Inhalo rhinathiol 99 mg/g - 16 mg/gBijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIENT
INHALO RHINATHIOL 99mg/g - 16mg/g oplossing voor inhalatiedamp
(Levomenthol – Eucalyptol)
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er
staat belangrijke informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts
of apotheker u dat heeft verteld.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw
arts.
-
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Inhalo Rhinathiol en waarvoor wordt Inhalo Rhinathiol gebruikt?
2. Wanneer mag u Inhalo Rhinathiol niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Inhalo Rhinathiol?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Inhalo Rhinathiol?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
WAT IS INHALO RHINATHIOL EN WAARVOOR WORDT INHALO RHINATHIOL
GEBRUIKT?
Inhalo Rhinathiol is een nasaal preparaat op basis van levomenthol en eucalyptol.
Het wordt toegevoegd aan warm water waarna het verdampt. Als u de dampen inademt
komen deze in de bovenste luchtwegen terecht, waarbij Inhalo Rhinathiol de slijmvliezen van
de neus, de bovenste luchtwegen en de luchtpijptakken (bronchi) ontsmet en de zwelling
vermindert.
U kunt Inhalo Rhinathiol gebruiken als symptomatische ondersteunende behandeling van
aandoeningen van de bovenste luchtwegen en de luchtpijptakken (bronchi) zoals:
-
Sinusitis (ontsteking van de bijholte van de neus)
-
Tracheïtis (acute ontsteking van de binnenkant van de luchtpijp)
-
Bronchitis (ontsteking van de luchtwegen gekenmerkt door hoesten en het opgeven van
slijm)
-
Banale verkoudheden
2.
WANNEER MAG U INHALO RHINATHIOL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER
EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u Inhalo Rhinathiol niet gebruiken?
-
-
U bent of uw kind is allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen
kunt u vinden in rubriek 6.
Bij kinderen jonger dan 2 jaar.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Inhalo Rhinathiol?
1/5
Bijsluiter
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Inhalo Rhinathiol gebruikt.
-
Bij kleine kinderen omdat zij zeer gevoelig zijn voor levomenthol.
-
Inhalo Rhinathiol kan oogirritatie veroorzaken.
Bescherm daarom altijd zo goed
mogelijk de ogen en gebruik bij voorkeur een inhalator.
-
Om het risico op brandwonden te voorkomen, mag u dit product nooit gebruiken in de
buurt van een vlam of in een microgolfoven. U mag het product ook nooit in water gieten
dat aan het opwarmen is.
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, lees dan ook de rubriek “Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?” aandachtig.
Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen voor u of uw kind van
toepassing is, of in het verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u of uw kind naast Inhalo Rhinathiol nog andere geneesmiddelen, of heeft u of uw
kind dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere
geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Er zijn geen gegevens beschikbaar over de wisselwerking van Inhalo Rhinathiol met andere
geneesmiddelen of met voeding.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap:
Aangezien er concrete gegevens ontbreken, is het gebruik van Inhalo Rhinathiol tijdens de
zwangerschap afgeraden.
Borstvoeding:
Aangezien er concrete gegevens ontbreken, is het gebruik van Inhalo Rhinathiol tijdens de
borstvoeding afgeraden.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen gegevens beschikbaar over de invloed van Inhalo Rhinathiol op het besturen
van voertuigen en het bedienen van machines.
3.
HOE GEBRUIKT U INHALO RHINATHIOL?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met
uw arts of apotheker.
Inhalo Rhinathiol is enkel geschikt voor uitwendig gebruik.
De aanbevolen dosering is:
Volwassenen en kinderen (2 tot 12 jaar):
-
Giet 2 of 3 druppels Inhalo Rhinathiol in 300 ml warm, maar niet kokend water.
Giet het product nooit in water dat aan het opwarmen is (zie ook “Wanneer moet u extra
voorzichtig zijn met Inhalo Rhinathiol?”).
-
Adem de dampen gedurende 3 minuten in via de mond en de neus.
2/5
Bijsluiter
-
-
Gebruik een zakdoek om irritatie van de ogen te vermijden. Het gebruik van een inhalator
is aanbevolen.
Herhaal deze behandeling met 2-3 druppels Inhalo Rhinathiol onmiddellijk opnieuw tot u
het vereiste aantal druppels per beurt heeft gebruikt (20 druppels voor volwassenen, 10
druppels voor kinderen van 2 tot 12 jaar). Wanneer het water is afgekoeld, neem dan
nieuw warm, maar niet kokend water zodat er dampen kunnen blijven ontstaan.
Herhaal deze behandeling 5 tot 6 maal per dag.
Dit komt neer op een dagelijkse dosering van 100 tot 120 druppels voor volwassenen en
50 tot 60 druppels voor kinderen (2 tot 12 jaar).
Niet toedienen aan kinderen jonger dan 2 jaar.
Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg dan uw arts opnieuw.
Heeft u te veel Inhalo Rhinathiol gebruikt?
Als u of uw kind teveel Inhalo Rhinathiol hebt gebruikt of genomen, neem dan onmiddellijk
contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Een overdosering is mogelijk in geval van inwendig gebruik, waarvoor Inhalo Rhinathiol niet
bestemd is.
Als er per ongeluk een grote hoeveelheid Inhalo Rhinathiol wordt ingenomen, kan dit leiden
tot vergiftigingen (intoxicaties), vooral bij kinderen. Bij kinderen werden er gevallen van
ademhalingsstilstand (apnoe), glottisspasmen (kramptoestand van de stemspleet) en
flauwvallen waargenomen onmiddellijk na inbrengen in de neus van preparaten op basis van
levomenthol.
Symptomen van overdosering
Veroorzaakt door levomenthol:
Ademhalingsstilstand en flauwvallen.
Men schat dat de fatale dosis bij de mens ongeveer 2 g bedraagt. Een flacon van Inhalo
Rhinathiol bevat ongeveer 1,67 g levomenthol.
Veroorzaakt door eucalyptol:
Stoornissen ter hoogte van de maag en darmen, duizeligheid, myasthenie (spierzwakte),
myosis (pupilvernauwing), tachycardie (versnelde hartslag), cyanose (blauwe verkleuring),
convulsies (stuipen) met soms fatale afloop.
Als u stopt met het gebruik van Inhalo Rhinathiol
Alleen te gebruiken in geval van symptomen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op
met uw arts of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet
iedereen daarmee te maken.
Immuunsysteemaandoeningen
Levomenthol kan leiden tot overgevoeligheidsreacties.
Zenuwstelselaandoeningen
3/5
Bijsluiter
Eucalyptol heeft een zowel onderdrukkende als stimulerende werking op het centraal
zenuwstelsel.
Deze kan zich uiten in
-
een depressie met sufheid en ademhalingsstilstand
-
een prikkeling van een zenuwcel met stuiptrekkingen.
Oogaandoeningen
Er kan oogirritatie optreden als u geen voorzorgen neemt bij de inhalatie (zie “Wanneer moet
u extra voorzichtig zijn met Inhalo Rhinathiol?” onder punt 2).
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
De eucalyptus oliën remmen de trilhaarbewegingen van de luchtwegen en kunnen leiden tot
pneumonie (longontsteking).
Maagdarmstelselaandoeningen
Eucalyptol kan gastro-intestinale symptomen veroorzaken zoals epigastrische pijn (pijn in de
bovenbuik), misselijkheid en braken.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook
voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook
rechtstreeks melden via het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en
gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie, EUROSTATION II, Victor Hortaplein, 40/ 40, B-
1060 Brussel - Website:
www.fagg.be
- e-mail:
patientinfo@fagg-afmps.be.
Door
bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid
van dit geneesmiddel.
5.
HOE BEWAART U INHALO RHINATHIOL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de
uiterste houdbaarheidsdatum.
Die is te vinden
op het etiket / de verpakking / de fles na “niet te gebruiken na” of “EXP”. Daar staat een
maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Inhalo Rhinathiol?
De werkzame stoffen in Inhalo Rhinathiol zijn levomenthol en eucalyptol. De hoeveelheid
levomenthol bedraagt 9,9 g per 100 g product en de hoeveelheid eucalyptol bedraagt 1,6 g
per 100 g product.
De andere stoffen in Inhalo Rhinathiol zijn Myrcia-olie, cypresolie, lavendelolie, gezuiverd
water, ethanol (96%).
Hoe ziet Inhalo Rhinathiol eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Oplossing voor inhalatiedamp. Alcoholische oplossing voor uitwendig gebruik.
4/5
Bijsluiter
De oplossing is beschikbaar in een bruin glazen flesje van 20 ml met dop met druppelpipet.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Sanofi Belgium
Leonardo Da Vincilaan 19
1831 Diegem
Tel.: 02/710.54.00
e-mail :
info.belgium@sanofi.com
Fabrikant
SANICO N.V.
Industriezone, 4 – Veedijk 59
B – 2300 Turnhout
Afleveringswijze:
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE039225
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 09/2014
5/5

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIENT
INHALO RHINATHIOL 99mg/g - 16mg/g oplossing voor inhalatiedamp
(Levomenthol ­ Eucalyptol)
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er
staat belangrijke informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts
of apotheker u dat heeft verteld.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw
arts.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Inhalo Rhinathiol en waarvoor wordt Inhalo Rhinathiol gebruikt?
2. Wanneer mag u Inhalo Rhinathiol niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Inhalo Rhinathiol?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Inhalo Rhinathiol?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAT IS INHALO RHINATHIOL EN WAARVOOR WORDT INHALO RHINATHIOL
GEBRUIKT?
Inhalo Rhinathiol is een nasaal preparaat op basis van levomenthol en eucalyptol.
Het wordt toegevoegd aan warm water waarna het verdampt. Als u de dampen inademt
komen deze in de bovenste luchtwegen terecht, waarbij Inhalo Rhinathiol de slijmvliezen van
de neus, de bovenste luchtwegen en de luchtpijptakken (bronchi) ontsmet en de zwel ing
vermindert.
U kunt Inhalo Rhinathiol gebruiken als symptomatische ondersteunende behandeling van
aandoeningen van de bovenste luchtwegen en de luchtpijptakken (bronchi) zoals:
-
Sinusitis (ontsteking van de bijholte van de neus)
- Tracheïtis (acute ontsteking van de binnenkant van de luchtpijp)
- Bronchitis (ontsteking van de luchtwegen gekenmerkt door hoesten en het opgeven van
slijm)
- Banale verkoudheden
2. WANNEER MAG U INHALO RHINATHIOL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER
EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u Inhalo Rhinathiol niet gebruiken?
-
U bent of uw kind is al ergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen
kunt u vinden in rubriek 6.
- Bij kinderen jonger dan 2 jaar.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Inhalo Rhinathiol?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Inhalo Rhinathiol gebruikt.
-
Bij kleine kinderen omdat zij zeer gevoelig zijn voor levomenthol.
-
Inhalo Rhinathiol kan oogirritatie veroorzaken. Bescherm daarom altijd zo goed
mogelijk de ogen en gebruik bij voorkeur een inhalator.
- Om het risico op brandwonden te voorkomen, mag u dit product nooit gebruiken in de
buurt van een vlam of in een microgolfoven. U mag het product ook nooit in water gieten
dat aan het opwarmen is.
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, lees dan ook de rubriek 'Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?' aandachtig.
Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen voor u of uw kind van
toepassing is, of in het verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u of uw kind naast Inhalo Rhinathiol nog andere geneesmiddelen, of heeft u of uw
kind dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere
geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Er zijn geen gegevens beschikbaar over de wisselwerking van Inhalo Rhinathiol met andere
geneesmiddelen of met voeding.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap:
Aangezien er concrete gegevens ontbreken, is het gebruik van Inhalo Rhinathiol tijdens de
zwangerschap afgeraden.
Borstvoeding:
Aangezien er concrete gegevens ontbreken, is het gebruik van Inhalo Rhinathiol tijdens de
borstvoeding afgeraden.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen gegevens beschikbaar over de invloed van Inhalo Rhinathiol op het besturen
van voertuigen en het bedienen van machines.
3. HOE GEBRUIKT U INHALO RHINATHIOL?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met
uw arts of apotheker.
Inhalo Rhinathiol is enkel geschikt voor uitwendig gebruik.
De aanbevolen dosering is:
Volwassenen en kinderen (2 tot 12 jaar):
-
Giet 2 of 3 druppels Inhalo Rhinathiol in 300 ml warm, maar niet kokend water.
Giet het product nooit in water dat aan het opwarmen is (zie ook 'Wanneer moet u extra
voorzichtig zijn met Inhalo Rhinathiol?').
- Adem de dampen gedurende 3 minuten in via de mond en de neus.
Gebruik een zakdoek om irritatie van de ogen te vermijden. Het gebruik van een inhalator
is aanbevolen.
- Herhaal deze behandeling met 2-3 druppels Inhalo Rhinathiol onmiddel ijk opnieuw tot u
het vereiste aantal druppels per beurt heeft gebruikt (20 druppels voor volwassenen, 10
druppels voor kinderen van 2 tot 12 jaar). Wanneer het water is afgekoeld, neem dan
nieuw warm, maar niet kokend water zodat er dampen kunnen blijven ontstaan.
- Herhaal deze behandeling 5 tot 6 maal per dag.
Dit komt neer op een dagelijkse dosering van 100 tot 120 druppels voor volwassenen en
50 tot 60 druppels voor kinderen (2 tot 12 jaar).
Niet toedienen aan kinderen jonger dan 2 jaar.
Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg dan uw arts opnieuw.

Heeft u te veel Inhalo Rhinathiol gebruikt?
Als u of uw kind teveel Inhalo Rhinathiol hebt gebruikt of genomen, neem dan onmiddel ijk
contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Een overdosering is mogelijk in geval van inwendig gebruik, waarvoor Inhalo Rhinathiol niet
bestemd is.
Als er per ongeluk een grote hoeveelheid Inhalo Rhinathiol wordt ingenomen, kan dit leiden
tot vergiftigingen (intoxicaties), vooral bij kinderen. Bij kinderen werden er geval en van
ademhalingsstilstand (apnoe), glottisspasmen (kramptoestand van de stemspleet) en
flauwval en waargenomen onmiddel ijk na inbrengen in de neus van preparaten op basis van
levomenthol.
Symptomen van overdosering
Veroorzaakt door levomenthol:
Ademhalingsstilstand en flauwval en.
Men schat dat de fatale dosis bij de mens ongeveer 2 g bedraagt. Een flacon van Inhalo
Rhinathiol bevat ongeveer 1,67 g levomenthol.
Veroorzaakt door eucalyptol:
Stoornissen ter hoogte van de maag en darmen, duizeligheid, myasthenie (spierzwakte),
myosis (pupilvernauwing), tachycardie (versnelde hartslag), cyanose (blauwe verkleuring),
convulsies (stuipen) met soms fatale afloop.
Als u stopt met het gebruik van Inhalo Rhinathiol
Al een te gebruiken in geval van symptomen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op
met uw arts of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet
iedereen daarmee te maken.
Immuunsysteemaandoeningen
Levomenthol kan leiden tot overgevoeligheidsreacties.
Zenuwstelselaandoeningen
Eucalyptol heeft een zowel onderdrukkende als stimulerende werking op het centraal
zenuwstelsel.
Deze kan zich uiten in
-
een depressie met sufheid en ademhalingsstilstand
- een prikkeling van een zenuwcel met stuiptrekkingen.
Oogaandoeningen
Er kan oogirritatie optreden als u geen voorzorgen neemt bij de inhalatie (zie 'Wanneer moet
u extra voorzichtig zijn met Inhalo Rhinathiol?' onder punt 2).
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
De eucalyptus oliën remmen de trilhaarbewegingen van de luchtwegen en kunnen leiden tot
pneumonie (longontsteking).
Maagdarmstelselaandoeningen
Eucalyptol kan gastro-intestinale symptomen veroorzaken zoals epigastrische pijn (pijn in de
bovenbuik), misselijkheid en braken.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook
voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook
rechtstreeks melden via het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en
gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie, EUROSTATION II, Victor Hortaplein, 40/ 40, B-
1060 Brussel - Website: www.fagg.be - e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be. Door
bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid
van dit geneesmiddel.
5. HOE BEWAART U INHALO RHINATHIOL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de
uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden
op het etiket / de verpakking / de fles na 'niet te gebruiken na' of 'EXP'. Daar staat een
maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Inhalo Rhinathiol?
De werkzame stoffen in Inhalo Rhinathiol zijn levomenthol en eucalyptol. De hoeveelheid
levomenthol bedraagt 9,9 g per 100 g product en de hoeveelheid eucalyptol bedraagt 1,6 g
per 100 g product.
De andere stoffen in Inhalo Rhinathiol zijn Myrcia-olie, cypresolie, lavendelolie, gezuiverd
water, ethanol (96%).
Hoe ziet Inhalo Rhinathiol eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Oplossing voor inhalatiedamp. Alcoholische oplossing voor uitwendig gebruik.
De oplossing is beschikbaar in een bruin glazen flesje van 20 ml met dop met druppelpipet.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Sanofi Belgium
Leonardo Da Vincilaan 19
1831 Diegem
Tel.: 02/710.54.00
e-mail : info.belgium@sanofi.com

Fabrikant
SANICO N.V.
Industriezone, 4 ­ Veedijk 59
B ­ 2300 Turnhout
Afleveringswijze: Geneesmiddel niet op medisch voorschrift
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen BE039225
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 09/2014

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG