Zevalin 1,6 mg/ml

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Zevalin 1,6 mg/ml, kit voor bereiding van radiofarmacon voor infusie
[
90
Y]-Ibritumomabtiuxetan
-
-
-
-
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat dit geneesmiddel aan u wordt toegediend.
Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in
deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wat is Zevalin en waarvoor wordt het gebruikt
Wat u moet weten voordat u Zevalin krijgt toegediend
Hoe wordt Zevalin toegediend
Mogelijke bijwerkingen
Hoe wordt Zevalin bewaard
Aanvullende informatie
1.
WAT IS ZEVALIN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
Zevalin is een kit voor de bereiding van het actieve bestanddeel [
90
Y]-ibritumomabtiuxetan, een
monoklonaal antilichaam gelabeld met de radioactieve stof yttrium-90 (
90
Y). Zevalin bindt aan een
eiwit (CD20) op het oppervlak van bepaalde witte bloedcellen (B-cellen) en doodt hen met straling.
Zevalin wordt gebruikt om patiënten te behandelen die een bepaalde vorm van B-cel non-Hodgkin-
lymfoom hebben (CD20+ indolent of getransformeerd B-cel-NHL), als eerdere behandeling met
rituximab, een ander monoklonaal antilichaam, niet heeft gewerkt of is gestopt met werken (refractair
of gerecidiveerde ziekte).
Zevalin wordt ook gebruikt bij voorheen onbehandelde patiënten met folliculair lymfoom. Het wordt
gebruikt als
consolidatietherapie
om de reductie van het aantal lymfoomcellen (remissie) te verbeteren
die is bereikt met de eerdere behandeling met chemotherapie.
2.
WAT U MOET WETEN VOORDAT U ZEVALIN KRIJGT TOEGEDIEND
U moet Zevalin niet toegediend krijgen:
indien u
allergisch
(overgevoelig) bent voor één van de volgende werkzame bestanddelen:
ibritumomabtiuxetan, yttriumchloride, of voor één van de andere bestanddelen van
Zevalin. Zie rubriek 6: ‘Wat bevat Zevalin’.
rituximab of voor andere eiwitten die van muizen zijn afgeleid,
indien u zwanger bent of borstvoeding geeft (zie ook de rubriek “Zwangerschap en
borstvoeding”)
Wees extra voorzichtig met Zevalin
In de volgende gevallen wordt het gebruik van Zevalin niet aangeraden, omdat de veiligheid en
werkzaamheid niet zijn vastgesteld:
34
indien meer dan een kwart
van uw beenmerg kwaadaardige abnormale cellen bevat
indien u uitwendige bestralingen hebt ondergaan
(radiotherapie) op meer dan een
kwart van uw beenmerg
indien u alleen Zevalin krijgt toegediend en u minder dan 100.000
bloedplaatjes/mm
3
heeft.
indien u na chemotherapie minder dan 150.000 bloedplaatjes/mm
3
heeft
indien u minder dan 1.500 witte bloedcellen/mm
3
heeft
indien u
voorheen
een beenmergtransplantatie of stamcelondersteuning heeft
ondergaan
Als u behandeld bent geweest met andere eiwitten
(met name van muizen afgeleide eiwitten) vóór
de behandeling met Zevalin is de kans groter dat u een allergische reactie krijgt. Het kan daarom nodig
zijn om u te testen op de aanwezigheid van bepaalde antilichamen.
Daarnaast wordt het gebruik van Zevalin niet aangeraden bij patiënten die non-Hodgkin-lymfoom
hebben waarbij de hersenen en/of het ruggemerg betrokken is, omdat deze patiënten niet betrokken
waren in klinische studies.
Kinderen:
Zevalin wordt niet aangeraden voor gebruik bij kinderen jonger dan 18 omdat veiligheid en
werkzaamheid niet zijn vastgesteld.
Oudere patiënten:
Er zijn beperkte gegevens bij oudere patiënten (65 jaar en ouder) beschikbaar. Over het geheel gezien
zijn geen verschillen waargenomen in veiligheid en werkzaamheid tussen deze patiënten en jongere
patiënten.
Gebruik met andere geneesmiddelen:
Vertel het uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft
gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Met name zal uw arts uw behandeling met groeifactoren zoals filgrastim voor een periode van drie
weken moeten onderbreken vóórdat u Zevalin toegediend krijgt tot een periode van twee weken
daarna.
Als u Zevalin toegediend krijgt binnen 4 maanden na chemotherapie met de actieve stof fludarabine
kunt een hoger risico op een verlaagd aantal bloedcellen hebben.
Vertel het uw arts dat u Zevalin toegediend hebt gekregen als u een vaccinatie moet krijgen na het
gebruik ervan.
Zwangerschap en borstvoeding:
Zevalin mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Uw arts zal tests uitvoeren om
zwangerschap uit te sluiten voordat u begint met de behandeling. Vrouwen die kinderen kunnen
krijgen en mannen moeten betrouwbare anticonceptie gebruiken gedurende de behandeling met
Zevalin en tot één jaar na het stoppen van de behandeling.
Er is een potentieel risico dat de ioniserende straling van Zevalin schade kan toebrengen aan uw
eierstokken of teelballen.
Vraag het uw arts hoe dit op u van invloed kan zijn, met name als u van plan bent in de toekomst
kinderen te nemen.
Vrouwen dienen geen borstvoeding te geven gedurende de behandeling tot en met 12 maanden daarna.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines:
35
Zevalin kan uw rijvaardigheid en uw vermogen om machines te bedienen beïnvloeden, omdat
duizeligheid een vaak voorkomende bijwerking is. Wees voorzichtig totdat u zeker bent dat deze
bijwerking van Zevalin zich bij u niet voordoet.
Belangrijke informatie over enkele ingrediënten van Zevalin
Dit geneesmiddel kan tot 28 mg natrium per dosis bevatten, afhankelijk van de concentratie van de
radioactiviteit. Dit moet in overweging worden genomen door patiënten die een natriumarm dieet
volgen.
3.
HOE WORDT ZEVALIN TOEGEDIEND
Zevalin moet worden gehanteerd en toegediend door ervaren personeel in een medische instelling dat
is gemachtigd om radioactieve geneesmiddelen te gebruiken.
De dosis Zevalin is afhankelijk van uw lichaamsgewicht, het aantal bloedplaatjes en waar Zevalin voor
wordt gebruikt (de indicatie). De maximale dosis mag niet meer zijn dan 1200 MBq (‘megabecquerel’,
een eenheid om radioactiviteit te meten).
Zevalin wordt gebruikt samen met een ander geneesmiddel waar de actieve stof rituximab inzit. U zult
een totaal van 3 infusies in de loop van twee bezoeken aan een medische instelling krijgen, met een
tussenperiode van 7 tot 9 dagen.
Op dag 1 ontvangt u één infusie met rituximab
Op dag 7, 8 of 9 ontvangt u één infusie met rituximab en kort daarna (binnen 4 uur) één
infusie met Zevalin.
Welke dosis Zevalin wordt toegediend
Als consolidatie therapie bij patiënten met folliculair lymfoom
De normale dosis is 15 MBq/kg lichaamsgewicht.
Als therapie voor patiënten met gerecidiveerd of refractair non-Hodgkin lymfoom, die niet reageren
op rituximab
De normale dosis is 11 of 15 MBq per kg lichaamsgewicht, afhankelijk van het aantal bloedplaatjes.
Bereiding van Zevalin
Zevalin wordt niet meteen toegediend, maar moet eerst door uw zorgaanbieder worden bereid. De kit
maakt de koppeling van het antilichaam ibritumomabtiuxetan met de radioactieve isotoop yttrium
90
Y
mogelijk.
Hoe Zevalin wordt toegediend
Zevalin wordt toegediend via een intraveneuze infusie (infuus in een ader) die normaal ongeveer 10
minuten duurt.
Nadat u Zevalin kreeg toegediend
De hoeveelheid straling waaraan uw lichaam wordt blootgesteld vanwege een behandeling met
Zevalin is kleiner dan bij een behandeling met radiotherapie. De meeste radioactiviteit zal in uw
lichaam vervallen, maar een klein deel van de radioactiviteit zal uw lichaam via de urine verlaten.
Daarom moet u gedurende een week na de infusie met Zevalin uw handen na het plassen grondig
wassen.
36
Na de behandeling zal uw arts regelmatig een kleine hoeveelheid bloed afnemen om het aantal
bloedplaatjes en witte bloedcellen in uw bloed te controleren. Meestal nemen die af rond 2 maanden
na aanvang van de behandeling.
Als uw arts van plan is om u te behandelen met een ander antilichaam na de behandeling met Zevalin,
zal u getest moeten worden op de aanwezigheid van speciale antilichamen. Uw arts zal u informeren
als dit op u van toepassing is.
Wat u moet doen als u meer van Zevalin toegediend heeft gekregen dan u zou mogen
Uw arts zal u de nodige behandeling geven als u ernstige nadelige effecten ondervindt. Dit kan
inhouden dat de behandeling met Zevalin wordt gestopt of dat u behandeld wordt met groeifactoren of
uw eigen stamcellen.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan Zevalin bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.
Vertel onmiddellijk aan uw arts
als u een of meerdere van het volgende bemerkt:
Infectie:
koorts, koude rillingen.
Bloedvergiftiging (sepsis):
koorts en koude rillingen; verandering van uw mentale toestand,
snelle ademhaling, versnelde hartslag, verminderde urinelozing, lage bloeddruk, shock, problemen
met bloedingen of stolling.
Longontsteking (pneumonie):ademhalingsproblemen..
Lage bloedcelaantallen:
abnormale vorming van blauwe plekken, meer bloeden dan normaal na
een verwonding, koorts of als u zich abnormaal moe of buiten adem voelt.
Ernstige slijmvliesreacties,
die dagen of maanden na toediening van Zevalin en/of rituximab
kunnen voorkomen. Uw arts zal de behandeling onmiddellijk stoppen.
Extravasatie
(lekken van het infuus naar het omliggende weefsel): pijn, brandend gevoel, steken
of een andere reactie bij de infusieplaats tijdens de toediening. Uw arts zal de infusie onmiddellijk
stoppen en opnieuw beginnen in andere ader.
Allergische- (overgevoeligheids-) reacties/infusie reacties:
symptomen van allergische
reacties/infusiereacties kunnen huidreacties, ademhalingsmoeilijkheden, zwellingen, jeuk, rood
worden, rillingen, duizeligheid (dit is een mogelijk teken van lage bloeddruk) zijn. Afhankelijk
van de soort en de ernst van de reactie zal uw arts beslissen of de behandeling onmiddellijk moet
worden gestopt.
Bijwerkingen kunnen met bepaalde frequenties voorkomen, die als volgt worden gedefinieerd:
zeer vaak: komen voor bij minstens 1 op de 10 patiënten,
vaak: komen voor bij minstens 1 op de 100 patiënten maar bij minder dan in 1 op de
10 patiënten,
soms: komen voor bij minstens 1 op de 1000 patiënten, maar bij minder dan in 1 op de
100 patiënten,
zelden: komen voor bij minstens 1 op de 10000 patiënten, maar bij minder dan in 1 op
de 1000 patiënten,
zeer zelden: komen voor bij minder dan 1 op de 10000 patiënten,
onbekend: de frequentie kan niet worden geschat op basis van de beschikbare
gegevens
De bijwerkingen waar een asterisk (*) bij staan hebben in sommige gevallen tot de dood geleid, in
klinisch onderzoek dan wel nadat het product op de markt is gekomen.
De bijwerkingen waar twee asterisken (**) bij staan zijn ook bij consolidatietherapie gezien.
Zeer vaak
voorkomende bijwerkingen
37
-
-
-
-
-
-
verlaagd aantal bloedplaatjes, witte en rode bloedcellen (trombocytopenie,
leukocytopenie, neutropenie, anemie)*
misselijkheid (nausea)
zwakte, koorts, rillingen (rigor)
infectie*
vermoeidheid**
rode, puntvormige plekjes onder de huid (petechiën)**
Vaak
voorkomende bijwerkingen
-
-
-
bloedvergiftiging (sepsis)*: longontsteking (pneumonie)*, urinewegontsteking,
schimmelinfectie in de mond zoals spruw (orale
candidiase),
andere bloedgerelateerde vormen van kanker (myelodysplastisch
syndroom (MDS)/
acute myeloïde leukemie (AML))*,
tumorpijn,
koorts met een verlaging van het aantal specifieke witte bloedcellen (febriele
neutropenie),
verlaagde aantallen van alle bloedcellen (pancytopenie)*, verlaagd
aantal witte bloedcellen (lymfocytopenie),
allergische (overgevoeligheid) reacties,
ernstig verlies van eetlust (anorexie),
nervositeit, moeite met slapen (slapeloosheid),
duizeligheid, hoofdpijn,
bloedingen door lage bloedplaatjestellingen*,
hoesten, loopneus,
braken, maag- (abdominale) pijn, diarree, spijsverteringsproblemen, keelirritatie,
obstipatie,
uitslag, jeuk (pruritus),
gewrichtspijn (artralgie), spierpijn (myalgie), rugpijn, nekpijn,
pijn, griepachtige symptomen, algemeen gevoel van ziek zijn (malaise), zwelling die
veroorzaakt wordt door het vasthouden van vocht in de armen, benen en andere
weefsels (perifeer
oedeem),
verhoogde zweetproductie,
hoge bloeddruk (hypertensie)**,
lage bloeddruk (hypotensie)**,
afwezigheid van menstruatie (amenorroe)**.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Soms
voorkomende bijwerkingen
-
snelle hartslag (tachycardie),
Zelden
voorkomende bijwerkingen:
-
-
goedaardig gezwel in de hersenen (meningioom),
bloedingen in het hoofd door een verlaagd aantal bloedplaatjes*
Bijwerkingen waarvan de frequentie onbekend is
-
-
reactie van de huid en de slijmvliezen (inclusief
Stevens-Johnson-syndroom)*
lekkage van het infuus naar het omliggende weefsel (extravasatie) die
huidontstekingen (infusieplaats
dermatitis),
schilfering (infusieplaats
desquamatie)
of
zweren op de injectieplaats veroorzaakt,
weefselschade rond het lymfoom en complicaties vanwege zwellingen van die
lymfomen
-
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
38
5.
HOE WORDT ZEVALIN BEWAARD
Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.
Gebruik Zevalin niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking.
Dit geneesmiddel zal worden opgeslagen door medisch personeel.
Bewaren in een koelkast bij 2 °C – 8 °C
Niet in de vriezer bewaren.
Bewaar in de oorspronkelijke verpakking om het tegen licht te beschermen.
Dit product moet worden bewaard in overeenstemming met de van toepassing zijnde nationale
regelgeving voor radioactieve materialen.
Na radiolabeling wordt onmiddellijk gebruik aangeraden. Stabiliteit is aangetoond gedurende 8 uur bij
2 °C – 8 °C en beschermd tegen licht.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat Zevalin
Het werkzame bestanddeel is ibritumomabtiuxetan. Elke flacon bevat 3,2 mg ibritumomabtiuxetan
in 2 ml oplossing (1,6 mg per ml).
De andere bestanddelen zijn:
- in de
ibritumomabtiuxetanflacon:
natriumchloride, water voor injectie
- in de
natriumacetaatflacon:
natriumacetaat, water voor injectie
- in de
bufferoplossingflacon:
human albumine oplossing, natriumchloride,
dinatriumfosfaatdodecahydraat; natriumhydroxide, kaliumdiwaterstoffosfaat, kaliumchloride,
diethyleentriaminepenta-azijnzuur, zoutzuur (verdund), water voor injectie.
De definitieve formulering na radiolabeling bevat 2,08 mg [
90
Y]-ibritumomabtiuxetan in een totaal
volume van 10 ml.
Hoe ziet Zevalin er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Zevalin is een kit voor de bereiding van een radioactief middel voor infusie en bevat:
-
Eén glazen flacon met ibritumomabtiuxetan, met 2 ml heldere kleurloze oplossing,
-
Eén glazen flacon met natriumacetaat, met 2 ml heldere kleurloze oplossing,
-
Eén glazen flacon met bufferoplossing, met 10 ml heldere, kleurloze oplossing
-
Eén glazen reactieflacon (leeg)
Registratiehouder
Spectrum Pharmaceuticals B.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
Nederland
Fabrikant
CIS bio international
RN 306- Saclay
B.P. 32
91192 GIF SUR YVETTE CEDEX
Frankrijk
39
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd op
40

Zevalin 1,6 mg/ml, kit voor bereiding van radiofarmacon voor infusie
[90Y]-Ibritumomabtiuxetan

- Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat dit geneesmiddel aan u wordt toegediend.
- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in
deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter:
1.

Wat is Zevalin en waarvoor wordt het gebruikt
2.
Wat u moet weten voordat u Zevalin krijgt toegediend
3.
Hoe wordt Zevalin toegediend
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe wordt Zevalin bewaard
6.
Aanvullende informatie

1.

WAT IS ZEVALIN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Zevalin is een kit voor de bereiding van het actieve bestanddeel [90Y]-ibritumomabtiuxetan, een
monoklonaal antilichaam gelabeld met de radioactieve stof yttrium-90 (90Y). Zevalin bindt aan een
eiwit (CD20) op het oppervlak van bepaalde witte bloedcellen (B-cellen) en doodt hen met straling.
Zevalin wordt gebruikt om patiënten te behandelen die een bepaalde vorm van B-cel non-Hodgkin-
lymfoom hebben (CD20+ indolent of getransformeerd B-cel-NHL), als eerdere behandeling met
rituximab, een ander monoklonaal antilichaam, niet heeft gewerkt of is gestopt met werken (refractair
of gerecidiveerde ziekte).
Zevalin wordt ook gebruikt bij voorheen onbehandelde patiënten met folliculair lymfoom. Het wordt
gebruikt als
consolidatietherapie om de reductie van het aantal lymfoomcellen (remissie) te verbeteren
die is bereikt met de eerdere behandeling met chemotherapie.
2.
WAT U MOET WETEN VOORDAT U ZEVALIN KRIJGT TOEGEDIEND

U moet Zevalin niet toegediend krijgen:
indien u
allergisch (overgevoelig) bent voor één van de volgende werkzame bestanddelen:
ibritumomabtiuxetan, yttriumchloride, of voor één van de andere bestanddelen van
Zevalin. Zie rubriek 6: `Wat bevat Zevalin'.
rituximab of voor andere eiwitten die van muizen zijn afgeleid,
indien u zwanger bent of borstvoeding geeft (zie ook de rubriek 'Zwangerschap en
borstvoeding')

Wees extra voorzichtig met Zevalin
In de volgende gevallen wordt het gebruik van Zevalin niet aangeraden, omdat de veiligheid en
werkzaamheid niet zijn vastgesteld:
indien meer dan een kwart van uw beenmerg kwaadaardige abnormale cellen bevat
indien u uitwendige bestralingen hebt ondergaan (radiotherapie) op meer dan een
kwart van uw beenmerg
indien u alleen Zevalin krijgt toegediend en u minder dan 100.000
bloedplaatjes/mm3 heeft.
indien u na chemotherapie minder dan 150.000 bloedplaatjes/mm3 heeft

indien u minder dan 1.500 witte bloedcellen/mm3 heeft

indien u voorheen
een beenmergtransplantatie of stamcelondersteuning heeft
ondergaan

Als u behandeld bent geweest met andere eiwitten (met name van muizen afgeleide eiwitten) vóór
de behandeling met Zevalin is de kans groter dat u een allergische reactie krijgt. Het kan daarom nodig
zijn om u te testen op de aanwezigheid van bepaalde antilichamen.
Daarnaast wordt het gebruik van Zevalin niet aangeraden bij patiënten die non-Hodgkin-lymfoom
hebben waarbij de hersenen en/of het ruggemerg betrokken is, omdat deze patiënten niet betrokken
waren in klinische studies.
Kinderen:
Zevalin wordt niet aangeraden voor gebruik bij kinderen jonger dan 18 omdat veiligheid en
werkzaamheid niet zijn vastgesteld.
Oudere patiënten:
Er zijn beperkte gegevens bij oudere patiënten (65 jaar en ouder) beschikbaar. Over het geheel gezien
zijn geen verschillen waargenomen in veiligheid en werkzaamheid tussen deze patiënten en jongere
patiënten.

Gebruik met andere geneesmiddelen:
Vertel het uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft
gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Met name zal uw arts uw behandeling met groeifactoren zoals filgrastim voor een periode van drie
weken moeten onderbreken vóórdat u Zevalin toegediend krijgt tot een periode van twee weken
daarna.
Als u Zevalin toegediend krijgt binnen 4 maanden na chemotherapie met de actieve stof fludarabine
kunt een hoger risico op een verlaagd aantal bloedcellen hebben.
Vertel het uw arts dat u Zevalin toegediend hebt gekregen als u een vaccinatie moet krijgen na het
gebruik ervan.

Zwangerschap en borstvoeding:
Zevalin mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Uw arts zal tests uitvoeren om
zwangerschap uit te sluiten voordat u begint met de behandeling. Vrouwen die kinderen kunnen
krijgen en mannen moeten betrouwbare anticonceptie gebruiken gedurende de behandeling met
Zevalin en tot één jaar na het stoppen van de behandeling.
Er is een potentieel risico dat de ioniserende straling van Zevalin schade kan toebrengen aan uw
eierstokken of teelballen.
Vraag het uw arts hoe dit op u van invloed kan zijn, met name als u van plan bent in de toekomst
kinderen te nemen.
Vrouwen dienen geen borstvoeding te geven gedurende de behandeling tot en met 12 maanden daarna.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines:
duizeligheid een vaak voorkomende bijwerking is. Wees voorzichtig totdat u zeker bent dat deze
bijwerking van Zevalin zich bij u niet voordoet.

Belangrijke informatie over enkele ingrediënten van Zevalin
Dit geneesmiddel kan tot 28 mg natrium per dosis bevatten, afhankelijk van de concentratie van de
radioactiviteit. Dit moet in overweging worden genomen door patiënten die een natriumarm dieet
volgen.
3.
HOE WORDT ZEVALIN TOEGEDIEND
Zevalin moet worden gehanteerd en toegediend door ervaren personeel in een medische instelling dat
is gemachtigd om radioactieve geneesmiddelen te gebruiken.
De dosis Zevalin is afhankelijk van uw lichaamsgewicht, het aantal bloedplaatjes en waar Zevalin voor
wordt gebruikt (de indicatie). De maximale dosis mag niet meer zijn dan 1200 MBq (`megabecquerel',
een eenheid om radioactiviteit te meten).
Zevalin wordt gebruikt samen met een ander geneesmiddel waar de actieve stof rituximab inzit. U zult
een totaal van 3 infusies in de loop van twee bezoeken aan een medische instelling krijgen, met een
tussenperiode van 7 tot 9 dagen.
Op dag 1 ontvangt u één infusie met rituximab
Op dag 7, 8 of 9 ontvangt u één infusie met rituximab en kort daarna (binnen 4 uur) één
infusie met Zevalin.

Welke dosis Zevalin wordt toegediend
Als consolidatie therapie bij patiënten met folliculair lymfoom
De normale dosis is 15 MBq/kg lichaamsgewicht.
Als therapie voor patiënten met gerecidiveerd of refractair non-Hodgkin lymfoom, die niet reageren
op rituximab

De normale dosis is 11 of 15 MBq per kg lichaamsgewicht, afhankelijk van het aantal bloedplaatjes.

Bereiding van Zevalin
Zevalin wordt niet meteen toegediend, maar moet eerst door uw zorgaanbieder worden bereid. De kit
maakt de koppeling van het antilichaam ibritumomabtiuxetan met de radioactieve isotoop yttrium 90Y
mogelijk.

Hoe Zevalin wordt toegediend
Zevalin wordt toegediend via een intraveneuze infusie (infuus in een ader) die normaal ongeveer 10
minuten duurt.

Nadat u Zevalin kreeg toegediend
De hoeveelheid straling waaraan uw lichaam wordt blootgesteld vanwege een behandeling met
Zevalin is kleiner dan bij een behandeling met radiotherapie. De meeste radioactiviteit zal in uw
lichaam vervallen, maar een klein deel van de radioactiviteit zal uw lichaam via de urine verlaten.
Daarom moet u gedurende een week na de infusie met Zevalin uw handen na het plassen grondig
wassen.
bloedplaatjes en witte bloedcellen in uw bloed te controleren. Meestal nemen die af rond 2 maanden
na aanvang van de behandeling.
Als uw arts van plan is om u te behandelen met een ander antilichaam na de behandeling met Zevalin,
zal u getest moeten worden op de aanwezigheid van speciale antilichamen. Uw arts zal u informeren
als dit op u van toepassing is.

Wat u moet doen als u meer van Zevalin toegediend heeft gekregen dan u zou mogen
Uw arts zal u de nodige behandeling geven als u ernstige nadelige effecten ondervindt. Dit kan
inhouden dat de behandeling met Zevalin wordt gestopt of dat u behandeld wordt met groeifactoren of
uw eigen stamcellen.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan Zevalin bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

Vertel onmiddellijk aan uw arts als u een of meerdere van het volgende bemerkt
:


Infectie: koorts, koude rillingen
.
Bloedvergiftiging (sepsis): koorts en koude rillingen; verandering van uw mentale toestand,
snelle ademhaling, versnelde hartslag, verminderde urinelozing, lage bloeddruk, shock, problemen
met bloedingen of stolling.

Longontsteking (pneumonie):ademhalingsproblemen.
Lage bloedcelaantallen: abnormale vorming van blauwe plekken, meer bloeden dan normaal na
een verwonding, koorts of als u zich abnormaal moe of buiten adem voelt.
Ernstige slijmvliesreacties, die dagen of maanden na toediening van Zevalin en/of rituximab
kunnen voorkomen. Uw arts zal de behandeling onmiddellijk stoppen.
Extravasatie (lekken van het infuus naar het omliggende weefsel): pijn, brandend gevoel, steken
of een andere reactie bij de infusieplaats tijdens de toediening. Uw arts zal de infusie onmiddellijk
stoppen en opnieuw beginnen in andere ader.
Allergische- (overgevoeligheids-) reacties/infusie reacties: symptomen van allergische
reacties/infusiereacties kunnen huidreacties, ademhalingsmoeilijkheden, zwellingen, jeuk, rood
worden, rillingen, duizeligheid (dit is een mogelijk teken van lage bloeddruk) zijn. Afhankelijk
van de soort en de ernst van de reactie zal uw arts beslissen of de behandeling onmiddellijk moet
worden gestopt.

Bijwerkingen kunnen met bepaalde frequenties voorkomen, die als volgt worden gedefinieerd:
zeer vaak: komen voor bij minstens 1 op de 10 patiënten,
vaak: komen voor bij minstens 1 op de 100 patiënten maar bij minder dan in 1 op de
10 patiënten,
soms: komen voor bij minstens 1 op de 1000 patiënten, maar bij minder dan in 1 op de
100 patiënten,
zelden: komen voor bij minstens 1 op de 10000 patiënten, maar bij minder dan in 1 op
de 1000 patiënten,
zeer zelden: komen voor bij minder dan 1 op de 10000 patiënten,
onbekend: de frequentie kan niet worden geschat op basis van de beschikbare
gegevens
De bijwerkingen waar een asterisk (*) bij staan hebben in sommige gevallen tot de dood geleid, in
klinisch onderzoek dan wel nadat het product op de markt is gekomen.
De bijwerkingen waar twee asterisken (**) bij staan zijn ook bij consolidatietherapie gezien.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen
leukocytopenie, neutropenie, anemie)*
- misselijkheid (nausea)
- zwakte, koorts, rillingen (rigor)
- infectie*
- vermoeidheid**
- rode, puntvormige plekjes onder de huid (petechiën)**
Vaak voorkomende bijwerkingen
- bloedvergiftiging (sepsis)*: longontsteking (pneumonie)*, urinewegontsteking,
schimmelinfectie in de mond zoals spruw (orale candidiase),
- andere bloedgerelateerde vormen van kanker (myelodysplastisch syndroom (MDS)/
acute myeloïde leukemie (AML))*, tumorpijn,
- koorts met een verlaging van het aantal specifieke witte bloedcellen (febriele
neutropenie), verlaagde aantallen van alle bloedcellen (pancytopenie)*, verlaagd
aantal witte bloedcellen (lymfocytopenie),
- allergische (overgevoeligheid) reacties,
- ernstig verlies van eetlust (anorexie),
- nervositeit, moeite met slapen (slapeloosheid),
- duizeligheid, hoofdpijn,
- bloedingen door lage bloedplaatjestellingen*,
- hoesten, loopneus,
- braken, maag- (abdominale) pijn, diarree, spijsverteringsproblemen, keelirritatie,
obstipatie,
- uitslag, jeuk (pruritus),
- gewrichtspijn (artralgie), spierpijn (myalgie), rugpijn, nekpijn,
- pijn, griepachtige symptomen, algemeen gevoel van ziek zijn (malaise), zwelling die
veroorzaakt wordt door het vasthouden van vocht in de armen, benen en andere
weefsels (perifeer oedeem), verhoogde zweetproductie,
- hoge bloeddruk (hypertensie)**,
- lage bloeddruk (hypotensie)**,
- afwezigheid van menstruatie (amenorroe)**.

Soms voorkomende bijwerkingen
- snelle hartslag (tachycardie),

Zelden voorkomende bijwerkingen:
- goedaardig gezwel in de hersenen (meningioom),
- bloedingen in het hoofd door een verlaagd aantal bloedplaatjes*

Bijwerkingen waarvan de frequentie onbekend is
- reactie van de huid en de slijmvliezen (inclusief Stevens-Johnson-syndroom)*
- lekkage van het infuus naar het omliggende weefsel (extravasatie) die
huidontstekingen (infusieplaats dermatitis), schilfering (infusieplaats desquamatie) of
zweren op de injectieplaats veroorzaakt,
- weefselschade rond het lymfoom en complicaties vanwege zwellingen van die
lymfomen

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


HOE WORDT ZEVALIN BEWAARD

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.
Gebruik Zevalin niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking.

Dit geneesmiddel zal worden opgeslagen door medisch personeel.
Bewaren in een koelkast bij 2 °C ­ 8 °C
Niet in de vriezer bewaren.
Bewaar in de oorspronkelijke verpakking om het tegen licht te beschermen.
Dit product moet worden bewaard in overeenstemming met de van toepassing zijnde nationale
regelgeving voor radioactieve materialen.
Na radiolabeling wordt onmiddellijk gebruik aangeraden. Stabiliteit is aangetoond gedurende 8 uur bij
2 °C ­ 8 °C en beschermd tegen licht.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Zevalin
Het werkzame bestanddeel is ibritumomabtiuxetan. Elke flacon bevat 3,2 mg ibritumomabtiuxetan
in 2 ml oplossing (1,6 mg per ml).

De andere bestanddelen zijn:
- in de ibritumomabtiuxetanflacon: natriumchloride, water voor injectie
- in de natriumacetaatflacon: natriumacetaat, water voor injectie
- in de bufferoplossingflacon: human albumine oplossing, natriumchloride,
dinatriumfosfaatdodecahydraat; natriumhydroxide, kaliumdiwaterstoffosfaat, kaliumchloride,
diethyleentriaminepenta-azijnzuur, zoutzuur (verdund), water voor injectie.
De definitieve formulering na radiolabeling bevat 2,08 mg [90Y]-ibritumomabtiuxetan in een totaal
volume van 10 ml.

Hoe ziet Zevalin er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Zevalin is een kit voor de bereiding van een radioactief middel voor infusie en bevat:
-
Eén glazen flacon met ibritumomabtiuxetan, met 2 ml heldere kleurloze oplossing,
-
Eén glazen flacon met natriumacetaat, met 2 ml heldere kleurloze oplossing,
-
Eén glazen flacon met bufferoplossing, met 10 ml heldere, kleurloze oplossing
-
Eén glazen reactieflacon (leeg)

Registratiehouder

Spectrum Pharmaceuticals B.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
Nederland

Fabrikant
CIS bio international
RN 306- Saclay
B.P. 32
91192 GIF SUR YVETTE CEDEX
Frankrijk

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS