Vetmedin 1,25 mg

Leaflet (NL)
Vetmedin 1,25 mg smakelijke tabletten voor honden
BIJSLUITER
Vetmedin 1,25 mg smakelijke tabletten voor honden
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
SCS Boehringer Ingelheim Comm. V
Arianelaan 16
1200 Brussel
Tel. : 02/773.33.11
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Meda manufacturing GmbH
Neurather Ring 1
D-51063 Köln
Duitsland
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Binger Strasse 173
55216 Ingelheim
Duitsland
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Vetmedin® 1,25 mg smakelijke tabletten
Veterinair gebruik
3.
GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)LEN
Werkzaam bestanddeel :
Pimobendan 1,25 mg
Hulpstoffen :
-
Citroenzuur
-
Maïszetmeel
-
Lactose
-
Povidon
-
Natriumcroscamellose
-
Kunstmatig rundvleesaroma
-
Colloïdaal siliciumdioxide
-
Magnesiumstearaat
4.
INDICATIE(S)
De smakelijke tabletten Vetmedin zijn aangewezen voor de behandeling van congestieve
hartinsufficiëntie tengevolge van hartspierdilatatie of hartklepinsufficiëntie (mitralis- en/of
tricuspidalisklep met regurgitatie).
1
Leaflet (NL)
Vetmedin 1,25 mg smakelijke tabletten voor honden
5.
CONTRA-INDICATIES
De tabletten Vetmedin niet gebruiken bij hypertrofisch hartspierlijden of in klinische situaties waarbij
een toename van de cardiale output niet mogelijk is om functionele of anatomische redenen (bijv.
aortastenose).
6.
BIJWERKINGEN
In zeldzame gevallen kunnen een matig positief chronotroop effect en braken optreden. Deze effecten
zijn echter dosisafhankelijk en kunnen, in dergelijke gevallen, vermeden worden door een verlaging
van de dosis.
In zeldzame gevallen werden voorbijgaande diarree, anorexie of slaapzucht waargenomen.
7.
Hond.
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGWEG(EN)
DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
De dosis bedraagt 0,2 mg tot 0,6 mg pimobendan per kg levend gewicht en per dag. De dagdosis
bedraagt bij voorkeur 0,5 mg per kg levend gewicht. De dosis moet in twee toedieningen van 0,25 mg
per kg worden gegeven, een halve dosis ’s morgens en een halve dosis ongeveer 12 uur later.
Vetmedin wordt oraal toegediend.
Elke dosis moet ongeveer 1 uur voor de voeding toegediend worden.
Vetmedin kan gecombineerd worden met een diuretische behandeling, zoals furosemide.
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Zie rubriek 8.
10.
WACHTTIJD
Niet van toepassing.
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Niet bewaren boven 25 °C. Houd de flacon zorgvuldig gesloten ter bescherming tegen vocht.
12.
-
SPECIALE WAARSCHUWING(EN)
Studies bij ratten en konijnen toonden aan dat pimobendan geen effect heeft op de fertiliteit en
dat embryotoxische effecten alleen werden waargenomen in dosissen die toxisch waren voor de
moeder. Experimenten bij ratten toonden aan dat pimobendan met de melk wordt uitgescheiden.
Bijgevolg mag Vetmedin alleen toegediend worden aan drachtige en lacterende honden indien
de voordelen van de behandeling opwegen tegen het potentiële risico.
2
Leaflet (NL)
Vetmedin 1,25 mg smakelijke tabletten voor honden
-
Een interactie tussen het hartglycoside ouabaïne en pimobendan werd niet waargenomen in de
farmacologische studies. De verhoogde contractiliteit van het hart, geïnduceerd door
pimobendan, neemt af bij toediening van de calciumantagonist verapamil en de bètablokker
propranolol.
De langdurige toediening van het product aan gezonde honden in een overdosis die 3- tot 5-
maal de dosis bedraagt, manifesteert zich door het optreden van hartsouffles die niet
geassocieerd zijn met andere klinische tekens bij respectievelijk 16% en 33% van de dieren, en
gaat gepaard met linkerventrikel hypertrofie (aangetoond in een studie).
In geval van overdosering moet men een symptomatische behandeling toepassen.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN ERVAN
-
13.
Geneesmiddelen mogen niet worden verwijderd via afvalwater of huishoudelijk afval.
Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen tevens ter
bescherming van het milieu.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS GOEDGEKEURD
15.
OVERIGE INFORMATIE
De smakelijke tabletten Vetmedin 1,25 mg zijn beschikbaar in HDPE flacons, met een veiligheidsdop
in polypropyleen, die 50 of 100 tabletten bevat. De flacon is verpakt in een kartonnen doos.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
Gelieve voor alle informatie over dit diergeneesmiddel contact op te nemen met de lokale
vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.
Uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift verkrijgbaar diergeneesmiddel.
3
Vetmedin 1,25 mg smakelijke tabletten voor honden
BIJSLUITER
Vetmedin 1,25 mg smakelijke tabletten voor honden
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
SCS Boehringer Ingelheim Comm. V
Arianelaan 16
1200 Brussel
Tel. : 02/773.33.11
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Meda manufacturing GmbH
Neurather Ring 1
D-51063 Köln
Duitsland
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Binger Strasse 173
55216 Ingelheim
Duitsland
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Vetmedin® 1,25 mg smakelijke tabletten
Veterinair gebruik
3.
GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)LEN
W
erkzaam bestanddeel :
Pimobendan 1,25 mg
H
ulpstoffen :
- Citroenzuur
- Maïszetmeel
- Lactose
- Povidon
- Natriumcroscamellose
- Kunstmatig rundvleesaroma
- Colloïdaal siliciumdioxide
- Magnesiumstearaat
4.
INDICATIE(S)
De smakelijke tabletten Vetmedin zijn aangewezen voor de behandeling van congestieve
hartinsufficiëntie tengevolge van hartspierdilatatie of hartklepinsufficiëntie (mitralis- en/of
tricuspidalisklep met regurgitatie).
Vetmedin 1,25 mg smakelijke tabletten voor honden
5.
CONTRA-INDICATIES
De tabletten Vetmedin niet gebruiken bij hypertrofisch hartspierlijden of in klinische situaties waarbij
een toename van de cardiale output niet mogelijk is om functionele of anatomische redenen (bijv.
aortastenose).
6.
BIJWERKINGEN
In zeldzame gevallen kunnen een matig positief chronotroop effect en braken optreden. Deze effecten
zijn echter dosisafhankelijk en kunnen, in dergelijke gevallen, vermeden worden door een verlaging
van de dosis.
In zeldzame gevallen werden voorbijgaande diarree, anorexie of slaapzucht waargenomen.
7.
DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Hond.
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGWEG(EN)

De dosis bedraagt 0,2 mg tot 0,6 mg pimobendan per kg levend gewicht en per dag. De dagdosis
bedraagt bij voorkeur 0,5 mg per kg levend gewicht. De dosis moet in twee toedieningen van 0,25 mg
per kg worden gegeven, een halve dosis 's morgens en een halve dosis ongeveer 12 uur later.
Vetmedin wordt oraal toegediend.
Elke dosis moet ongeveer 1 uur voor de voeding toegediend worden.
Vetmedin kan gecombineerd worden met een diuretische behandeling, zoals furosemide.
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Zie rubriek 8.
10.
WACHTTIJD
Niet van toepassing.
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Niet bewaren boven 25 °C. Houd de flacon zorgvuldig gesloten ter bescherming tegen vocht.
12.
SPECIALE WAARSCHUWING(EN)
-
Studies bij ratten en konijnen toonden aan dat pimobendan geen effect heeft op de fertiliteit en
dat embryotoxische effecten alleen werden waargenomen in dosissen die toxisch waren voor de
moeder. Experimenten bij ratten toonden aan dat pimobendan met de melk wordt uitgescheiden.
Bijgevolg mag Vetmedin alleen toegediend worden aan drachtige en lacterende honden indien
de voordelen van de behandeling opwegen tegen het potentiële risico.
Vetmedin 1,25 mg smakelijke tabletten voor honden
- Een interactie tussen het hartglycoside ouabaïne en pimobendan werd niet waargenomen in de
farmacologische studies. De verhoogde contractiliteit van het hart, geïnduceerd door
pimobendan, neemt af bij toediening van de calciumantagonist verapamil en de bètablokker
propranolol.
-
De langdurige toediening van het product aan gezonde honden in een overdosis die 3- tot 5-
maal de dosis bedraagt, manifesteert zich door het optreden van hartsouffles die niet
geassocieerd zijn met andere klinische tekens bij respectievelijk 16% en 33% van de dieren, en
gaat gepaard met linkerventrikel hypertrofie (aangetoond in een studie).
In geval van overdosering moet men een symptomatische behandeling toepassen.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN ERVAN

Geneesmiddelen mogen niet worden verwijderd via afvalwater of huishoudelijk afval.
Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen tevens ter
bescherming van het milieu.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS GOEDGEKEURD
15.
OVERIGE INFORMATIE
De smakelijke tabletten Vetmedin 1,25 mg zijn beschikbaar in HDPE flacons, met een veiligheidsdop
in polypropyleen, die 50 of 100 tabletten bevat. De flacon is verpakt in een kartonnen doos.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
Gelieve voor alle informatie over dit diergeneesmiddel contact op te nemen met de lokale
vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.
Uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift verkrijgbaar diergeneesmiddel.

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS