Importal 10 gBIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
IMPORTAL 10 g poeder voor oraal gebruik
IMPORTAL 200 g poeder voor oraal gebruik
lactitolmonohydraat
Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie.
Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig,
dan bereikt u het beste resultaat.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw
arts of apotheker.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Waarvoor wordt Importal gebruikt?
2. Wanneer mag u Importal niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Importal?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Importal?
6. Aanvullende informatie
1. WAARVOOR WORDT IMPORTAL GEBRUIKT?
Symptomatische behandeling van constipatie.
2. WANNEER MAG U IMPORTAL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA
VOORZICHTIG ZIJN?
Wanneer mag u Importal niet gebruiken?
-
-
U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze
stoffen kunt u vinden onder punt 6.
Voor alle gevallen waar de darmtransit niet gewaarborgd is (darmafsluiting of
kunstmatige aars) of in geval een organisch letsel van het maagdarmkanaal
wordt vermoedt.
1/8
-
-
-
-
-
In geval van buikpijn of rectale bloeding waarvan de oorsprong onzeker is.
In geval van fecalomen (= enorme opstapeling van stoelgang in de darmen), die
met andere methoden behandeld zouden moeten worden.
Bij patiënten die een galactose-vrij dieet volgen.
Wanneer u borstvoeding geeft aan een baby of zuigeling bij wie een fructose-
intolerantie is vastgesteld.
Als u vochtelektrolytenbalans verstoord is.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Importal?
-
Als u lijdt aan chronische constipatie, want dan zou men altijd eerst een
vezelrijk dieet moeten volgen, voldoende vocht moeten gebruiken en
lichaamsbeweging nemen.
-
Als u Importal ononderbroken inneemt, want daardoor zou u het risico kunnen
lopen niet meer zonder dit product te kunnen.
-
Bij oudere of verzwakte patiënten die, op medisch advies, Importal gedurende
een lange periode moet innemen: uw geneesheer zal een bloedonderzoek laten
uitvoeren.
-
Als u lijdt aan misselijkheid is het aangeraden Importal samen met een maaltijd
in te nemen.
-
Als u een heelkundige darmingreep moet ondergaan: informeer uw arts dat u
Importal gebruikt.
-
Bij zuigelingen en kinderen moet het voorschrijven van een laxeermiddel
uitzonderlijk zijn en dient het voorgeschreven te worden door uw arts.
-
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek “Gebruikt u
nog andere geneesmiddelen?” te lezen.
-
Bij het voelen van gas in de darmen dient men de behandeling met de laagste
dosis te beginnen en deze geleidelijk op te voeren naargelang het bekomen
resultaat.
-
Importal heeft geen kankerverwekkend effect.
-
Misbruik van laxativa (frequent of verlengd gebruik of gebruik met een te hoge
dosering) kan aanhoudende diarree veroorzaken met consequent verlies van
vocht, minerale zouten (in het bijzonder kalium) en andere essentiële
voedingsstoffen.
-
In ernstigere gevallen kan dehydratatie of hypokaliëmie voorkomen
(vermindering van het kaliumgehalte in het bloed), hetgeen kan leiden tot hart-
en neuromusculaire stoornissen, in het bijzonder in het geval van een
gelijktijdige behandeling met hartglycosiden, diuretica of corticosteroïden.
-
Misbruik van laxativa, in het bijzonder van contactlaxativa (stimulerende
laxativa), kan een verslaving veroorzaken (en dus de mogelijke behoefte om de
dosering geleidelijk op te voeren), evenals chronische constipatie en verlies van
de normale maagdarmfuncties (darmatonie).
2/8
-
-
-
De behandeling van chronische of herhaalde constipatie vereist steeds medische
aandacht voor wat betreft de diagnose, het voorschrijven van geneesmiddelen
en de controle tijdens de therapie.
U moet dus een arts raadplegen indien de behoefte aan laxativa het resultaat is
van een plotselinge verandering in eerdere darmgewoontes (frequentie en
kenmerken van de uitscheidingen) die meer dan twee weken duurt of wanneer
het gebruik van laxativa geen invloed meer heeft.
Er wordt oudere patiënten en patiënten met een slechte gezondheid aanbevolen
een arts te raadplegen vooraleer het geneesmiddel in te nemen.
Gebruik u nog andere geneesmiddelen?
Aangezien antacida en neomycine het verzurend effect van lactitol op de stoelgang
kunnen neutraliseren, mogen ze niet geassocieerd worden met lactitol in cirrhotische
patiënten met een hepatische encefalopathie; beide stoffen beïnvloeden echter niet het
laxatief effect in geconstipeerde patiënten.
Gebruikt u naast Importal nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u
geen voorschrift voor nodig heeft.
Indien u nog andere geneesmiddelen neemt zoals thiazidediuretica, corticosteroïden,
carenoxolon, amfotericine B, dient u eerst uw arts te raadplegen voordat u Importal
inneemt.
Gelieve te noteren dat, in geval van intestinaal dysmicrobisme (gewijzigde bacteriële
flora), antibacteriële middelen met een breed werkingsspectrum en antacida, die oraal
toegediend worden met lactitol het effect van het product op de intestinale microflora
kunnen reduceren.
Laxativa kunnen de in de darmen doorgebrachte tijd reduceren en bijgevolg ook de
absorptie van andere oraal toegediende geneesmiddelen.
Om die reden wordt het afgeraden laxativa gelijktijdig met andere geneesmiddelen in te
nemen: na het innemen van een geneesmiddel, wacht ten minste 2 uur vooraleer het
laxeermiddel in te nemen.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Importal heeft een zoete smaak en mag vermengd worden met warme of koude
dranken, ontbijtgranen of desserten.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op
met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
3/8
Er is weinig ervaring betreffende het gebruik van Importal bij zwangere vrouwen.
Alhoewel klinische studies geen enkel potentieel teratogeen effect hebben aangetoond,
wordt niettemin aangeraden, zoals met alle geneesmiddelen tijdens het eerste trimester
van de zwangerschap, Importal slechts te gebruiken in geval van strikte noodzaak.
Importal is weinig geabsorbeerd, en het lijkt onwaarschijnlijk dat vrouwen die Importal
nemen tijdens de borstvoeding enige nadelen ondergaan.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Geen beschreven effecten.
Stoffen in Importal waarmee u rekening moet houden
De calorische waarde bedraagt 2,1 kcal/g lactitol (8,5 kilojoule per gram).
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan
contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Importal heeft geen invloed op de insulinespiegel of op de bloedglucoseconcentraties en
mag dus worden toegediend aan diabetespatiënten.
Het gebruik van Importal heeft geen schadelijke invloed op het gebit.
3. HOE GEBRUIKT U IMPORTAL?
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt
u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Als u lijdt aan chronische verstopping dient u eerst uw dieet en leefgewoonten aan te
passen. U moet proberen de optimale dosis te vinden, dit wil zeggen de dosis die een
zachte stoelgang per dag oplevert. Eens u de juiste onderhoudsdosis heeft gevonden,
zal deze nog zelden aangepast hoeven te worden en is de laxerende werking over het
algemeen voorspelbaar. Er wordt ook aangeraden om minstens enkele glazen water (of
vocht) van 200 ml te drinken per dag.
Importal wordt éénmaal per dag, ’s morgens (bij voorkeur) of ’s avonds, tijdens de
maaltijd ingenomen. Gewoonlijk wordt het vermengd met voedsel of drank.
Of u Importal ’s morgens of ’s avonds inneemt hangt af van uw persoonlijke reactie:
gewoonlijk volgt het stoelgangbevorderend effect enkele uren na de inname van
Importal. In sommige gevallen kan het echter 2 tot 3 dagen duren vooraleer dit effect
optreedt.
Volwassenen (en bejaarde personen):
De gebruikelijke dagdosis is 20 g (2 zakjes van 10 g, of 3 tot 4 volle soeplepels
poeder), in één keer ingenomen bij het ontbijt of het avondmaal. Na enkele dagen zal
4/8
een dagelijkse dosis van 10 g (1 zakje, of 1,5 tot 2 volle soeplepels poeder) voor veel
patiënten volstaan.
Eén volle soeplepel met poeder bevat ongeveer 6 g van het actief bestanddeel.
Gebruik bij kinderen:
De gebruikelijke dosis bedraagt 0,25 g per kilogram lichaamsgewicht per dag.
Bijvoorbeeld:
van 1 tot 6 jaar: ¼ of ½ zakje per dag, hetzij 2,5 tot 5 g
van 6 tot 12 jaar: ½ of 1 zakje per dag, hetzij 5 tot 10 g
vanaf 12 jaar: 1 tot 2 zakjes per dag, hetzij 10 tot 20 g
Als men een koffielepel gebruikt: de gemiddelde inhoud is 2 g van het actief
bestanddeel per lepel. De dosering moet voor elk afzonderlijk zodanig worden
aangepast dat er één zachte stoelgang per dag optreedt.
Heeft u te veel van Importal gebruikt?
Wanneer u te veel Importal heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts of apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Een te hoge dosering kan buikpijn en diarree veroorzaken; consequente verliezen van
vloeistoffen en electrolyten moeten worden vervangen.
In dergelijk geval volstaat het de dosis te verminderen tot twee zachte ontlastingen per
dag worden verkregen. In geval van te hevige diarree, gelieve uw arts te raadplegen.
Zie indicaties onder de rubriek “Wannneer moet u extra voorzichtig zijn met Importal?”
betreffende misbruik van laxativa.
Bent u vergeten Importal te gebruiken?
Neem de volgende dosis op het normale tijdstip.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van Importal.
Niet van toepassing.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact
op met uw arts of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan Importal bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Gasvorming in de maag en de darm, evenals een opgeblazen gevoel door aantrekking
van water in de dikke darm, en soms buikkrampen, kunnen zich voordoen in het begin
5/8
van de behandeling. Deze verschijnselen verdwijnen of verminderen evenwel wanneer
u enkele dagen regelmatig Importal heeft ingenomen.
Door gelijktijdig met de inname van Importal, één of twee glazen vloeistof van 200 ml
te drinken, kunnen deze verschijnselen verminderd worden.
Door interindividuele variatie kan diarree ontstaan aan de aanbevolen dosering. Een
vermindering van de posologie (toegediende hoeveelheid) zal het probleem oplossen.
Wegens de werkingswijze van Importal werd soms, vooral bij bejaarden, een gevaar
voor uitdroging vermeld.
Gevallen van huiduitslag werden vermeld.
De opgesomde bijwerkingen werden vastgesteld in klinische onderzoeken en bevestigd
door spontane meldingen. De MedDRA-classificatie voor systemen/organen met de
volgende frequentie werd toegepast: zeer vaak (≥ 1/10), vaak (≥ 1/100 tot <1/10), soms
(≥1/1000 tot 1/100), zelden (≥1/10.000 tot <1/1000) of zeer zelden (<1/10.000).
SOC/Frequentie
Maagdarmstelselaandoeningen
Zelden
Zeer zelden
Buikpijn, abdominale opzetting, diarree,
flatulentie, braken
Nausea, abnormale maagdarmgeluiden,
pruritus ani
Ongewenste bijwerkingen
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U IMPORTAL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C) , ter bescherming tegen vocht.
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidsdatum.
6/8
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Importal?
- De werkzame stof in dit middel is lactitolmonohydraat
Hoe ziet Importal eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Poeder voor oraal gebruik, in zakjes met 10 g (doos met 10 zakjes).
Poeder voor oraal gebruik, in zakjes met 10 g (doos met 20 zakjes).
Poeder voor oraal gebruik, in zakjes met 10 g (doos met 50 zakjes).
Pot van 200 g.
Wit, kristallijn poeder met een licht zoete smaak.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.A.
Viale Amelia, 70
00181 Roma
Italië
Fabrikant
Famar, Frankrijk
1, AVENUE DU CHAMP DE MARS,
45072 ORLEANS CEDEX 02 - FRANKRIJK
Famar Orléans
5, AVENUE DE CONCYR
45071 ORLÉANS CEDEX 02- FRANKRIJK
LAMP SAN PROSPERO S.p.A.
Via della Pace 25/A,
41030 San Prospero (MO) – ITALIË
A.C.R.A.F. S.p.A.
Via Vecchia del Pinocchio, 22
60131 Ancona (AN) – ITALIË
7/8
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
10 zakjes van 10 g
20 zakjes van 10 g
50 zakjes van 10 g
Pot van 200 g.
BE143017
BE143017
BE143017
BE 411661
Afleveringswijze:
geneesmiddel niet op medisch voorschrift
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in:
november 2013.
Datum van de goedkeuring van deze bijsluiter:
10/2014
8/8

IMPORTAL 10 g poeder voor oraal gebruik
IMPORTAL 200 g poeder voor oraal gebruik
lactitolmonohydraat
Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie.
Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig,
dan bereikt u het beste resultaat.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw
arts of apotheker.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Waarvoor wordt Importal gebruikt?
2. Wanneer mag u Importal niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Importal?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Importal?
6. Aanvullende informatie
1. WAARVOOR WORDT IMPORTAL GEBRUIKT?
Symptomatische behandeling van constipatie.
2. WANNEER MAG U IMPORTAL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA
VOORZICHTIG ZIJN?
Wanneer mag u Importal niet gebruiken?

- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze
stoffen kunt u vinden onder punt 6.
- Voor alle gevallen waar de darmtransit niet gewaarborgd is (darmafsluiting of
kunstmatige aars) of in geval een organisch letsel van het maagdarmkanaal
wordt vermoedt.
In geval van buikpijn of rectale bloeding waarvan de oorsprong onzeker is.
- In geval van fecalomen (= enorme opstapeling van stoelgang in de darmen), die
met andere methoden behandeld zouden moeten worden.
- Bij patiënten die een galactose-vrij dieet volgen.
- Wanneer u borstvoeding geeft aan een baby of zuigeling bij wie een fructose-
intolerantie is vastgesteld.
- Als u vochtelektrolytenbalans verstoord is.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Importal?
- Als u lijdt aan chronische constipatie, want dan zou men altijd eerst een
vezelrijk dieet moeten volgen, voldoende vocht moeten gebruiken en
lichaamsbeweging nemen.
- Als u Importal ononderbroken inneemt, want daardoor zou u het risico kunnen
lopen niet meer zonder dit product te kunnen.
- Bij oudere of verzwakte patiënten die, op medisch advies, Importal gedurende
een lange periode moet innemen: uw geneesheer zal een bloedonderzoek laten
uitvoeren.
- Als u lijdt aan misselijkheid is het aangeraden Importal samen met een maaltijd
in te nemen.
- Als u een heelkundige darmingreep moet ondergaan: informeer uw arts dat u
Importal gebruikt.
- Bij zuigelingen en kinderen moet het voorschrijven van een laxeermiddel
uitzonderlijk zijn en dient het voorgeschreven te worden door uw arts.
- Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek 'Gebruikt u
nog andere geneesmiddelen?' te lezen.
- Bij het voelen van gas in de darmen dient men de behandeling met de laagste
dosis te beginnen en deze geleidelijk op te voeren naargelang het bekomen
resultaat.
- Importal heeft geen kankerverwekkend effect.
- Misbruik van laxativa (frequent of verlengd gebruik of gebruik met een te hoge
dosering) kan aanhoudende diarree veroorzaken met consequent verlies van
vocht, minerale zouten (in het bijzonder kalium) en andere essentiële
voedingsstoffen.
- In ernstigere gevallen kan dehydratatie of hypokaliëmie voorkomen
(vermindering van het kaliumgehalte in het bloed), hetgeen kan leiden tot hart-
en neuromusculaire stoornissen, in het bijzonder in het geval van een
gelijktijdige behandeling met hartglycosiden, diuretica of corticosteroïden.
- Misbruik van laxativa, in het bijzonder van contactlaxativa (stimulerende
laxativa), kan een verslaving veroorzaken (en dus de mogelijke behoefte om de
dosering geleidelijk op te voeren), evenals chronische constipatie en verlies van
de normale maagdarmfuncties (darmatonie).
De behandeling van chronische of herhaalde constipatie vereist steeds medische
aandacht voor wat betreft de diagnose, het voorschrijven van geneesmiddelen
en de controle tijdens de therapie.
- U moet dus een arts raadplegen indien de behoefte aan laxativa het resultaat is
van een plotselinge verandering in eerdere darmgewoontes (frequentie en
kenmerken van de uitscheidingen) die meer dan twee weken duurt of wanneer
het gebruik van laxativa geen invloed meer heeft.
- Er wordt oudere patiënten en patiënten met een slechte gezondheid aanbevolen
een arts te raadplegen vooraleer het geneesmiddel in te nemen.
Gebruik u nog andere geneesmiddelen?
Aangezien antacida en neomycine het verzurend effect van lactitol op de stoelgang
kunnen neutraliseren, mogen ze niet geassocieerd worden met lactitol in cirrhotische
patiënten met een hepatische encefalopathie; beide stoffen beïnvloeden echter niet het
laxatief effect in geconstipeerde patiënten.
Gebruikt u naast Importal nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u
geen voorschrift voor nodig heeft.
Indien u nog andere geneesmiddelen neemt zoals thiazidediuretica, corticosteroïden,
carenoxolon, amfotericine B, dient u eerst uw arts te raadplegen voordat u Importal
inneemt.
Gelieve te noteren dat, in geval van intestinaal dysmicrobisme (gewijzigde bacteriële
flora), antibacteriële middelen met een breed werkingsspectrum en antacida, die oraal
toegediend worden met lactitol het effect van het product op de intestinale microflora
kunnen reduceren.
Laxativa kunnen de in de darmen doorgebrachte tijd reduceren en bijgevolg ook de
absorptie van andere oraal toegediende geneesmiddelen.
Om die reden wordt het afgeraden laxativa gelijktijdig met andere geneesmiddelen in te
nemen: na het innemen van een geneesmiddel, wacht ten minste 2 uur vooraleer het
laxeermiddel in te nemen.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Importal heeft een zoete smaak en mag vermengd worden met warme of koude
dranken, ontbijtgranen of desserten.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op
met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Importal is weinig geabsorbeerd, en het lijkt onwaarschijnlijk dat vrouwen die Importal
nemen tijdens de borstvoeding enige nadelen ondergaan.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Geen beschreven effecten.
Stoffen in Importal waarmee u rekening moet houden
De calorische waarde bedraagt 2,1 kcal/g lactitol (8,5 kilojoule per gram).
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan
contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Importal heeft geen invloed op de insulinespiegel of op de bloedglucoseconcentraties en
mag dus worden toegediend aan diabetespatiënten.
Het gebruik van Importal heeft geen schadelijke invloed op het gebit.
3. HOE GEBRUIKT U IMPORTAL?
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt
u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Als u lijdt aan chronische verstopping dient u eerst uw dieet en leefgewoonten aan te
passen. U moet proberen de optimale dosis te vinden, dit wil zeggen de dosis die een
zachte stoelgang per dag oplevert. Eens u de juiste onderhoudsdosis heeft gevonden,
zal deze nog zelden aangepast hoeven te worden en is de laxerende werking over het
algemeen voorspelbaar. Er wordt ook aangeraden om minstens enkele glazen water (of
vocht) van 200 ml te drinken per dag.
Importal wordt éénmaal per dag, 's morgens (bij voorkeur) of 's avonds, tijdens de
maaltijd ingenomen. Gewoonlijk wordt het vermengd met voedsel of drank.
Of u Importal 's morgens of 's avonds inneemt hangt af van uw persoonlijke reactie:
gewoonlijk volgt het stoelgangbevorderend effect enkele uren na de inname van
Importal. In sommige gevallen kan het echter 2 tot 3 dagen duren vooraleer dit effect
optreedt.
Volwassenen (en bejaarde personen):
De gebruikelijke dagdosis is 20 g (2 zakjes van 10 g, of 3 tot 4 volle soeplepels
poeder), in één keer ingenomen bij het ontbijt of het avondmaal. Na enkele dagen zal
Gebruik bij kinderen:
De gebruikelijke dosis bedraagt 0,25 g per kilogram lichaamsgewicht per dag.
Bijvoorbeeld:
- van 1 tot 6 jaar: ¼ of ½ zakje per dag, hetzij 2,5 tot 5 g
- van 6 tot 12 jaar: ½ of 1 zakje per dag, hetzij 5 tot 10 g
- vanaf 12 jaar: 1 tot 2 zakjes per dag, hetzij 10 tot 20 g
Als men een koffielepel gebruikt: de gemiddelde inhoud is 2 g van het actief
bestanddeel per lepel. De dosering moet voor elk afzonderlijk zodanig worden
aangepast dat er één zachte stoelgang per dag optreedt.
Heeft u te veel van Importal gebruikt?
Wanneer u te veel Importal heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts of apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Een te hoge dosering kan buikpijn en diarree veroorzaken; consequente verliezen van
vloeistoffen en electrolyten moeten worden vervangen.
In dergelijk geval volstaat het de dosis te verminderen tot twee zachte ontlastingen per
dag worden verkregen. In geval van te hevige diarree, gelieve uw arts te raadplegen.
Zie indicaties onder de rubriek 'Wannneer moet u extra voorzichtig zijn met Importal?'
betreffende misbruik van laxativa.
Bent u vergeten Importal te gebruiken?
Neem de volgende dosis op het normale tijdstip.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van Importal.
Niet van toepassing.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact
op met uw arts of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan Importal bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Gasvorming in de maag en de darm, evenals een opgeblazen gevoel door aantrekking
van water in de dikke darm, en soms buikkrampen, kunnen zich voordoen in het begin
De opgesomde bijwerkingen werden vastgesteld in klinische onderzoeken en bevestigd
door spontane meldingen. De MedDRA-classificatie voor systemen/organen met de
volgende frequentie werd toegepast: zeer vaak ( 1/10), vaak ( 1/100 tot <1/10), soms
(1/1000 tot 1/100), zelden (1/10.000 tot <1/1000) of zeer zelden (<1/10.000).

SOC/Frequentie


Ongewenste bijwerkingen


Maagdarmstelselaandoeningen
Zelden

Buikpijn, abdominale opzetting, diarree,
flatulentie, braken

Zeer zelden
Nausea, abnormale maagdarmgeluiden,
pruritus ani

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U IMPORTAL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C) , ter bescherming tegen vocht.
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidsdatum.
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Importal?
- De werkzame stof in dit middel is lactitolmonohydraat
Hoe ziet Importal eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Poeder voor oraal gebruik, in zakjes met 10 g (doos met 10 zakjes).
Poeder voor oraal gebruik, in zakjes met 10 g (doos met 20 zakjes).
Poeder voor oraal gebruik, in zakjes met 10 g (doos met 50 zakjes).
Pot van 200 g.
Wit, kristallijn poeder met een licht zoete smaak.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.A.
Viale Amelia, 70
00181 Roma
Italië
Fabrikant
Famar, Frankrijk
1, AVENUE DU CHAMP DE MARS,
45072 ORLEANS CEDEX 02 - FRANKRIJK
Famar Orléans
5, AVENUE DE CONCYR
45071 ORLÉANS CEDEX 02- FRANKRIJK
LAMP SAN PROSPERO S.p.A.
Via della Pace 25/A,
41030 San Prospero (MO) ­ ITALIË
A.C.R.A.F. S.p.A.
Via Vecchia del Pinocchio, 22
60131 Ancona (AN) ­ ITALIË
10 zakjes van 10 g BE143017
20 zakjes van 10 g BE143017
50 zakjes van 10 g BE143017
Pot van 200 g. BE 411661
Afleveringswijze: geneesmiddel niet op medisch voorschrift
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in: november 2013.
Datum van de goedkeuring van deze bijsluiter: 10/2014

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG