Inalpin 9,48 mg/15 ml - 94,8 mg/15 mlBIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
INALPIN, 9,48 mg/15 ml; 94,8 mg/15 ml, siroop
Codeïnefosfaat hemihydraat - Guaifenesine
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen, want er staat belangrijke
informatie in voor u.
-
-
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Waarvoor wordt Inalpin ingenomen?
2. Wanneer mag u Inalpin niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Inalpin in?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Inalpin?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie.
1.
WAARVOOR WORDT INALPIN INGENOMEN?
Inalpin is een geneesmiddel tegen hoest.
Inalpin is aangewezen bij de behandeling van de symptomen van aandoeningen van de luchtwegen waarbij de
hoest verminderd en het ophoesten van slijmen vergemakkelijkt moet worden.
2.
WANNEER MAG U INALPIN NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG
MEE ZIJN?
Wanneer mag u Inalpin niet gebruiken?
-
-
-
U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden
onder rubriek 6.
Bij kinderen jonger dan 10 jaar.
Indien u lijdt aan astma of ademhalingsmoeilijkheden.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Inalpin?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Inalpin inneemt.
-
-
Inalpin mag niet langdurig gebruikt worden. Indien er bij gebruik van de vermelde hoeveelheid na 4 à 5
dagen geen verbetering optreedt, is het aan te raden uw arts te raadplegen.
Bij hoest met opgeven van fluimen. Dit is een verdedigingsmechanisme van de longen. Gebruik dit
geneesmiddel daarom niet wanneer hoesten nodig is om de luchtwegen van abnormaal overvloedige
afscheidingen te ontdoen.
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
-
-
-
-
-
-
-
Indien u last heeft van verstopping. Inalpin kan deze problemen verergeren.
Langdurig gebruik of inname van grote hoeveelheden kan aanleiding geven tot verslaving, met euforie en
aanhoudende slaperigheid en sufheid.
Codeïne, een van de werkzame stoffen in Inalpin, kan het concentratievermogen en het reactievermogen
verminderen.
Niet gelijktijdig gebruiken met alcohol of met geneesmiddelen die het centrale zenuwstelsel onderdrukken.
Indien u diabetes heeft. Gelieve ook de rubriek “Inalpin bevat alcohol en sucrose” te lezen.
Inalpin bevat alcohol en sucrose. Gelieve ook de rubriek “Inalpin bevat alcohol en sucrose” te lezen.
Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?” te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het
verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Inalpin nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of
apotheker.
-
Bepaalde geneesmiddelen kunnen het kalmerend effect van Inalpin versterken. Het is aan te raden Inalpin
niet samen met één van de volgende geneesmiddelen te gebruiken: pijnstillers, andere hoestremmende
middelen, slaap- en kalmeermiddelen, bepaalde middelen tegen allergie (antihistaminica) en MAO-
remmers (groep van geneesmiddelen gebruikt bij depressie).
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
U mag Inalpin niet gelijktijdig gebruiken met alcohol of alcoholhoudende dranken.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact
op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Inalpin bevat alcohol. Gelieve ook de rubriek “Inalpin bevat alcohol en sucrose” te lezen wanneer u zwanger
bent of borstvoeding geeft.
Zwangerschap
U mag Inalpin niet gebruiken tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap en tijdens de laatste weken
vóór de bevalling. Gedurende de overige maanden kan dit geneesmiddel gebruikt worden, mits de nodige
voorzichtigheid in acht genomen wordt en na overleg met uw arts.
Borstvoeding
Het gebruik van Inalpin tijdens de periode van borstvoeding wordt afgeraden.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Inname van dit geneesmiddel kan aanleiding geven tot slaperigheid, vooral bij gelijktijdig gebruik van alcohol.
Houd daar rekening mee als u tijdens de behandeling met dit geneesmiddel wilt autorijden of een machine wilt
bedienen.
Inalpin bevat alcohol en sucrose
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Inalpin bevat alcohol (3,2 % (v/v) ethanol), d.w.z. max. 379 mg per eetlepel, hetgeen overeenkomt met 9,6
ml bier of 4,0 ml wijn per eetlepel. Dit is schadelijk bij alcoholisme. Voorzichtigheid is geboden bij
zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en groepen met een verhoogd risico, zoals
patiënten met een leveraandoening of epilepsie.
Inalpin bevat 11,7 g sucrose per eetlepel. Patiënten met suikerziekte (diabetes mellitus) moeten hiermee
rekening houden. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact
op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3. HOE NEEMT U INALPIN IN?
Neem Inalpin altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering is:
Volwassenen en kinderen ouder dan 15 jaar:
1 à 2 eetlepels 2 à 3 maal per dag; maximaal 16 eetlepels per 24
uur.
Kinderen van 10 tot 15 jaar:
1 eetlepel 2 à 3 maal per dag; maximaal 8 eetlepels per 24 uur.
Kinderen jonger dan 10 jaar mogen Inalpin niet innemen.
De laatste dosis wordt best genomen vlak vóór het slapengaan en mag verdubbeld worden.
Dit geneesmiddel mag niet langdurig gebruikt worden. Indien er na 4 à 5 dagen geen verbetering optreedt, is het
aan te raden uw arts te raadplegen.
Heeft u te veel van Inalpin ingenomen?
Wanneer u te veel van Inalpin heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of
het Antigifcentrum (070/245.245).
Bij goed gebruik in de aangegeven hoeveelheid zijn de risico's op overdosering zeer klein.
Symptomen van overdosering zijn:
duizeligheid, misselijkheid, braken, vertraging van de ademhaling,
slaperigheid, blauwzucht, spiercoördinatiestoornissen, bloeddrukdaling, jeuk, huiduitslag, stoornissen in de
urinelozing, vertraagd hartritme, hartkloppingen, vernauwing van de pupil, coma, en, in zeldzame gevallen,
stuipen (bij kinderen).
Behandeling:
inname stopzetten, ondersteunen van de ademhaling.
Tegengif:
uw arts zal u bij een overdosering met Naloxone behandelen.
Bent u vergeten Inalpin in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van Inalpin
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN.
Zoals elk geneesmiddel kan ook Inalpin bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Bij correct gebruik in de aangegeven hoeveelheid wordt dit geneesmiddel gewoonlijk goed verdragen.
-
-
-
Volgende bijwerkingen kunnen optreden: slaperigheid, duizeligheid, misselijkheid, braken, verstopping,
allergische huidreacties.
Bij hogere dosis is onderdrukking van de ademhaling mogelijk.
De aanwezigheid van codeïne in Inalpin kan aanleiding geven tot gewenning en bijgevolg is een langdurige
toediening en/of gebruik van hoge dosis af te raden.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U INALPIN?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C). Bewaren in de
oorspronkelijke, goed gesloten verpakking.
Gebruik Inalpin niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket/de doos na
“EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De eerste twee cijfers geven de maand aan, de volgende twee of
vier cijfers het jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE.
- De werkzame stoffen in Inalpin zijn: codeïnefosfaat hemihydraat 9,48 mg/15 ml - guaifenesine 94,8
mg/15 ml.
- De andere stoffen in Inalpin zijn: eucalyptol - wijnsteenzuur - benzoëzuur - ascorbinezuur -
natriumedetaat - glycerol - ethanol - enkelvoudige siroop - patentblauw V (E131) - chinoleïnegeel (E 104)
- aroma - dennenolie - gezuiverd water.
Hoe ziet Inalpin eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Fles met 180 ml siroop.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. - Rijksweg 9 - 2880 Bornem - België
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
BE197714
Afleveringswijze
Op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 07/2013.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 09/2013
Welke stoffen zitten er in Inalpin?

INALPIN, 9,48 mg/15 ml; 94,8 mg/15 ml, siroop
Codeïnefosfaat hemihydraat - Guaifenesine
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen, want er staat belangrijke
informatie in voor u.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Waarvoor wordt Inalpin ingenomen?
2. Wanneer mag u Inalpin niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Inalpin in?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Inalpin?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie.
1.
WAARVOOR WORDT INALPIN INGENOMEN?
Inalpin is een geneesmiddel tegen hoest.
Inalpin is aangewezen bij de behandeling van de symptomen van aandoeningen van de luchtwegen waarbij de
hoest verminderd en het ophoesten van slijmen vergemakkelijkt moet worden.
2.
WANNEER MAG U INALPIN NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG
MEE ZIJN?
Wanneer mag u Inalpin niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden
onder rubriek 6.
- Bij kinderen jonger dan 10 jaar.
- Indien u lijdt aan astma of ademhalingsmoeilijkheden.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Inalpin?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Inalpin inneemt.
- Inalpin mag niet langdurig gebruikt worden. Indien er bij gebruik van de vermelde hoeveelheid na 4 à 5
dagen geen verbetering optreedt, is het aan te raden uw arts te raadplegen.
- Bij hoest met opgeven van fluimen. Dit is een verdedigingsmechanisme van de longen. Gebruik dit
geneesmiddel daarom niet wanneer hoesten nodig is om de luchtwegen van abnormaal overvloedige
- Indien u last heeft van verstopping. Inalpin kan deze problemen verergeren.
- Langdurig gebruik of inname van grote hoeveelheden kan aanleiding geven tot verslaving, met euforie en
aanhoudende slaperigheid en sufheid.
- Codeïne, een van de werkzame stoffen in Inalpin, kan het concentratievermogen en het reactievermogen
verminderen.
- Niet gelijktijdig gebruiken met alcohol of met geneesmiddelen die het centrale zenuwstelsel onderdrukken.
- Indien u diabetes heeft. Gelieve ook de rubriek 'Inalpin bevat alcohol en sucrose' te lezen.
- Inalpin bevat alcohol en sucrose. Gelieve ook de rubriek 'Inalpin bevat alcohol en sucrose' te lezen.
- Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek 'Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?' te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het
verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Inalpin nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of
apotheker.
- Bepaalde geneesmiddelen kunnen het kalmerend effect van Inalpin versterken. Het is aan te raden Inalpin
niet samen met één van de volgende geneesmiddelen te gebruiken: pijnstillers, andere hoestremmende
middelen, slaap- en kalmeermiddelen, bepaalde middelen tegen allergie (antihistaminica) en MAO-
remmers (groep van geneesmiddelen gebruikt bij depressie).
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
U mag Inalpin niet gelijktijdig gebruiken met alcohol of alcoholhoudende dranken.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact
op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Inalpin bevat alcohol. Gelieve ook de rubriek 'Inalpin bevat alcohol en sucrose' te lezen wanneer u zwanger
bent of borstvoeding geeft.
Zwangerschap
U mag Inalpin niet gebruiken tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap en tijdens de laatste weken
vóór de bevalling. Gedurende de overige maanden kan dit geneesmiddel gebruikt worden, mits de nodige
voorzichtigheid in acht genomen wordt en na overleg met uw arts.
Borstvoeding
Het gebruik van Inalpin tijdens de periode van borstvoeding wordt afgeraden.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Inname van dit geneesmiddel kan aanleiding geven tot slaperigheid, vooral bij gelijktijdig gebruik van alcohol.
Houd daar rekening mee als u tijdens de behandeling met dit geneesmiddel wilt autorijden of een machine wilt
bedienen.
Inalpin bevat alcohol (3,2 % (v/v) ethanol), d.w.z. max. 379 mg per eetlepel, hetgeen overeenkomt met 9,6
ml bier of 4,0 ml wijn per eetlepel. Dit is schadelijk bij alcoholisme. Voorzichtigheid is geboden bij
zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en groepen met een verhoogd risico, zoals
patiënten met een leveraandoening of epilepsie.
Inalpin bevat 11,7 g sucrose per eetlepel. Patiënten met suikerziekte (diabetes mellitus) moeten hiermee
rekening houden. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact
op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3. HOE NEEMT U INALPIN IN?
Neem Inalpin altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering is:
Volwassenen en kinderen ouder dan 15 jaar: 1 à 2 eetlepels 2 à 3 maal per dag; maximaal 16 eetlepels per 24
uur.
Kinderen van 10 tot 15 jaar: 1 eetlepel 2 à 3 maal per dag; maximaal 8 eetlepels per 24 uur.
Kinderen jonger dan 10 jaar mogen Inalpin niet innemen.
De laatste dosis wordt best genomen vlak vóór het slapengaan en mag verdubbeld worden.
Dit geneesmiddel mag niet langdurig gebruikt worden. Indien er na 4 à 5 dagen geen verbetering optreedt, is het
aan te raden uw arts te raadplegen.
Heeft u te veel van Inalpin ingenomen?
Wanneer u te veel van Inalpin heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of
het Antigifcentrum (070/245.245).
Bij goed gebruik in de aangegeven hoeveelheid zijn de risico's op overdosering zeer klein.
Symptomen van overdosering zijn: duizeligheid, misselijkheid, braken, vertraging van de ademhaling,
slaperigheid, blauwzucht, spiercoördinatiestoornissen, bloeddrukdaling, jeuk, huiduitslag, stoornissen in de
urinelozing, vertraagd hartritme, hartkloppingen, vernauwing van de pupil, coma, en, in zeldzame gevallen,
stuipen (bij kinderen).
Behandeling: inname stopzetten, ondersteunen van de ademhaling.
Tegengif: uw arts zal u bij een overdosering met Naloxone behandelen.
Bent u vergeten Inalpin in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van Inalpin
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN.
Bij correct gebruik in de aangegeven hoeveelheid wordt dit geneesmiddel gewoonlijk goed verdragen.
- Volgende bijwerkingen kunnen optreden: slaperigheid, duizeligheid, misselijkheid, braken, verstopping,
allergische huidreacties.
- Bij hogere dosis is onderdrukking van de ademhaling mogelijk.
- De aanwezigheid van codeïne in Inalpin kan aanleiding geven tot gewenning en bijgevolg is een langdurige
toediening en/of gebruik van hoge dosis af te raden.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U INALPIN?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C). Bewaren in de
oorspronkelijke, goed gesloten verpakking.
Gebruik Inalpin niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket/de doos na
'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De eerste twee cijfers geven de maand aan, de volgende twee of
vier cijfers het jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE.
Welke stoffen zitten er in Inalpin?
- De werkzame stoffen in Inalpin zijn: codeïnefosfaat hemihydraat 9,48 mg/15 ml - guaifenesine 94,8
mg/15 ml.
- De andere stoffen in Inalpin zijn: eucalyptol - wijnsteenzuur - benzoëzuur - ascorbinezuur -
natriumedetaat - glycerol - ethanol - enkelvoudige siroop - patentblauw V (E131) - chinoleïnegeel (E 104)
- aroma - dennenolie - gezuiverd water.
Hoe ziet Inalpin eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Fles met 180 ml siroop.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. - Rijksweg 9 - 2880 Bornem - België
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE197714
Afleveringswijze
Op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 07/2013.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG