Wellvone 750 mg/5 ml

Version 22
Bijsluiter: informatie voor de gebruiker
Wellvone 750 mg/5 ml suspensie voor oraal gebruik
Atovaquon
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
Waarvoor wordt Wellvone ingenomen?
Wanneer mag u Wellvone niet innemen of moet u er e tra voorzichtig mee zijn?
Hoe neemt u Wellvone in?
Mogelijke bijwerkingen
Hoe bewaart u Wellvone?
Inhoud van de verpakking en
overige
informatie
Waarvoor wordt Wellvone ingenomen?
Wellvone wordt gebruikt voor de behandeling van een longinfectie,
Pneumocystis pneumonie
(PCP)
genaamd, bij personen die het geneesmiddel co-trimoxazol niet mogen of kunnen nemen.
Deze ziekte wordt veroorzaakt door een organisme, Pneumocystis jiroveci genaamd (vroeger
Pneumocystis carinii genaamd).
Het werkzaam bestanddeel van Wellvone is atovaquon. Wellvone behoort tot een groep antiparasitaire
geneesmiddelen, gekend als antiprotozoa.
2.
Wanneer mag u Wellvone niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u Wellvone niet gebruiken?
U bent allergisch
voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden
onder rubriek 6.
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Wellvone inneemt.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Wellvone?
Voordat u start met het innemen van Wellvone moet u uw arts inlichten:
als u een
nier- of leverziekte
hebt.
Als u
diarree
hebt, vooral als u start met uw behandeling. Diarree vermindert de hoeveelheid
Wellvone die uw lichaam opneemt, waardoor het mogelijk is dat de behandeling niet werkzaam is.
1/5
v22=v21+drug interaction
Version 22
Als u ouder dan 65 jaar bent.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van
toepassing is.
Het is mogelijk dat uw arts dan beslist dat Wellvone geen geschikte behandeling is
voor u of dat u bijkomende controles moet krijgen terwijl u Wellvone inneemt.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Neem als u zwanger bent geen Wellvone
tenzij uw arts u dat aanbeveelt. Indien u zwanger
wordt terwijl u Wellvone neemt, moet u uw arts om advies vragen over het al dan niet voortzetten
van de behandeling. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u dit geneesmiddel inneemt,
als u zwanger bent.
Geef geen borstvoeding terwijl u Wellvone neemt.
Men weet niet of Wellvone doorgaat in de
moedermelk; als dat zo is, kan het uw baby schaden.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Wellvone nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan
ook
als het geneesmiddelen betreft die u zonder voorschrift heeft gekocht of geneesmiddelen op basis van
kruiden ? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Bepaalde geneesmiddelen kunnen de werking van Wellvone verminderen of Wellvone kan zelf de
werking van andere, gelijktijdig ingenomen geneesmiddelen wijzigen. Deze geneesmiddelen zijn:
de
antibiotica rifampicine
en
rifabutine,
het
antibioticum tetracycline,
metoclopramide
gebruikt voor de behandeling van
misselijkheid
en
braken,
indinavir, zidovudine
of
didanosine,
gebruikt voor de behandeling van
HIV,
efavirenz
of
bepaalde zeer actieve proteaseremmers
gebruikt voor de behandeling van HIV,
etoposide
gebruikt voor de behandeling van kanker.
Vertel uw arts
als u een van deze geneesmiddelen gebruikt. Het is mogelijk dat uw arts dan beslist
dat Wellvone geen geschikte behandeling is voor u of dat u bijkomende controles moet krijgen terwijl
u Wellvone inneemt.
Vergeet niet uw arts te vertellen
als u met een ander geneesmiddel start terwijl u
Wellvone inneemt.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Neem Wellvone steeds in met voedsel
– bij voorkeur vetrijk voedsel. Dit zal de hoeveelheid
Wellvone die uw lichaam opneemt, verhogen en uw behandeling werkzamer maken.
Vraag uw arts om advies over welke voedingsmiddelen geschikt zijn.
Als u moeilijkheden hebt om Wellvone in te nemen samen met voedsel, spreek dan met uw arts
over andere behandelingsmogelijkheden.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er wordt niet verwacht dat uw rijvaardigheid of uw bekwaamheid om machines te bedienen
verminderd wordt tijdens inname van Wellvone.
3.
Hoe neemt u Wellvone in?
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld
.
Twijfelt u
over het juiste gebruik?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De fles goed schudden voor gebruik.
2/5
v22=v21+drug interaction
Version 22
Wellvone niet verdunnen.
Neem Wellvone steeds in met voedsel
– bij voorkeur vetrijk voedsel. Dit zal de hoeveelheid
Wellvone die uw lichaam opneemt, sterk verhogen en uw behandeling werkzamer maken.
Hoeveel moet u innemen?
De gebruikelijke dosering voor volwassenen
is één 5 ml maatlepel (met 750 mg atovaquon),
tweemaal per dag gedurende 21 dagen.
Neem één dosis ‘s morgens en één dosis ‘s avonds.
Heeft u te veel van Wellvone ingenomen?
Vraag uw arts of apotheker om advies. Toon indien mogelijk de verpakking Wellvone.
Wanneer u teveel van Wellvone heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (tel: 070/245.245).
Bent u vergeten Wellvone in te nemen?
Indien
u een dosis Wellvone bent vergeten in te nemen, neemt u de volgende dosis van zodra u er aan
denkt (opnieuw met voedsel) en zet u vervolgens de behandeling voort zoals voorheen.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Stop Wellvone niet zonder advies.
Neem Wellvone in zolang als uw arts het aanbeveelt.
Stop niet met Wellvone tenzij uw arts u dat
zegt – ook niet als u zich beter voelt. Indien u niet de volledige behandelingskuur uitneemt, is het
mogelijk dat de infectie weerkeert.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Zeer vaak voorkomende bijwerkingen
Deze kunnen bij
meer dan 1 op 10
personen voorkomen:
misselijkheid (nausea)
huiduitslag
jeuk.
Vaak voorkomende bijwerkingen
Deze kunnen bij
tot 1 op 10
personen voorkomen:
diarree
braken
hoofdpijn
slaapproblemen (slapeloosheid)
hoge temperatuur (koorts)
allergische reacties, die af en toe ernstig kunnen zijn. Tekenen van allergische reactie zijn:
plots piepende ademhaling, dichtsnoering van borstkas of keel of ademhalingsmoeilijkheden
gezwollen oogleden, gelaat, lippen, tong of ander deel van het lichaam.
3/5
v22=v21+drug interaction
Version 22
netelroos (urticaria)
Andere vaak voorkomende bijwerkingen, die naar aanleiding van een
bloedonderzoek
aan het licht
kunnen komen, zijn:
laag natriumgehalte in het bloed (hyponatriëmie)
verhoging van de leverenzymen
verminderd aantal rode bloedcellen (anemie); dit kan vermoeidheid, hoofdpijn en kortademigheid
veroorzaken
verminderd aantal van bepaalde types witte bloedcellen (neutropenie).
Soms voorkomende bijwerkingen
Deze kunnen bij
tot 1 op 100
personen voorkomen:
een amylasestijging, die naar aanleiding van een bloedonderzoek aan het licht kan komen (amylase
is een enzym dat wordt aangemaakt door de alvleesklier).
Andere bijwerkingen
Bij een klein aantal mensen kwamen ook andere bijwerkingen voor maar het is niet precies geweten
hoe vaak deze voorkomen:
huiduitslag, soms met blaarvorming, die er uitziet als kleine schietschijfjes (donker
middelpunt dat omgeven wordt door een meer heldere zone en een donkere ringvormige
buitenrand) (erythema multiforme)
verspreide huiduitslag met blaren en loskomende huid, vooral rond de mond, neus, ogen en
geslachtsdelen (Stevens-Johnson syndroom)
als u één van deze symptomen vaststelt, moet u dringend een arts raadplegen.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker
.
5.
Hoe bewaart u Wellvone?
Wellvone buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket
van de fles. Eenmaal geopend, moet het binnen de 21 dagen gebruikt worden.
Bewaren beneden 25°C. Niet in de vriezer bewaren.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
Inhoud van de verpakking en overige
informatie
Welke stoffen zitten er in Wellvone?
Elke 5 ml maatlepel Wellvone suspensie voor oraal gebruik bevat 750 mg werkzaam bestanddeel
atovaquon (1ml Wellvone bevat 150 mg atovaquon). De andere bestanddelen zijn benzylalcohol,
xanthaangom, poloxameer 188, natriumsacharine, gezuiverd water, tutti frutti smaak (zoete
sinaasappelolie, geconcentreerde sinaasappelolie, propyleenglycol, benzylalcohol, vanilline,
acetaldehyde, amylacetaat en ethylbutyraat) (zie rubriek 2).
Indien u denkt dat u allergisch bent voor één van deze bestanddelen:
Vertel het aan uw arts en neem Wellvone niet in.
4/5
v22=v21+drug interaction
Version 22
Hoe ziet Wellvone er uit en en hoeveel zit er in een verpakking?
Wellvone suspensie voor oraal gebruik is een gele vloeistof. Het geneesmiddel zit in een plastic fles
van 240 ml met een kindveilige dop. In elke verpakking zit een 5 ml maatlepel.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.
Site Apollo
Avenue Pascal, 2- 4- 6
B-1300 Wavre
Fabrikant
Aspen Bad Oldesloe GmbH
Industriestrasse 32-36
23843 Bad Oldesloe
Duitsland
Wijze van aflevering
Op medisch voorschrift
Registratienummer
BE185613.
Deze bijsluiter is voor de laatste herzien in 01/2013
(Versie 22).
5/5
v22=v21+drug interaction

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker
Wellvone 750 mg/5 ml suspensie voor oraal gebruik
Atovaquon
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.

Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1.
Waarvoor wordt Wellvone ingenomen?
2.
Wanneer mag u Wellvone niet innemen of moet u er e tra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe neemt u Wellvone in?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Wellvone?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
Waarvoor wordt Wellvone ingenomen?
Wellvone wordt gebruikt voor de behandeling van een longinfectie, Pneumocystis pneumonie (PCP)
genaamd, bij personen die het geneesmiddel co-trimoxazol niet mogen of kunnen nemen.
Deze ziekte wordt veroorzaakt door een organisme, Pneumocystis jiroveci genaamd (vroeger
Pneumocystis carinii genaamd).
Het werkzaam bestanddeel van Wellvone is atovaquon. Wellvone behoort tot een groep antiparasitaire
geneesmiddelen, gekend als antiprotozoa.
2.
Wanneer mag u Wellvone niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u Wellvone niet gebruiken?
U bent allergisch
voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden
onder rubriek 6.
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Wellvone inneemt.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Wellvone?
Voordat u start met het innemen van Wellvone moet u uw arts inlichten:
· als u een
nier- of leverziekte hebt
.
· Als u
diarree hebt, vooral als u start met uw behandeling. Diarree vermindert de hoeveelheid
Wellvone die uw lichaam opneemt, waardoor het mogelijk is dat de behandeling niet werkzaam is.
1/5
· Als u ouder dan 65 jaar bent.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van
toepassing is. Het is mogelijk dat uw arts dan beslist dat Wellvone geen geschikte behandeling is
voor u of dat u bijkomende controles moet krijgen terwijl u Wellvone inneemt.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
·
Neem als u zwanger bent geen Wellvone tenzij uw arts u dat aanbeveelt. Indien u zwanger
wordt terwijl u Wellvone neemt, moet u uw arts om advies vragen over het al dan niet voortzetten
van de behandeling. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u dit geneesmiddel inneemt,
als u zwanger bent.
-
Geef geen borstvoeding terwijl u Wellvone neemt. Men weet niet of Wellvone doorgaat in de
moedermelk; als dat zo is, kan het uw baby schaden.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Wellvone nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan
ook
als het geneesmiddelen betreft die u zonder voorschrift heeft gekocht of geneesmiddelen op basis van
kruiden ? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Bepaalde geneesmiddelen kunnen de werking van Wellvone verminderen of Wellvone kan zelf de
werking van andere, gelijktijdig ingenomen geneesmiddelen wijzigen. Deze geneesmiddelen zijn:
· de
antibiotica
rifampicine en
rifabutine,
· het
antibioticum
tetracycline,
·
metoclopramide gebruikt voor de behandeling van
misselijkheid en
braken,
·
indinavir, zidovudine of
didanosine, gebruikt voor de behandeling van
HIV,
·
efavirenz of
bepaalde zeer actieve proteaseremmers gebruikt voor de behandeling van HIV,
·
etoposide gebruikt voor de behandeling van kanker.
Vertel uw arts als u een van deze geneesmiddelen gebruikt. Het is mogelijk dat uw arts dan beslist
dat Wellvone geen geschikte behandeling is voor u of dat u bijkomende controles moet krijgen terwijl
u Wellvone inneemt.
Vergeet niet uw arts te vertellen als u met een ander geneesmiddel start terwijl u
Wellvone inneemt.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Neem Wellvone steeds in met voedsel
­ bij voorkeur vetrijk voedsel. Dit zal de hoeveelheid
Wellvone die uw lichaam opneemt, verhogen en uw behandeling werkzamer maken.
Vraag uw arts om advies over welke voedingsmiddelen geschikt zijn.
Als u moeilijkheden hebt om Wellvone in te nemen samen met voedsel, spreek dan met uw arts
over andere behandelingsmogelijkheden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er wordt niet verwacht dat uw rijvaardigheid of uw bekwaamheid om machines te bedienen
verminderd wordt tijdens inname van Wellvone.
3.
Hoe neemt u Wellvone in?
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u
over het juiste gebruik?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De fles goed schudden voor gebruik.
2/5
Wellvone niet verdunnen.
Neem Wellvone steeds in met voedsel ­ bij voorkeur vetrijk voedsel. Dit zal de hoeveelheid
Wellvone die uw lichaam opneemt, sterk verhogen en uw behandeling werkzamer maken.
Hoeveel moet u innemen?
De gebruikelijke dosering voor volwassenen is één 5 ml maatlepel (met 750 mg atovaquon),
tweemaal per dag gedurende 21 dagen.
Neem één dosis `s morgens en één dosis `s avonds.
Heeft u te veel van Wellvone ingenomen?
Vraag uw arts of apotheker om advies. Toon indien mogelijk de verpakking Wellvone.
Wanneer u teveel van Wellvone heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (tel: 070/245.245).
Bent u vergeten Wellvone in te nemen?
I
ndien u een dosis Wellvone bent vergeten in te nemen, neemt u de volgende dosis van zodra u er aan
denkt (opnieuw met voedsel) en zet u vervolgens de behandeling voort zoals voorheen.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Stop Wellvone niet zonder advies.
Neem Wellvone in zolang als uw arts het aanbeveelt. Stop niet met Wellvone tenzij uw arts u dat
zegt ­ ook niet als u zich beter voelt. Indien u niet de volledige behandelingskuur uitneemt, is het
mogelijk dat de infectie weerkeert.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Zeer vaak voorkomende bijwerkingen
Deze kunnen bij
meer dan 1 op 10 personen voorkomen:
· misselijkheid (nausea)
· huiduitslag
· jeuk.
Vaak voorkomende bijwerkingen
Deze kunnen bij
tot 1 op 10 personen voorkomen:
· diarree
· braken
· hoofdpijn
· slaapproblemen (slapeloosheid)
· hoge temperatuur (koorts)
· allergische reacties, die af en toe ernstig kunnen zijn. Tekenen van allergische reactie zijn:
- plots piepende ademhaling, dichtsnoering van borstkas of keel of ademhalingsmoeilijkheden
- gezwollen oogleden, gelaat, lippen, tong of ander deel van het lichaam.
3/5
- netelroos (urticaria)
Andere vaak voorkomende bijwerkingen, die naar aanleiding van een
bloedonderzoek aan het licht
kunnen komen, zijn:
· laag natriumgehalte in het bloed (hyponatriëmie)
· verhoging van de leverenzymen
· verminderd aantal rode bloedcellen (anemie); dit kan vermoeidheid, hoofdpijn en kortademigheid
veroorzaken
· verminderd aantal van bepaalde types witte bloedcellen (neutropenie).
Soms voorkomende bijwerkingen
Deze kunnen bij
tot 1 op 100 personen voorkomen:
· een amylasestijging, die naar aanleiding van een bloedonderzoek aan het licht kan komen (amylase
is een enzym dat wordt aangemaakt door de alvleesklier).
Andere bijwerkingen
Bij een klein aantal mensen kwamen ook andere bijwerkingen voor maar het is niet precies geweten
hoe vaak deze voorkomen:
- huiduitslag, soms met blaarvorming,
die er uitziet als kleine schietschijfjes (donker
middelpunt dat omgeven wordt door een meer heldere zone en een donkere ringvormige
buitenrand) (erythema multiforme)
- verspreide huiduitslag met blaren en loskomende huid, vooral rond de mond, neus, ogen en
geslachtsdelen (Stevens-Johnson syndroom)
als u één van deze symptomen vaststelt, moet u dringend een arts raadplegen.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen?
Of krijgt u een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
Hoe bewaart u Wellvone?
Wellvone buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket
van de fles. Eenmaal geopend, moet het binnen de 21 dagen gebruikt worden.
Bewaren beneden 25°C. Niet in de vriezer bewaren.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in Wellvone?
Elke 5 ml maatlepel Wellvone suspensie voor oraal gebruik bevat 750 mg werkzaam bestanddeel
atovaquon (1ml Wellvone bevat 150 mg atovaquon). De andere bestanddelen zijn benzylalcohol,
xanthaangom, poloxameer 188, natriumsacharine, gezuiverd water, tutti frutti smaak (zoete
sinaasappelolie, geconcentreerde sinaasappelolie, propyleenglycol, benzylalcohol, vanilline,
acetaldehyde, amylacetaat en ethylbutyraat) (zie rubriek 2).
Indien u denkt dat u allergisch bent voor één van deze bestanddelen:
Vertel het aan uw arts en neem Wellvone niet in.
4/5
Hoe ziet Wellvone er uit en en hoeveel zit er in een verpakking?
Wellvone suspensie voor oraal gebruik is een gele vloeistof. Het geneesmiddel zit in een plastic fles
van 240 ml met een kindveilige dop. In elke verpakking zit een 5 ml maatlepel.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.
Site Apollo
Avenue Pascal, 2- 4- 6
B-1300 Wavre
Fabrikant
Aspen Bad Oldesloe GmbH
Industriestrasse 32-36
23843 Bad Oldesloe
Duitsland
Wijze van aflevering
Op medisch voorschrift
Registratienummer
BE185613.
Deze bijsluiter is voor de laatste herzien in 01/2013 (Versie 22).
5/5

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS