Isopto-atropine 1 %BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
ISOPTO ATROPINE 0,5% oogdruppels, oplossing
ISOPTO ATROPINE 1% oogdruppels, oplossing
Atropinesulfaat
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat
belangrijke informatie in voor u.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven.
Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is ISOPTO ATROPINE en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u ISOPTO ATROPINE niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u ISOPTO ATROPINE?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u ISOPTO ATROPINE?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
WAT IS ISOPTO ATROPINE EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
ISOPTO ATROPINE zijn oogdruppels die de pupil verwijden (mydriase) en de accommodatiespier
(spier rond de ooglens) verlammen (cycloplegie). ISOPTO ATROPINE bevat atropinesulfaat.
Het wordt gebruikt bij:
onderzoek van het oog
ontstekingen van het regenboogvlies (iris) en het oogvlies (uvea) om de pupil te verwijden.
2.
WANNEER MAG U ISOPTO ATROPINE NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u ISOPTO ATROPINE niet gebruiken?
U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel . Deze stoffen kunt u vinden
in rubriek 6.
U lijdt aan glaucoom (een oogziekte veroorzaakt door een verhoogde druk in het oog) of u
heeft neiging tot glaucoom door sluiting van de kamerhoek, bijvoorbeeld als u een vernauwde
hoek van de voorste oogkamer heeft.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met ISOPTO ATROPINE?
Gebruik ISOPTO ATROPINE enkel om in uw
ogen
te druppelen.
U bent een patiënt met prostaatlijden.
U lijdt aan seniele dementie (aandoening van de hersenen met onder andere achteruitgang
van het geheugen).
Uw arts moet de hoek van de voorste oogkamer controleren voor gebruik van dit
geneesmiddel, om geslotenhoekglaucoom te vermijden.
1/5
-
U kunt bijzonder gevoelig zijn voor licht en moet uw ogen beschermen tegen te sterk licht als
uw pupillen verwijd zijn.
Gebruik bij kinderen en gevoelige personen:
- Wees voorzichtig bij toediening aan jonge kinderen en adolescenten.
- Zorg ervoor dat de druppels niet in de mond van uw kind terechtkomen. Was uw handen en
die van uw kind na elke toediening.
- Let op bij kinderen en bij personen die overgevoelig zijn aan belladonna alkaloïden (stoffen
die gelijkaardig zijn aan dit geneesmiddel). Verkeerd gebruik kan bij deze patiënten de
symptomen van een atropinevergiftiging (verstoring van het zenuwstelsel) veroorzaken.
Als u contactlenzen draagt:
Draag geen zachte contactlenzen wanneer u dit geneesmiddel gebruikt.
-
Als u contactlenzen blijft dragen, doe ze dan uit voordat u ISOPTO ATROPINE gebruikt en
wacht ten minste 15 minuten voordat u uw lenzen weer inzet.
Als u andere geneesmiddelen gebruikt, gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?” te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is,
of dat in het verleden is geweest. Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit
middel gebruikt.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Als u nog andere oogproducten gebruikt, moet u minstens 5 minuten wachten tussen elke
toediening. Als u ook een oogzalf gebruikt, breng deze dan als laatste aan.
Gebruikt u naast ISOPTO ATROPINE nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan, of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat
gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Eten en drinken heeft geen invloed op uw behandeling.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Atropine kan in de moederkoek doordringen.
Het is niet bekend of atropine schadelijke gevolgen kan hebben voor de ongeboren vrucht
wanneer het wordt toegediend aan een zwangere vrouw. Gebruik ISOPTO ATROPINE niet
tijdens de zwangerschap, tenzij uw arts het absoluut noodzakelijk vindt.
Systemisch toegediend atropine gaat in heel kleine hoeveelheden over in de moedermelk.
Atropine, toegediend in het oog, kan systemisch worden opgenomen en kan bij kinderen die
borstvoeding krijgen of bij zogende moeders die atropine in het oog gebruiken, mogelijk
bijwerkingen veroorzaken zoals snelle hartslag, koorts of droge huid. Gebruik ISOPTO
ATROPINE niet tijdens de borstvoeding zonder uw arts te raadplegen.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Bestuur geen auto of ander voertuig en verricht geen gevaarlijk werk zolang uw pupillen verwijd
zijn.
Als u na het gebruik van ISOPTO ATROPINE een tijdje wazig ziet, rijd dan niet en bedien geen
machines totdat uw zicht weer helder is.
ISOPTO ATROPINE bevat benzalkoniumchloride
2/5
Het bewaarmiddel in ISOPTO ATROPINE (benzalkoniumchloride) kan oogirritatie veroorzaken
en zachte contactlenzen doen verkleuren. Voorkom contact met zachte contactlenzen.
Contactlenzen voor het toedienen verwijderen en ten minste 15 minuten wachten voor het
terugplaatsen.
3.
HOE GEBRUIKT U ISOPTO ATROPINE?
Gebruik ISOPTO ATROPINE altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt
u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De aanbevolen dosering is:
A) Volwassenen: gebruik ISOPTO ATROPINE 1%
Ontsteking van het oogvlies: 1 tot 2 druppels, 1 tot 4 keer per dag in het aangedane oog.
B) Kinderen: gebruik ISOPTO ATROPINE 0,5%
Onderzoek van het oog: 1 tot 2 druppels 2 keer per dag, 1 tot 3 dagen voor het
onderzoek.
Ontsteking van het oogvlies: 1 tot 2 druppels, 3 keer per dag in het aangedane oog.
Personen met een donkere oogkleur kunnen hogere dosissen nodig hebben.
Wijze van gebruik:
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
2
3
Was uw handen
voordat u ISOPTO ATROPINE gebruikt.
Ga voor een spiegel zitten zodat u ziet wat u doet.
Draai de dop van het flesje.
Zorg ervoor dat de druppelteller niets anders aanraakt,
anders kan de inhoud ervan
verontreinigd geraken.
Houd het flesje ondersteboven vast in één hand tussen uw duim en middelvinger.
Houd uw hoofd achterover.
Trek het onderste ooglid van het aangedane oog naar beneden met een vinger van uw
andere hand (Afbeelding 1).
Breng de druppelteller dicht tegen uw oog zonder dit aan te raken en druk
zachtjes
op de
onderkant van het flesje met uw wijsvinger (Afbeelding 2) zodat 1 of 2 druppels in de ruimte
tussen uw oog en het onderste ooglid vallen.
Sluit uw oog en druk met een vinger in uw ooghoek naast de neus gedurende 2
minuten
(Afbeelding 3). Dit beperkt de hoeveelheid geneesmiddel die in uw bloed
terechtkomt.
Herhaal indien nodig stap 5 tot en met 9 voor uw andere oog. Schroef de dop weer stevig
op het flesje.
Was uw handen en die van uw kind (indien van toepassing) na elke toediening.
Als een druppel niet in uw oog is terechtgekomen,
probeer het dan opnieuw.
Duur van de behandeling:
Uw arts zal u zeggen hoe lang u ISOPTO ATROPINE moet gebruiken.
Stop de behandeling
niet voortijdig.
3/5
Heeft u te veel van ISOPTO ATROPINE gebruikt?
Als u meer ISOPTO ATROPINE
in uw oog
heeft ingedruppeld dan nodig, spoel het er dan
uit met lauw water.
Wanneer u teveel van ISOPTO ATROPINE heeft gebruikt of het per ongeluk heeft
ingeslikt,
neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum
(070/245.245).
Mogelijke symptomen van overdosering: roodheid en een droge huid (soms huiduitslag bij
kinderen), een wazig zicht, een vlugge en onregelmatige polsslag, koorts, opgezwollenheid
bij kinderen, waanvoorstellingen (hallucinaties) en een verlies van het coördinatievermogen.
Bent u vergeten ISOPTO ATROPINE te gebruiken?
Dien zo vlug mogelijk de vergeten dosis toe.
Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten
dosis in te halen.
Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en
schakel opnieuw over op het gewone doseringsschema.
Als u stopt met het gebruik van ISOPTO ATROPINE
Uw pupillen zullen enige tijd verwijd blijven nadat de behandeling wordt gestopt. De tijdsduur,
alvorens uw zicht weer normaal wordt, varieert. In sommige gevallen kan dit enkele dagen
duren.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met
uw arts of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Langdurig gebruik
kan plaatselijk irritatie veroorzaken die gekenmerkt wordt door
oogontsteking, roodheid van het oog, zwelling, vorming van ontstekingsvocht en
huidontsteking gelijkaardig aan eczeem.
Lichtschuwheid en stoornis om het oog scherp te stellen kunnen voorkomen.
Acute reacties
uiten zich door lage bloeddruk die geleidelijk aan gepaard gaat met
ademhalingsstoornissen. Deze reacties kunnen vooral bij ouderen en kinderen optreden.
Gevallen van coma en overlijden werden vastgesteld bij zeer jonge kinderen.
Stoornissen bij het plassen en andere anticholinerge effecten (effecten veroorzaakt door
inwerking op het zenuwstelsel) zijn mogelijk.
Effecten op het centrale zenuwstelsel: verwardheid - opgewondenheid - waanvoorstellingen
(hallucinaties) - verminderde waakzaamheid.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks
melden via: Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, Website:
www.fagg.be,
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons
helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
5.
HOE BEWAART U ISOPTO ATROPINE?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C). Beschermen tegen licht.
Gebruik ISOPTO ATROPINE niet langer dan 4 weken na eerste opening.
4/5
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het
etiket en het doosje na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand
is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag
uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan
op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in ISOPTO ATROPINE?
De werkzame stof in dit middel is atropinesulfaat :
-
ISOPTO ATROPINE 0,5%:
5 mg/ml
-
ISOPTO ATROPINE 1%:
10 mg/ml
De andere stoffen in dit middel zijn benzalkoniumchloride, boorzuur, hypromellose,
natriumhydroxide en/of zoutzuur en gezuiverd water.
Hoe ziet ISOPTO ATROPINE eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
ISOPTO ATROPINE oogdruppels, oplossing wordt geleverd in een plastic container met
druppelpipet van 5 ml (DROPTAINER®) met een schroefdop.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Alcon NV
Medialaan 36
B-1800 Vilvoorde
Fabrikant:
SA ALCON-COUVREUR NV
Rijksweg 14
B-2870 Puurs
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
ISOPTO ATROPINE 0,5%: BE038893
ISOPTO ATROPINE 1%: BE038902
Wijze van aflevering:
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 10/2013.
5/5

ISOPTO ATROPINE 0,5% oogdruppels, oplossing
ISOPTO ATROPINE 1% oogdruppels, oplossing
Atropinesulfaat
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat
belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is al een aan u voorgeschreven.
Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is ISOPTO ATROPINE en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u ISOPTO ATROPINE niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u ISOPTO ATROPINE?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u ISOPTO ATROPINE?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
WAT IS ISOPTO ATROPINE EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
ISOPTO ATROPINE zijn oogdruppels die de pupil verwijden (mydriase) en de accommodatiespier
(spier rond de ooglens) verlammen (cycloplegie). ISOPTO ATROPINE bevat atropinesulfaat.
Het wordt gebruikt bij:
- onderzoek van het oog
- ontstekingen van het regenboogvlies (iris) en het oogvlies (uvea) om de pupil te verwijden.
2.
WANNEER MAG U ISOPTO ATROPINE NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u ISOPTO ATROPINE niet gebruiken?
- U bent al ergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel . Deze stoffen kunt u vinden
in rubriek 6.
- U lijdt aan glaucoom (een oogziekte veroorzaakt door een verhoogde druk in het oog) of u
heeft neiging tot glaucoom door sluiting van de kamerhoek, bijvoorbeeld als u een vernauwde
hoek van de voorste oogkamer heeft.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met ISOPTO ATROPINE?
- Gebruik ISOPTO ATROPINE enkel om in uw
ogen te druppelen.
- U bent een patiënt met prostaatlijden.
·
U lijdt aan seniele dementie (aandoening van de hersenen met onder andere achteruitgang
van het geheugen).
- Uw arts moet de hoek van de voorste oogkamer controleren voor gebruik van dit
geneesmiddel, om geslotenhoekglaucoom te vermijden.
U kunt bijzonder gevoelig zijn voor licht en moet uw ogen beschermen tegen te sterk licht als
uw pupil en verwijd zijn.
-
Gebruik bij kinderen en gevoelige personen:
- Wees voorzichtig bij toediening aan jonge kinderen en adolescenten.
- Zorg ervoor dat de druppels niet in de mond van uw kind terechtkomen. Was uw handen en
die van uw kind na elke toediening.
- Let op bij kinderen en bij personen die overgevoelig zijn aan bel adonna alkaloïden (stoffen
die gelijkaardig zijn aan dit geneesmiddel). Verkeerd gebruik kan bij deze patiënten de
symptomen van een atropinevergiftiging (verstoring van het zenuwstelsel) veroorzaken.
-
Als u contactlenzen draagt:
- Draag geen zachte contactlenzen wanneer u dit geneesmiddel gebruikt.
- Als u contactlenzen blijft dragen, doe ze dan uit voordat u ISOPTO ATROPINE gebruikt en
wacht ten minste 15 minuten voordat u uw lenzen weer inzet.
- Als u andere geneesmiddelen gebruikt, gelieve ook de rubriek 'Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?' te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is,
of dat in het verleden is geweest. Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit
middel gebruikt.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Als u nog andere oogproducten gebruikt, moet u minstens 5 minuten wachten tussen elke
toediening. Als u ook een oogzalf gebruikt, breng deze dan als laatste aan.
Gebruikt u naast ISOPTO ATROPINE nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan, of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat
gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Eten en drinken heeft geen invloed op uw behandeling.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Atropine kan in de moederkoek doordringen.
Het is niet bekend of atropine schadelijke gevolgen kan hebben voor de ongeboren vrucht
wanneer het wordt toegediend aan een zwangere vrouw. Gebruik ISOPTO ATROPINE niet
tijdens de zwangerschap, tenzij uw arts het absoluut noodzakelijk vindt.
Systemisch toegediend atropine gaat in heel kleine hoeveelheden over in de moedermelk.
Atropine, toegediend in het oog, kan systemisch worden opgenomen en kan bij kinderen die
borstvoeding krijgen of bij zogende moeders die atropine in het oog gebruiken, mogelijk
bijwerkingen veroorzaken zoals snel e hartslag, koorts of droge huid. Gebruik ISOPTO
ATROPINE niet tijdens de borstvoeding zonder uw arts te raadplegen.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Bestuur geen auto of ander voertuig en verricht geen gevaarlijk werk zolang uw pupil en verwijd
zijn.
Als u na het gebruik van ISOPTO ATROPINE een tijdje wazig ziet, rijd dan niet en bedien geen
machines totdat uw zicht weer helder is.
ISOPTO ATROPINE bevat benzalkoniumchloride
3.
HOE GEBRUIKT U ISOPTO ATROPINE?
Gebruik ISOPTO ATROPINE altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt
u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De aanbevolen dosering is:
A) Volwassenen: gebruik ISOPTO ATROPINE 1%
· Ontsteking van het oogvlies: 1 tot 2 druppels, 1 tot 4 keer per dag in het aangedane oog.
B) Kinderen: gebruik ISOPTO ATROPINE 0,5%
· Onderzoek van het oog: 1 tot 2 druppels 2 keer per dag, 1 tot 3 dagen voor het
onderzoek.
· Ontsteking van het oogvlies: 1 tot 2 druppels, 3 keer per dag in het aangedane oog.
Personen met een donkere oogkleur kunnen hogere dosissen nodig hebben.
Wijze van gebruik:
1 2 3
1.
Was uw handen voordat u ISOPTO ATROPINE gebruikt.
2. Ga voor een spiegel zitten zodat u ziet wat u doet.
3. Draai de dop van het flesje.
4.
Zorg ervoor dat de druppelteller niets anders aanraakt, anders kan de inhoud ervan
verontreinigd geraken.
5. Houd het flesje ondersteboven vast in één hand tussen uw duim en middelvinger.
6. Houd uw hoofd achterover.
7. Trek het onderste ooglid van het aangedane oog naar beneden met een vinger van uw
andere hand (Afbeelding 1).
8. Breng de druppeltel er dicht tegen uw oog zonder dit aan te raken en druk
zachtjes op de
onderkant van het flesje met uw wijsvinger (Afbeelding 2) zodat 1 of 2 druppels in de ruimte
tussen uw oog en het onderste ooglid vallen.
9.
Sluit uw oog en druk met een vinger in uw ooghoek naast de neus gedurende 2
minuten (Afbeelding 3). Dit beperkt de hoeveelheid geneesmiddel die in uw bloed
terechtkomt.
10. Herhaal indien nodig stap 5 tot en met 9 voor uw andere oog. Schroef de dop weer stevig
op het flesje.
11. Was uw handen en die van uw kind (indien van toepassing) na elke toediening.
Als een druppel niet in uw oog is terechtgekomen, probeer het dan opnieuw.
Duur van de behandeling:
Uw arts zal u zeggen hoe lang u ISOPTO ATROPINE moet gebruiken.
Stop de behandeling
niet voortijdig.

· Als u meer ISOPTO ATROPINE
in uw oog heeft ingedruppeld dan nodig, spoel het er dan
uit met lauw water.
· Wanneer u teveel van ISOPTO ATROPINE heeft gebruikt of het per ongeluk heeft
ingeslikt,
neem dan onmiddel ijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum
(
070/245.245).
· Mogelijke symptomen van overdosering: roodheid en een droge huid (soms huiduitslag bij
kinderen), een wazig zicht, een vlugge en onregelmatige polsslag, koorts, opgezwol enheid
bij kinderen, waanvoorstel ingen (hal ucinaties) en een verlies van het coördinatievermogen.
Bent u vergeten ISOPTO ATROPINE te gebruiken?
Dien zo vlug mogelijk de vergeten dosis toe.
Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten
dosis in te halen.
Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en
schakel opnieuw over op het gewone doseringsschema.
Als u stopt met het gebruik van ISOPTO ATROPINE
Uw pupil en zullen enige tijd verwijd blijven nadat de behandeling wordt gestopt. De tijdsduur,
alvorens uw zicht weer normaal wordt, varieert. In sommige gevallen kan dit enkele dagen
duren.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met
uw arts of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
·
Langdurig gebruik kan plaatselijk irritatie veroorzaken die gekenmerkt wordt door
oogontsteking, roodheid van het oog, zwel ing, vorming van ontstekingsvocht en
huidontsteking gelijkaardig aan eczeem.
· Lichtschuwheid en stoornis om het oog scherp te stel en kunnen voorkomen.
·
Acute reacties uiten zich door lage bloeddruk die geleidelijk aan gepaard gaat met
ademhalingsstoornissen. Deze reacties kunnen vooral bij ouderen en kinderen optreden.
· Geval en van coma en overlijden werden vastgesteld bij zeer jonge kinderen.
· Stoornissen bij het plassen en andere anticholinerge effecten (effecten veroorzaakt door
inwerking op het zenuwstelsel) zijn mogelijk.
· Effecten op het centrale zenuwstelsel: verwardheid - opgewondenheid - waanvoorstel ingen
(hal ucinaties) - verminderde waakzaamheid.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks
melden via: Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, Website:
www.fagg.be, e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons
helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
5. HOE BEWAART U ISOPTO ATROPINE?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C). Beschermen tegen licht.
Gebruik ISOPTO ATROPINE niet langer dan 4 weken na eerste opening.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in ISOPTO ATROPINE?
· De werkzame stof in dit middel is atropinesulfaat :
- ISOPTO ATROPINE 0,5%:
5 mg/ml
- ISOPTO ATROPINE 1%:
10 mg/ml
· De andere stoffen in dit middel zijn benzalkoniumchloride, boorzuur, hypromel ose,
natriumhydroxide en/of zoutzuur en gezuiverd water.
Hoe ziet ISOPTO ATROPINE eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
ISOPTO ATROPINE oogdruppels, oplossing wordt geleverd in een plastic container met
druppelpipet van 5 ml (DROPTAINER®) met een schroefdop.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Alcon NV
Medialaan 36
B-1800 Vilvoorde
Fabrikant:
SA ALCON-COUVREUR NV
Rijksweg 14
B-2870 Puurs
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
ISOPTO ATROPINE 0,5%: BE038893
ISOPTO ATROPINE 1%: BE038902
Wijze van aflevering: Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 10/2013.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG