Ifenin 400 mgBijsluiter: informatie voor de gebruiker
Ifenin 400 mg filmomhulde tabletten
Ibuprofen
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Ifenin zorgvuldig innemen
om een goed resultaat te bereiken.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in
deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1.
Wat is Ifenin en waarvoor wordt het gebruikt?
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe gebruikt u dit middel?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u dit middel?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. Wat is Ifenin en waarvoor wordt het gebruikt?
Ifenin behoort tot een groep geneesmiddelen die NSAID's worden genoemd (niet-steroïdale anti-
inflammatoire geneesmiddelen) die de pijn, ontsteking en koorts verminderen.
Ifenin wordt gebruikt om lichte tot matige pijn te verlichten, zoals hoofdpijn, waaronder hoofdpijn door
migraine, tandpijn, menstruatiepijn en koorts.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.
als u allergische reacties heeft gehad zoals astma, een loopneus, jeukende huiduitslag of zwelling van de
lippen, het gezicht, de tong of de keel nadat u geneesmiddelen heeft gebruikt die acetylsalicylzuur
bevatten (zoals aspirine) of andere geneesmiddelen tegen pijn en ontstekingen (NSAID's).
als u last heeft gehad van een zweer of bloeding in de maag of dunne darm (duodenum) na eerder
gebruik van geneesmiddelen tegen pijn en ontstekingen (NSAID's).
als u last heeft van een zweer of bloeding in de maag of dunne darm (duodenum) of als u hier in het
verleden twee maal of vaker last van heeft gehad.
als u lijdt aan ernstige lever- nier- of hartproblemen (inclusief coronaire hartziekte)
als u in de laatste 3 maanden van de zwangerschap bent
als u lijdt aan een aanzienlijke uitdroging (veroorzaakt door braken, diarree of onvoldoende drinken)
als u een actieve bloeding heeft (ook in de hersenen)
als u lijdt aan een aandoening van onbekende oorsprong die leidt tot een abnormale vorming van
bloedcellen
Geef Ifenin 400 mg filmoumhulde tabletten niet aan kinderen jonger dan 12 jaar.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
als u systemische lupus erythematosus (SLE) of andere auto-immuunziekten heeft
als u een erfelijke stoornis van de kleurstof hemoglobine in de rode bloedcellen heeft (porfyrie)
als u een chronische darmontsteking heeft, bv. een ontsteking van de dikke darm met zweren
(ulceratieve colitis), een ontsteking van het spijsverteringskanaal (ziekte van Crohn) of andere maag- of
darmaandoeningen.
als de vorming van bloedcellen is verstoord
als u problemen heeft met de normale bloedstolling
als u lijdt aan allergieën, hooikoorts, astma, chronische zwelling van de neusslijmvliezen, de sinussen, de
amandelen, of chronische obstructieve aandoeningen van de luchtwegen, aangezien de kans op een
vernauwing van de luchtwegen met ademhalingsproblemen (bronchospasme) dan groter is
als u problemen heeft met de bloedsomloop in de slagaders van uw armen of benen
als u lever-, nier- of hartproblemen of een hoge bloeddruk heeft
als u onlangs een zware operatie heeft ondergaan
gedurende de eerste zes maanden van de zwangerschap
als u borstvoeding geeft.
Ouderen
Als u al wat ouder bent, heeft u sneller last van bijwerkingen, vooral bloeding en perforatie in het
spijsverteringskanaal, die fataal kunnen zijn.
Zweren, perforatie en bloeding in de maag of darmen
Als u eerder een maag- of darmzweer heeft gehad, vooral als hierbij ook perforatie en bloedingen optraden,
moet u bedacht zijn op alle ongewone symptomen die met uw buik te maken hebben, en deze onmiddellijk
aan uw arts melden, vooral als deze symptomen aan het begin van de behandeling optreden. De reden
hiervoor is dat in een dergelijk geval de kans op bloeding of zweren in het spijsverteringskanaal groter is,
vooral bij oudere patiënten. Als er bloedingen of zweren in het spijsverteringskanaal optreden, moet de
behandeling worden gestaakt.
Bloedingen, zweervorming of perforatie in de maag of darmen kunnen ontstaan zonder waarschuwing
vooraf, ook bij patiënten die hier nooit eerder last van hebben gehad. Ze kunnen ook fataal zijn.
De kans op zweren, perforatie of bloedingen in de maag of darmen neemt meestal toe naarmate de dosis
ibuprofen hoger is. De kans neemt ook toe als tegelijk met ibuprofen nog andere geneesmiddelen worden
gebruikt (zie “Gebruik met andere geneesmiddelen”, hieronder).
Huidreacties
U moet stoppen met het innemen van Ifenin bij de eerste tekenen van huiduitslag, aangetaste slijmvliezen
of andere tekenen van een allergie, aangezien dit de eerste symptomen kunnen zijn van ernstige
huidreacties (exfoliatieve dermatitis, erythema multiforme, Stevens-Johnson-syndroom, syndroom van
Lyell), die soms fataal zijn. De kans op deze reacties is het grootst tijdens de eerste behandelmaand.
Effecten op het hart en de hersenen
Geneesmiddelen zoals Ifenin gaan soms gepaard met een licht verhoogd risico van een hartaanval
(myocardinfarct) of beroerte. De risico’s zijn groter bij hoge doseringen en langdurige behandeling. U mag
de aanbevolen dosering of behandelduur niet overschrijden (7 dagen voor volwassenen en 3 dagen voor
jongeren tot 18 jaar).
Als u hartproblemen heeft, een beroerte heeft gehad of denkt dat u deze aandoeningen kunt krijgen (bv. als
u een hoge bloeddruk, suikerziekte of een te hoog cholesterolgehalte heeft of als u rookt), bespreek de
behandeling dan met uw arts of apotheker.
Effecten op de nieren
Ibuprofen kan problemen met de nierfunctie veroorzaken, ook bij patiënten die nooit eerder nierproblemen
hebben gehad. Dit kan leiden tot zwelling van de benen en zelfs tot hartfalen of hoge bloeddruk bij mensen
die hier gevoelig voor zijn.
Ibuprofen kan nierbeschadiging veroorzaken, vooral bij patiënten die al nier-, hart- of leverproblemen
hebben, of bij patiënten die plaspillen of ACE-remmers gebruiken, evenals bij ouderen. Als de behandeling
met ibuprofen wordt gestaakt, leidt dit meestal tot herstel.
Andere voorzorgen
Tijdens langdurig gebruik met hoge doseringen pijnstillers kan hoofdpijn ontstaan, die niet met hoge
doseringen van ditzelfde geneesmiddel behandeld mag worden. Veelvuldig gebruik van pijnstillers kan
blijvende nierbeschadiging veroorzaken met de kans op nierfalen.
Ibuprofen kan de symptomen of tekenen van een infectie maskeren (koorts, pijn en zwelling) en de
bloedingstijd tijdelijk verlengen.
Ifenin kan de kans op een zwangerschap verminderen. Licht uw arts in als u van plan bent zwanger te
worden of als u moeilijk zwanger kunt worden.
Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Gebruik Ifenin niet bij kinderen jonger dan 12 jaar.
Ibuprofen kan nierproblemen veroorzaken bij kinderen en jongeren die gedehydreerd zijn.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Ifenin nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of
apotheker.
De bijwerkingen van Ifenin kunnen toenemen als tegelijk bepaalde andere geneesmiddelen worden
ingenomen. Omgekeerd kan Ifenin het effect van andere geneesmiddelen versterken of verminderen, of
hun bijwerkingen versterken bij gelijktijdig gebruik.
Licht uw arts of apotheker in als u de volgende geneesmiddelen gebruikt:
andere NSAID’s
acetylsalicylzuur (aspirine)
anticoagulantia (tegen bloedstolling) zoals warfarine of heparine
middelen die de samenklontering van de bloedplaatjes remmen (tegen bloedstolling) zoals ticlopidine
of clopidogrel
methotrexaat (voor de behandeling van kanker en auto-immuunziekten)
digoxine (voor de behandeling van diverse hartaandoeningen)
fenytoïne (ter voorkoming van epileptische aanvallen)
lithium (voor de behandeling van depressie en manie)
diuretica (plastabletten), inclusief kaliumsparende diuretica
antihypertensiva (voor de behandeling van hoge bloeddruk) zoals:
- ACE-remmers, bv. captopril
- bètablokkers
- angiotensine-II-antagonisten
cholestyramine (voor de behandeling van te hoge cholesterol)
aminoglycosiden (geneesmiddelen tegen bepaalde soorten bacteriën)
SSRI’s (geneesmiddelen tegen depressie) zoals paroxetine, sertraline, citalopram
moclobemide (RIMA – een geneesmiddel voor de behandeling van depressieve ziekten of sociale
fobieën)
ciclosporine, tacrolimus (voor onderdrukking van het immuunsysteem na een orgaantransplantatie)
zidovudine of ritonavir (voor de behandeling van HIV)
mifepriston
probenecide of sulfinpyrazon (voor de behandeling van jicht)
quinolon-antibiotica
sulfonylureumpreparaten (voor de behandeling van type 2 diabetes)
corticosteroïden (tegen ontstekingen)
bisfosfonaten (gebruikt bij osteoporose, de ziekte van Paget en voor de verlaging
van hoge calciumconcentraties in het bloed)
oxpentifylline ((pentoxifylline) voor de behandeling van stoornissen in de
bloedsomloop van de slagaders van de benen of armen)
baclofen (een spierverslapper)
Waarop moet u letten met eten en drinken en alcohol?
U moet Ifenin inslikken met een glas water, tijdens of na een maaltijd.
Vermijd alcohol, omdat dit de bijwerkingen van Ifenin kan versterken, vooral die op de maag, darmen of
hersenen.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact
op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Ibuprofen mag niet worden gebruikt tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap, omdat het bij het
ongeboren kind ernstige hart-, long- en nieraandoeningen kan veroorzaken. Als het middel aan het eind van
de zwangerschap wordt gebruikt, kan het bloedingsneigingen veroorzaken bij moeder en kind, en de kracht
van de weeën verminderen, waardoor de geboorte wordt vertraagd.
U mag Ifenin enkel gebruiken tijdens de eerste 6 maanden van de zwangerschap nadat u uw arts heeft
geraadpleegd en enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is.
Het product behoort toe aan een groep geneesmiddelen (NSAIDs) die de vruchtbaarheid bijj vrouwen
kunnen aantasten. Dit effect is omkeerbaar wanneer gebruik van het geneesmiddel wordt stopgezet.
Ibuprofen gaat in zeer kleine hoeveelheden over in de moedermelk, en bij een kortdurende behandeling
hoeft het geven van borstvoeding meestal niet gestopt te worden. Als echter een langere behandelduur
wordt voorschreven, dient tijdig staken van de borstvoeding overwogen te worden.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Ibuprofen heeft over het algemeen geen nadelige invloed op de rijvaardigheid of het vermogen om
machines te bedienen. Aangezien er echter bij hoge doseringen bijwerkingen kunnen optreden zoals
vermoeidheid, slaperigheid, draaierigheid (vaak gemeld) en gezichtsstoornissen (soms gemeld), kan in
individuele gevallen de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen verminderd zijn. Dit effect
wordt versterkt door gelijktijdig gebruik van alcohol.
3. Hoe wordt Ifenin ingenomen?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De bijwerkingen kunnen verminderd worden door gebruik van de laagst effectieve dosis gedurende een zo
kort mogelijke tijd die nodig is om de symptomen te bestrijden.
Volwassenen mogen Ifenin niet langer dan 7 dagen innemen zonder medisch advies.
Jongeren tot 18 jaar mogen Ifenin niet langer dan 3 dagen innemen zonder medisch advies.
De dosis ibuprofen hangt af van de leeftijd en het lichaamsgewicht van de patiënt. De aanbevolen dosering
is:
Lichte tot matige pijn en koorts
Volwassenen en jongeren ouder dan 12 jaar (≥ 40 kg):
½-1 tablet als enkelvoudige dosis of 3-4 maal per dag met tussenpozen van 4 tot 6 uur. De dosering bij
migraine moet zijn: 1 tablet als enkelvoudige dosis, zonodig 1 tablet met tussenpozen van 4 tot 6 uur. De
maximale dagelijkse dosis mag niet hoger zijn dan 3 tabletten (1200 mg).
Menstruatiepijn
Volwassenen en jongeren ouder dan 12 jaar:
½-1 tablet 1-3 maal per dag met tussenpozen van 4 tot 6 uur naar naargelang de behoefte. De maximale
dagelijkse dosering mag niet hoger zijn dan 3 tabletten (1200 mg).
De tablet dient met een glas water te worden ingenomen, tijdens of na een maaltijd. Om de tabletten
gemakkelijker te kunnen inslikken of om de dosis aan te passen kunnen de tabletten in gelijke helften
worden verdeeld.
Indien uw aandoening niet is verbeterd binnen de 7 dagen of is verergerd, moet u een arts contacteren.
Als u volwassen bent en uw toestand is na 7 dagen niet beter of zelfs erger, dan moet u contact opnemen
met een arts. Als een jongere dit geneesmiddel langer dan 3 dagen nodig heeft, of als de symptomen
verergeren, met er een arts geraadpleegd worden.
Gebruik bij kinderen
Ifenin 400 mg filmomhulde tabletten mogen niet gegeven worden aan kinderen jonger dan 12 jaar.
Ouderen
Als u ouder bent, moet u altijd uw arts contacteren alvorens Ifenin in te nemen omdat u sneller last kan
krijgen van bijwerkingen, vooral bloeding en perforatie in het spijsverteringskanaal, die fataal kunnen zijn.
Uw arts zal u hierover adviseren.
Verminderde nier- of leverfunctie
Als u lijdt aan een verminderde nier- of leverfunctie, moet u steeds uw arts raadplegen vooraleer Ifenin te
gebruiken. Uw arts zal u hierover inlichten.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Als u meer van Ifenin heeft ingenomen dan u zou mogen, neem dan contact op met een arts,
spoedgevallendienst of apotheek.
De symptomen van een overdosis kunnen zijn: misselijkheid, braken en maagpijn of diarree. Een zoemend
geluid in de oren, hoofdpijn, duizeligheid, een licht gevoel in het hoofd en maag- of darmbloedingen kunnen
ook optreden. In ernstigere gevallen van overdosering kunnen slaperigheid, opwinding, desoriëntatie,
coma, stuipen, kramp (vooral bij kinderen), wazig zicht en oogproblemen, nierfalen, leverbeschadiging, lage
bloeddruk, verminderde ademhaling, blauwachtige verkleuring van de lippen, tong en vingers, en een
verhoogde bloedingsneiging voorkomen. Ook kan de astma bij astmapatiënten verergeren.
Wanneer u meer van Ifenin heeft ingenomen dan nodig, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Als u een dosis vergeten bent, neem deze dan alsnog zo snel mogelijk in, behalve als de volgende dosis
binnen vier uur ingenomen moet worden.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
De kans op bijwerkingen is groter bij hogere doseringen en een langere behandelduur.
Geneesmiddelen als Ifenin kunnen gepaard gaan met een licht verhoogd risico van een hartaanval
(myocardinfarct) of beroerte. Vasthouden van vocht (oedeem), hoge bloeddruk en hartfalen werden in
verband gebracht met gebruik van NSAID’s.
De bijwerkingen staan hieronder vermeld, ingedeeld naar de frequentie waarin ze voorkomen. De volgende
conventie is gebruikt:
Zeer vaak: kan optreden bij meer dan 1 op de 10 gebruikers
Vaak: kan optreden bij tot 1 op de 100 gebruikers
Soms: kan optreden bij tot 1 op de 1.000 gebruikers
Zelden: kan optreden bij tot 1 op de 10.000 gebruikers
Zeer zelden: kan optreden bij tot 1 op de 10.000 gebruikers
Niet bekend: de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.
De volgende bijwerkingen zijn ernstig, en als u ze krijgt, is onmiddellijk ingrijpen nodig. Stop met het
innemen van Ifenin en raadpleeg onmiddellijk uw arts als de volgende symptomen optreden:
Vaak:
zwarte, teerachtige ontlasting of braaksel met bloed (zweer in het maagdarmkanaal met bloeding)
Zeer zelden:
zwelling van het gezicht, de tong of de keel (larynx) die grote ademhalingsproblemen kan veroorzaken
(angio-oedeem), snelle hartslag, snelle bloeddrukdaling of levensbedreigende shock
een plotselinge allergische reactie met kortademigheid, piepende ademhaling en bloeddrukdaling
ernstige huiduitslag met blaren op de huid, vooral op de benen, armen, handen en voeten, maar soms
ook op het gezicht en de lippen (erythema multiforme, Stevens-Johnson-syndroom). Deze aandoening
kan zelfs nog erger worden, waarbij de blaren groter worden en zich verspreiden, en delen van de huid
kunnen loslaten (syndroom van Lyell). Er kan ook een ernstige infectie optreden waarbij de huid, het
onderhuids bindweefsel en het spierweefsel afsterven (necrose).
Stop met het innemen van het geneesmiddel en raadpleeg zo snel mogelijk uw arts als u een van de
volgende bijwerkingen krijgt:
Zeer vaak:
brandend maagzuur, buikpijn, indigestie
Soms:
wazig zicht of andere oogproblemen, zoals gevoeligheid voor licht
overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag, jeuk, astma-aanvallen (soms met lage bloeddruk)
Zelden:
verlies van gezichtsvermogen
Zeer zelden:
plotseling vollopen van de longen met vocht, waardoor ademhalingsproblemen, hoge bloeddruk,
vasthouden van vocht en gewichtstoename ontstaan
Andere mogelijke bijwerkingen van Ifenin zijn:
Zeer vaak:
aandoeningen van het spijsverteringsstelsel, zoals diarree, misselijkheid, braken, winderigheid,
obstipatie
Vaak:
zweren in het spijsverteringsstelsel met of zonder perforatie
darmontsteking en verergering van een ontsteking van de dikke darm (colitis) en het
spijsverteringsstelsel (ziekte van Crohn) en complicaties van uitstulpingen van de dikke darm (perforatie
of fistel)
microscopisch kleine bloeding van de ingewanden, die kan leiden tot bloedarmoede
zweertjes en ontstekingen in de mond
hoofdpijn, slaperigheid, draaierigheid, duizeligheid, vermoeidheid, opwinding, slapeloosheid en
prikkelbaarheid
Soms:
ontsteking van de binnenwand van de maag
nierproblemen, inclusief het ontstaan van oedeem, nierontsteking en nierfalen
loopneus
moeite met ademen (bronchospasme)
Zelden:
depressie, verwardheid, hallucinaties
lupus erythematosus
verhoging van bloedureumstikstof en andere leverenzymen, verlaging van hemoglobine- en
hematocrietwaarden, remming van de samenklontering van de bloedplaatjes en verlengde
bloedingstijd, verlaging van de hoeveelheid calcium in het serum en verhoging van de hoeveelheid
urinezuur in het serum.
Zeer zelden:
onaangename bewustheid van de hartslag, hartfalen, hartaanval of hoge bloeddruk
stoornissen van de bloedcelvorming (met symptomen zoals: koorts, keelpijn, mondzweertjes, op griep
lijkende symptomen, ernstige vermoeidheid, neus- en huidbloeding)
oorsuizen of zoemend geluid in de oren
ontsteking van de slokdarm of alvleesklier
vernauwing van de darm
acute leverontsteking, gelige verkleuring van de huid of het wit van de ogen, leverfunctiestoornis,
leverbeschadiging of leverfalen
hersenvliesontsteking (zonder bacteriële infectie)
beschadiging van het nierweefsel
haaruitval
Niet bekend:
Tintelingen in handen en voeten
Angst
Verstoord gehoor
Algemeen gevoel van onwelzijn
Ontsteking van de oogzenuw die zichtproblemen kan veroorzaken
Ifenin kan een verlaging van het aantal witte bloedcellen veroorzaken, en uw weerstand tegen infecties kan
verminderd zijn. Als u een infectie krijgt met symptomen zoals koorts en een ernstige verslechtering van uw
algehele conditie, of koorts met plaatselijke infectiesymptomen zoals een zere keel/keelholte/mond of
problemen met urineren, moet u onmiddellijk uw arts raadplegen. Men zal bloedonderzoek doen om te
controleren of het aantal witte bloedcellen is verminderd (agranulocytose). Het is belangrijk dat u uw arts
inlicht over uw geneesmiddel.
Tijdens de behandeling met ibuprofen zijn enkele gevallen van hersenvliesontsteking gemeld (met
symptomen zoals een stijve nek, hoofdpijn, misselijkheid, braken, koorts of desoriëntatie) bij patiënten met
bestaande auto-immuunstoornissen zoals systemische lupus erythematosus of gemengde
bindweefselaandoening.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker of verpleegkundige.
Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.
U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II, Victor Hortaplein, 40/40, B-1060 BRUSSEL
Website:
www.fagg-afmps.be
E-mail:
patientinfo@fagg-afmps.be
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit
geneesmiddel.
5. Hoe bewaart u dit middel?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
verpakkingen. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Voor dit geneesmiddel er zijn geen speciale bewaarcondities.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker
wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde
manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof is ibuprofen. Elke filmomhulde tablet bevat 400 mg ibuprofen.
De andere stoffen zijn:
Tabletkern:
microkristallijne cellulose, watervrij colloïdaal silicium, hydroxypropylcellulose,
natriumlaurylsulfaat, natriumcroscarmellose, talk
Filmomhulling (Opadry (wit) 06B28499)):
hypromellose, macrogol 400, titaniumdioxide (E171).
Hoe ziet Ifenin er uit en hoeveel zit er in een verpakking?
Filmomhulde tabletten.
Witte, ovale,

Ifenin 400 mg filmomhulde tabletten
Ibuprofen
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Ifenin zorgvuldig innemen
om een goed resultaat te bereiken.
· Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
· Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
· Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is al een aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
· Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in
deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1.
Wat is Ifenin en waarvoor wordt het gebruikt?
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe gebruikt u dit middel?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u dit middel?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. Wat is Ifenin en waarvoor wordt het gebruikt?
Ifenin behoort tot een groep geneesmiddelen die NSAID's worden genoemd (niet-steroïdale anti-
inflammatoire geneesmiddelen) die de pijn, ontsteking en koorts verminderen.
Ifenin wordt gebruikt om lichte tot matige pijn te verlichten, zoals hoofdpijn, waaronder hoofdpijn door
migraine, tandpijn, menstruatiepijn en koorts.
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- U bent al ergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.
· als u al ergische reacties heeft gehad zoals astma, een loopneus, jeukende huiduitslag of zwel ing van de
lippen, het gezicht, de tong of de keel nadat u geneesmiddelen heeft gebruikt die acetylsalicylzuur
bevatten (zoals aspirine) of andere geneesmiddelen tegen pijn en ontstekingen (NSAID's).
· als u last heeft gehad van een zweer of bloeding in de maag of dunne darm (duodenum) na eerder
gebruik van geneesmiddelen tegen pijn en ontstekingen (NSAID's).
· als u last heeft van een zweer of bloeding in de maag of dunne darm (duodenum) of als u hier in het
verleden twee maal of vaker last van heeft gehad.
· als u lijdt aan ernstige lever- nier- of hartproblemen (inclusief coronaire hartziekte)
· als u in de laatste 3 maanden van de zwangerschap bent
· als u lijdt aan een aanzienlijke uitdroging (veroorzaakt door braken, diarree of onvoldoende drinken)
bloedcel en
Geef Ifenin 400 mg filmoumhulde tabletten niet aan kinderen jonger dan 12 jaar.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
als u systemische lupus erythematosus (SLE) of andere auto-immuunziekten heeft
· als u een erfelijke stoornis van de kleurstof hemoglobine in de rode bloedcel en heeft (porfyrie)
· als u een chronische darmontsteking heeft, bv. een ontsteking van de dikke darm met zweren
(ulceratieve colitis), een ontsteking van het spijsverteringskanaal (ziekte van Crohn) of andere maag- of
darmaandoeningen.
· als de vorming van bloedcel en is verstoord
· als u problemen heeft met de normale bloedstolling
· als u lijdt aan al ergieën, hooikoorts, astma, chronische zwel ing van de neusslijmvliezen, de sinussen, de
amandelen, of chronische obstructieve aandoeningen van de luchtwegen, aangezien de kans op een
vernauwing van de luchtwegen met ademhalingsproblemen (bronchospasme) dan groter is
· als u problemen heeft met de bloedsomloop in de slagaders van uw armen of benen
· als u lever-, nier- of hartproblemen of een hoge bloeddruk heeft
· als u onlangs een zware operatie heeft ondergaan
· gedurende de eerste zes maanden van de zwangerschap
· als u borstvoeding geeft.

Ouderen

Als u al wat ouder bent, heeft u snel er last van bijwerkingen, vooral bloeding en perforatie in het
spijsverteringskanaal, die fataal kunnen zijn.

Zweren, perforatie en bloeding in de maag of darmen

Als u eerder een maag- of darmzweer heeft gehad, vooral als hierbij ook perforatie en bloedingen optraden,
moet u bedacht zijn op al e ongewone symptomen die met uw buik te maken hebben, en deze onmiddel ijk
aan uw arts melden, vooral als deze symptomen aan het begin van de behandeling optreden. De reden
hiervoor is dat in een dergelijk geval de kans op bloeding of zweren in het spijsverteringskanaal groter is,
vooral bij oudere patiënten. Als er bloedingen of zweren in het spijsverteringskanaal optreden, moet de
behandeling worden gestaakt.
Bloedingen, zweervorming of perforatie in de maag of darmen kunnen ontstaan zonder waarschuwing
vooraf, ook bij patiënten die hier nooit eerder last van hebben gehad. Ze kunnen ook fataal zijn.
De kans op zweren, perforatie of bloedingen in de maag of darmen neemt meestal toe naarmate de dosis
ibuprofen hoger is. De kans neemt ook toe als tegelijk met ibuprofen nog andere geneesmiddelen worden
gebruikt (zie 'Gebruik met andere geneesmiddelen', hieronder).

Huidreacties

U moet stoppen met het innemen van Ifenin bij de eerste tekenen van huiduitslag, aangetaste slijmvliezen
of andere tekenen van een al ergie, aangezien dit de eerste symptomen kunnen zijn van ernstige
huidreacties (exfoliatieve dermatitis, erythema multiforme, Stevens-Johnson-syndroom, syndroom van
Lyel ), die soms fataal zijn. De kans op deze reacties is het grootst tijdens de eerste behandelmaand.

Effecten op het hart en de hersenen

Geneesmiddelen zoals Ifenin gaan soms gepaard met een licht verhoogd risico van een hartaanval
(myocardinfarct) of beroerte. De risico's zijn groter bij hoge doseringen en langdurige behandeling. U mag
behandeling dan met uw arts of apotheker.

Effecten op de nieren

Ibuprofen kan problemen met de nierfunctie veroorzaken, ook bij patiënten die nooit eerder nierproblemen
hebben gehad. Dit kan leiden tot zwel ing van de benen en zelfs tot hartfalen of hoge bloeddruk bij mensen
die hier gevoelig voor zijn.
Ibuprofen kan nierbeschadiging veroorzaken, vooral bij patiënten die al nier-, hart- of leverproblemen
hebben, of bij patiënten die plaspil en of ACE-remmers gebruiken, evenals bij ouderen. Als de behandeling
met ibuprofen wordt gestaakt, leidt dit meestal tot herstel.

Andere voorzorgen

Tijdens langdurig gebruik met hoge doseringen pijnstil ers kan hoofdpijn ontstaan, die niet met hoge
doseringen van ditzelfde geneesmiddel behandeld mag worden. Veelvuldig gebruik van pijnstil ers kan
blijvende nierbeschadiging veroorzaken met de kans op nierfalen.
Ibuprofen kan de symptomen of tekenen van een infectie maskeren (koorts, pijn en zwel ing) en de
bloedingstijd tijdelijk verlengen.
Ifenin kan de kans op een zwangerschap verminderen. Licht uw arts in als u van plan bent zwanger te
worden of als u moeilijk zwanger kunt worden.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Gebruik Ifenin niet bij kinderen jonger dan 12 jaar.
Ibuprofen kan nierproblemen veroorzaken bij kinderen en jongeren die gedehydreerd zijn.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Ifenin nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of
apotheker.
De bijwerkingen van Ifenin kunnen toenemen als tegelijk bepaalde andere geneesmiddelen worden
ingenomen. Omgekeerd kan Ifenin het effect van andere geneesmiddelen versterken of verminderen, of
hun bijwerkingen versterken bij gelijktijdig gebruik.
Licht uw arts of apotheker in als u de volgende geneesmiddelen gebruikt:
andere NSAID's
acetylsalicylzuur (aspirine)
anticoagulantia (tegen bloedstolling) zoals warfarine of heparine
· middelen die de samenklontering van de bloedplaatjes remmen (tegen bloedstolling) zoals ticlopidine
of clopidogrel
· methotrexaat (voor de behandeling van kanker en auto-immuunziekten)
· digoxine (voor de behandeling van diverse hartaandoeningen)
· fenytoïne (ter voorkoming van epileptische aanval en)
· lithium (voor de behandeling van depressie en manie)
· diuretica (plastabletten), inclusief kaliumsparende diuretica
· antihypertensiva (voor de behandeling van hoge bloeddruk) zoals:
- ACE-remmers, bv. captopril
-
bètablokkers
- fobieën)
· ciclosporine, tacrolimus (voor onderdrukking van het immuunsysteem na een orgaantransplantatie)
· zidovudine of ritonavir (voor de behandeling van HIV)
- mifepriston
· probenecide of sulfinpyrazon (voor de behandeling van jicht)
· quinolon-antibiotica
· sulfonylureumpreparaten (voor de behandeling van type 2 diabetes)
· corticosteroïden (tegen ontstekingen)
- bisfosfonaten (gebruikt bij osteoporose, de ziekte van Paget en voor de verlaging
van hoge calciumconcentraties in het bloed)
- oxpentifyl ine ((pentoxifyl ine) voor de behandeling van stoornissen in de
bloedsomloop van de slagaders van de benen of armen)
- baclofen (een spierverslapper)
Waarop moet u letten met eten en drinken en alcohol?
U moet Ifenin inslikken met een glas water, tijdens of na een maaltijd.
Vermijd alcohol, omdat dit de bijwerkingen van Ifenin kan versterken, vooral die op de maag, darmen of
hersenen.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact
op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Ibuprofen mag niet worden gebruikt tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap, omdat het bij het
ongeboren kind ernstige hart-, long- en nieraandoeningen kan veroorzaken. Als het middel aan het eind van
de zwangerschap wordt gebruikt, kan het bloedingsneigingen veroorzaken bij moeder en kind, en de kracht
van de weeën verminderen, waardoor de geboorte wordt vertraagd.
U mag Ifenin enkel gebruiken tijdens de eerste 6 maanden van de zwangerschap nadat u uw arts heeft
geraadpleegd en enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is.
Het product behoort toe aan een groep geneesmiddelen (NSAIDs) die de vruchtbaarheid bij vrouwen
kunnen aantasten. Dit effect is omkeerbaar wanneer gebruik van het geneesmiddel wordt stopgezet.
Ibuprofen gaat in zeer kleine hoeveelheden over in de moedermelk, en bij een kortdurende behandeling
hoeft het geven van borstvoeding meestal niet gestopt te worden. Als echter een langere behandelduur
wordt voorschreven, dient tijdig staken van de borstvoeding overwogen te worden.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Ibuprofen heeft over het algemeen geen nadelige invloed op de rijvaardigheid of het vermogen om
machines te bedienen. Aangezien er echter bij hoge doseringen bijwerkingen kunnen optreden zoals
vermoeidheid, slaperigheid, draaierigheid (vaak gemeld) en gezichtsstoornissen (soms gemeld), kan in
individuele geval en de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen verminderd zijn. Dit effect
wordt versterkt door gelijktijdig gebruik van alcohol.
3. Hoe wordt Ifenin ingenomen?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
kort mogelijke tijd die nodig is om de symptomen te bestrijden.
Volwassenen mogen Ifenin niet langer dan 7 dagen innemen zonder medisch advies.
Jongeren tot 18 jaar mogen Ifenin niet langer dan 3 dagen innemen zonder medisch advies.
De dosis ibuprofen hangt af van de leeftijd en het lichaamsgewicht van de patiënt. De aanbevolen dosering
is:

Lichte tot matige pijn en koorts
Volwassenen en jongeren ouder dan 12 jaar ( 40 kg):

½-1 tablet als enkelvoudige dosis of 3-4 maal per dag met tussenpozen van 4 tot 6 uur. De dosering bij
migraine moet zijn: 1 tablet als enkelvoudige dosis, zonodig 1 tablet met tussenpozen van 4 tot 6 uur. De
maximale dagelijkse dosis mag niet hoger zijn dan 3 tabletten (1200 mg).

Menstruatiepijn
Volwassenen en jongeren ouder dan 12 jaar:

½-1 tablet 1-3 maal per dag met tussenpozen van 4 tot 6 uur naar naargelang de behoefte. De maximale
dagelijkse dosering mag niet hoger zijn dan 3 tabletten (1200 mg).
De tablet dient met een glas water te worden ingenomen, tijdens of na een maaltijd. Om de tabletten
gemakkelijker te kunnen inslikken of om de dosis aan te passen kunnen de tabletten in gelijke helften
worden verdeeld.
Indien uw aandoening niet is verbeterd binnen de 7 dagen of is verergerd, moet u een arts contacteren.
Als u volwassen bent en uw toestand is na 7 dagen niet beter of zelfs erger, dan moet u contact opnemen
met een arts. Als een jongere dit geneesmiddel langer dan 3 dagen nodig heeft, of als de symptomen
verergeren, met er een arts geraadpleegd worden.

Gebruik bij kinderen

Ifenin 400 mg filmomhulde tabletten mogen niet gegeven worden aan kinderen jonger dan 12 jaar.

Ouderen

Als u ouder bent, moet u altijd uw arts contacteren alvorens Ifenin in te nemen omdat u snel er last kan
krijgen van bijwerkingen, vooral bloeding en perforatie in het spijsverteringskanaal, die fataal kunnen zijn.
Uw arts zal u hierover adviseren.

Verminderde nier- of leverfunctie

Als u lijdt aan een verminderde nier- of leverfunctie, moet u steeds uw arts raadplegen vooraleer Ifenin te
gebruiken. Uw arts zal u hierover inlichten.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Als u meer van Ifenin heeft ingenomen dan u zou mogen, neem dan contact op met een arts,
spoedgeval endienst of apotheek.
De symptomen van een overdosis kunnen zijn: misselijkheid, braken en maagpijn of diarree. Een zoemend
geluid in de oren, hoofdpijn, duizeligheid, een licht gevoel in het hoofd en maag- of darmbloedingen kunnen
ook optreden. In ernstigere geval en van overdosering kunnen slaperigheid, opwinding, desoriëntatie,
coma, stuipen, kramp (vooral bij kinderen), wazig zicht en oogproblemen, nierfalen, leverbeschadiging, lage
bloeddruk, verminderde ademhaling, blauwachtige verkleuring van de lippen, tong en vingers, en een
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Als u een dosis vergeten bent, neem deze dan alsnog zo snel mogelijk in, behalve als de volgende dosis
binnen vier uur ingenomen moet worden.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
De kans op bijwerkingen is groter bij hogere doseringen en een langere behandelduur.
Geneesmiddelen als Ifenin kunnen gepaard gaan met een licht verhoogd risico van een hartaanval
(myocardinfarct) of beroerte. Vasthouden van vocht (oedeem), hoge bloeddruk en hartfalen werden in
verband gebracht met gebruik van NSAID's.
De bijwerkingen staan hieronder vermeld, ingedeeld naar de frequentie waarin ze voorkomen. De volgende
conventie is gebruikt:
Zeer vaak: kan optreden bij meer dan 1 op de 10 gebruikers
Vaak: kan optreden bij tot 1 op de 100 gebruikers
Soms: kan optreden bij tot 1 op de 1.000 gebruikers
Zelden: kan optreden bij tot 1 op de 10.000 gebruikers
Zeer zelden: kan optreden bij tot 1 op de 10.000 gebruikers
Niet bekend: de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.

De volgende bijwerkingen zijn ernstig, en als u ze krijgt, is onmiddellijk ingrijpen nodig. Stop met het


innemen van Ifenin en raadpleeg onmiddellijk uw arts als de volgende symptomen optreden:


Vaak:

· zwarte, teerachtige ontlasting of braaksel met bloed (zweer in het maagdarmkanaal met bloeding)

Zeer zelden:

· zwel ing van het gezicht, de tong of de keel (larynx) die grote ademhalingsproblemen kan veroorzaken
(angio-oedeem), snel e hartslag, snel e bloeddrukdaling of levensbedreigende shock
· een plotselinge al ergische reactie met kortademigheid, piepende ademhaling en bloeddrukdaling
· ernstige huiduitslag met blaren op de huid, vooral op de benen, armen, handen en voeten, maar soms
ook op het gezicht en de lippen (erythema multiforme, Stevens-Johnson-syndroom). Deze aandoening
kan zelfs nog erger worden, waarbij de blaren groter worden en zich verspreiden, en delen van de huid
kunnen loslaten (syndroom van Lyel ). Er kan ook een ernstige infectie optreden waarbij de huid, het
onderhuids bindweefsel en het spierweefsel afsterven (necrose).

Stop met het innemen van het geneesmiddel en raadpleeg zo snel mogelijk uw arts als u een van de


volgende bijwerkingen krijgt:


Zeer vaak:

· wazig zicht of andere oogproblemen, zoals gevoeligheid voor licht
· overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag, jeuk, astma-aanval en (soms met lage bloeddruk)

Zelden:

· verlies van gezichtsvermogen

Zeer zelden:

· plotseling vollopen van de longen met vocht, waardoor ademhalingsproblemen, hoge bloeddruk,
vasthouden van vocht en gewichtstoename ontstaan
Andere mogelijke bijwerkingen van Ifenin zijn:

Zeer vaak:

· aandoeningen van het spijsverteringsstelsel, zoals diarree, misselijkheid, braken, winderigheid,
obstipatie

Vaak:

· zweren in het spijsverteringsstelsel met of zonder perforatie
· darmontsteking en verergering van een ontsteking van de dikke darm (colitis) en het
spijsverteringsstelsel (ziekte van Crohn) en complicaties van uitstulpingen van de dikke darm (perforatie
of fistel)
· microscopisch kleine bloeding van de ingewanden, die kan leiden tot bloedarmoede
· zweertjes en ontstekingen in de mond
· hoofdpijn, slaperigheid, draaierigheid, duizeligheid, vermoeidheid, opwinding, slapeloosheid en
prikkelbaarheid

Soms:

· ontsteking van de binnenwand van de maag
· nierproblemen, inclusief het ontstaan van oedeem, nierontsteking en nierfalen
· loopneus
· moeite met ademen (bronchospasme)

Zelden:

· depressie, verwardheid, hal ucinaties
· lupus erythematosus
· verhoging van bloedureumstikstof en andere leverenzymen, verlaging van hemoglobine- en
hematocrietwaarden, remming van de samenklontering van de bloedplaatjes en verlengde
bloedingstijd, verlaging van de hoeveelheid calcium in het serum en verhoging van de hoeveelheid
urinezuur in het serum.

Zeer zelden:

· onaangename bewustheid van de hartslag, hartfalen, hartaanval of hoge bloeddruk
· stoornissen van de bloedcelvorming (met symptomen zoals: koorts, keelpijn, mondzweertjes, op griep
lijkende symptomen, ernstige vermoeidheid, neus- en huidbloeding)
· oorsuizen of zoemend geluid in de oren
· ontsteking van de slokdarm of alvleesklier
· vernauwing van de darm
· acute leverontsteking, gelige verkleuring van de huid of het wit van de ogen, leverfunctiestoornis,
leverbeschadiging of leverfalen
· hersenvliesontsteking (zonder bacteriële infectie)
Niet bekend:
- Tintelingen in handen en voeten
- Angst
- Verstoord gehoor
- Algemeen gevoel van onwelzijn
- Ontsteking van de oogzenuw die zichtproblemen kan veroorzaken
Ifenin kan een verlaging van het aantal witte bloedcel en veroorzaken, en uw weerstand tegen infecties kan
verminderd zijn. Als u een infectie krijgt met symptomen zoals koorts en een ernstige verslechtering van uw
algehele conditie, of koorts met plaatselijke infectiesymptomen zoals een zere keel/keelholte/mond of
problemen met urineren, moet u onmiddel ijk uw arts raadplegen. Men zal bloedonderzoek doen om te
controleren of het aantal witte bloedcel en is verminderd (agranulocytose). Het is belangrijk dat u uw arts
inlicht over uw geneesmiddel.
Tijdens de behandeling met ibuprofen zijn enkele geval en van hersenvliesontsteking gemeld (met
symptomen zoals een stijve nek, hoofdpijn, misselijkheid, braken, koorts of desoriëntatie) bij patiënten met
bestaande auto-immuunstoornissen zoals systemische lupus erythematosus of gemengde
bindweefselaandoening.
H
et melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker of verpleegkundige.
Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.
U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II, Victor Hortaplein, 40/40, B-1060 BRUSSEL
Website: www.fagg-afmps.be
E-mail: patientinfo@fagg-afmps.be
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit
geneesmiddel.
5. Hoe bewaart u dit middel?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
verpakkingen. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Voor dit geneesmiddel er zijn geen speciale bewaarcondities.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker
wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde
manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
·
Welke stoffen zitten er in dit middel?
Tabletkern: microkristal ijne cel ulose, watervrij colloïdaal silicium, hydroxypropylcel ulose,
natriumlaurylsulfaat, natriumcroscarmel ose, talk
Filmomhul ing (Opadry (wit) 06B28499)):

hypromel ose, macrogol 400, titaniumdioxide (E171).
Hoe ziet Ifenin er uit en hoeveel zit er in een verpakking?
Filmomhulde tabletten.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG