Irbesartan/hct mylan 150 mg - 12,5 mgBijsluiter: informatie voor de patiënt
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan 150 mg/12,5 mg tabletten
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan 300 mg/12,5 mg tabletten
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan 300 mg/25 mg tabletten
irbesartan/hydrochloorthiazide
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet
in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Wat is Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan en waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2.
Wanneer mag u Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan niet innemen of moet u er extra voorzichtig
mee zijn?
3.
Hoe neemt u Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan in?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
Wat is Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan en waarvoor wordt dit middel ingenomen?
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan is een combinatie van twee werkzame bestanddelen, irbesartan
en hydrochloorthiazide.
Irbesartan behoort tot een groep geneesmiddelen die bekend zijn als angiotensine-II-
receptorantagonisten. Angiotensine-II is een stof die in het lichaam wordt gemaakt en zich bindt aan
receptoren in de bloedvaten. Hierdoor vernauwen de bloedvaten zich. Dit heeft een stijging van de
bloeddruk tot gevolg. Irbesartan verhindert de binding van angiotensine-II aan deze receptoren,
waardoor de bloedvaten ontspannen en de bloeddruk daalt.
Hydrochloorthiazide is een middel uit de groep geneesmiddelen (die we thiazidediuretica noemen) die
de hoeveelheid urine doen toenemen en op die manier de bloeddruk verlagen.
De twee werkzame bestanddelen in Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan bewerkstelligen samen een
grotere verlaging van de bloeddruk dan men met elke component afzonderlijk zou bereiken.
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan wordt gebruikt bij de behandeling van hoge bloeddruk
als behandeling met irbesartan of hydrochloorthiazide alleen niet resulteerde in een voldoende
bloeddrukdaling.
2.
Wanneer mag u Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan niet innemen of moet u er extra
voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan niet gebruiken?
U bent
allergisch
voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.
U bent
allergisch
voor hydrochloorthiazide of voor enig ander sulfonamidederivaat.
U bent
langer dan 3 maanden zwanger
(het is ook beter om Irbesartan/Hydrochlorothiazide
Mylan te vermijden tijdens de beginfase van de zwangerschap – zie de rubriek zwangerschap)
U heeft
ernstige lever- of nierproblemen.
1/7
U produceert
moeilijk urine.
Uw arts heeft vastgesteld dat u
aanhoudend hoge calciumwaarden of lage kaliumwaarden in
uw bloed heeft.
U heeft
suikerziekte of een verminderde nierfunctie
en u wordt behandeld met aliskiren (een
ander geneesmiddel om hoge bloeddruk te behandelen);
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan?
Neem contact op met uw arts voordat u Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan gebruikt. Vertel uw arts
indien u:
lijdt aan
hevig braken of diarree
lijdt aan
nierproblemen
of bij een
niertransplantatie
lijdt aan
hartproblemen
lijdt aan
leverproblemen
lijdt aan
suikerziekte
lijdt aan
lupus erythematodes
(ook bekend als lupus of SLE)
lijdt aan
primair aldosteronisme
(een aandoening die gerelateerd is aan een te hoge productie
van het hormoon aldosteron, hetgeen leidt tot vasthouden van zout met als gevolg een toename
van de bloeddruk)
aliskiren inneemt.
Vertel uw arts als u denkt zwanger te zijn (of zwanger zou kunnen worden).
Het gebruik van Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan wordt niet aanbevolen tijdens het begin van de
zwangerschap en dient niet te worden ingenomen indien u langer dan 3 maanden zwanger bent,
aangezien dit ernstige nadelige effecten kan hebben voor uw baby indien dit wordt ingenomen in die
periode (zie de rubriek zwangerschap).
U dient het ook aan uw arts te vertellen, als u:
een
zoutarm dieet
volgt
symptomen zoals
abnormale dorst, droge mond, algemene zwakte, slaperigheid, spierpijn
of
spierkrampen, misselijkheid, braken,
of een
abnormaal snelle hartslag
heeft; deze kunnen
wijzen op een veel te sterke werking van hydrochloorthiazide (bestanddeel van
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan),
merkt dat
uw huid ongewoon sneller gevoelig is voor de zon
met kenmerken die lijken op
verbranding door de zon (zoals roodheid, jeuk, zwelling, blaren).
geopereerd moet worden
of
narcosemiddelen zult krijgen
als u
veranderingen in uw gezichtsvermogen of pijn in één of beide ogen
krijgt terwijl u
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan gebruikt. Dit kan een signaal zijn dat u een verhoogde druk
in uw oog/ogen (glaucoom) aan het ontwikkelen bent. U moet stoppen met het nemen van
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan en contact opnemen met een arts.
De hydrochloorthiazide in dit geneesmiddel kan in een anti-doping test tot een positief resultaat leiden.
Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan mag niet aan kinderen en jongeren (onder de 18 jaar) worden
gegeven.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat
kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen
gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Vochtuitdrijvende
geneesmiddelen,
zoals
hydrochloorthiazide
dat
voorkomt
in
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan, kunnen de werking van andere middelen beïnvloeden.
Geneesmiddelen die lithium bevatten dienen niet gelijktijdig met Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan
ingenomen te worden zonder nauwkeurige controle door uw arts.
Uw arts moet uw dosis misschien aanpassen en/of andere voorzorgsmaatregelen nemen als u
aliskiren inneemt.
2/7
Controle van uw bloed kan nodig zijn als u één van de volgende middelen gebruikt:
kaliumsupplementen
kaliumbevattende zoutvervangingsmiddelen
kaliumsparende geneesmiddelen of andere diuretica (vochtuitdrijvende geneesmiddelen)
sommige laxeermiddelen
middelen tegen jicht
vitamine D supplementen op medisch voorschrift
geneesmiddelen tegen hartritmestoornissen
geneesmiddelen tegen suikerziekte (tabletten of insulines)
carbamazepine (een geneesmiddel voor de behandeling van epilepsie).
Ook is het belangrijk uw arts te vertellen als u andere geneesmiddelen gebruikt om uw bloeddruk te
verlagen, steroïden, geneesmiddelen tegen kanker, pijnstillers, geneesmiddelen tegen
gewrichtsontstekingen, of colestyramine en colestipol harsen die gebruikt worden voor verlaging van
het cholesterol in uw bloed.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan kan met of zonder voedsel worden ingenomen.
Doordat Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan hydrochloorthiazide bevat, kunt u bij het drinken van
alcohol en tijdens het gebruik van dit geneesmiddel een toegenomen gevoel van duizeligheid krijgen
bij het opstaan, vooral wanneer u opstaat vanuit een zittende positie.
Zwangerschap en borstvoeding
Zwangerschap
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn (of wilt u zwanger worden)? Normaal zal uw arts u adviseren
om te stoppen met Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan voordat u zwanger wordt of zodra u weet dat
u zwanger bent en hij/zij zal u adviseren om een ander geneesmiddel te gebruiken in plaats van
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan. Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan wordt afgeraden tijdens
de zwangerschap en dient niet te worden ingenomen vanaf een zwangerschapsduur van 3 maanden.
Gebruik na de derde maand van de zwangerschap kan ernstige nadelige effecten hebben voor uw
baby.
Borstvoeding
Vertel uw arts indien u borstvoeding geeft of op het punt staat borstvoeding te gaan geven.
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan wordt afgeraden voor moeders die borstvoeding geven. Uw arts
kan een andere behandeling voor u uitzoeken indien u borstvoeding wilt geven, vooral als het gaat om
een pasgeboren of een te vroeg geboren baby.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er is geen onderzoek verricht met betrekking tot de effecten op de rijvaardigheid en op het vermogen
om machines te bedienen. Uw vaardigheid om voertuigen te besturen of machines te bedienen wordt
waarschijnlijk niet verminderd door Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan. Tijdens de behandeling van
hoge bloeddruk kan echter af en toe duizeligheid of vermoeidheid optreden. Als u hier last van heeft,
overleg dan met uw arts voordat u een voertuig gaat besturen of machines gaat bedienen.
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan bevat lactose.
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers (bijv. lactose) niet verdraagt, neem dan
contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3.
Hoe neemt u Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan in?
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Dosering
De aanbevolen dosering Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan is één tablet per dag.
3/7
Gewoonlijk zal Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan worden voorgeschreven door uw arts als uw
vorige geneesmiddelen onvoldoende bloeddrukdaling gaven. Uw arts zal u vertellen hoe u moet
overschakelen van uw vorige geneesmiddelen naar Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan.
Wijze van toediening
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan is voor
oraal gebruik.
De tabletten dienen met een voldoende hoeveelheid vloeistof (bijv. een glas water) doorgeslikt te
worden. U kunt Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan met of zonder voedsel innemen. Probeer om uw
dagelijkse dosis elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in te nemen. Het is belangrijk dat u doorgaat
met het innemen van Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan totdat uw arts u anders adviseert.
Het maximale bloeddrukverlagende effect dient binnen 6-8 weken na het begin van de behandeling
bereikt te worden.
Heeft u te veel van Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan ingenomen?
Wanneer u te veel van Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan heeft gebruikt of ingenomen, neem dan
onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Kinderen mogen Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan niet innemen
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan dient niet te worden gegeven aan kinderen onder de 18 jaar. Als
een kind enkele tabletten inslikt, waarschuw dan direct uw arts.
Bent u vergeten Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan in te nemen?
Als u per ongeluk een dagelijkse dosis overslaat, ga dan gewoon door met de volgende dosis. Neem
geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Sommige van deze bijwerkingen kunnen ernstig zijn en medische hulp kan nodig zijn.
In zeldzame gevallen zijn allergische huidreacties (uitslag, netelroos), evenals plaatselijke zwelling van
het gezicht, de lippen en/of de tong gemeld bij patiënten die irbesartan kregen.
Als u een dergelijke bovengenoemde reactie ontwikkelt of last krijgt van kortademigheid,
stop
dan met de innamen van Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan en raadpleeg onmiddellijk uw arts.
Gemelde bijwerkingen in klinisch geneesmiddelenonderzoek bij patiënten die behandeld waren met de
combinatie irbesartan/hydrochlorothiazide waren:
Vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen optreden bij tot 1 op de 10 mensen)
misselijkheid/braken
abnormaal plassen
vermoeidheid
duizeligheid (inclusief die bij het opstaan vanuit liggende of zittende houding)
bloedonderzoeken kunnen verhoogde hoeveelheden van een enzym aangeven wat een
aanwijzing is voor de hart- en spierfunctie (creatine kinase) of verhoogde hoeveelheden van
stoffen die een aanwijzing zijn voor de nierfunctie (bloedureumstikstof, creatinine).
Als een van deze bijwerkingen bij u voorkomt,
raadpleeg dan uw arts.
Soms voorkomende bijwerkingen (kunnen optreden bij tot 1 op de 100 mensen)
diarree
lage bloeddruk
flauwvallen
4/7
versnelde hartslag
overmatig blozen
zwelling
seksuele disfunctie (problemen met het seksueel functioneren)
bloedonderzoek kan wijzen op verlaagde hoeveelheden van kalium en natrium in uw bloed.
Als een van deze bijwerkingen bij u voorkomt,
raadpleeg dan uw arts.
Bijwerkingen die gemeld zijn sinds het op de markt brengen van de combinatie
irbesartan/hydrochlorothiazide tabletten
Sommige bijwerkingen zijn gemeld na het op de markt brengen van de combinatie
irbesartan/hydrochlorothiazide tabletten. Bijwerkingen, waarvan de frequentie niet bekend is, zijn:
hoofdpijn, oorsuizen, hoesten, smaakstoornissen, verstoring van de spijsvertering, pijn in de
gewrichten en spieren, verstoring van de werking van de lever en verminderde werking van de nieren,
verhoogde hoeveelheden kalium in uw bloed en allergische reacties zoals huiduitslag, netelroos,
zwelling van het gezicht, de lippen, de mond, de tong of de keel. Soms zijn er ook gevallen van
geelzucht (geelkleuring van de huid en/of het oogwit) gemeld.
Zoals voor alle combinaties van twee werkzame bestanddelen geldt, kunnen de bijwerkingen die in
verband gebracht zijn met de afzonderlijke bestanddelen, niet worden uitgesloten.
Bijwerkingen met betrekking tot irbesartan alleen
Naast de hierboven genoemde bijwerkingen is ook pijn op de borst gemeld.
Bijwerkingen met betrekking tot hydrochloorthiazide alleen
Verlies van hongergevoel; irritatie van de maag; maagkrampen; constipatie; geelzucht (geelkleuring
van de huid en/of het oogwit); alvleesklierontsteking gekenmerkt door ernstige pijn boven in de
maagstreek vaak samengaand met misselijkheid en braken; slaapstoornissen; depressie; wazig zien;
tekort aan witte bloedcellen hetgeen kan leiden tot frequente infecties, koorts; afname van
bloedplaatjes (een bloedcel die noodzakelijk is voor de bloedstolling); afname van rode bloedcellen
(bloedarmoede) gekenmerkt door vermoeidheid, hoofdpijn, kortademigheid tijdens het sporten,
duizeligheid en er bleek uit zien; nierziekte; longproblemen inclusief longontsteking of ophoping van
vocht in de longen; verhoogde gevoeligheid van de huid voor zonlicht; ontsteking van de bloedvaten;
een huidaandoening gekenmerkt door het afschilferen van de huid over het gehele lichaam; cutane
lupus erythematodes gekenmerkt door huiduitslag op het gezicht, de nek en hoofdhuid; allergische
reacties; zwakte en spiersamentrekkingen; veranderd hartritme; verlaagde bloeddruk na het wijzigen
van de lichaamspositie; zwelling van de speekselklieren; hoge bloedsuikerwaarden; suiker in de urine;
verhoging van bepaalde vetten in het bloed; hoge waarden urinezuur die jicht kunnen veroorzaken.
Het is bekend dat bijwerkingen, gerelateerd aan hydrochloorthiazide, kunnen toenemen bij hogere
doses hydrochloorthiazide.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
via:
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II - Victor Hortaplein, 40/40 - B-1060 Brussel
Website:
www.fagg.be
e-mail:
patientinfo@fagg-afmps.be
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit
geneesmiddel.
5.
Hoe bewaart u Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
5/7
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos,
het etiket of de blisterverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die
maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Na ingebruikneming is het product 90 dagen houdbaar,
indien bewaard in flessen.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan?
De werkzame stoffen zijn irbesartan en hydrochloorthiazide.
Elke 150 mg/12,5 mg tablet bevat 150 mg irbesartan en 12,5 mg hydrochloorthiazide.
Elke 300 mg/12,5 mg tablet bevat 300 mg irbesartan en 12,5 mg hydrochloorthiazide.
Elke 300 mg/25 mg tablet bevat 300 mg irbesartan en 25 mg hydrochloorthiazide.
De andere stoffen in dit middel zijn microkristallijne cellulose (E460), watervrij colloïdaal
siliciumdioxide, natriumlaurylsulfaat, gepregelatiniseerd (maïs)zetmeel , magnesiumstearaat
(E570b), povidon (K-90), lactosemonohydraat, natriumcroscarmellose, chinolinegeel aluminium
lak (E104) en rood ijzeroxide (E172).
Hoe ziet Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan 150 mg/12,5 mg tabletten zijn perzikkleurige, ovale, biconvexe
tabletten, met aan één kant van de tablet ‘M’ ingedrukt en aan de andere kant ‘I33’.
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan 300 mg/12,5 mg tabletten zijn perzikkleurige, ovale, biconvexe
tabletten, met aan één kant van de tablet ‘M’ ingedrukt en aan de andere kant ‘I34’.
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan 300 mg/25 mg tabletten zijn roze, ovale, biconvexe tabletten,
met aan één kant van de tablet ‘M’ ingedrukt en aan de andere kant ‘I35’.
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan is beschikbaar in dozen met blisterverpakkingen met 14, 28, 30,
56, 90, 98, 100 tabletten, in unit-dose blisterverpakkingen met 56 x 1 tablet, in een kalenderverpakking
met 28 tabletten en in flessen met 500 tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Mylan bvba/sprl, Terhulpsesteenweg 6A, B-1560 Hoeilaart
Fabrikant
-
McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate,
Grange Road, Dublin 13, Ierland
-
Generics (UK) Ltd., Station Close, Potters Bar, Hertfordshire EN6 1TL, Verenigd Koninkrijk
-
Mylan Hungary Kft, H-2900 Komarom, Mylan utca 1, Hongarije
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan 150 mg/12,5 mg: BE432232 - BE432266
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan 300 mg/12,5 mg: BE432241 - BE432275
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan 300 mg/25 mg: BE432257 - BE432284
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
6/7
België
Duitsland
Frankrijk
Griekenland
Hongarije
Italië
Nederland
Noorwegen
Portugal
Slovakije
Spanje
Tsjechië
Verenigd Koninkrijk
Zweden
Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan 150 mg/12,5 mg, 300 mg/12,5 mg,
300 mg/25 mg tabletten
Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan 150 mg/12,5 mg, 300 mg/12,5 mg,
300 mg/25 mg Tabletten
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan 150 mg/12.5 mg, 300 mg/12.5 mg,
300 mg/25 mg Comprimés
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan 150 mg/12.5 mg, 300 mg/12.5 mg,
300 mg/25 mg Tablets
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan 150 mg/12.5 mg, 300 mg/12.5 mg,
300 mg/25 mg tabletta
Irbesartan e Idroclorotiazide Mylan 150 mg/12.5 mg, 300 mg/12.5 mg,
300 mg/25 mg Compresse
Irbesartan/Hydrochloorthiazide Mylan 150 mg/12,5 mg, 300 mg/12,5 mg,
300 mg/25 mg tabletten
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan 150 mg/12.5 mg, 300 mg/12.5 mg,
300 mg/25 mg Tabletter
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan 150 mg/12.5 mg, 300 mg/12.5 mg
Comprimidos
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan 300 mg/12.5 mg, 300 mg/25 mg
Tablety
Irbesartan/Hidroclorotiazide Mylan 150 mg/12.5 mg, 300 mg/12.5 mg,
300 mg/25 mg Comprimidos EFG
Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan 150 mg/12.5 mg, 300 mg/12.5 mg
tablety
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan 150 mg/12.5 mg, 300 mg/12.5 mg,
300 mg/25 mg Tablets
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan 150 mg/12.5 mg, 300 mg/12.5 mg,
300 mg/25 mg Tabletter
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 03/2014
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd op 11/2014
7/7

Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan 150 mg/12,5 mg tabletten
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan 300 mg/12,5 mg tabletten

Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan 300 mg/25 mg tabletten
irbesartan/hydrochloorthiazide
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.

· Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
· Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
· Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is al een aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
· Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet
in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan en waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2. Wanneer mag u Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan niet innemen of moet u er extra voorzichtig
mee zijn?
3. Hoe neemt u Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. Wat is Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan en waarvoor wordt dit middel ingenomen?
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan is een combinatie van twee werkzame bestanddelen, irbesartan
en hydrochloorthiazide.
Irbesartan behoort tot een groep geneesmiddelen die bekend zijn als angiotensine-II-
receptorantagonisten. Angiotensine-II is een stof die in het lichaam wordt gemaakt en zich bindt aan
receptoren in de bloedvaten. Hierdoor vernauwen de bloedvaten zich. Dit heeft een stijging van de
bloeddruk tot gevolg. Irbesartan verhindert de binding van angiotensine-II aan deze receptoren,
waardoor de bloedvaten ontspannen en de bloeddruk daalt.
Hydrochloorthiazide is een middel uit de groep geneesmiddelen (die we thiazidediuretica noemen) die
de hoeveelheid urine doen toenemen en op die manier de bloeddruk verlagen.
De twee werkzame bestanddelen in Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan bewerkstel igen samen een
grotere verlaging van de bloeddruk dan men met elke component afzonderlijk zou bereiken.
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan wordt gebruikt bij de behandeling van hoge bloeddruk
als behandeling met irbesartan of hydrochloorthiazide al een niet resulteerde in een voldoende
bloeddrukdaling.
2. Wanneer mag u Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan niet innemen of moet u er extra
voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan niet gebruiken?
· U bent
allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.
· U bent
allergisch voor hydrochloorthiazide of voor enig ander sulfonamidederivaat.
· U bent
langer dan 3 maanden zwanger (het is ook beter om Irbesartan/Hydrochlorothiazide
Mylan te vermijden tijdens de beginfase van de zwangerschap ­ zie de rubriek zwangerschap)
· U heeft
ernstige lever- of nierproblemen.
· Uw arts heeft vastgesteld dat u
aanhoudend hoge calciumwaarden of lage kaliumwaarden in
uw bloed heeft.
· U heeft
suikerziekte of een verminderde nierfunctie en u wordt behandeld met aliskiren (een
ander geneesmiddel om hoge bloeddruk te behandelen);
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan?
Neem contact op met uw arts voordat u Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan gebruikt. Vertel uw arts
indien u:
· lijdt aan
hevig braken of diarree
· lijdt aan
nierproblemen of bij een
niertransplantatie
· lijdt aan
hartproblemen
· lijdt aan
leverproblemen
· lijdt aan
suikerziekte
· lijdt aan
lupus erythematodes (ook bekend als lupus of SLE)
· lijdt aan
primair aldosteronisme (een aandoening die gerelateerd is aan een te hoge productie
van het hormoon aldosteron, hetgeen leidt tot vasthouden van zout met als gevolg een toename
van de bloeddruk)
· aliskiren inneemt.
Vertel uw arts als u denkt zwanger te zijn (of zwanger zou kunnen worden).
Het gebruik van Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan wordt niet aanbevolen tijdens het begin van de
zwangerschap en dient niet te worden ingenomen indien u langer dan 3 maanden zwanger bent,
aangezien dit ernstige nadelige effecten kan hebben voor uw baby indien dit wordt ingenomen in die
periode (zie de rubriek zwangerschap).
U dient het ook aan uw arts te vertellen, als u:
· een
zoutarm dieet volgt
· symptomen zoals
abnormale dorst, droge mond, algemene zwakte, slaperigheid, spierpijn of
spierkrampen, misselijkheid, braken, of een
abnormaal snelle hartslag heeft; deze kunnen
wijzen op een veel te sterke werking van hydrochloorthiazide (bestanddeel van
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan),
· merkt dat
uw huid ongewoon sneller gevoelig is voor de zon met kenmerken die lijken op
verbranding door de zon (zoals roodheid, jeuk, zwel ing, blaren).
·
geopereerd moet worden of
narcosemiddelen zult krijgen
· als u
veranderingen in uw gezichtsvermogen of pijn in één of beide ogen krijgt terwijl u
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan gebruikt. Dit kan een signaal zijn dat u een verhoogde druk
in uw oog/ogen (glaucoom) aan het ontwikkelen bent. U moet stoppen met het nemen van
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan en contact opnemen met een arts.
De hydrochloorthiazide in dit geneesmiddel kan in een anti-doping test tot een positief resultaat leiden.
Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan mag niet aan kinderen en jongeren (onder de 18 jaar) worden
gegeven.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat
kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen
gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Vochtuitdrijvende geneesmiddelen, zoals hydrochloorthiazide dat voorkomt in
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan, kunnen de werking van andere middelen beïnvloeden.
Geneesmiddelen die lithium bevatten dienen niet gelijktijdig met Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan
ingenomen te worden zonder nauwkeurige controle door uw arts.
Uw arts moet uw dosis misschien aanpassen en/of andere voorzorgsmaatregelen nemen als u
aliskiren inneemt.
· kaliumsupplementen
· kaliumbevattende zoutvervangingsmiddelen
· kaliumsparende geneesmiddelen of andere diuretica (vochtuitdrijvende geneesmiddelen)
· sommige laxeermiddelen
· middelen tegen jicht
· vitamine D supplementen op medisch voorschrift
· geneesmiddelen tegen hartritmestoornissen
· geneesmiddelen tegen suikerziekte (tabletten of insulines)
· carbamazepine (een geneesmiddel voor de behandeling van epilepsie).
Ook is het belangrijk uw arts te vertel en als u andere geneesmiddelen gebruikt om uw bloeddruk te
verlagen, steroïden, geneesmiddelen tegen kanker, pijnstil ers, geneesmiddelen tegen
gewrichtsontstekingen, of colestyramine en colestipol harsen die gebruikt worden voor verlaging van
het cholesterol in uw bloed.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan kan met of zonder voedsel worden ingenomen.
Doordat Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan hydrochloorthiazide bevat, kunt u bij het drinken van
alcohol en tijdens het gebruik van dit geneesmiddel een toegenomen gevoel van duizeligheid krijgen
bij het opstaan, vooral wanneer u opstaat vanuit een zittende positie.
Zwangerschap en borstvoeding
Zwangerschap
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn (of wilt u zwanger worden)? Normaal zal uw arts u adviseren
om te stoppen met Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan voordat u zwanger wordt of zodra u weet dat
u zwanger bent en hij/zij zal u adviseren om een ander geneesmiddel te gebruiken in plaats van
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan. Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan wordt afgeraden tijdens
de zwangerschap en dient niet te worden ingenomen vanaf een zwangerschapsduur van 3 maanden.
Gebruik na de derde maand van de zwangerschap kan ernstige nadelige effecten hebben voor uw
baby.
Borstvoeding
Vertel uw arts indien u borstvoeding geeft of op het punt staat borstvoeding te gaan geven.
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan wordt afgeraden voor moeders die borstvoeding geven. Uw arts
kan een andere behandeling voor u uitzoeken indien u borstvoeding wilt geven, vooral als het gaat om
een pasgeboren of een te vroeg geboren baby.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er is geen onderzoek verricht met betrekking tot de effecten op de rijvaardigheid en op het vermogen
om machines te bedienen. Uw vaardigheid om voertuigen te besturen of machines te bedienen wordt
waarschijnlijk niet verminderd door Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan. Tijdens de behandeling van
hoge bloeddruk kan echter af en toe duizeligheid of vermoeidheid optreden. Als u hier last van heeft,
overleg dan met uw arts voordat u een voertuig gaat besturen of machines gaat bedienen.
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan bevat lactose.
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers (bijv. lactose) niet verdraagt, neem dan
contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3. Hoe neemt u Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan in?
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Dosering
De aanbevolen dosering Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan is één tablet per dag.
Wijze van toediening
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan is voor
oraal gebruik.
De tabletten dienen met een voldoende hoeveelheid vloeistof (bijv. een glas water) doorgeslikt te
worden. U kunt Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan met of zonder voedsel innemen. Probeer om uw
dagelijkse dosis elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in te nemen. Het is belangrijk dat u doorgaat
met het innemen van Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan totdat uw arts u anders adviseert.
Het maximale bloeddrukverlagende effect dient binnen 6-8 weken na het begin van de behandeling
bereikt te worden.
Heeft u te veel van Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan ingenomen?
Wanneer u te veel van Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan heeft gebruikt of ingenomen, neem dan
onmiddel ijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Kinderen mogen Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan niet innemen
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan dient niet te worden gegeven aan kinderen onder de 18 jaar. Als
een kind enkele tabletten inslikt, waarschuw dan direct uw arts.
Bent u vergeten Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan in te nemen?
Als u per ongeluk een dagelijkse dosis overslaat, ga dan gewoon door met de volgende dosis. Neem
geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Sommige van deze bijwerkingen kunnen ernstig zijn en medische hulp kan nodig zijn.
In zeldzame geval en zijn al ergische huidreacties (uitslag, netelroos), evenals plaatselijke zwelling van
het gezicht, de lippen en/of de tong gemeld bij patiënten die irbesartan kregen.
Als u een dergelijke bovengenoemde reactie ontwikkelt of last krijgt van kortademigheid, stop
dan met de innamen van Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan en raadpleeg onmiddel ijk uw arts.
Gemelde bijwerkingen in klinisch geneesmiddelenonderzoek bij patiënten die behandeld waren met de
combinatie irbesartan/hydrochlorothiazide waren:
Vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen optreden bij tot 1 op de 10 mensen)
· misselijkheid/braken
· abnormaal plassen
· vermoeidheid
· duizeligheid (inclusief die bij het opstaan vanuit liggende of zittende houding)
· bloedonderzoeken kunnen verhoogde hoeveelheden van een enzym aangeven wat een
aanwijzing is voor de hart- en spierfunctie (creatine kinase) of verhoogde hoeveelheden van
stoffen die een aanwijzing zijn voor de nierfunctie (bloedureumstikstof, creatinine).
Als een van deze bijwerkingen bij u voorkomt, raadpleeg dan uw arts.
Soms voorkomende bijwerkingen (kunnen optreden bij tot 1 op de 100 mensen)
· diarree
· lage bloeddruk
· flauwval en
· overmatig blozen
· zwelling
· seksuele disfunctie (problemen met het seksueel functioneren)
· bloedonderzoek kan wijzen op verlaagde hoeveelheden van kalium en natrium in uw bloed.
Als een van deze bijwerkingen bij u voorkomt, raadpleeg dan uw arts.
Bijwerkingen die gemeld zijn sinds het op de markt brengen van de combinatie
irbesartan/hydrochlorothiazide tabletten
Sommige bijwerkingen zijn gemeld na het op de markt brengen van de combinatie
irbesartan/hydrochlorothiazide tabletten. Bijwerkingen, waarvan de frequentie niet bekend is, zijn:
hoofdpijn, oorsuizen, hoesten, smaakstoornissen, verstoring van de spijsvertering, pijn in de
gewrichten en spieren, verstoring van de werking van de lever en verminderde werking van de nieren,
verhoogde hoeveelheden kalium in uw bloed en al ergische reacties zoals huiduitslag, netelroos,
zwelling van het gezicht, de lippen, de mond, de tong of de keel. Soms zijn er ook geval en van
geelzucht (geelkleuring van de huid en/of het oogwit) gemeld.
Zoals voor al e combinaties van twee werkzame bestanddelen geldt, kunnen de bijwerkingen die in
verband gebracht zijn met de afzonderlijke bestanddelen, niet worden uitgesloten.
Bijwerkingen met betrekking tot irbesartan alleen
Naast de hierboven genoemde bijwerkingen is ook pijn op de borst gemeld.
Bijwerkingen met betrekking tot hydrochloorthiazide alleen
Verlies van hongergevoel; irritatie van de maag; maagkrampen; constipatie; geelzucht (geelkleuring
van de huid en/of het oogwit); alvleesklierontsteking gekenmerkt door ernstige pijn boven in de
maagstreek vaak samengaand met misselijkheid en braken; slaapstoornissen; depressie; wazig zien;
tekort aan witte bloedcel en hetgeen kan leiden tot frequente infecties, koorts; afname van
bloedplaatjes (een bloedcel die noodzakelijk is voor de bloedstol ing); afname van rode bloedcel en
(bloedarmoede) gekenmerkt door vermoeidheid, hoofdpijn, kortademigheid tijdens het sporten,
duizeligheid en er bleek uit zien; nierziekte; longproblemen inclusief longontsteking of ophoping van
vocht in de longen; verhoogde gevoeligheid van de huid voor zonlicht; ontsteking van de bloedvaten;
een huidaandoening gekenmerkt door het afschilferen van de huid over het gehele lichaam; cutane
lupus erythematodes gekenmerkt door huiduitslag op het gezicht, de nek en hoofdhuid; al ergische
reacties; zwakte en spiersamentrekkingen; veranderd hartritme; verlaagde bloeddruk na het wijzigen
van de lichaamspositie; zwelling van de speekselklieren; hoge bloedsuikerwaarden; suiker in de urine;
verhoging van bepaalde vetten in het bloed; hoge waarden urinezuur die jicht kunnen veroorzaken.
Het is bekend dat bijwerkingen, gerelateerd aan hydrochloorthiazide, kunnen toenemen bij hogere
doses hydrochloorthiazide.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
via:
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II - Victor Hortaplein, 40/40 - B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit
geneesmiddel.
5. Hoe bewaart u Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
indien bewaard in flessen.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan?
· De werkzame stoffen zijn irbesartan en hydrochloorthiazide.
Elke 150 mg/12,5 mg tablet bevat 150 mg irbesartan en 12,5 mg hydrochloorthiazide.
Elke 300 mg/12,5 mg tablet bevat 300 mg irbesartan en 12,5 mg hydrochloorthiazide.
Elke 300 mg/25 mg tablet bevat 300 mg irbesartan en 25 mg hydrochloorthiazide.
· De andere stoffen in dit middel zijn microkristal ijne cel ulose (E460), watervrij col oïdaal
siliciumdioxide, natriumlaurylsulfaat, gepregelatiniseerd (maïs)zetmeel , magnesiumstearaat
(E570b), povidon (K-90), lactosemonohydraat, natriumcroscarmel ose, chinolinegeel aluminium
lak (E104) en rood ijzeroxide (E172).
Hoe ziet Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan 150 mg/12,5 mg tabletten zijn perzikkleurige, ovale, biconvexe
tabletten, met aan één kant van de tablet `M' ingedrukt en aan de andere kant `I33'.
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan 300 mg/12,5 mg tabletten zijn perzikkleurige, ovale, biconvexe
tabletten, met aan één kant van de tablet `M' ingedrukt en aan de andere kant `I34'.
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan 300 mg/25 mg tabletten zijn roze, ovale, biconvexe tabletten,
met aan één kant van de tablet `M' ingedrukt en aan de andere kant `I35'.
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan is beschikbaar in dozen met blisterverpakkingen met 14, 28, 30,
56, 90, 98, 100 tabletten, in unit-dose blisterverpakkingen met 56 x 1 tablet, in een kalenderverpakking
met 28 tabletten en in flessen met 500 tabletten.
Niet al e genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Mylan bvba/sprl, Terhulpsesteenweg 6A, B-1560 Hoeilaart
Fabrikant
-
McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate,
Grange Road, Dublin 13, Ierland
- Generics (UK) Ltd., Station Close, Potters Bar, Hertfordshire EN6 1TL, Verenigd Koninkrijk
- Mylan Hungary Kft, H-2900 Komarom, Mylan utca 1, Hongarije
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan 150 mg/12,5 mg: BE432232 - BE432266
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan 300 mg/12,5 mg: BE432241 - BE432275
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan 300 mg/25 mg: BE432257 - BE432284
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan 150 mg/12,5 mg, 300 mg/12,5 mg,
300 mg/25 mg tabletten
Duitsland
Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan 150 mg/12,5 mg, 300 mg/12,5 mg,
300 mg/25 mg Tabletten
Frankrijk
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan 150 mg/12.5 mg, 300 mg/12.5 mg,
300 mg/25 mg Comprimés
Griekenland
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan 150 mg/12.5 mg, 300 mg/12.5 mg,
300 mg/25 mg Tablets
Hongarije
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan 150 mg/12.5 mg, 300 mg/12.5 mg,
300 mg/25 mg tabletta
Italië
Irbesartan e Idroclorotiazide Mylan 150 mg/12.5 mg, 300 mg/12.5 mg,
300 mg/25 mg Compresse
Nederland
Irbesartan/Hydrochloorthiazide Mylan 150 mg/12,5 mg, 300 mg/12,5 mg,
300 mg/25 mg tabletten
Noorwegen
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan 150 mg/12.5 mg, 300 mg/12.5 mg,
300 mg/25 mg Tabletter
Portugal
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan 150 mg/12.5 mg, 300 mg/12.5 mg
Comprimidos
Slovakije
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan 300 mg/12.5 mg, 300 mg/25 mg
Tablety
Spanje
Irbesartan/Hidroclorotiazide Mylan 150 mg/12.5 mg, 300 mg/12.5 mg,
300 mg/25 mg Comprimidos EFG
Tsjechië
Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan 150 mg/12.5 mg, 300 mg/12.5 mg
tablety
Verenigd Koninkrijk
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan 150 mg/12.5 mg, 300 mg/12.5 mg,
300 mg/25 mg Tablets
Zweden
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan 150 mg/12.5 mg, 300 mg/12.5 mg,
300 mg/25 mg Tabletter
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 03/2014
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd op 11/2014

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG