InotyolBIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
INOTYOL, zalf
Ichtammol - zinkoxide - titaandioxide
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker of
verpleegkundige u dat heeft verteld.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in
deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker of verpleegkundige.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Inotyol is een cicatriserend en licht antiseptisch geneesmiddel.
Inotyol wordt gebruikt in geval van luierdermatitis, wintergezwellen, kloven, eczema, oppervlakkige wonden,
weinig uitgebreide brandwonden
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- op geïnfecteerde of etterende letsels.
- als u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden
onder rubriek 6,
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Contact met de ogen en de slijmvliezen dient vermeden te worden.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Inotyol nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of
apotheker.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Niet van toepassing.
Ed: Variation_July 2013
1
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact
op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Er wordt geen melding gemaakt van tegenaanwijzingen bij het gebruik van Inotyol bij zwangere of zogende
vrouwen.
Nochtans dient bij toepassing tegen kloven, de borsten of tepels, de oppervlakte goed gereinigd te worden
alvorens borstvoeding te geven, dit om een inname via de mond door de zuigeling te vermijden.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.
Inotyol bevat lanoline
Lanoline (wolvet) kan locale huidreacties veroorzaken (bv. contactdermatitis).
3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat
heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Wordt uw klacht niet minder? Neem dan opnieuw contact op met uw arts.
Luierdermatitis:
na ieder toilet, de huid voorzichtig droogdeppen en een dikke laag zalf aanbrengen op de
aangetaste oppervlakte.
Andere indicaties:
Inotyol zalf op de gekwetste huid breed uitsmeren, dit 2 of 3 keer per dag. In geval van
oppervlakkige wonden dienen deze ontsmet te worden voor het aanbrengen van de zalf. Indien nodig met een
kompres bedekken.
Uw arts of apotheker zal u zeggen hoelang u Inotyol moet gebruiken.
Onderbreek uw behandeling niet vroegtijdig.
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Wanneer u te veel Inotyol heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, uw apotheker of het
Antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Niet van toepassing.
Als u stopt met het gebruik van dit middel
Als de symptomen aanhouden na het einde van de behandeling, raadpleeg dan uw arts of uw apotheker.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker of verpleegkundige.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Zoals voor iedere stof die op de huid wordt aangebracht is een overgevoeligheidsreactie op een of meer
bestanddelen van Inotyol, en meer bepaald op lanoline, mogelijk.
Ed: Variation_July 2013
2
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker of verpleegkundige.
Door de aanwezigheid van hulpstoffen zoals terpeenderivaten
en in geval de aanbevolen doseringen niet
gerespecteerd worden:
risico op stuipen bij kinderen en zuigelingen
mogelijke agitatie en verwardheid bij ouderen
Als u last krijgt van een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat, of als bepaalde bijwerkingen ernstig
worden, informeer dan uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15 tot 25°C)
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na
EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker
wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier
vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stoffen in dit middel zijn: ichtammol 1,50 g - zinkoxide 15,0 - titaandioxide 5,00 g per 100,00
g zalf
- De andere stoffen in dit middel zijn: wolvet - vloeibare paraffine - vaseline - lavendel essentiële olie -
gepurifieerd water
Voor wolvet (lanoline): zie rubriek 2
Hoe ziet Inotyol eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Zalf in aluminium tube van 50 g en 90g
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
URGO N.V. - Drie Bomenstraat, 16 b
B-1180 Brussel
Fabrikant
Laboratoires URGO
ZI Excellence 2000
2 avenue de Strasbourg
F-21800 Chevigny St Sauveur
Frankrijk
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
BE 187467
Vrije aflevering.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2013
Ed: Variation_July 2013
3
INOTYOL, zalf
Ichtammol - zinkoxide - titaandioxide
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker of
verpleegkundige u dat heeft verteld.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in
deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker of verpleegkundige.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Inotyol is een cicatriserend en licht antiseptisch geneesmiddel.
Inotyol wordt gebruikt in geval van luierdermatitis, wintergezwellen, kloven, eczema, oppervlakkige wonden,
weinig uitgebreide brandwonden
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- op geïnfecteerde of etterende letsels.
- als u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden
onder rubriek 6,
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Contact met de ogen en de slijmvliezen dient vermeden te worden.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Inotyol nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of
apotheker.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Niet van toepassing.
Ed: Variation_July 2013
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.
Inotyol bevat lanoline
Lanoline (wolvet) kan locale huidreacties veroorzaken (bv. contactdermatitis).
3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat
heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Wordt uw klacht niet minder? Neem dan opnieuw contact op met uw arts.
Luierdermatitis: na ieder toilet, de huid voorzichtig droogdeppen en een dikke laag zalf aanbrengen op de
aangetaste oppervlakte.
Andere indicaties: Inotyol zalf op de gekwetste huid breed uitsmeren, dit 2 of 3 keer per dag. In geval van
oppervlakkige wonden dienen deze ontsmet te worden voor het aanbrengen van de zalf. Indien nodig met een
kompres bedekken.
Uw arts of apotheker zal u zeggen hoelang u Inotyol moet gebruiken.
Onderbreek uw behandeling niet vroegtijdig.
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Wanneer u te veel Inotyol heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, uw apotheker of het
Antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Niet van toepassing.
Als u stopt met het gebruik van dit middel
Als de symptomen aanhouden na het einde van de behandeling, raadpleeg dan uw arts of uw apotheker.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker of verpleegkundige.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Zoals voor iedere stof die op de huid wordt aangebracht is een overgevoeligheidsreactie op een of meer
bestanddelen van Inotyol, en meer bepaald op lanoline, mogelijk.
Ed: Variation_July 2013
Door de aanwezigheid van hulpstoffen zoals terpeenderivaten
en in geval de aanbevolen doseringen niet
gerespecteerd worden
:
· risico op stuipen bij kinderen en zuigelingen
· mogelijke agitatie en verwardheid bij ouderen
Als u last krijgt van een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat, of als bepaalde bijwerkingen ernstig
worden, informeer dan uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15 tot 25°C)
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na
EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker
wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier
vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stoffen in dit middel zijn: ichtammol 1,50 g - zinkoxide 15,0 - titaandioxide 5,00 g per 100,00
g zalf
- De andere stoffen in dit middel zijn: wolvet - vloeibare paraffine - vaseline - lavendel essentiële olie -
gepurifieerd water
Voor wolvet (lanoline): zie rubriek 2
Hoe ziet Inotyol eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Zalf in aluminium tube van 50 g en 90g
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
URGO N.V. - Drie Bomenstraat, 16 b
B-1180 Brussel
Fabrikant
Laboratoires URGO
ZI Excellence 2000
2 avenue de Strasbourg
F-21800 Chevigny St Sauveur
Frankrijk
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE 187467
Vrije aflevering.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2013
Ed: Variation_July 2013

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG