Verventi 50 mg

Bijsluiter
14L19
14L19
Bijsluiter: informatie voor de patiënt
Verventi 25 mg, 50 mg of 100 mg filmomhulde tabletten
Sildenafilcitraat
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet
in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
Inhoud van deze bijsluiter
1 Wat is Verventi en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2 Wanneer mag u Verventi niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3 Hoe neemt u Verventi in?
4 Mogelijke bijwerkingen
5 Hoe bewaart u Verventi?
6 Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
Wat is Verventi en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Verventi bevat de werkzame stof sildenafil (als het citraatzout), die tot een groep geneesmiddelen
behoort die "fosfodiësterase-type 5 (PDE5)-remmers" genoemd worden. Het ontspant de bloedvaten in
de penis, waardoor er bloed in de penis kan stromen tijdens seksuele opwinding. U zult met dit
geneesmiddel alleen een erectie krijgen wanneer u seksueel geprikkeld wordt.
Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen mannen met erectiestoornissen,
soms ook wel impotentie genoemd. Dat is wanneer een man onvoldoende een erectie kan krijgen of in
stand kan houden voor seksuele activiteit.
2.
Wanneer mag u Verventi niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u Verventi niet gebruiken?
U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.
als u geneesmiddelen gebruikt die “nitraten” worden genoemd, omdat deze combinatie kan
leiden tot een gevaarlijke daling van uw bloeddruk. Vertel uw arts dat u deze geneesmiddelen
gebruikt die vaak ter verlichting van angina pectoris (of “pijn op de borst”) worden gegeven.
Wanneer u dit niet zeker weet, vraag het dan aan uw arts of apotheker.
als u geneesmiddelen gebruikt die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet (“poppers”),
omdat deze combinatie eveneens kan leiden tot een gevaarlijke daling van uw bloeddruk.
als u een ernstig hart- of leverprobleem heeft.
als u recent een beroerte of een hartaanval heeft gehad of wanneer u een lage bloeddruk heeft.
als u een bepaalde, zeldzame erfelijke oogafwijking heeft (zoals retinitis pigmentosa).
als u ooit verlies van het gezichtsvermogen heeft gehad vanwege niet-arterieel anterieur
ischemisch oogzenuwlijden (NAION)
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
1
1/6
Bijsluiter
14L19
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u Verventi inneemt:
als u sikkelcelanemie (een afwijking van de rode bloedcellen), leukemie (bloedcelkanker), of
multipel myeloom (beenmergkanker) heeft
als u een misvorming van uw penis heeft of de ziekte van Peyronie.
als u hartproblemen heeft. Uw arts dient zorgvuldig te controleren of uw hart de extra belasting
van seksuele activiteit aankan.
als u een maagzweer heeft, of een bloedingstoornis (zoals hemofilie).
als u plotseling een vermindering of verlies van het gezichtsvermogen ervaart, stop dan met de
inname van dit geneesmiddel en neem direct contact op met uw arts.
U dient dit geneesmiddel niet te gebruiken in combinatie met andere orale of lokale behandelingen
tegen erectiestoornissen.
U dient dit geneesmiddel niet te gebruiken in combinatie met geneesmiddelen ter behandeling van
pulmonale arteriële hypertensie (PAH) die sildenafil bevatten of in combinatie met andere PDE5-
remmers.
U dient Verventi niet te gebruiken als u geen erectiestoornissen hebt.
U dient Verventi niet te gebruiken als u een vrouw bent.
Speciale voorzorgen voor patiënten met nier- of leverproblemen
U dient uw arts te vertellen of u nier- of leverproblemen heeft. Uw arts kan besluiten om u een lagere
dosis voor te schrijven.
Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt door personen jonger dan 18 jaar.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Verventi nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw
arts of apotheker.
Verventi tabletten kunnen de werking van bepaalde geneesmiddelen beïnvloeden, in het bijzonder
geneesmiddelen die worden gebruikt tegen "pijn op de borst". Bij een medisch noodgeval dient u uw
arts, apotheker of verpleegkundige te vertellen dat u dit geneesmiddel gebruikt hebt en wanneer u dat
deed. Gebruik dit geneesmiddel niet in combinatie met andere geneesmiddelen, tenzij uw arts heeft
aangegeven dat dit kan.
U dient dit geneesmiddel niet te gebruiken indien u geneesmiddelen gebruikt die “nitraten” worden
genoemd, omdat de combinatie van deze middelen tot een gevaarlijke daling van uw bloeddruk kan
leiden. Vertel uw arts, apotheker of verpleegkundige altijd dat u dit soort geneesmiddelen gebruikt die
vaak worden gebruikt ter verlichting van angina pectoris (of "pijn op de borst").
U dient dit geneesmiddel niet te gebruiken indien u geneesmiddelen gebruikt die stikstofmonoxide
afgeven, zoals amylnitriet (“poppers”), omdat deze combinatie eveneens kan leiden tot een gevaarlijke
daling van uw bloeddruk.
Wanneer u geneesmiddelen gebruikt die bekend staan als proteaseremmers, zoals voor de behandeling
van HIV, kan uw dokter u laten beginnen met de laagste dosis van dit geneesmiddel (25 mg).
Sommige patiënten die alfablokkertherapie krijgen voor de behandeling van hoge bloeddruk of
prostaatvergroting kunnen mogelijk duizelig of licht in het hoofd worden, wat kan worden veroorzaakt
door lage bloeddruk bij snel rechtop gaan zitten of gaan staan. Bepaalde patiënten hebben deze
symptomen ondervonden bij gelijktijdig gebruik van Verventi met alfablokkers. De kans hierop is het
grootst binnen 4 uur na inname van dit geneesmiddel. Om de kans dat deze symptomen zich kunnen
2
2/6
Bijsluiter
14L19
voordoen te verkleinen, dient uw dagelijkse dosis alfablokker constant te zijn voordat u met het
gebruik van dit geneesmiddel begint. Mogelijk zal uw arts u een lagere startdosering (25 mg) van dit
geneesmiddel voorschrijven.
Waarop moet u letten met eten en drinken en alcohol?
Dit geneesmiddel kan met of zonder voedsel worden ingenomen. U kunt echter ondervinden dat het
iets langer kan duren voordat dit geneesmiddel gaat werken indien u het inneemt met een stevige
maaltijd.
Het drinken van alcohol kan tijdelijk uw vermogen om een erectie te krijgen verminderen. Om
maximaal effect van uw geneesmiddel te verkrijgen, wordt u aangeraden geen overvloedige
hoeveelheden alcohol te drinken voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Dit geneesmiddel is niet aangewezen voor gebruik door vrouwen.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Dit geneesmiddel kan duizeligheid veroorzaken en kan uw gezichtsvermogen beïnvloeden. U dient
zich ervan bewust te zijn hoe u op dit geneesmiddel reageert voordat u gaat rijden of een machine gaat
gebruiken.
Verventi bevat lactose
Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers, zoals lactose, niet verdraagt, neem dan contact op
met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3.
Hoe neemt u Verventi in?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. De aanbevolen startdosering is 50
mg.
U dient niet vaker dan éénmaal per dag Verventi in te nemen.
U neemt dit geneesmiddel ongeveer één uur voordat u van plan bent sex te hebben. Slik de tablet in
zijn geheel door met een glas water.
Als u het gevoel heeft dat de werking van dit geneesmiddel te sterk of te zwak is, licht dan uw arts of
apotheker in.
Dit geneesmiddel helpt u alleen een erectie te krijgen wanneer u seksueel opgewonden bent. De tijd
totdat dit geneesmiddel gaat werken verschilt per persoon, maar gewoonlijk duurt dit een half uur tot
een uur. Het kan langer duren voordat dit geneesmiddel begint te werken wanneer u een zware
maaltijd heeft genuttigd.
Wanneer dit geneesmiddel u niet helpt om een erectie te krijgen of als de erectie niet lang genoeg
aanhoudt om de geslachtsgemeenschap te voltooien, dient u dit aan uw arts te vertellen.
Heeft u te veel van Verventi ingenomen?
U kunt een toename ervaren van bijwerkingen en de ernst daarvan. Doseringen boven 100 mg geven
geen toename van de werking.
U dient niet meer tabletten in te nemen dan uw arts u heeft gezegd.
Neem contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245) als u meer tabletten
heeft ingenomen dan voorgeschreven.
3
3/6
Bijsluiter
14L19
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts,
apotheker of verpleegkundige.
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken. De bijwerkingen die gemeld zijn in samenhang met het gebruik van dit
geneesmiddel zijn meestal licht tot matig ernstig en van korte duur.
Als u een van de volgende ernstige bijwerkingen ervaart, moet u stoppen met het gebruik van
Verventi en onmiddellijk medische hulp inroepen:
Een allergische reactie - dit gebeurt
soms
(kan bij maximaal 1 op de 100 mensen optreden)
Symptomen omvatten plotselinge piepende ademhaling, ademhalingsproblemen of duizeligheid,
zwelling van de oogleden, het gelaat, de lippen of de keel.
Pijn op de borst - dit gebeurt
soms
Als dit gebeurt tijdens of volgend op seksuele gemeenschap:
- Kom in een half-zittende positie en probeer te ontspannen
-
Gebruik geen nitraten
tegen uw pijn op de borst
Langdurige en soms pijnlijke erecties - dit gebeurt
zelden
(kan bij maximaal 1 op de 1.000
mensen optreden)
Indien u een erectie krijgt die langer dan 4 uur aanhoudt, dient u onmiddellijk contact op te
nemen met uw arts.
Plotselinge vermindering of verlies van het gezichtsvermogen - dit gebeurt
zelden
Ernstige huidreacties - dit gebeurt
zelden
Symptomen kunnen zijn ernstige loslating en zwelling van de huid, blaarvorming in de mond,
op de geslachtsorganen en rond de ogen, koorts.
Epileptische aanvallen of toevallen - dit gebeurt
zelden
Andere bijwerkingen:
Zeer vaak
(kunnen bij meer dan 1 op de 10 mensen optreden): hoofdpijn.
Vaak
(kunnen bij maximaal 1 op de 10 mensen optreden): misselijkheid, blozen, opvliegers
(symptomen omvatten plotseling warm gevoel in het bovenlichaam), een ontregelde spijsvertering,
afwijkingen in het kleurenzien, onscherp zien, verstoring van het zicht, een verstopte neus en
duizeligheid.
Soms
(kunnen bij maximaal 1 op de 100 mensen optreden): braken, huiduitslag, oogirritatie,
bloeddoorlopen ogen/rode ogen, oogpijn, lichtflitsen zien, visuele helderheid, gevoeligheid voor licht,
waterige ogen, bonzende hartslag, snelle hartslag, hoge bloeddruk, lage bloeddruk, spierpijn, slaperig
voelen, verminderde tastzin, draaierigheid, oorsuizen, droge mond, verstopte of vernauwde
neusbijholten, ontsteking van het neusslijmvlies (symptomen omvatten loopneus, niezen en verstopte
neus), pijn in de bovenbuik, gastro-oesofageale refluxziekte (symptomen omvatten brandend
maagzuur), aanwezigheid van bloed in urine, pijn in de armen of benen, bloedneus, het warm hebben
en zich moe voelen.
Zelden
(kunnen bij maximaal 1 op de 1.000 mensen optreden): flauwvallen, beroerte, hartaanval,
onregelmatige hartslag, tijdelijk verminderde bloedtoevoer naar delen van de hersenen, gevoel van
dichtzittende keel, ongevoelige mond, bloeding achterin het oog, dubbelzien, verminderde
4
4/6
Bijsluiter
14L19
gezichtsscherpte, abnormaal gevoel in oog, zwelling van het oog of ooglid, kleine deeltjes of vlekken
in het zichtveld, het zien van kringen rond lichten, verwijding van de pupil van het oog, verkleuring
van het oogwit, bloedende penis, aanwezigheid van bloed in sperma, droge neus, zwelling binnenin de
neus, prikkelbaar zijn en plotselinge vermindering of verlies van gehoor.
Ervaringen na het op de markt brengen, omvatten zelden gerapporteerde gevallen van instabiele
angina (een hartaandoening) en plotselinge dood. Daarbij wordt opgemerkt dat de meeste van deze
mannen, maar niet alle, die deze bijwerkingen hebben ervaren, reeds eerder hartproblemen hadden,
voordat ze dit geneesmiddel innamen. Het is onmogelijk na te gaan of er een rechtstreeks verband
bestond tussen deze voorvallen en het gebruik van dit geneesmiddel.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit
geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook
rechtstreeks melden via het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten –
Afdeling Vigilantie, Eurostation II, Victor Hortaplein, 40/40, B-1060 Brussel (website:
www.fagg.be;
e-mail:
patientinfo@fagg-afmps.be).
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie
te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
5.
Hoe bewaart u Verventi?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden 30°C.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en
de blister na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, ter bescherming tegen vocht.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in Verventi?
-
-
De werkzame stof in dit middel is sildenafil. Iedere tablet bevat 25 mg, 50 mg of 100 mg
sildenafil (als het citraatzout).
De andere stoffen in dit middel zijn:
- Tabletkern:
microkristallijne cellulose, watervrij calciumwaterstoffosfaat,
natriumcroscarmellose, magnesiumstearaat.
- Filmomhulling: hypromellose, lactose (zie rubriek 2. “Verventi bevat lactose”), triacetine,
titaandioxide (E171).
Hoe ziet Verventi eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Verventi filmomhulde tabletten zijn wit tot gebroken wit en hebben een afgeronde diamantvorm en
zijn aan één zijde gemerkt met “25”, “50” of “100”. De tabletten zijn verkrijgbaar in
blisterverpakkingen met 2, 4, 8, 12 of 24 tabletten in een doos.
Sommige verpakkingen zijn mogelijk in uw land niet beschikbaar.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
5
5/6
Bijsluiter
14L19
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Pfizer NV, Pleinlaan 17, 1050 Brussel, België.
Fabrikant
Fareva Amboise, Zone Industrielle, 29 route des Industries, 37530 Pocé-sur-Cisse, Frankrijk.
Afleveringswijze:
geneesmiddel op medisch voorschrift.
Nummers van de vergunning voor het in de handel te brengen:
Verventi 25 mg filmomhulde tabletten: BE433456
Verventi 50 mg filmomhulde tabletten: BE433465
Verventi 100 mg filmomhulde tabletten: BE433474
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Verventi: België, Griekenland, Luxemburg, Portugal
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 12/2014
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 01/2015
14L19
6
6/6
14L19
14L19
Bijsluiter: informatie voor de patiënt
Verventi 25 mg, 50 mg of 100 mg filmomhulde tabletten
Sildenafilcitraat
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet
in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
Inhoud van deze bijsluiter
1
Wat is Verventi en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2
Wanneer mag u Verventi niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3
Hoe neemt u Verventi in?
4
Mogelijke bijwerkingen
5
Hoe bewaart u Verventi?
6
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
Wat is Verventi en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Verventi bevat de werkzame stof sildenafil (als het citraatzout), die tot een groep geneesmiddelen
behoort die "fosfodiësterase-type 5 (PDE5)-remmers" genoemd worden. Het ontspant de bloedvaten in
de penis, waardoor er bloed in de penis kan stromen tijdens seksuele opwinding. U zult met dit
geneesmiddel alleen een erectie krijgen wanneer u seksueel geprikkeld wordt.
Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen mannen met erectiestoornissen,
soms ook wel impotentie genoemd. Dat is wanneer een man onvoldoende een erectie kan krijgen of in
stand kan houden voor seksuele activiteit.
2.
Wanneer mag u Verventi niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u Verventi niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.
- als u geneesmiddelen gebruikt die 'nitraten' worden genoemd, omdat deze combinatie kan
leiden tot een gevaarlijke daling van uw bloeddruk. Vertel uw arts dat u deze geneesmiddelen
gebruikt die vaak ter verlichting van angina pectoris (of 'pijn op de borst') worden gegeven.
Wanneer u dit niet zeker weet, vraag het dan aan uw arts of apotheker.
- als u geneesmiddelen gebruikt die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet ('poppers'),
omdat deze combinatie eveneens kan leiden tot een gevaarlijke daling van uw bloeddruk.
- als u een ernstig hart- of leverprobleem heeft.
- als u recent een beroerte of een hartaanval heeft gehad of wanneer u een lage bloeddruk heeft.
- als u een bepaalde, zeldzame erfelijke oogafwijking heeft (zoals retinitis pigmentosa).
- als u ooit verlies van het gezichtsvermogen heeft gehad vanwege niet-arterieel anterieur
ischemisch oogzenuwlijden (NAION)
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
1
14L19
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u Verventi inneemt:
-
als u sikkelcelanemie (een afwijking van de rode bloedcellen), leukemie (bloedcelkanker), of
multipel myeloom (beenmergkanker) heeft
- als u een misvorming van uw penis heeft of de ziekte van Peyronie.
- als u hartproblemen heeft. Uw arts dient zorgvuldig te controleren of uw hart de extra belasting
van seksuele activiteit aankan.
- als u een maagzweer heeft, of een bloedingstoornis (zoals hemofilie).
- als u plotseling een vermindering of verlies van het gezichtsvermogen ervaart, stop dan met de
inname van dit geneesmiddel en neem direct contact op met uw arts.
U dient dit geneesmiddel niet te gebruiken in combinatie met andere orale of lokale behandelingen
tegen erectiestoornissen.
U dient dit geneesmiddel niet te gebruiken in combinatie met geneesmiddelen ter behandeling van
pulmonale arteriële hypertensie (PAH) die sildenafil bevatten of in combinatie met andere PDE5-
remmers.
U dient Verventi niet te gebruiken als u geen erectiestoornissen hebt.
U dient Verventi niet te gebruiken als u een vrouw bent.
Speciale voorzorgen voor patiënten met nier- of leverproblemen
U dient uw arts te vertellen of u nier- of leverproblemen heeft. Uw arts kan besluiten om u een lagere
dosis voor te schrijven.
Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt door personen jonger dan 18 jaar.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Verventi nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw
arts of apotheker.
Verventi tabletten kunnen de werking van bepaalde geneesmiddelen beïnvloeden, in het bijzonder
geneesmiddelen die worden gebruikt tegen "pijn op de borst". Bij een medisch noodgeval dient u uw
arts, apotheker of verpleegkundige te vertellen dat u dit geneesmiddel gebruikt hebt en wanneer u dat
deed. Gebruik dit geneesmiddel niet in combinatie met andere geneesmiddelen, tenzij uw arts heeft
aangegeven dat dit kan.
U dient dit geneesmiddel niet te gebruiken indien u geneesmiddelen gebruikt die 'nitraten' worden
genoemd, omdat de combinatie van deze middelen tot een gevaarlijke daling van uw bloeddruk kan
leiden. Vertel uw arts, apotheker of verpleegkundige altijd dat u dit soort geneesmiddelen gebruikt die
vaak worden gebruikt ter verlichting van angina pectoris (of "pijn op de borst").
U dient dit geneesmiddel niet te gebruiken indien u geneesmiddelen gebruikt die stikstofmonoxide
afgeven, zoals amylnitriet ('poppers'), omdat deze combinatie eveneens kan leiden tot een gevaarlijke
daling van uw bloeddruk.
Wanneer u geneesmiddelen gebruikt die bekend staan als proteaseremmers, zoals voor de behandeling
van HIV, kan uw dokter u laten beginnen met de laagste dosis van dit geneesmiddel (25 mg).
Sommige patiënten die alfablokkertherapie krijgen voor de behandeling van hoge bloeddruk of
prostaatvergroting kunnen mogelijk duizelig of licht in het hoofd worden, wat kan worden veroorzaakt
door lage bloeddruk bij snel rechtop gaan zitten of gaan staan. Bepaalde patiënten hebben deze
symptomen ondervonden bij gelijktijdig gebruik van Verventi met alfablokkers. De kans hierop is het
grootst binnen 4 uur na inname van dit geneesmiddel. Om de kans dat deze symptomen zich kunnen
2
14L19
voordoen te verkleinen, dient uw dagelijkse dosis alfablokker constant te zijn voordat u met het
gebruik van dit geneesmiddel begint. Mogelijk zal uw arts u een lagere startdosering (25 mg) van dit
geneesmiddel voorschrijven.
Waarop moet u letten met eten en drinken en alcohol?
Dit geneesmiddel kan met of zonder voedsel worden ingenomen. U kunt echter ondervinden dat het
iets langer kan duren voordat dit geneesmiddel gaat werken indien u het inneemt met een stevige
maaltijd.
Het drinken van alcohol kan tijdelijk uw vermogen om een erectie te krijgen verminderen. Om
maximaal effect van uw geneesmiddel te verkrijgen, wordt u aangeraden geen overvloedige
hoeveelheden alcohol te drinken voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Dit geneesmiddel is niet aangewezen voor gebruik door vrouwen.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Dit geneesmiddel kan duizeligheid veroorzaken en kan uw gezichtsvermogen beïnvloeden. U dient
zich ervan bewust te zijn hoe u op dit geneesmiddel reageert voordat u gaat rijden of een machine gaat
gebruiken.
Verventi bevat lactose
Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers, zoals lactose, niet verdraagt, neem dan contact op
met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3.
Hoe neemt u Verventi in?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. De aanbevolen startdosering is 50
mg.

U dient niet vaker dan éénmaal per dag Verventi in te nemen.

U neemt dit geneesmiddel ongeveer één uur voordat u van plan bent sex te hebben. Slik de tablet in
zijn geheel door met een glas water.
Als u het gevoel heeft dat de werking van dit geneesmiddel te sterk of te zwak is, licht dan uw arts of
apotheker in.
Dit geneesmiddel helpt u alleen een erectie te krijgen wanneer u seksueel opgewonden bent. De tijd
totdat dit geneesmiddel gaat werken verschilt per persoon, maar gewoonlijk duurt dit een half uur tot
een uur. Het kan langer duren voordat dit geneesmiddel begint te werken wanneer u een zware
maaltijd heeft genuttigd.
Wanneer dit geneesmiddel u niet helpt om een erectie te krijgen of als de erectie niet lang genoeg
aanhoudt om de geslachtsgemeenschap te voltooien, dient u dit aan uw arts te vertellen.
Heeft u te veel van Verventi ingenomen?
U kunt een toename ervaren van bijwerkingen en de ernst daarvan. Doseringen boven 100 mg geven
geen toename van de werking.

U dient niet meer tabletten in te nemen dan uw arts u heeft gezegd.

Neem contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245) als u meer tabletten
heeft ingenomen dan voorgeschreven.
3
14L19
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts,
apotheker of verpleegkundige.
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken. De bijwerkingen die gemeld zijn in samenhang met het gebruik van dit
geneesmiddel zijn meestal licht tot matig ernstig en van korte duur.
Als u een van de volgende ernstige bijwerkingen ervaart, moet u stoppen met het gebruik van
Verventi en onmiddellijk medische hulp inroepen:

- Een allergische reactie - dit gebeurt
soms (kan bij maximaal 1 op de 100 mensen optreden)
Symptomen omvatten plotselinge piepende ademhaling, ademhalingsproblemen of duizeligheid,
zwelling van de oogleden, het gelaat, de lippen of de keel.
- Pijn op de borst - dit gebeurt
soms
Als dit gebeurt tijdens of volgend op seksuele gemeenschap:
- Kom in een half-zittende positie en probeer te ontspannen
-
Gebruik geen nitraten tegen uw pijn op de borst
- Langdurige en soms pijnlijke erecties - dit gebeurt
zelden (kan bij maximaal 1 op de 1.000
mensen optreden)
Indien u een erectie krijgt die langer dan 4 uur aanhoudt, dient u onmiddellijk contact op te
nemen met uw arts.
- Plotselinge vermindering of verlies van het gezichtsvermogen - dit gebeurt
zelden
- Ernstige huidreacties - dit gebeurt
zelden
Symptomen kunnen zijn ernstige loslating en zwelling van de huid, blaarvorming in de mond,
op de geslachtsorganen en rond de ogen, koorts.
- Epileptische aanvallen of toevallen - dit gebeurt
zelden
Andere bijwerkingen:
Zeer vaak (kunnen bij meer dan 1 op de 10 mensen optreden): hoofdpijn.
Vaak (kunnen bij maximaal 1 op de 10 mensen optreden): misselijkheid, blozen, opvliegers
(symptomen omvatten plotseling warm gevoel in het bovenlichaam), een ontregelde spijsvertering,
afwijkingen in het kleurenzien, onscherp zien, verstoring van het zicht, een verstopte neus en
duizeligheid.
Soms (kunnen bij maximaal 1 op de 100 mensen optreden): braken, huiduitslag, oogirritatie,
bloeddoorlopen ogen/rode ogen, oogpijn, lichtflitsen zien, visuele helderheid, gevoeligheid voor licht,
waterige ogen, bonzende hartslag, snelle hartslag, hoge bloeddruk, lage bloeddruk, spierpijn, slaperig
voelen, verminderde tastzin, draaierigheid, oorsuizen, droge mond, verstopte of vernauwde
neusbijholten, ontsteking van het neusslijmvlies (symptomen omvatten loopneus, niezen en verstopte
neus), pijn in de bovenbuik, gastro-oesofageale refluxziekte (symptomen omvatten brandend
maagzuur), aanwezigheid van bloed in urine, pijn in de armen of benen, bloedneus, het warm hebben
en zich moe voelen.
Zelden (kunnen bij maximaal 1 op de 1.000 mensen optreden): flauwvallen, beroerte, hartaanval,
onregelmatige hartslag, tijdelijk verminderde bloedtoevoer naar delen van de hersenen, gevoel van
dichtzittende keel, ongevoelige mond, bloeding achterin het oog, dubbelzien, verminderde
4
14L19
gezichtsscherpte, abnormaal gevoel in oog, zwelling van het oog of ooglid, kleine deeltjes of vlekken
in het zichtveld, het zien van kringen rond lichten, verwijding van de pupil van het oog, verkleuring
van het oogwit, bloedende penis, aanwezigheid van bloed in sperma, droge neus, zwelling binnenin de
neus, prikkelbaar zijn en plotselinge vermindering of verlies van gehoor.
Ervaringen na het op de markt brengen, omvatten zelden gerapporteerde gevallen van instabiele
angina (een hartaandoening) en plotselinge dood. Daarbij wordt opgemerkt dat de meeste van deze
mannen, maar niet alle, die deze bijwerkingen hebben ervaren, reeds eerder hartproblemen hadden,
voordat ze dit geneesmiddel innamen. Het is onmogelijk na te gaan of er een rechtstreeks verband
bestond tussen deze voorvallen en het gebruik van dit geneesmiddel.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit
geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook
rechtstreeks melden via het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten ­
Afdeling Vigilantie, Eurostation II, Victor Hortaplein, 40/40, B-1060 Brussel (website: www.fagg.be;
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie
te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
5.
Hoe bewaart u Verventi?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden 30°C.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en
de blister na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, ter bescherming tegen vocht.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in Verventi?
- De werkzame stof in dit middel is sildenafil. Iedere tablet bevat 25 mg, 50 mg of 100 mg
sildenafil (als het citraatzout).
- De andere stoffen in dit middel zijn:
- Tabletkern:
microkristallijne cellulose, watervrij calciumwaterstoffosfaat,
natriumcroscarmellose, magnesiumstearaat.
- Filmomhulling: hypromellose, lactose (zie rubriek 2. 'Verventi bevat lactose'), triacetine,
titaandioxide (E171).
Hoe ziet Verventi eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Verventi filmomhulde tabletten zijn wit tot gebroken wit en hebben een afgeronde diamantvorm en
zijn aan één zijde gemerkt met '25', '50' of '100'. De tabletten zijn verkrijgbaar in
blisterverpakkingen met 2, 4, 8, 12 of 24 tabletten in een doos.
Sommige verpakkingen zijn mogelijk in uw land niet beschikbaar.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
5
14L19
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Pfizer NV, Pleinlaan 17, 1050 Brussel, België.
Fabrikant
Fareva Amboise, Zone Industrielle, 29 route des Industries, 37530 Pocé-sur-Cisse, Frankrijk.
Afleveringswijze: geneesmiddel op medisch voorschrift.
Nummers van de vergunning voor het in de handel te brengen:
Verventi 25 mg filmomhulde tabletten: BE433456
Verventi 50 mg filmomhulde tabletten: BE433465
Verventi 100 mg filmomhulde tabletten: BE433474
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Verventi: België, Griekenland, Luxemburg, Portugal
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 12/2014
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 01/2015

14L19
6

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS