Iso-betadine dermique 10 %Bijsluiter : iso-Betadine Dermicum: december 2009
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
iso-Betadine® Dermicum, 10 %, oplossing voor cutaan gebruik
(polyvidon-jodium)
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u iso-Betadine
Dermicum zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bekomen.
-
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
-
Heeft u nog vragen, of bij twijfel, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
-
Raadpleeg een arts als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren.
-
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet
in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter:
1.
Wat is iso-Betadine Dermicum en waarvoor wordt het gebruikt
2.
Wat u moet weten voordat u iso-Betadine Dermicum gebruikt
3.
Hoe wordt iso-Betadine Dermicum gebruikt
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u iso-Betadine Dermicum
6.
Aanvullende informatie
1.
WAT IS ISO-BETADINE DERMICUM EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
Preparaat voor uitwendig gebruik om de huid en de slijmvliezen te ontsmetten. Bevat jodium (polyvidon-
jodium), een antisepticum dat microben (bacteriën, virussen, schimmels) doodt en infecties voorkomt.
Indicaties : preventie en behandeling van huid- en slijmvliesinfecties die door bacteriën, schimmels of
virussen veroorzaakt worden, zoals :
-
huidonstekingen zoals steenpuisten, ontstekingen en roodheid, zweetpuistjes, impetigo, acne,
puistjes onder huidplooien, voetschimmels, herpes.
-
ontsmetting van wonden, doorligwonden en beenzweren.
-
behandeling van brandwonden.
-
ontsmetting van de huid vóór een injectie, punctie of transfusie.
-
gespecialiseerde desinfecties zoals buikvliesspoelingen, ontsmetting van de urineblaas, voorbereiding
van de huid vóór een chirurgische ingreep.
2.
WAT U MOET WETEN VOORDAT U ISO-BETADINE DERMICUM GEBRUIKT
Gebruik iso-Betadine Dermicum niet
-
als u overgevoelig bent voor jodium of voor één van de andere bestanddelen van deze specialiteit.
-
als u een schildklieraandoening heeft
-
bij gelijktijdige toepassing op de huid van preparaten die kwik, lithium, alkaliën of natriumthiosulfaat
bevatten.
-
bij vroeggeborenen of kinderen jonger dan 30 maanden.
Wees extra voorzichtig met iso-Betadine Dermicum
-
-
-
-
-
-
-
iso-Betadine Dermicum nooit inslikken.
niet met een ander geneesmiddel of preparaat voor de huid vermengen.
niet gebruiken bij kinderen tussen 30 maanden en 5 jaar oud zonder een geneesheer te raadplegen.
frekwente en langdurige behandelingen evenals toepassing op een uitgestrekte huidoppervlakte
vermijden zonder een geneesheer te raadplegen.
het contact van het preparaat met de ogen vermijden.
de huid die met iso-Betadine Dermicum bestreken is, vertoont een oranje-bruine kleuring die
gemakkelijk met water verwijderd wordt.
in geval van onderzoek van de schildklier, de geneesheer op de hoogte brengen van het gebruik van
iso-Betadine Dermicum.
Gebruik met andere geneesmiddelen
1.
Bijsluiter : iso-Betadine Dermicum: december 2009
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt
ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
iso-Betadine Dermicum kan met andere geneesmiddelen of preparaten reageren, in het bijzonder met
producten welke kwik, lithium, alkaliën of natriumthiosulfaat bevatten.
Het gelijktijdig gebruik van iso-Btadine Dermicum en bepaalde producten zoals ontsmettingsmiddelen op
basis van zilver of een oplossing van waterstofperoxyde (gebruikelijk zuurstofwater genoemd) kan
aanleiding geven tot een verminderde werkzaamheid van elk van de producten.
Voornamelijk bij het gebruik van zuurstofwater zal men enkele minuten wachten alvorens iso-Betadine
Dermicum aan te brengen.
iso-Betadine Dermicum kan een onderzoek van de schildklier beïnvloeden.
Gebruik met voedsel en drank
Niet van toepassing;
Zwangerschap en borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
iso-Betadine Dermicum wordt tijdens de zwangerschap en de borstvoeding enkel op doktersadvies
aangewend.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van iso-Betadine
Polyvidon-jodium is onstabiel in alkalische pH en wordt geïnactiveerd door natriumthiosulfaat.
3.
HOE WORDT ISO-BETADINE DERMICUM GEBRUIKT
Volg nauwgezet deze richtlijnen op, behalve andersluidend advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw
arts of apotheker.
Het product is enkel voor uitwendig gebruik bestemd.
Nooit inslikken.
Gebruikelijke dosering :
De oplossing puur of (aan 25% of 50%) met water verdund, één of meerdere malen per dag op de huid of
de wonden aanbrengen.
Wat u moet doen als u meer iso-Betadine Dermicum heeft gebruikt dan u zou mogen :
Wanneer u te veel iso-Betadine Dermicum heeft gebruikt, stop de behandeling en neem contact op met uw
arts, uw apotheker of het Antigifcentrum (tel. 070/245.245).
De inname van een
zware
dosis iso-Betadine Dermicum langs de mond kan een vergiftiging door jodium
veroorzaken die in een gespecialiseerd centrum moet behandeld worden. Dringend een geneesheer
raadplegen of de persoon in het ziekenhuis opnemen.
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten iso-Betadine Dermicum te gebruiken
Niet van toepassing.
Als u stopt met het gebruik van iso-Betadine Dermicum
Niet van toepassing.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
2.
Bijsluiter : iso-Betadine Dermicum: december 2009
Zoals alle geneesmiddelen kan iso-Betadine Dermicum bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen
deze bijwerkingen krijgt :
-
-
-
bij frekwente toepassing kan een plaatselijke irritatie of een allergie optreden;
bij herhaalde en langdurige aanwending kunnen schildklierstoornissen optreden die met symptomen
zoals zwelling ter hoogte van de hals (krop) en gewichtswijzigingen gepaard gaan;
bij toepassing op een uitgestrekte huidoppervlakte zouden een vermindering van de nierwerking en
een stijging van het natriumgehalte in het bloed kunnen voorkomen.
Ook werden enkele gevallen van netelroos en anafylactische shock gemeld.
Bijkomende electrolytische stoornissen en gestoorde nierfunctie verbonden aan ernstige metabole
acidose werden beschreven na absorptie van grote hoeveelheden polyvidon-jodium (vooral bij
behandeling van ernstige brandwonden).
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U ISO-BETADINE DERMICUM ?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren op kamertemperatuur (15°C-25°C).
Gebruik iso-Betadine Dermicum niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na Ex.
De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat iso-Betadine Dermicum :
-
-
Het werkzaam bestanddeel is polyvidon-jodium.
De andere bestanddelen zijn
glycerol - laureth 9 - dinatriumfosfaat dihydraat - citroenzuur monohydraat - natriumhydroxide -
gezuiverd water - kaliumiodaat.
Hoe ziet iso-Betadine Dermicum er uit en wat is de inhoud van de verpakking :
Waterige oplossing voor cutaan gebruik. Plastieken flesjes van 30 en 125 ml.
Plastieken flessen van 500 ml en 2000 ml (kliniekverpakking).
Unidoses van 5 ml (5x5 ml ;10x5 ml ; 20x5ml ; 40x5ml) en 10 ml (5x10ml ; 25x10ml ; 50 x10 ml).
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Meda Pharma n.v. - Terhulpsesteenweg 166 - 1170 Brussel
Fabricant
Meda Manufacturing - Avenue J.F. Kennedy - F 33700 Merignac
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE007077
Afleveringswijze :vrij
Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien in december 2009.
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 02/2015
3.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
iso-Betadine® Dermicum, 10 %, oplossing voor cutaan gebruik
(polyvidon-jodium)
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u iso-Betadine
Dermicum zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bekomen.
-
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, of bij twijfel, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet
in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter:
1.
Wat is iso-Betadine Dermicum en waarvoor wordt het gebruikt
2.
Wat u moet weten voordat u iso-Betadine Dermicum gebruikt
3.
Hoe wordt iso-Betadine Dermicum gebruikt
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u iso-Betadine Dermicum
6.
Aanvul ende informatie
1.
WAT IS ISO-BETADINE DERMICUM EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
Preparaat voor uitwendig gebruik om de huid en de slijmvliezen te ontsmetten. Bevat jodium (polyvidon-
jodium), een antisepticum dat microben (bacteriën, virussen, schimmels) doodt en infecties voorkomt.
Indicaties : preventie en behandeling van huid- en slijmvliesinfecties die door bacteriën, schimmels of
virussen veroorzaakt worden, zoals :
-
huidonstekingen zoals steenpuisten, ontstekingen en roodheid, zweetpuistjes, impetigo, acne,
puistjes onder huidplooien, voetschimmels, herpes.
- ontsmetting van wonden, doorligwonden en beenzweren.
- behandeling van brandwonden.
- ontsmetting van de huid vóór een injectie, punctie of transfusie.
- gespecialiseerde desinfecties zoals buikvliesspoelingen, ontsmetting van de urineblaas, voorbereiding
van de huid vóór een chirurgische ingreep.
2.
WAT U MOET WETEN VOORDAT U ISO-BETADINE DERMICUM GEBRUIKT
Gebruik iso-Betadine Dermicum niet
-
als u overgevoelig bent voor jodium of voor één van de andere bestanddelen van deze specialiteit.
- als u een schildklieraandoening heeft
- bij gelijktijdige toepassing op de huid van preparaten die kwik, lithium, alkaliën of natriumthiosulfaat
bevatten.
- bij vroeggeborenen of kinderen jonger dan 30 maanden.
Wees extra voorzichtig met iso-Betadine Dermicum
- iso-Betadine Dermicum nooit inslikken.
- niet met een ander geneesmiddel of preparaat voor de huid vermengen.
- niet gebruiken bij kinderen tussen 30 maanden en 5 jaar oud zonder een geneesheer te raadplegen.
- frekwente en langdurige behandelingen evenals toepassing op een uitgestrekte huidoppervlakte
vermijden zonder een geneesheer te raadplegen.
- het contact van het preparaat met de ogen vermijden.
- de huid die met iso-Betadine Dermicum bestreken is, vertoont een oranje-bruine kleuring die
gemakkelijk met water verwijderd wordt.
- in geval van onderzoek van de schildklier, de geneesheer op de hoogte brengen van het gebruik van
iso-Betadine Dermicum.
Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt
ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
iso-Betadine Dermicum kan met andere geneesmiddelen of preparaten reageren, in het bijzonder met
producten welke kwik, lithium, alkaliën of natriumthiosulfaat bevatten.
Het gelijktijdig gebruik van iso-Btadine Dermicum en bepaalde producten zoals ontsmettingsmiddelen op
basis van zilver of een oplossing van waterstofperoxyde (gebruikelijk zuurstofwater genoemd) kan
aanleiding geven tot een verminderde werkzaamheid van elk van de producten.
Voornamelijk bij het gebruik van zuurstofwater zal men enkele minuten wachten alvorens iso-Betadine
Dermicum aan te brengen.
iso-Betadine Dermicum kan een onderzoek van de schildklier beïnvloeden.
Gebruik met voedsel en drank
Niet van toepassing;
Zwangerschap en borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
iso-Betadine Dermicum wordt tijdens de zwangerschap en de borstvoeding enkel op doktersadvies
aangewend.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van iso-Betadine
Polyvidon-jodium is onstabiel in alkalische pH en wordt geïnactiveerd door natriumthiosulfaat.
3.
HOE WORDT ISO-BETADINE DERMICUM GEBRUIKT
Volg nauwgezet deze richtlijnen op, behalve andersluidend advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw
arts of apotheker.
Het product is enkel voor uitwendig gebruik bestemd.
Nooit inslikken.
Gebruikelijke dosering :
De oplossing puur of (aan 25% of 50%) met water verdund, één of meerdere malen per dag op de huid of
de wonden aanbrengen.
Wat u moet doen als u meer iso-Betadine Dermicum heeft gebruikt dan u zou mogen :
Wanneer u te veel iso-Betadine Dermicum heeft gebruikt, stop de behandeling en neem contact op met uw
arts, uw apotheker of het Antigifcentrum (tel. 070/245.245).
De inname van een
zware dosis iso-Betadine Dermicum langs de mond kan een vergiftiging door jodium
veroorzaken die in een gespecialiseerd centrum moet behandeld worden. Dringend een geneesheer
raadplegen of de persoon in het ziekenhuis opnemen.
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten iso-Betadine Dermicum te gebruiken
Niet van toepassing.
Als u stopt met het gebruik van iso-Betadine Dermicum
Niet van toepassing.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals al e geneesmiddelen kan iso-Betadine Dermicum bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen
deze bijwerkingen krijgt :
- bij frekwente toepassing kan een plaatselijke irritatie of een al ergie optreden;
- bij herhaalde en langdurige aanwending kunnen schildklierstoornissen optreden die met symptomen
zoals zwel ing ter hoogte van de hals (krop) en gewichtswijzigingen gepaard gaan;
- bij toepassing op een uitgestrekte huidoppervlakte zouden een vermindering van de nierwerking en
een stijging van het natriumgehalte in het bloed kunnen voorkomen.
Ook werden enkele geval en van netelroos en anafylactische shock gemeld.
Bijkomende electrolytische stoornissen en gestoorde nierfunctie verbonden aan ernstige metabole
acidose werden beschreven na absorptie van grote hoeveelheden polyvidon-jodium (vooral bij
behandeling van ernstige brandwonden).
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U ISO-BETADINE DERMICUM ?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren op kamertemperatuur (15°C-25°C).
Gebruik iso-Betadine Dermicum niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na Ex.
De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat iso-Betadine Dermicum :
- Het werkzaam bestanddeel is polyvidon-jodium.
- De andere bestanddelen zijn
glycerol - laureth 9 - dinatriumfosfaat dihydraat - citroenzuur monohydraat - natriumhydroxide -
gezuiverd water - kaliumiodaat.
Hoe ziet iso-Betadine Dermicum er uit en wat is de inhoud van de verpakking :
Waterige oplossing voor cutaan gebruik. Plastieken flesjes van 30 en 125 ml.
Plastieken flessen van 500 ml en 2000 ml (kliniekverpakking).
Unidoses van 5 ml (5x5 ml ;10x5 ml ; 20x5ml ; 40x5ml) en 10 ml (5x10ml ; 25x10ml ; 50 x10 ml).
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Meda Pharma n.v. - Terhulpsesteenweg 166 - 1170 Brussel
Fabricant
Meda Manufacturing - Avenue J.F. Kennedy - F 33700 Merignac
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE007077
Afleveringswijze :vrij
Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien in december 2009.
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 02/2015

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG