Als u andere geneesmiddelen gebruikt, gelieve ook de rubriek "Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?" te lezen.
1/5
1/5
SA ALCON-COUVREUR NV
ISOPTO TEARS
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing
is, of dat in het verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Als u nog andere oogproducten gebruikt, moet u ongeveer 15 minuten wachten tussen elke
toediening. Als u ook een oogzalf gebruikt, breng deze dan als laatste aan.
Gebruikt u naast ISOPTO TEARS nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u
geen voorschrift voor nodig heeft.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Eten en drinken heeft geen invloed op uw behandeling.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw
arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Als u na het gebruik van ISOPTO TEARS een tijdje wazig ziet, rijd dan niet en bedien geen
machines totdat uw zicht weer helder is.
Stoffen in ISOPTO TEARS waarmee u rekening moet houden
Het bewaarmiddel in ISOPTO TEARS (benzalkoniumchloride) kan oogirritatie veroorzaken en
zachte contactlenzen doen verkleuren.
3.
HOE GEBRUIKT U ISOPTO TEARS?
Gebruik ISOPTO TEARS altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter, tenzij uw arts u iets
anders gezegd heeft. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
ISOPTO TEARS kan zowel bij kinderen als bij volwassenen gebruikt worden.
De gebruikelijk dosering:
1 of 2 druppels in het aangedane oog, driemaal per dag, of zo dikwijls als nodig om de
symptomen van oogirritatie te verzachten.
Als uw arts u ISOPTO TEARS heeft voorgeschreven, zal uw arts u zeggen hoe lang u het
moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig.
Wijze van gebruik:
2/5
2/5
SA ALCON-COUVREUR NV
ISOPTO TEARS
1
1.
2.
3.
4.
2
3
Was uw handen
voordat u ISOPTO TEARS gebruikt.
Ga voor een spiegel zitten zodat u ziet wat u doet.
Draai de dop van het flesje.
Zorg ervoor dat de druppelteller niets anders aanraakt,
anders kan de inhoud
verontreinigd geraken.
5.
Houd het flesje ondersteboven vast in één hand tussen uw duim en middelvinger.
6.
Houd uw hoofd achterover.
7.
Trek het onderste ooglid van het aangedane oog naar beneden met een vinger van uw
andere hand (Afbeelding 1).
8.
Breng de druppelteller dicht tegen uw oog zonder dit aan te raken en druk
zachtjes
op
de onderkant van het flesje met uw wijsvinger (Afbeelding 2) zodat 1 of 2 druppels in de
ruimte tussen uw oog en het onderste ooglid vallen.
9.
Sluit uw oog en druk met een vinger in uw ooghoek naast de neus gedurende 2
minuten
(Afbeelding 3). Dit beperkt de hoeveelheid geneesmiddel die in uw bloed
terechtkomt.
10.
Herhaal indien nodig de stappen 5 tot en met 9 voor uw andere oog. Schroef de dop
weer stevig op het flesje.
Als een druppel niet in uw oog is terechtgekomen,
probeer het dan opnieuw.
Heeft u teveel van ISOPTO TEARS gebruikt?
Als u meer van ISOPTO TEARS
in uw oog
heeft ingedruppeld dan nodig, spoel het er
dan uit met lauw water.
Wanneer u ISOPTO TEARS per ongeluk heeft
ingeslikt,
neem dan onmiddellijk contact
op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum
(070/245.245).
Bent u vergeten ISOPTO TEARS te gebruiken?
ISOPTO TEARS mag zo vaak als nodig gebruikt worden, tenzij uw arts u iets anders gezegd
heeft. Als u bent vergeten uw oogdruppels te gebruiken, gebruik ze dan zodra u er aan
denkt.
Als u stopt met het gebruik van ISOPTO TEARS
Wanneer u de behandeling stopt, kunnen de symptomen van droge ogen terugkomen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op
met uw arts of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
3/5
3/5
SA ALCON-COUVREUR NV
ISOPTO TEARS
Zoals elk geneesmiddel kan ISOPTO TEARS bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
U kunt één of meerdere van de volgende effecten in uw ogen ondervinden:
oogirritatie
overgevoeligheidsreacties
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U ISOPTO TEARS?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C.
Gebruik ISOPTO TEARS niet langer dan 4 weken na eerste opening.
Gebruik ISOPTO TEARS niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op
het etiket en de buitenverpakking na
″EXP″.
Daar staat een maand en een jaar. De laatste
dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in ISOPTO TEARS?
De werkzame stof is hypromellose (5 mg/ml).
De andere stoffen zijn benzalkoniumchloride, natriumcitraat, anhydrisch
dinatriumfosfaat, natriumdiwaterstoffosfaat monohydraat, natriumchloride en gezuiverd
water.
Hoe ziet ISOPTO TEARS eruit en hoeveel zit er in de verpakking?
ISOPTO TEARS oogdruppels, oplossing wordt geleverd in een plastic container met
druppelpipet van 10 of 15 ml (DROPTAINER®) met een schroefdop.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
ALCON NV
Medialaan 36
B-1800 Vilvoorde
Fabrikant
SA ALCON-COUVREUR NV
Rijksweg 14
B-2870 Puurs
4/5
4/5
SA ALCON-COUVREUR NV
ISOPTO TEARS
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
BE149161
Wijze van aflevering:
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is herzien in december 2012.
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 01/2015.
5/5
5/5
ISOPTO TEARS
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
ISOPTO TEARS 5 mg/ml oogdruppels, oplossing
Hypromellose
Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie.
Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt
u het beste resultaat.
·
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
- Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt ISOPTO TEARS gebruikt?
2. Wanneer mag u ISOPTO TEARS niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u ISOPTO TEARS?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u ISOPTO TEARS?
6. Aanvul ende informatie
1.
WAARVOOR WORDT ISOPTO TEARS GEBRUIKT?
ISOPTO TEARS zijn oogdruppels tegen uitdroging van het oog (bevat hypromel ose).
Het wordt gebruikt voor de behandeling van:
·
droge ogen-syndroom
- gebrekkige bevochtiging van het oogoppervlak
- een ontsteking van het oogoppervlak.
Het wordt ook gebruikt als smeermiddel voor harde contactlenzen.
2.
WANNEER MAG U ISOPTO TEARS NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u ISOPTO TEARS niet gebruiken?
·
U bent al ergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen
kunt u vinden in rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met ISOPTO TEARS?
·
Gebruik ISOPTO TEARS uitsluitend om in uw
ogen te druppelen.
- Indien de irritatie aanhoudt, onderbreek dan de behandeling.
-
Als u contactlenzen draagt:
-
Draag geen zachte contactlenzen tijdens de behandeling met ISOPTO TEARS.
- Als u toch zachte contactlenzen blijft dragen, doe ze dan uit voordat u ISOPTO
TEARS gebruikt en wacht ten minste 15 minuten voordat u uw lenzen weer inzet.
- Als u andere geneesmiddelen gebruikt, gelieve ook de rubriek "Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?" te lezen.
ISOPTO TEARS
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing
is, of dat in het verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Als u nog andere oogproducten gebruikt, moet u ongeveer 15 minuten wachten tussen elke
toediening. Als u ook een oogzalf gebruikt, breng deze dan als laatste aan.
Gebruikt u naast ISOPTO TEARS nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u
geen voorschrift voor nodig heeft.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Eten en drinken heeft geen invloed op uw behandeling.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw
arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Als u na het gebruik van ISOPTO TEARS een tijdje wazig ziet, rijd dan niet en bedien geen
machines totdat uw zicht weer helder is.
Stoffen in ISOPTO TEARS waarmee u rekening moet houden
Het bewaarmiddel in ISOPTO TEARS (benzalkoniumchloride) kan oogirritatie veroorzaken en
zachte contactlenzen doen verkleuren.
3.
HOE GEBRUIKT U ISOPTO TEARS?
Gebruik ISOPTO TEARS altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter, tenzij uw arts u iets
anders gezegd heeft. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
ISOPTO TEARS kan zowel bij kinderen als bij volwassenen gebruikt worden.
De gebruikelijk dosering:
·
1 of 2 druppels in het aangedane oog, driemaal per dag, of zo dikwijls als nodig om de
symptomen van oogirritatie te verzachten.
Als uw arts u ISOPTO TEARS heeft voorgeschreven, zal uw arts u zeggen hoe lang u het
moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig.
Wijze van gebruik:
ISOPTO TEARS
1
2
3
1.
Was uw handen voordat u ISOPTO TEARS gebruikt.
2. Ga voor een spiegel zitten zodat u ziet wat u doet.
3. Draai de dop van het flesje.
4.
Zorg ervoor dat de druppelteller niets anders aanraakt, anders kan de inhoud
verontreinigd geraken.
5. Houd het flesje ondersteboven vast in één hand tussen uw duim en middelvinger.
6. Houd uw hoofd achterover.
7. Trek het onderste ooglid van het aangedane oog naar beneden met een vinger van uw
andere hand (Afbeelding 1).
8. Breng de druppeltel er dicht tegen uw oog zonder dit aan te raken en druk
zachtjes op
de onderkant van het flesje met uw wijsvinger (Afbeelding 2) zodat 1 of 2 druppels in de
ruimte tussen uw oog en het onderste ooglid val en.
9.
Sluit uw oog en druk met een vinger in uw ooghoek naast de neus gedurende 2
minuten (Afbeelding 3). Dit beperkt de hoeveelheid geneesmiddel die in uw bloed
terechtkomt.
10.
Herhaal indien nodig de stappen 5 tot en met 9 voor uw andere oog. Schroef de dop
weer stevig op het flesje.
Als een druppel niet in uw oog is terechtgekomen, probeer het dan opnieuw.
Heeft u teveel van ISOPTO TEARS gebruikt?
·
Als u meer van ISOPTO TEARS
in uw oog heeft ingedruppeld dan nodig, spoel het er
dan uit met lauw water.
- Wanneer u ISOPTO TEARS per ongeluk heeft
ingeslikt, neem dan onmiddel ijk contact
op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum
(070/245.245).
Bent u vergeten ISOPTO TEARS te gebruiken?
ISOPTO TEARS mag zo vaak als nodig gebruikt worden, tenzij uw arts u iets anders gezegd
heeft. Als u bent vergeten uw oogdruppels te gebruiken, gebruik ze dan zodra u er aan
denkt.
Als u stopt met het gebruik van ISOPTO TEARS
Wanneer u de behandeling stopt, kunnen de symptomen van droge ogen terugkomen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op
met uw arts of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
ISOPTO TEARS
Zoals elk geneesmiddel kan ISOPTO TEARS bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
U kunt één of meerdere van de volgende effecten in uw ogen ondervinden:
·
oogirritatie
- overgevoeligheidsreacties
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U ISOPTO TEARS?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C.
Gebruik ISOPTO TEARS niet langer dan 4 weken na eerste opening.
Gebruik ISOPTO TEARS niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op
het etiket en de buitenverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste
dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in ISOPTO TEARS?
· De werkzame stof is hypromel ose (5 mg/ml).
- De andere stoffen zijn benzalkoniumchloride, natriumcitraat, anhydrisch
dinatriumfosfaat, natriumdiwaterstoffosfaat monohydraat, natriumchloride en gezuiverd
water.
Hoe ziet ISOPTO TEARS eruit en hoeveel zit er in de verpakking?
ISOPTO TEARS oogdruppels, oplossing wordt geleverd in een plastic container met
druppelpipet van 10 of 15 ml (DROPTAINER®) met een schroefdop.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
ALCON NV
Medialaan 36
B-1800 Vilvoorde
Fabrikant
SA ALCON-COUVREUR NV
Rijksweg 14
B-2870 Puurs
ISOPTO TEARS
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE149161
Wijze van aflevering: Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is herzien in december 2012.
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 01/2015.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG