Iso-betadine gel 10 %Bijsluiter : iso-Betadine Gel : februari 2009
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
iso-Betadine Gel, 10 %, gel voor cutaan gebruik
(polyvidon-jodium)
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u iso-Betadine Gel
zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bekomen.
-
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
-
Heeft u nog vragen, of bij twijfel, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
-
Raadpleeg een arts als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren.
-
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in
deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter:
1.
Wat is iso-Betadine Gel en waarvoor wordt het gebruikt
2.
Wat u moet weten voordat u iso-Betadine Gel gebruikt
3.
Hoe wordt iso-Betadine Gel gebruikt
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u iso-Betadine Gel
6.
Aanvullende informatie
1.
Wat is iso-Betadine Gel en waarvoor wordt het gebruikt
Preparaat voor uitwendig gebruik om de huid en de slijmvliezen te ontsmetten. Bevat jodium (polyvidon-
jodium), een antisepticum dat microben (bacteriën, virussen, schimmels) doodt en infecties voorkomt.
Indicaties : preventie en behandeling van huid- en slijmvliesinfecties die door bacteriën, schimmels of
virussen veroorzaakt worden, zoals :
-
behandeling van wonden na verwonding of chirurgische ingrepen.
-
behandeling van beenzweren, brandwonden en doorligwonden.
2.
Wat u moet weten voordat u iso-Betadine Gel gebruikt
Gebruik iso-Betadine Gel niet
-
als u overgevoelig bent voor jodium of voor één van de andere bestanddelen van deze specialiteit.
-
als u een schildklieraandoening heeft
-
bij gelijktijdige toepassing op de huid van preparaten die kwik, lithium, alkaliën of natriumthiosulfaat
bevatten.
-
bij vroeggeborenen of kinderen jonger dan 30 maanden.
Wees extra voorzichtig met iso-Betadine Gel
-
-
-
-
-
-
-
iso-BETADINE Gel nooit inslikken.
niet met een ander geneesmiddel of preparaat voor de huid vermengen.
niet gebruiken bij kinderen tussen 30 maanden en 5 jaar oud zonder een geneesheer te raadplegen.
frekwente en langdurige behandelingen evenals toepassing op een uitgestrekte huidoppervlakte
vermijden zonder een geneesheer te raadplegen.
het contact van het product met de ogen vermijden.
de huid die met iso-BETADINE Gel bestreken is, vertoont een oranje-bruine kleuring die gemakkelijk
met water verwijderd wordt.
in geval van onderzoek van de schildklier, de geneesheer op de hoogte brengen van het gebruik van
iso-BETADINE Gel.
Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt
ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
iso-BETADINE Gel kan met andere geneesmiddelen of preparaten reageren, in het bijzonder met
producten welke kwik, lithium, alkaliën of natriumthiosulfaat bevatten.
Het gelijktijdig gebruik van iso-BETADINE Gel en bepaalde producten zoals ontsmettingsmiddelen op
1.
Bijsluiter : iso-Betadine Gel : februari 2009
basis van zilver of een oplossing van waterstofperoxyde (gebruikelijk zuurstofwater genoemd) kan
aanleiding geven tot een verminderde werkzaamheid van elk van de producten.Voornamelijk bij het
gebruik van zuurstofwater zal men enkele minuten wachten alvorens iso-BETADINE Gel aan te brengen.
iso-BETADINE Gel kan een onderzoek van de schildklier beïnvloeden.
Gebruik met voedsel en drank
Niet van toepassing;
Zwangerschap en borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
iso-BETADINE Gel wordt tijdens de zwangerschap en de borstvoeding enkel op doktersadvies
aangewend.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van iso-Betadine
Polyvidon-jodium is onstabiel in alkalische pH en wordt geïnactiveerd door natriumthiosulfaat.
3.
Hoe wordt iso-Betadine Gel gebruikt
Volg nauwgezet deze richtlijnen op, behalve andersluidend advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw
arts of apotheker.
Het product is enkel voor uitwendig gebruik bestemd.
Nooit inslikken.
Gebruikelijke dosering :
Een- of meerdere malen per dag op de huid of de wonden aanbrengen. Eventueel met een verband
bedekken.
Wat u moet doen als u meer iso-Betadine Gel heeft gebruikt dan u zou mogen :
Wanneer u te veel iso-BETADINE Gel heeft gebruikt, stop de behandeling en neem contact op met uw arts,
uw apotheker of het Antigifcentrum (tel. 070/245.245).
De inname van een
zware
dosis iso-BETADINE Gel langs de mond kan een vergiftiging door jodium
veroorzaken die in een gespecialiseerd centrum moet behandeld worden. Dringend een geneesheer
raadplegen of de persoon in het ziekenhuis opnemen.
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten iso-Betadine Gel te gebruiken
Niet van toepassing.
Als u stopt met het gebruik van iso-Betadine Gel
Niet van toepassing.
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan iso-Betadine Gel bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze
bijwerkingen krijgt :
-
-
-
bij frekwente toepassing kan een plaatselijke irritatie of een allergie optreden;
bij herhaalde en langdurige aanwending kunnen schildklierstoornissen optreden die met symptomen
zoals zwelling ter hoogte van de hals (krop) en gewichtswijzigingen gepaard gaan;
bij toepassing op een uitgestrekte huidoppervlakte zouden een vermindering van de nierwerking en
een stijging van het natriumgehalte in het bloed kunnen voorkomen.
2.
Bijsluiter : iso-Betadine Gel : februari 2009
Ook werden enkele gevallen van netelroos en anafylactische shock gemeld.
Bijkomende electrolytische stoornissen en gestoorde nierfunctie verbonden aan ernstige metabole
acidose werden beschreven na absorptie van grote hoeveelheden polyvidon-jodium (vooral bij
behandeling van ernstige brandwonden).
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
5.
Hoe bewaart u iso-Betadine Gel ?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren op kamertemperatuur (15°C-25°C).
Gebruik iso-Betadine Gel niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na Ex. De
vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
6.
Aanvullende informatie
Wat bevat iso-Betadine Gel :
-
-
Het werkzaam bestanddeel is polyvidon-jodium.
De andere bestanddelen zijn
Macrogol 400 - macrogol 4000 - macrogol 6000 - gezuiverd water.
Hoe ziet iso-Betadine Gel er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Gel voor cutaan gebruik.
Tube van 30 g, 50 g en 100 g. Dozen met 20 en 50 tubes van 30 g.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Meda Pharma n.v. - Terhulpsesteenweg 166 - 1170 Brussel
Fabricant
Meda Manufacturing - Avenue J.F. Kennedy - F 33700 Merignac
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE118596
Afleveringswijze :vrij
Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien in februari 2009
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 02/2015
3.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
iso-Betadine Gel, 10 %, gel voor cutaan gebruik
(polyvidon-jodium)
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u iso-Betadine Gel
zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bekomen.
-
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, of bij twijfel, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in
deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter:
1.
Wat is iso-Betadine Gel en waarvoor wordt het gebruikt
2.
Wat u moet weten voordat u iso-Betadine Gel gebruikt
3.
Hoe wordt iso-Betadine Gel gebruikt
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u iso-Betadine Gel
6.
Aanvul ende informatie
1.
W
at is iso-Betadine Gel en waarvoor wordt het gebruikt
Preparaat voor uitwendig gebruik om de huid en de slijmvliezen te ontsmetten. Bevat jodium (polyvidon-
jodium), een antisepticum dat microben (bacteriën, virussen, schimmels) doodt en infecties voorkomt.
Indicaties : preventie en behandeling van huid- en slijmvliesinfecties die door bacteriën, schimmels of
virussen veroorzaakt worden, zoals :
-
behandeling van wonden na verwonding of chirurgische ingrepen.
- behandeling van beenzweren, brandwonden en doorligwonden.
2.
W
at u moet weten voordat u iso-Betadine Gel gebruikt
Gebruik iso-Betadine Gel niet
-
als u overgevoelig bent voor jodium of voor één van de andere bestanddelen van deze specialiteit.
- als u een schildklieraandoening heeft
- bij gelijktijdige toepassing op de huid van preparaten die kwik, lithium, alkaliën of natriumthiosulfaat
bevatten.
- bij vroeggeborenen of kinderen jonger dan 30 maanden.
Wees extra voorzichtig met iso-Betadine Gel
- iso-BETADINE Gel nooit inslikken.
- niet met een ander geneesmiddel of preparaat voor de huid vermengen.
- niet gebruiken bij kinderen tussen 30 maanden en 5 jaar oud zonder een geneesheer te raadplegen.
- frekwente en langdurige behandelingen evenals toepassing op een uitgestrekte huidoppervlakte
vermijden zonder een geneesheer te raadplegen.
- het contact van het product met de ogen vermijden.
- de huid die met iso-BETADINE Gel bestreken is, vertoont een oranje-bruine kleuring die gemakkelijk
met water verwijderd wordt.
- in geval van onderzoek van de schildklier, de geneesheer op de hoogte brengen van het gebruik van
iso-BETADINE Gel.
Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt
ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
iso-BETADINE Gel kan met andere geneesmiddelen of preparaten reageren, in het bijzonder met
producten welke kwik, lithium, alkaliën of natriumthiosulfaat bevatten.
Het gelijktijdig gebruik van iso-BETADINE Gel en bepaalde producten zoals ontsmettingsmiddelen op
basis van zilver of een oplossing van waterstofperoxyde (gebruikelijk zuurstofwater genoemd) kan
aanleiding geven tot een verminderde werkzaamheid van elk van de producten.Voornamelijk bij het
gebruik van zuurstofwater zal men enkele minuten wachten alvorens iso-BETADINE Gel aan te brengen.
iso-BETADINE Gel kan een onderzoek van de schildklier beïnvloeden.
Gebruik met voedsel en drank
Niet van toepassing;
Zwangerschap en borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
iso-BETADINE Gel wordt tijdens de zwangerschap en de borstvoeding enkel op doktersadvies
aangewend.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van iso-Betadine
Polyvidon-jodium is onstabiel in alkalische pH en wordt geïnactiveerd door natriumthiosulfaat.
3.
H
oe wordt iso-Betadine Gel gebruikt
Volg nauwgezet deze richtlijnen op, behalve andersluidend advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw
arts of apotheker.
Het product is enkel voor uitwendig gebruik bestemd.
Nooit inslikken.
Gebruikelijke dosering :
Een- of meerdere malen per dag op de huid of de wonden aanbrengen. Eventueel met een verband
bedekken.
Wat u moet doen als u meer iso-Betadine Gel heeft gebruikt dan u zou mogen :
Wanneer u te veel iso-BETADINE Gel heeft gebruikt, stop de behandeling en neem contact op met uw arts,
uw apotheker of het Antigifcentrum (tel. 070/245.245).
De inname van een
zware dosis iso-BETADINE Gel langs de mond kan een vergiftiging door jodium
veroorzaken die in een gespecialiseerd centrum moet behandeld worden. Dringend een geneesheer
raadplegen of de persoon in het ziekenhuis opnemen.
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten iso-Betadine Gel te gebruiken
Niet van toepassing.
Als u stopt met het gebruik van iso-Betadine Gel
Niet van toepassing.
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals al e geneesmiddelen kan iso-Betadine Gel bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze
bijwerkingen krijgt :
- bij frekwente toepassing kan een plaatselijke irritatie of een al ergie optreden;
- bij herhaalde en langdurige aanwending kunnen schildklierstoornissen optreden die met symptomen
zoals zwel ing ter hoogte van de hals (krop) en gewichtswijzigingen gepaard gaan;
- bij toepassing op een uitgestrekte huidoppervlakte zouden een vermindering van de nierwerking en
een stijging van het natriumgehalte in het bloed kunnen voorkomen.
Ook werden enkele geval en van netelroos en anafylactische shock gemeld.
Bijkomende electrolytische stoornissen en gestoorde nierfunctie verbonden aan ernstige metabole
acidose werden beschreven na absorptie van grote hoeveelheden polyvidon-jodium (vooral bij
behandeling van ernstige brandwonden).
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
5.
Hoe bewaart u iso-Betadine Gel ?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren op kamertemperatuur (15°C-25°C).
Gebruik iso-Betadine Gel niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na Ex. De
vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
6.
Aanvullende informatie
Wat bevat iso-Betadine Gel :
- Het werkzaam bestanddeel is polyvidon-jodium.
- De andere bestanddelen zijn
Macrogol 400 - macrogol 4000 - macrogol 6000 - gezuiverd water.
Hoe ziet iso-Betadine Gel er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Gel voor cutaan gebruik.
Tube van 30 g, 50 g en 100 g. Dozen met 20 en 50 tubes van 30 g.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Meda Pharma n.v. - Terhulpsesteenweg 166 - 1170 Brussel
Fabricant
Meda Manufacturing - Avenue J.F. Kennedy - F 33700 Merignac
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE118596
Afleveringswijze :vrij
Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien in februari 2009
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 02/2015

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG