Ibuprofen teva 5 %Bijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
IBUPROFEN TEVA 5% GEL
ibuprofen
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw apotheker u dat
heeft verteld.
Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt
u het beste resultaat.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw apotheker.
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Geneesmiddelengroep
Ibuprofen Teva 5% gel maakt deel uit van de pijnstillende en ontstekingswerende geneesmiddelen, van
het niet-steroïde type.
Therapeutische indicaties
Aangewezen bij:
tendinitis van de onderste en bovenste ledematen.
goedaardige kwetsuren, ontstaan bij sport of door ongeval, verrekking, kneuzingen van de spieren
en de pezen.
de behandeling is symptomatisch en/of ondersteunend.
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE
ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden
onder rubriek 6 of als u allergisch bent voor andere geneesmiddelen van dezelfde groep of voor
aspirine.
Niet gebruiken op slijmvliezen of in de ogen.
Niet gebruiken op huidletsels waaruit vocht vrijkomt, op eczeem of op wonden.
Bij zuigelingen en kleine kinderen mag Ibuprofen Teva 5% gel niet gebruikt worden.
BSN-11.10-1/4
Bijsluiter
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Behandeling stoppen wanneer er huiduitslag optreedt.
Voorzichtigheid is geboden indien u allergisch bent voor ontstekingsremmende middelen die niet
afgeleid zijn van cortisone.
Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek ″Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?″ te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het
verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Wisselwerkingen van Ibuprofen Teva 5% gel met andere geneesmiddelen zijn tot op heden nog niet
voorgekomen.
Bepaalde anticoagulantia (tegen stolling) (bv. acetylsalicylzuur /aspirine, warfarine, ticlopidine), bepaalde
geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (ACE-inhibitoren zoals captopril, bèta-receptor-blokkerende
medicijnen, angiotensine II-antagonisten) en zelfs bepaalde andere geneesmiddelen kunnen de
behandeling met ibuprofen beïnvloeden of kunnen erdoor beïnvloed worden. Vraag daarom altijd raad aan
een arts voor u ibuprofen samen met andere medicijnen gebruikt.
Gebruikt u naast Ibuprofen Teva 5% gel nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan
of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat
dan uw apotheker.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Wisselwerkingen van Ibuprofen Teva 5% gel met voeding zijn tot op heden nog niet voorgekomen.
Onverenigbaarheden:
Bij normaal gebruik zijn onverenigbaarheden weinig waarschijnlijk.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap
Ibuprofen Teva 5% gel wordt niet aangeraden tijdens de zwangerschap. Ook bij zuigelingen en kleine
kinderen mag Ibuprofen Teva 5% gel niet gebruikt worden.
Borstvoeding
Ibuprofen Teva 5% gel wordt niet aangeraden tijdens de borstvoeding. Ook bij zuigelingen en kleine
kinderen mag Ibuprofen Teva 5% gel niet gebruikt worden.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Ibuprofen Teva 5% gel heeft geen invloed op het besturen van voertuigen en het gebruik van
machines.
3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Dosering en wijze van gebruik
BSN-11.10-2/4
Bijsluiter
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw apotheker u dat
heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw apotheker.
Voor lokale toediening.
3 à 4 maal per dag 4 tot 10 cm gel (afhankelijk van de grootte van het gewricht) aanbrengen op de huid
en lichtjes masseren.
Gel voor uitwendig gebruik.
De gel mag onder een afsluitend verband aangebracht worden.
Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg uw arts dan opnieuw.
Heeft u te veel van Ibuprofen Teva gebruikt?
Wanneer u teveel van Ibuprofen Teva 5% gel heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Wanneer de voorgeschreven hoeveelheid goed nagevolgd wordt, is een vergiftiging weinig
waarschijnlijk wegens de geringe lokale percutane resorptie in vergelijking met de systemische
toediening.
Bent u vergeten Ibuprofen Teva te gebruiken?
Indien u per vergissing een dosis bent vergeten toe te passen, doe dat dan van zodra u eraan denkt,
maar breng geen dubbele dosis aan.
Als u stopt met het gebruik van Ibuprofen Teva
Niet van toepassing.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddelen kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
In zeldzame gevallen werden huidreacties, meestal plaatselijke roodheid, jeuk of een branderig gevoel
vastgesteld.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw apotheker.
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C). Beschermen tegen warmte.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op verpakking na
‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
BSN-11.10-3/4
Bijsluiter
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is ibuprofen. Ibuprofen Teva 5% gel bevat 5 g ibuprofen per 100 g
gel.
De andere stoffen in dit middel zijn isopropylalcohol, hydroxyethylcellulose, natriumhydroxide,
benzylalcohol, gezuiverd water.
Hoe ziet Ibuprofen Teva eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Gel voor uitwendig gebruik.
Tube van 50 g of 120 g.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Teva Pharma Belgium N.V.
Laarstraat 16
B-2610 Wilrijk
Fabrikant
QUALIPHAR N.V.
Rijksweg 9
2880 BORNEM
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE179715
Afleveringswijze
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 01/2014.
BSN-11.10-4/4

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
IBUPROFEN TEVA 5% GEL
ibuprofen
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw apotheker u dat
heeft verteld.
Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt
u het beste resultaat.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Geneesmiddelengroep
Ibuprofen Teva 5% gel maakt deel uit van de pijnstillende en ontstekingswerende geneesmiddelen, van
het niet-steroïde type.
Therapeutische indicaties
Aangewezen bij:
· tendinitis van de onderste en bovenste ledematen.
· goedaardige kwetsuren, ontstaan bij sport of door ongeval, verrekking, kneuzingen van de spieren
en de pezen.
· de behandeling is symptomatisch en/of ondersteunend.
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE
ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
· U bent allergisch voor één van de stof en die in dit geneesmiddel zitten. Deze stof en kunt u vinden
onder rubriek 6 of als u al ergisch bent voor andere geneesmiddelen van dezelfde groep of voor
aspirine.
· Niet gebruiken op slijmvliezen of in de ogen.
· Niet gebruiken op huidletsels waaruit vocht vrijkomt, op eczeem of op wonden.
· Bij zuigelingen en kleine kinderen mag Ibuprofen Teva 5% gel niet gebruikt worden.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
· Behandeling stoppen wanneer er huiduitslag optreedt.
· Voorzichtigheid is geboden indien u allergisch bent voor ontstekingsremmende middelen die niet
afgeleid zijn van cortisone.
· Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen? te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het
verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Wisselwerkingen van Ibuprofen Teva 5% gel met andere geneesmiddelen zijn tot op heden nog niet
voorgekomen.
Bepaalde anticoagulantia (tegen stol ing) (bv. acetylsalicylzuur /aspirine, warfarine, ticlopidine), bepaalde
geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (ACE-inhibitoren zoals captopril, bèta-receptor-blokkerende
medicijnen, angiotensine I -antagonisten) en zelfs bepaalde andere geneesmiddelen kunnen de
behandeling met ibuprofen beïnvloeden of kunnen erdoor beïnvloed worden. Vraag daarom altijd raad aan
een arts voor u ibuprofen samen met andere medicijnen gebruikt.
Gebruikt u naast Ibuprofen Teva 5% gel nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan
of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat
dan uw apotheker.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Wisselwerkingen van Ibuprofen Teva 5% gel met voeding zijn tot op heden nog niet voorgekomen.

Onverenigbaarheden:
Bij normaal gebruik zijn onverenigbaarheden weinig waarschijnlijk.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap
Ibuprofen Teva 5% gel wordt niet aangeraden tijdens de zwangerschap. Ook bij zuigelingen en kleine
kinderen mag Ibuprofen Teva 5% gel niet gebruikt worden.

Borstvoeding
Ibuprofen Teva 5% gel wordt niet aangeraden tijdens de borstvoeding. Ook bij zuigelingen en kleine
kinderen mag Ibuprofen Teva 5% gel niet gebruikt worden.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Ibuprofen Teva 5% gel heeft geen invloed op het besturen van voertuigen en het gebruik van
machines.
3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Dosering en wijze van gebruik
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw apotheker u dat
heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw apotheker.
Voor lokale toediening.
3 à 4 maal per dag 4 tot 10 cm gel (afhankelijk van de groot e van het gewricht) aanbrengen op de huid
en lichtjes masseren.
Gel voor uitwendig gebruik.
De gel mag onder een afsluitend verband aangebracht worden.
Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg uw arts dan opnieuw.
Heeft u te veel van Ibuprofen Teva gebruikt?
Wanneer u teveel van Ibuprofen Teva 5% gel heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Wanneer de voorgeschreven hoeveelheid goed nagevolgd wordt, is een vergiftiging weinig
waarschijnlijk wegens de geringe lokale percutane resorptie in vergelijking met de systemische
toediening.
Bent u vergeten Ibuprofen Teva te gebruiken?
Indien u per vergissing een dosis bent vergeten toe te passen, doe dat dan van zodra u eraan denkt,
maar breng geen dubbele dosis aan.
Als u stopt met het gebruik van Ibuprofen Teva
Niet van toepassing.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddelen kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
In zeldzame gevallen werden huidreacties, meestal plaatselijke roodheid, jeuk of een branderig gevoel
vastgesteld.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw apotheker.
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C). Beschermen tegen warmte.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op verpakking na
`EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
· De werkzame stof in dit middel is ibuprofen. Ibuprofen Teva 5% gel bevat 5 g ibuprofen per 100 g
gel.
· De andere stof en in dit middel zijn isopropylalcohol, hydroxyethylcellulose, natriumhydroxide,
benzylalcohol, gezuiverd water.
Hoe ziet Ibuprofen Teva eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Gel voor uitwendig gebruik.
Tube van 50 g of 120 g.
Niet alle genoemde verpakkingsgroot en worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Teva Pharma Belgium N.V.
Laarstraat 16
B-2610 Wilrijk
Fabrikant
QUALIPHAR N.V.
Rijksweg 9
2880 BORNEM
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE179715
Afleveringswijze
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 01/2014.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG