Iodex 100 mg/gBIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
IODEX zalf, 100 mg/g, zalf
Polyvidon-jood
Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie.
Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste
resultaat.
-
-
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op
met uw arts.
-
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Waarvoor wordt Iodex zalf gebruikt?
2. Wanneer mag u Iodex zalf niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Iodex zalf?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Iodex zalf?
6. Aanvullende informatie.
1.
WAARVOOR WORDT IODEX ZALF GEBRUIKT?
Iodex zalf is een ontsmettingsmiddel voor uitwendig en lokaal gebruik op de huid, het is werkzaam tegen
bacteriën, virussen en schimmels.
Iodex zalf wordt toegepast voor:
-
-
Behandelen van wonden na een heelkundige ingreep.
Ontsmetting van kleine wonden op de huid zoals snijwonden, brandwonden, doorligwonden,
schimmelinfecties, acne.
In geval van ernstige infectie dient men een arts te raadplegen.
2.
WANNEER MAG U IODEX ZALF NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u Iodex zalf niet gebruiken?
-
U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder
punt 6.
Bij stoornissen in de werking van de schildklier.
-
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
-
-
Bij kinderen jonger dan 2,5 jaar (30 maanden).
Samen met zeep, oplossingen of zalven die kwik bevatten, wegens het risico op de vorming van bijtende
verbindingen.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Iodex zalf?
-
-
-
-
-
Iodex zalf mag niet ingeslikt worden.
Contact met ogen en kleding moet vermeden worden.
Iodex zalf mag niet in contact komen met slijmvliezen.
Iodex zalf mag niet gebruikt worden op grote oppervlakten of gedurende lange tijd.
Iodex zalf kan testen van de schildklier beïnvloeden. Verwittig bij gebruik van Iodex zalf uw arts in geval
van onderzoek van de schildklier.
Iodex zalf mag niet gemengd worden met andere producten voor de huid.
Iodex zalf mag niet gebruikt worden bij kinderen tussen 2,5 jaar (30 maanden) en 5 jaar zonder advies van
uw arts.
Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?” te lezen.
-
-
-
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het
verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Iodex zalf nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan
uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Iodex zalf kan met andere geneesmiddelen of preparaten reageren, in het bijzonder met producten die kwik,
alkaliën of natriumthiosulfaat bevatten.
Het gebruik van Iodex zalf gedurende lange tijd op grote oppervlakten, kan de resultaten van bepaalde
schildkliertesten of andere biologische testen (bepaling van kalium, fosfaten, urinezuur,…) beïnvloeden. Licht
uw arts in indien u dergelijke testen moet ondergaan.
Niet samen gebruiken met andere ontsmettingsmiddelen.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
U mag Iodex zalf tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding enkel op advies van uw arts
gebruiken. Gebruik Iodex zalf niet om de borsten te ontsmetten tijdens de borstvoedingsperiode.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
Stoffen in Iodex zalf waarmee u rekening moet houden
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
3.
HOE GEBRUIKT U IODEX ZALF?
Gebruik Iodex zalf altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Iodex zalf wordt uitwendig en lokaal gebruikt op de huid.
-
-
De zalf één tot driemaal per dag aanbrengen.
Brandwonden, wonden na een heelkundige ingreep en doorligwonden: de zalf twee tot driemaal per dag
aanbrengen en indien nodig de wonde na het ontsmetten afdekken met een steriel gaasverband.
De bruine verkleuring van de huid is voorbijgaand en kan met water verwijderd worden. Eventuele vlekken op
kleding kunnen met water en zeep uitgewassen worden.
De duur van de behandeling zo kort mogelijk houden. Als er geen verbetering is na 3 dagen kan u best een arts
raadplegen. Uw arts zal u vertellen hoe lang u Iodex zalf moet gebruiken.
Heeft u te veel van Iodex zalf gebruikt?
Wanneer u teveel van Iodex zalf heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Symptomen:
buikkrampen, braken, bloederige diarree, branderig gevoel ter hoogte van de slokdarm.
Behandeling:
Opname in een ziekenhuis kan noodzakelijk zijn.
Bent u vergeten Iodex zalf te gebruiken?
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
Als u stopt met het gebruik van Iodex zalf
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN.
Zoals elk geneesmiddel kan Iodex zalf bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Soms kan bij gebruik van Iodex zalf een irritatie van de huid voorkomen.
Enkele gevallen van huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria) en ernstige
overgevoeligheidsreactie (anafylactische shock) werden eveneens gerapporteerd na gebruik van polyvidon-jood.
Bij herhaaldelijk of langdurig gebruik, voornamelijk bij patiënten die vatbaar zijn voor of die lijden aan reeds
bestaande schildklierstoornissen, kan de opname (resorptie) van jood aanleiding geven tot een verminderde of
een verhoogde werking van de schildklier (hypo- of hyperthyroïdie). De absorptie van jood door de schildklier
zal dan minstens gedurende 8 à 10 weken verminderd zijn en gedurende deze periode kan dit aanleiding geven
tot verstoringen in testen van de schildklierfuncties.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U IODEX ZALF?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C). Gebruik Iodex
zalf niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos/de tube na “EXP”. Daar staat
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
een maand en een jaar. De eerste twee cijfers geven de maand aan, de volgende twee of vier cijfers het jaar. De
laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
6. AANVULLENDE INFORMATIE.
Welke stoffen zitten er in Iodex zalf?
-
-
De werkzame stof in Iodex zalf is polyvidon-jood 100 mg/g.
De andere stoffen in Iodex zalf zijn polyethyleenglycol 1500 - macrogol 400 - gezuiverd water.
Hoe ziet Iodex zalf eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Tube met 23 g, 60 g en 100 g.
Het is mogelijk dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A., Rijksweg 9, 2880 BORNEM, België
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE182296
Vrije aflevering.
In hetzelfde gamma bestaan ook:
IODEX dermaal,
100 mg/g, oplossing voor cutaan gebruik: ontsmetten van wonden
IODEX buccaal,
10 mg/g, mondspoeling: ontsmetten van mond- en keelholte
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 08/2011.

IODEX zalf, 100 mg/g, zalf
Polyvidon-jood
Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie.
Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste
resultaat.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op
met uw arts.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Waarvoor wordt Iodex zalf gebruikt?
2. Wanneer mag u Iodex zalf niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Iodex zalf?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Iodex zalf?
6. Aanvullende informatie.
1.
WAARVOOR WORDT IODEX ZALF GEBRUIKT?
Iodex zalf is een ontsmettingsmiddel voor uitwendig en lokaal gebruik op de huid, het is werkzaam tegen
bacteriën, virussen en schimmels.
Iodex zalf wordt toegepast voor:
- Behandelen van wonden na een heelkundige ingreep.
- Ontsmetting van kleine wonden op de huid zoals snijwonden, brandwonden, doorligwonden,
schimmelinfecties, acne.
In geval van ernstige infectie dient men een arts te raadplegen.
2.
WANNEER MAG U IODEX ZALF NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u Iodex zalf niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder
punt 6.
- - Bij kinderen jonger dan 2,5 jaar (30 maanden).
- Samen met zeep, oplossingen of zalven die kwik bevatten, wegens het risico op de vorming van bijtende
verbindingen.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Iodex zalf?
- Iodex zalf mag niet ingeslikt worden.
- Contact met ogen en kleding moet vermeden worden.
- Iodex zalf mag niet in contact komen met slijmvliezen.
- Iodex zalf mag niet gebruikt worden op grote oppervlakten of gedurende lange tijd.
- Iodex zalf kan testen van de schildklier beïnvloeden. Verwittig bij gebruik van Iodex zalf uw arts in geval
van onderzoek van de schildklier.
- Iodex zalf mag niet gemengd worden met andere producten voor de huid.
- Iodex zalf mag niet gebruikt worden bij kinderen tussen 2,5 jaar (30 maanden) en 5 jaar zonder advies van
uw arts.
- Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek 'Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?' te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het
verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Iodex zalf nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan
uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Iodex zalf kan met andere geneesmiddelen of preparaten reageren, in het bijzonder met producten die kwik,
alkaliën of natriumthiosulfaat bevatten.
Het gebruik van Iodex zalf gedurende lange tijd op grote oppervlakten, kan de resultaten van bepaalde
schildkliertesten of andere biologische testen (bepaling van kalium, fosfaten, urinezuur,...) beïnvloeden. Licht
uw arts in indien u dergelijke testen moet ondergaan.
Niet samen gebruiken met andere ontsmettingsmiddelen.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
U mag Iodex zalf tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding enkel op advies van uw arts
gebruiken. Gebruik Iodex zalf niet om de borsten te ontsmetten tijdens de borstvoedingsperiode.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
Stoffen in Iodex zalf waarmee u rekening moet houden
3.
HOE GEBRUIKT U IODEX ZALF?
Gebruik Iodex zalf altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Iodex zalf wordt uitwendig en lokaal gebruikt op de huid.
- De zalf één tot driemaal per dag aanbrengen.
- Brandwonden, wonden na een heelkundige ingreep en doorligwonden: de zalf twee tot driemaal per dag
aanbrengen en indien nodig de wonde na het ontsmetten afdekken met een steriel gaasverband.
De bruine verkleuring van de huid is voorbijgaand en kan met water verwijderd worden. Eventuele vlekken op
kleding kunnen met water en zeep uitgewassen worden.
De duur van de behandeling zo kort mogelijk houden. Als er geen verbetering is na 3 dagen kan u best een arts
raadplegen. Uw arts zal u vertellen hoe lang u Iodex
zalf moet gebruiken.
Heeft u te veel van Iodex zalf gebruikt?
Wanneer u teveel van Iodex zalf heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Symptomen: buikkrampen, braken, bloederige diarree, branderig gevoel ter hoogte van de slokdarm.
Behandeling: Opname in een ziekenhuis kan noodzakelijk zijn.
Bent u vergeten Iodex zalf te gebruiken?
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
Als u stopt met het gebruik van Iodex zalf
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN.
Zoals elk geneesmiddel kan Iodex zalf bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Soms kan bij gebruik van Iodex zalf een irritatie van de huid voorkomen.
Enkele gevallen van huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria) en ernstige
overgevoeligheidsreactie (anafylactische shock) werden eveneens gerapporteerd na gebruik van polyvidon-jood.
Bij herhaaldelijk of langdurig gebruik, voornamelijk bij patiënten die vatbaar zijn voor of die lijden aan reeds
bestaande schildklierstoornissen, kan de opname (resorptie) van jood aanleiding geven tot een verminderde of
een verhoogde werking van de schildklier (hypo- of hyperthyroïdie). De absorptie van jood door de schildklier
zal dan minstens gedurende 8 à 10 weken verminderd zijn en gedurende deze periode kan dit aanleiding geven
tot verstoringen in testen van de schildklierfuncties.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U IODEX ZALF?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C). Gebruik Iodex
een maand en een jaar. De eerste twee cijfers geven de maand aan, de volgende twee of vier cijfers het jaar. De
laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
6. AANVULLENDE INFORMATIE.
Welke stoffen zitten er in Iodex zalf?
- De werkzame stof in Iodex zalf is polyvidon-jood 100 mg/g.
- De andere stoffen in Iodex zalf zijn polyethyleenglycol 1500 - macrogol 400 - gezuiverd water.
Hoe ziet Iodex zalf eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Tube met 23 g, 60 g en 100 g.
Het is mogelijk dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A., Rijksweg 9, 2880 BORNEM, België
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE182296
Vrije aflevering.
In hetzelfde gamma bestaan ook:

IODEX dermaal, 100 mg/g, oplossing voor cutaan gebruik: ontsmetten van wonden


IODEX buccaal, 10 mg/g, mondspoeling: ontsmetten van mond- en keelholte

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG