IruxolBIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Iruxol Mono, zalf
collagenase N
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Iruxol Mono gebruikt?
2. Wanneer mag u Iruxol Mono niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Iruxol Mono?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Iruxol Mono?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
WAARVOOR WORDT IRUXOL MONO GEBRUIKT?
Iruxol Mono is een zalf met collagenase, voor de behandeling van wonden.
Iruxol Mono wordt gebruikt in de wondbehandeling voor het verwijderen van afgestorven weefsel.
2.
WANNEER MAG U IRUXOL MONO NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u Iruxol Mono niet gebruiken?
- u bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden
onder rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Iruxol Mono?
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u Iruxol Mono gebruikt.
- contact met de omringende huid moet worden vermeden (omgeving van de wond beschermen);
- niet toepassen op schone, herstellende granulerende wonden omdat dit de wondgenezing kan
belemmeren;
- vermijd contact met ogen en slijmvliezen;
- wanneer in het wondgebied ernstige bacteriële of schimmelinfecties optreden, dienen deze actief
bestreden te worden, bij voorkeur door behandeling via systemische toediening van daartoe
geëigende preparaten. Raadpleeg hiervoor uw arts;
- bij diabetici moet droog gangreen voorzichtig worden bevochtigd om te voorkomen dat het gangreen
overgaat naar vochtig gangreen;
- als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?” te lezen;
- als u na 14 dagen behandeling geen verbetering waarneemt, neem dan contact met uw arts, hij/zij zal
beslissen hoe de behandeling moet worden verdergezet.
1/4
BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in
het verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Iruxol Mono nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat
de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw
arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Ontsmettingsmiddelen, zware metalen, detergenten en zeep verminderen de werking van Iruxol Mono
en mogen niet samen met collagenase N worden gebruikt. Middelen voor uitwendig gebruik die
tyrothricine, gramicidine en tetracyclinen bevatten, mogen niet samen met Iruxol Mono worden
gebruikt. Geneesmiddelen die zilver of zilversulfadiazine bevatten mogen wel samen met Iruxol Mono
worden gebruikt.
Vele andere stoffen mogen wel gelijktijdig met Iruxol Mono worden gebruikt. Raadpleeg hiervoor uw
arts.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Niet van toepassing.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Uw arts zal oordelen of het gebruik van Iruxol Mono tijdens de eerste drie maanden van de
zwangerschap verantwoord is.
Er zijn geen gegevens die wijzen op schadelijke effecten in geval van gebruik van de zalf gedurende het
geven van borstvoeding.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het is onwaarschijnlijk dat Iruxol Mono duizeligheid of slaperigheid zal veroorzaken, maar indien dit
het geval mocht zijn dan mag u niet autorijden of machines bedienen.
3.
HOE GEBRUIKT U IRUXOL MONO?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Voor een goede werking van Iruxol Mono moet de bodem van de wonde voldoende vochtig zijn. Droge
wonden moeten eerst worden bevochtigd en harde korsten moeten met een vochtig verband zachter
worden gemaakt.
Een laag zalf met een dikte van twee millimeter op de wonde aanbrengen; een grotere hoeveelheid
verbetert de werking niet. Meestal volstaat één behandeling per dag.
Wanneer alle afgestorven weefsel verwijderd is, moet de behandeling worden stopgezet.
Een besmetting van het letsel met bacteriën of schimmels moet steeds worden behandeld.
Uw arts zal u vertellen hoe lang u Iruxol Mono moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig.
2/4
BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Heeft u te veel van Iruxol Mono gebruikt?
Wanneer u te veel van Iruxol Mono zalf heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker, verpleegkundige of het Antigifcentrum (070/245.245).
Raadpleeg uw arts, apotheker, verpleegkundige of het Antigifcentrum in geval van inname langs de
mond van een te grote hoeveelheid.
Bent u vergeten Iruxol Mono te gebruiken?
Gebruik de zalf zodra u het zich herinnert, maar gebruik niet meer dan de aanbevolen dosis per keer.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van Iruxol Mono
Niet van toepassing.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts,
apotheker of verpleegkundige.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
Immuunsysteemaandoeningen:
Soms: overgevoeligheid.
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen:
Soms: pijn op de plaats van toediening.
Zenuwstelselaandoeningen:
Soms: branderigheid.
Huid- en onderhuidaandoeningen:
Vaak: gelokaliseerde huidreacties (waaronder contactdermatitis).
Soms: erytheem.
Voor alle boven vermelde bijwerkingen moet in ernstige gevallen het stopzetten van de behandeling
worden overwogen.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
5.
HOE BEWAART U IRUXOL MONO ?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na
EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
3/4
BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Gebruik dit geneesmiddel niet als u zichtbare tekenen van bederf bemerkt.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Iruxol Mono?
-De werkzame stof is, voor 1 gram zalf : collagenase N (0,48 – 3,00 mg) met ten minste 1,2 eenheden
clostridiopeptidase A, ten minste 0,24 E andere proteasen.
-De andere stoffen zijn paraffine vloeistof, zachte witte paraffine q.s. ad 1 g.
Hoe ziet Iruxol Mono eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
1 tube zalf van 30 g.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
T.J. Smith&Nephew
P.O. Box 81, Hessle Road
Hull HU3 2BN
Engeland
Fabrikant
Nordmark Arzneimittel GmbH
Pinnauallee 4
D-25436 Uetersen
Duitsland
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of apotheker.
Desgewenst kan u ook contact opnemen met de contactpersoon van de houder van de vergunning voor
het in de handel brengen:
Smith & Nephew nv
Hector Henneaulaan 36
B-1930 ZAVENTEM
België
Telefoon : +32 (0) 2 702.29.81
Afleveringswijze
: Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
BE160982.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 02/2013.
4/4

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Iruxol Mono, zalf
collagenase N
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Iruxol Mono gebruikt?
2. Wanneer mag u Iruxol Mono niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Iruxol Mono?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Iruxol Mono?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
WAARVOOR WORDT IRUXOL MONO GEBRUIKT?
Iruxol Mono is een zalf met collagenase, voor de behandeling van wonden.
Iruxol Mono wordt gebruikt in de wondbehandeling voor het verwijderen van afgestorven weefsel.
2.
WANNEER MAG U IRUXOL MONO NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u Iruxol Mono niet gebruiken?
- u bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden
onder rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Iruxol Mono?
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u Iruxol Mono gebruikt.
- contact met de omringende huid moet worden vermeden (omgeving van de wond beschermen);
- niet toepassen op schone, herstellende granulerende wonden omdat dit de wondgenezing kan
belemmeren;
- vermijd contact met ogen en slijmvliezen;
- wanneer in het wondgebied ernstige bacteriële of schimmelinfecties optreden, dienen deze actief
bestreden te worden, bij voorkeur door behandeling via systemische toediening van daartoe
geëigende preparaten. Raadpleeg hiervoor uw arts;
- bij diabetici moet droog gangreen voorzichtig worden bevochtigd om te voorkomen dat het gangreen
overgaat naar vochtig gangreen;
- als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek 'Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?' te lezen;
- als u na 14 dagen behandeling geen verbetering waarneemt, neem dan contact met uw arts, hij/zij zal
beslissen hoe de behandeling moet worden verdergezet.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in
het verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Iruxol Mono nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat
de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw
arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Ontsmettingsmiddelen, zware metalen, detergenten en zeep verminderen de werking van Iruxol Mono
en mogen niet samen met collagenase N worden gebruikt. Middelen voor uitwendig gebruik die
tyrothricine, gramicidine en tetracyclinen bevatten, mogen niet samen met Iruxol Mono worden
gebruikt. Geneesmiddelen die zilver of zilversulfadiazine bevatten mogen wel samen met Iruxol Mono
worden gebruikt.
Vele andere stoffen mogen wel gelijktijdig met Iruxol Mono worden gebruikt. Raadpleeg hiervoor uw
arts.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Niet van toepassing.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Uw arts zal oordelen of het gebruik van Iruxol Mono tijdens de eerste drie maanden van de
zwangerschap verantwoord is.
Er zijn geen gegevens die wijzen op schadelijke effecten in geval van gebruik van de zalf gedurende het
geven van borstvoeding.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het is onwaarschijnlijk dat Iruxol Mono duizeligheid of slaperigheid zal veroorzaken, maar indien dit
het geval mocht zijn dan mag u niet autorijden of machines bedienen.
3.
HOE GEBRUIKT U IRUXOL MONO?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Voor een goede werking van Iruxol Mono moet de bodem van de wonde voldoende vochtig zijn. Droge
wonden moeten eerst worden bevochtigd en harde korsten moeten met een vochtig verband zachter
worden gemaakt.
Een laag zalf met een dikte van twee millimeter op de wonde aanbrengen; een grotere hoeveelheid
verbetert de werking niet. Meestal volstaat één behandeling per dag.
Wanneer alle afgestorven weefsel verwijderd is, moet de behandeling worden stopgezet.
Een besmetting van het letsel met bacteriën of schimmels moet steeds worden behandeld.
Uw arts zal u vertellen hoe lang u Iruxol Mono moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig.
Heeft u te veel van Iruxol Mono gebruikt?
Wanneer u te veel van Iruxol Mono zalf heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker, verpleegkundige of het Antigifcentrum (070/245.245).
Raadpleeg uw arts, apotheker, verpleegkundige of het Antigifcentrum in geval van inname langs de
mond van een te grote hoeveelheid.
Bent u vergeten Iruxol Mono te gebruiken?
Gebruik de zalf zodra u het zich herinnert, maar gebruik niet meer dan de aanbevolen dosis per keer.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van Iruxol Mono
Niet van toepassing.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts,
apotheker of verpleegkundige.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
Immuunsysteemaandoeningen:
Soms: overgevoeligheid.
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen:
Soms: pijn op de plaats van toediening.
Zenuwstelselaandoeningen:
Soms: branderigheid.
Huid- en onderhuidaandoeningen:
Vaak: gelokaliseerde huidreacties (waaronder contactdermatitis).
Soms: erytheem.
Voor alle boven vermelde bijwerkingen moet in ernstige gevallen het stopzetten van de behandeling
worden overwogen.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
5.
HOE BEWAART U IRUXOL MONO ?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na
EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Gebruik dit geneesmiddel niet als u zichtbare tekenen van bederf bemerkt.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Iruxol Mono?
-De werkzame stof is, voor 1 gram zalf : collagenase N (0,48 ­ 3,00 mg) met ten minste 1,2 eenheden
clostridiopeptidase A, ten minste 0,24 E andere proteasen.
-De andere stoffen zijn paraffine vloeistof, zachte witte paraffine q.s. ad 1 g.
Hoe ziet Iruxol Mono eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
1 tube zalf van 30 g.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
T.J. Smith&Nephew
P.O. Box 81, Hessle Road
Hull HU3 2BN
Engeland
Fabrikant
Nordmark Arzneimittel GmbH
Pinnauallee 4
D-25436 Uetersen
Duitsland
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of apotheker.
Desgewenst kan u ook contact opnemen met de contactpersoon van de houder van de vergunning voor
het in de handel brengen:
Smith & Nephew nv
Hector Henneaulaan 36
B-1930 ZAVENTEM
België
Telefoon : +32 (0) 2 702.29.81
Afleveringswijze : Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Nummer
van de vergunning voor het in de handel brengen: BE160982.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 02/2013.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG