Iodex buccaal 10 mg/gBIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
IODEX buccaal, 10 mg/g, mondspoeling
Polyvidon-jood
Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie.
Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste
resultaat.
-
-
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op
met uw arts.
-
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Waarvoor wordt Iodex buccaal gebruikt?
2. Wanneer mag u Iodex buccaal niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Iodex buccaal?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Iodex buccaal?
6. Aanvullende informatie.
1.
WAARVOOR WORDT IODEX BUCCAAL GEBRUIKT?
Iodex buccaal is een ontsmettingsmiddel voor uitwendig en lokaal gebruik in mond- en keelholte, het is
werkzaam tegen bacteriën, virussen en schimmels.
Iodex buccaal wordt toegepast voor:
-
Behandeling van de symptomen bij aandoeningen van mond- en keelholte veroorzaakt door bacteriën,
schimmels of virussen: ontstekingen van de mond, de tong, het tandvlees en de amandelen.
Tandheelkundige verzorging na het trekken van een tand of bij tandplak.
-
Iodex buccaal werkt lokaal en dient om de pijn te verlichten.
In geval van ernstige infectie dient men een arts te raadplegen.
2.
WANNEER MAG U IODEX BUCCAAL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u Iodex buccaal niet gebruiken?
-
U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder
punt 6.
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
-
-
-
Bij stoornissen in de werking van de schildklier.
Bij kinderen jonger dan 2,5 jaar (30 maanden).
Samen met zeep, oplossingen of zalven die kwik bevatten, wegens het risico op de vorming van bijtende
verbindingen.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Iodex buccaal?
-
-
-
-
Iodex buccaal mag niet ingeslikt worden.
Contact met ogen en kleding moet vermeden worden.
Iodex buccaal mag niet gebruikt worden gedurende lange tijd.
Iodex buccaal kan testen van de schildklier beïnvloeden. Verwittig bij gebruik van Iodex buccaal uw arts in
geval van onderzoek van de schildklier.
Iodex buccaal mag niet gemengd worden met andere producten voor de mond.
De fles moet na gebruik zo snel mogelijk gesloten worden.
Iodex buccaal mag niet gebruikt worden bij kinderen tussen 2,5 jaar (30 maanden) en 5 jaar zonder advies
van uw arts.
Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?” te lezen.
-
-
-
-
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het
verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Iodex buccaal nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat
dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Iodex buccaal kan met andere geneesmiddelen of preparaten reageren, in het bijzonder met producten die
kwik, alkaliën of natriumthiosulfaat bevatten.
Het gebruik van Iodex buccaal gedurende lange tijd kan de resultaten van bepaalde schildkliertesten of andere
biologische testen (bepaling van kalium, fosfaten, urinezuur,…) beïnvloeden. Licht uw arts in indien u dergelijke
testen moet ondergaan.
Niet samen gebruiken met andere ontsmettingsmiddelen.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
U mag Iodex buccaal tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding enkel op advies van uw arts
gebruiken.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
Stoffen in Iodex buccaal waarmee u rekening moet houden
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
3.
HOE GEBRUIKT U IODEX BUCCAAL?
Gebruik Iodex buccaal altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Iodex buccaal wordt uitwendig en lokaal gebruikt in mond- en keelholte.
-
Mondbad:
de mond gedurende een halve minuut spoelen met een eetlepel van de pure oplossing of van
een oplossing, verdund met de helft water. Twee tot drie maal per dag herhalen.
Gorgelen:
twee- tot driemaal per dag gedurende een halve minuut gorgelen met een eetlepel van de pure
oplossing of van een oplossing, verdund met de helft water.
Aanstippen:
de letsels twee- tot driemaal per dag aanstippen met een stukje gaas, een propje watten, of
een wattenstaafje, gedrenkt in de onverdunde oplossing.
-
-
De fles moet na gebruik zo snel mogelijk gesloten worden.
De duur van de behandeling zo kort mogelijk houden. Als er geen verbetering is na 3 dagen kan u best een arts
raadplegen. Uw arts zal u vertellen hoe lang u Iodex buccaal moet gebruiken. De fles moet na gebruik zo snel
mogelijk gesloten worden.
Heeft u te veel van Iodex buccaal gebruikt?
Wanneer u teveel van Iodex buccaal heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Symptomen:
buikkrampen, braken, bloederige diarree, branderig gevoel ter hoogte van de slokdarm.
Behandeling:
Opname in een ziekenhuis kan noodzakelijk zijn.
Bent u vergeten Iodex buccaal te gebruiken?
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
Als u stopt met het gebruik van Iodex buccaal
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN.
Zoals elk geneesmiddel kan Iodex buccaal bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Iodex buccaal veroorzaakt in sommige gevallen een branderig gevoel of een prikkeling in de keel.
Enkele gevallen van huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria) en ernstige
overgevoeligheidsreactie (anafylactische shock) werden eveneens gerapporteerd na gebruik van polyvidon-jood.
Bij herhaaldelijk of langdurig gebruik, voornamelijk bij patiënten die vatbaar zijn voor of die lijden aan reeds
bestaande schildklierstoornissen, kan de opname (resorptie) van jood aanleiding geven tot een verminderde of
een verhoogde werking van de schildklier (hypo- of hyperthyroïdie). De absorptie van jood door de schildklier
zal dan minstens gedurende 8 à 10 weken verminderd zijn en gedurende deze periode kan dit aanleiding geven
tot verstoringen in testen van de schildklierfuncties.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker.
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
5. HOE BEWAART U IODEX BUCCAAL?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren beneden 15°C. Gebruik Iodex buccaal niet meer na
de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos/het etiket na “EXP”. Daar staat een maand en
een jaar. De eerste twee cijfers geven de maand aan, de volgende twee of vier cijfers het jaar. De laatste dag van
die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
6. AANVULLENDE INFORMATIE.
Welke stoffen zitten er in Iodex buccaal?
-
-
De werkzame stof in Iodex buccaal is polyvidon-jood 10 mg/g.
De andere stoffen in Iodex buccaal zijn citroenzuur monohydraat - dinatriumfosfaat dihydraat -
natriumsaccharine - menthol - eucalyptol - glycerol - ethanol - gezuiverd water.
Hoe ziet Iodex buccaal eruit en hoeveel zit er in een verpakking
Glazen fles met 200 ml.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A., Rijksweg 9, 2880 BORNEM, België
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE340137
Vrije aflevering.
In hetzelfde gamma bestaan ook:
IODEX zalf,
100 mg/g, zalf: ontsmetten van wonden
IODEX dermaal,
100 mg/g, oplossing voor cutaan gebruik: ontsmetten van wonden
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 08/2011.

IODEX buccaal, 10 mg/g, mondspoeling
Polyvidon-jood
Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie.
Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste
resultaat.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op
met uw arts.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Waarvoor wordt Iodex buccaal gebruikt?
2. Wanneer mag u Iodex buccaal niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Iodex buccaal?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Iodex buccaal?
6. Aanvullende informatie.
1.
WAARVOOR WORDT IODEX BUCCAAL GEBRUIKT?
Iodex buccaal is een ontsmettingsmiddel voor uitwendig en lokaal gebruik in mond- en keelholte, het is
werkzaam tegen bacteriën, virussen en schimmels.
Iodex buccaal wordt toegepast voor:
- Behandeling van de symptomen bij aandoeningen van mond- en keelholte veroorzaakt door bacteriën,
schimmels of virussen: ontstekingen van de mond, de tong, het tandvlees en de amandelen.
- Tandheelkundige verzorging na het trekken van een tand of bij tandplak.
Iodex buccaal werkt lokaal en dient om de pijn te verlichten.
In geval van ernstige infectie dient men een arts te raadplegen.
2.
WANNEER MAG U IODEX BUCCAAL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u Iodex buccaal niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder
- Bij stoornissen in de werking van de schildklier.
- Bij kinderen jonger dan 2,5 jaar (30 maanden).
- Samen met zeep, oplossingen of zalven die kwik bevatten, wegens het risico op de vorming van bijtende
verbindingen.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Iodex buccaal?
- Iodex buccaal mag niet ingeslikt worden.
- Contact met ogen en kleding moet vermeden worden.
- Iodex buccaal mag niet gebruikt worden gedurende lange tijd.
- Iodex buccaal kan testen van de schildklier beïnvloeden. Verwittig bij gebruik van Iodex buccaal uw arts in
geval van onderzoek van de schildklier.
- Iodex buccaal mag niet gemengd worden met andere producten voor de mond.
- De fles moet na gebruik zo snel mogelijk gesloten worden.
- Iodex buccaal mag niet gebruikt worden bij kinderen tussen 2,5 jaar (30 maanden) en 5 jaar zonder advies
van uw arts.
- Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek 'Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?' te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het
verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Iodex buccaal nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat
dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Iodex buccaal kan met andere geneesmiddelen of preparaten reageren, in het bijzonder met producten die
kwik, alkaliën of natriumthiosulfaat bevatten.
Het gebruik van Iodex buccaal gedurende lange tijd kan de resultaten van bepaalde schildkliertesten of andere
biologische testen (bepaling van kalium, fosfaten, urinezuur,...) beïnvloeden. Licht uw arts in indien u dergelijke
testen moet ondergaan.
Niet samen gebruiken met andere ontsmettingsmiddelen.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
U mag Iodex buccaal tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding enkel op advies van uw arts
gebruiken.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
Stoffen in Iodex buccaal waarmee u rekening moet houden
3.
HOE GEBRUIKT U IODEX BUCCAAL?
Gebruik Iodex buccaal altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Iodex buccaal wordt uitwendig en lokaal gebruikt in mond- en keelholte.
- Mondbad: de mond gedurende een halve minuut spoelen met een eetlepel van de pure oplossing of van
een oplossing, verdund met de helft water. Twee tot drie maal per dag herhalen.
- Gorgelen: twee- tot driemaal per dag gedurende een halve minuut gorgelen met een eetlepel van de pure
oplossing of van een oplossing, verdund met de helft water.
- Aanstippen: de letsels twee- tot driemaal per dag aanstippen met een stukje gaas, een propje watten, of
een wattenstaafje, gedrenkt in de onverdunde oplossing.
De fles moet na gebruik zo snel mogelijk gesloten worden.
De duur van de behandeling zo kort mogelijk houden. Als er geen verbetering is na 3 dagen kan u best een arts
raadplegen. Uw arts zal u vertellen hoe lang u Iodex buccaal moet gebruiken. De fles moet na gebruik zo snel
mogelijk gesloten worden.
Heeft u te veel van Iodex buccaal gebruikt?
Wanneer u teveel van Iodex buccaal heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Symptomen: buikkrampen, braken, bloederige diarree, branderig gevoel ter hoogte van de slokdarm.
Behandeling: Opname in een ziekenhuis kan noodzakelijk zijn.
Bent u vergeten Iodex buccaal te gebruiken?
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
Als u stopt met het gebruik van Iodex buccaal
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN.
Zoals elk geneesmiddel kan Iodex buccaal bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Iodex buccaal veroorzaakt in sommige gevallen een branderig gevoel of een prikkeling in de keel.
Enkele gevallen van huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria) en ernstige
overgevoeligheidsreactie (anafylactische shock) werden eveneens gerapporteerd na gebruik van polyvidon-jood.
Bij herhaaldelijk of langdurig gebruik, voornamelijk bij patiënten die vatbaar zijn voor of die lijden aan reeds
bestaande schildklierstoornissen, kan de opname (resorptie) van jood aanleiding geven tot een verminderde of
een verhoogde werking van de schildklier (hypo- of hyperthyroïdie). De absorptie van jood door de schildklier
zal dan minstens gedurende 8 à 10 weken verminderd zijn en gedurende deze periode kan dit aanleiding geven
tot verstoringen in testen van de schildklierfuncties.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan
5. HOE BEWAART U IODEX BUCCAAL?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren beneden 15°C. Gebruik Iodex buccaal niet meer na
de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos/het etiket na 'EXP'. Daar staat een maand en
een jaar. De eerste twee cijfers geven de maand aan, de volgende twee of vier cijfers het jaar. De laatste dag van
die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
6. AANVULLENDE INFORMATIE.
Welke stoffen zitten er in Iodex buccaal?
- De werkzame stof in Iodex buccaal is polyvidon-jood 10 mg/g.
- De andere stoffen in Iodex buccaal zijn citroenzuur monohydraat - dinatriumfosfaat dihydraat -
natriumsaccharine - menthol - eucalyptol - glycerol - ethanol - gezuiverd water.
Hoe ziet Iodex buccaal eruit en hoeveel zit er in een verpakking
Glazen fles met 200 ml.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A., Rijksweg 9, 2880 BORNEM, België
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE340137
Vrije aflevering.
In hetzelfde gamma bestaan ook:

IODEX zalf, 100 mg/g, zalf: ontsmetten van wonden


IODEX dermaal, 100 mg/g, oplossing voor cutaan gebruik: ontsmetten van wonden

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG