Vitofyllin 100 mg

Bijsluiter – NL Versie
VITOFYLLIN 100 MG
BIJSLUITER
Vitofyllin 100 mg
filmomhulde tabletten voor honden
1.
NAAM EN HET ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR
HET IN DE HANDEL BRENGEN EN VAN DE FABRIKANT
VERANTWOORDELIJK VOOR DE VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Animalcare Ltd
10 Great North Way
York Business Park
Nether Poppleton
York, YO26 6RB
Groot Brittanië
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Artesan Pharma GmbH & Co. KG
Wendlandstraße 1, D – 29439 Lüchow
Duitsland
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Vitofyllin 100 mg filmomhulde tabletten voor honden
(Propentofylline)
3.
GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)
Werkzaam bestanddeel:
Elk tablet bevat 100 mg propentofylline.
Hulpstoffen:
Ijzeroxide, geel (E 172)
Titaandioxide, (E171)
0,150 mg/tablet
0,430 mg/tablet
Filmomhulde tabletten.
Gele, ronde, convexe tabletten met een breuklijnkruis aan de ene zijde en “100” op de andere
zijde.
Het tablet kan worden verdeeld in twee en vier gelijke delen.
4.
INDICATIE(S)
Ter verbetering van de perifere en cerebrale bloedsomloop. Ter verbetering bij sufheid,
lethargie en algemene gedragstoornissen bij honden.
Bijsluiter – NL Versie
VITOFYLLIN 100 MG
5.
CONTRA-INDICATIES
Niet gebruiken bij drachtige of lacterende teven of fokdieren.
Niet gebruiken bij honden van minder dan 5 kg.
Niet gebruiken in geval van overgevoeligheid voor het werkzaam bestanddeel en/of één van
de overige bestanddelen van het product.
6.
BIJWERKINGEN
Allergische reacties, braken en hartstoornissen werden in zeldzame gevallen gerapporteerd.
De behandeling dient dan te worden stopgezet.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter
worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
7.
DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Honden
8.
DOSERING VOOR ELK DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG(EN)
De totale dagdosis is 6 – 10 mg propentofylline/kg lichaamsgewicht per dag en wordt als
volgt over twee 3 – 5 mg/kg dosissen verdeeld:
Lichaamsgewicht
(kg)
20 – 33 kg
34 – 49 kg
50 – 66 kg
67 – 83 kg
Tabletten
’s
morgens
1
2
Totaal aantal
tabletten per
dag
2
3
4
5
Totale dagdosis
(mg/kg)
6,0 – 10
6,1 – 8,8
6,1 – 8
6 – 7,5
’s avonds
1
2
Een meer nauwkeurige dosering kan worden bekomen door ofwel één vierde delen van 100
mg tabletten ofwel een combinatie van 100 mg en 50 mg tabletten te gebruiken. Honden van
minder dan 20 kg kan men Vitofyllin 50 mg filmomhulde tabletten voor honden geven.
De tabletten kunnen direct op het achterste deel van de tong of vermengd met een klein
balletje eten worden toegediend. De tabletten ten minste 30 minuten vỏỏr het voederen
toedienen.
9.
10.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
WACHTTIJD
Bijsluiter – NL Versie
VITOFYLLIN 100 MG
(niet van toepassing)
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking (blister) en de blisterverpakking bewaren in de
buitenverpakking. Op een droge plaats bewaren. Ongebruikte, gebroken tabletten moeten terug
in de blisterverpakking worden gedaan en elk stukje gebroken tablet moet na 72 uur worden
verwijderd.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op de doos en de blister na
“EXP”.
12.
SPECIALE WAARSCHUWING(EN)
Voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Specifieke aandoeningen (b.v. nierziekten) moeten op een aangepaste manier worden
behandeld.
Bij honden die reeds worden behandeld voor congestief hartfalen en bronchiale aandoeningen
dient een vermindering van de medicatie te worden overwogen.
Bij nierfalen moet de dosis worden verlaagd.
Voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel toedient
Neem de nodige voorzorgsmaatregelen om accidentele zelfopname te vermijden.
Handen wassen na gebruik.
Overdosering
Exitatie, tachycardie, hypotensie, roodheid van de slijmvliezen en braken.
Deze symptomen verdwijnen spontaan na stopzetten van de behandeling.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN
VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE
RESTANTEN HIERVAN
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de
lokale vereisten te worden verwijderd.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
September 2014
15.
OVERIGE INFORMATIE
Bijsluiter – NL Versie
VITOFYLLIN 100 MG
Propentofylline verhoogt voornamelijk de doorbloeding van het hart en van de skeletspieren.
Het verhoogt eveneens de doorbloeding van en daarom ook de zuurstoftoevoer naar de
hersenen zonder dat hierbij de glucosebehoefte van de hersenen stijgt. Het heeft een matig
positief chronotroop effect en een uitgesproken positief inotroop effect. Bovendien werd een
anti-aritmisch effect aangetoond bij honden met een myocardischemie evenals een
bronchodilatorisch effect dat gelijkwaardig is aan dat van aminofylline.
Propentofylline remt de aggregatie van bloedplaatjes en verbetert de vervormbaarheid van de
rode bloedcellen.
Het heeft een direct effect op het hart en vermindert de perifere vasculaire weerstand waardoor
de belasting van het hart daalt.
Propentofylline verhoogt de bereidwilligheid tot lichaamsbeweging en het
uithoudingsvermogen en dit voornamelijk bij oudere honden.
Polyvinylchloride-Polyvinylideendichloride / Aluminium blister met 14 tabletten, kartonnen
doos met 4 blisters (56 tabletten).
Polyvinylchloride-Polyvinylideendichloride / Aluminium blister met 14 tabletten, kartonnen
doos met 10 blisters (140 tabletten).
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
BE-V418546
Afleveringswijze:
Op diergeneeskundig voorschrift.
Verdeler: Ecuphar nv/sa, Legeweg 157I, B-8020 Oostkamp; tel: 050 31 42 69; fax: 050 31 44
17;
animal.health@ecuphar.be
VITOFYLLIN 100 MG
BIJSLUITER
Vitofyllin 100 mg
filmomhulde tabletten voor honden
1.
NAAM EN HET ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR
HET IN DE HANDEL BRENGEN EN VAN DE FABRIKANT
VERANTWOORDELIJK VOOR DE VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Animalcare Ltd
10 Great North Way
York Business Park
Nether Poppleton
York, YO26 6RB
Groot Brittanië
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Artesan Pharma GmbH & Co. KG
Wendlandstraße 1, D ­ 29439 Lüchow
Duitsland
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Vitofyllin 100 mg filmomhulde tabletten voor honden
(Propentofylline)
3.
GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)
Werkzaam bestanddeel:
Elk tablet bevat 100 mg propentofylline.
Hulpstoffen:
Ijzeroxide, geel (E 172)
0,150 mg/tablet
Titaandioxide, (E171)
0,430 mg/tablet
Filmomhulde tabletten.
Gele, ronde, convexe tabletten met een breuklijnkruis aan de ene zijde en '100' op de andere
zijde.
Het tablet kan worden verdeeld in twee en vier gelijke delen.
4.
INDICATIE(S)
VITOFYLLIN 100 MG
5.
CONTRA-INDICATIES
Niet gebruiken bij drachtige of lacterende teven of fokdieren.
Niet gebruiken bij honden van minder dan 5 kg.
Niet gebruiken in geval van overgevoeligheid voor het werkzaam bestanddeel en/of één van
de overige bestanddelen van het product.
6.
BIJWERKINGEN
Allergische reacties, braken en hartstoornissen werden in zeldzame gevallen gerapporteerd.
De behandeling dient dan te worden stopgezet.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter
worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
7.
DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Honden
8.
DOSERING VOOR ELK DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG(EN)

De totale dagdosis is 6 ­ 10 mg propentofylline/kg lichaamsgewicht per dag en wordt als
volgt over twee 3 ­ 5 mg/kg dosissen verdeeld:
Tabletten
Totaal aantal
Lichaamsgewicht
Totale dagdosis
's
tabletten per
(kg)
's avonds
(mg/kg)
morgens
dag
20 ­ 33 kg
1
1
2
6,0 ­ 10
34 ­ 49 kg


3
6,1 ­ 8,8
50 ­ 66 kg
2
2
4
6,1 ­ 8
67 ­ 83 kg


5
6 ­ 7,5
Een meer nauwkeurige dosering kan worden bekomen door ofwel één vierde delen van 100
mg tabletten ofwel een combinatie van 100 mg en 50 mg tabletten te gebruiken. Honden van
minder dan 20 kg kan men Vitofyllin 50 mg filmomhulde tabletten voor honden geven.
De tabletten kunnen direct op het achterste deel van de tong of vermengd met een klein
balletje eten worden toegediend. De tabletten ten minste 30 minuten vr het voederen
toedienen.
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
10.
VITOFYLLIN 100 MG
(niet van toepassing)
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking (blister) en de blisterverpakking bewaren in de
buitenverpakking. Op een droge plaats bewaren. Ongebruikte, gebroken tabletten moeten terug
in de blisterverpakking worden gedaan en elk stukje gebroken tablet moet na 72 uur worden
verwijderd.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op de doos en de blister na
'EXP'.
12.
SPECIALE WAARSCHUWING(EN)
Voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Specifieke aandoeningen (b.v. nierziekten) moeten op een aangepaste manier worden
behandeld.
Bij honden die reeds worden behandeld voor congestief hartfalen en bronchiale aandoeningen
dient een vermindering van de medicatie te worden overwogen.
Bij nierfalen moet de dosis worden verlaagd.
Voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel toedient
Neem de nodige voorzorgsmaatregelen om accidentele zelfopname te vermijden.
Handen wassen na gebruik.
Overdosering
Exitatie, tachycardie, hypotensie, roodheid van de slijmvliezen en braken.
Deze symptomen verdwijnen spontaan na stopzetten van de behandeling.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN
VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE
RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de
lokale vereisten te worden verwijderd.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
September 2014
15.
VITOFYLLIN 100 MG
Propentofylline verhoogt voornamelijk de doorbloeding van het hart en van de skeletspieren.
Het verhoogt eveneens de doorbloeding van en daarom ook de zuurstoftoevoer naar de
hersenen zonder dat hierbij de glucosebehoefte van de hersenen stijgt. Het heeft een matig
positief chronotroop effect en een uitgesproken positief inotroop effect. Bovendien werd een
anti-aritmisch effect aangetoond bij honden met een myocardischemie evenals een
bronchodilatorisch effect dat gelijkwaardig is aan dat van aminofylline.
Propentofylline remt de aggregatie van bloedplaatjes en verbetert de vervormbaarheid van de
rode bloedcellen.
Het heeft een direct effect op het hart en vermindert de perifere vasculaire weerstand waardoor
de belasting van het hart daalt.
Propentofylline verhoogt de bereidwilligheid tot lichaamsbeweging en het
uithoudingsvermogen en dit voornamelijk bij oudere honden.
Polyvinylchloride-Polyvinylideendichloride / Aluminium blister met 14 tabletten, kartonnen
doos met 4 blisters (56 tabletten).
Polyvinylchloride-Polyvinylideendichloride / Aluminium blister met 14 tabletten, kartonnen
doos met 10 blisters (140 tabletten).
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
BE-V418546
Afleveringswijze: Op diergeneeskundig voorschrift.

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS