Vermox 20 mg/ml

juli 2010
Publieksbijsluiter VERMOX
Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in
staat.
Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u VERMOX
zorgvuldig te gebruiken om er de beste resultaten mee te bereiken.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.
Raadpleeg uw apotheker, als u informatie of advies nodig heeft.
Ga naar uw arts, als de verschijnselen verergeren of na een aantal dagen niet
verbeteren.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is VERMOX en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u VERMOX gebruikt.
3. Hoe wordt VERMOX gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u VERMOX?
6. Aanvullende informatie
Naam van het geneesmiddel
VERMOX 100 mg tabletten
VERMOX 20 mg/ml suspensie voor oraal gebruik
De werkzame stof is mebendazole.
VERMOX tabletten bevatten 100 mg mebendazole (R 17 635) per tablet.
Andere bestanddelen zijn microkristallijn cellulose, talk, maïszetmeel,
natriumcarboxymethylamylaat, natriumsaccharine, magnesiumstearaat, gehydrogeneerde
katoenzaadolie, oranjeschilolie, siliciumdioxide, natriumlaurylsulfaat, oranjegeel S (E 110).
VERMOX suspensie voor oraal gebruik bevat 20 mg mebendazole (R 17 635) per ml
suspensie.
Andere bestanddelen zijn microkristallijn cellulose, methylcellulose,
natriumcarboxymethylcellulose, saccharose, natriumlaurylsulfaat,
methylparahydroxybenzoaat, propylparahydroxybenzoaat, bananenaroma, citroenzuur,
gezuiverd water.
Registratiehouder
v4.0_B2.0.0
1
juli 2010
Johnson & Johnson Consumer NV/SA
Antwerpseweg 15-17
BE-2340 Beerse
Fabrikant
Tabletten
Janssen-Cilag S.p.A.
Via C. Janssen
04010 Borgo San Michele
Latina-Italië
Suspensie voor oraal gebruik
Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30
2340 Beerse
Registratienummer
VERMOX tabletten: BE001057
VERMOX suspensie voor oraal gebruik: BE101324
1. Wat is VERMOX en waarvoor wordt het gebruikt?
Tabletten om in te nemen door de mond:
De tabletten zijn beschikbaar in een doordrukverpakking met 6 of 10 tabletten.
Suspensie voor oraal gebruik om in te nemen door de mond:
De suspensie voor oraal gebruik is beschikbaar in een flesje met 30 ml drinkbare suspensie
(met plastieken doseerdop van 5 ml).
VERMOX is een middel tegen worminfecties
VERMOX is aangewezen bij de behandeling van infecties met één of meerdere
wormsoorten:
-
-
-
-
-
-
aarsworm (Enterobius
vermicularis);
spoelworm (Ascaris
lumbricoides);
zweepworm (Trichuris
trichuria);
mijnworm (Ancylostoma
duodenale, Necator americanus);
lintworm (Taenia spp.);
draadworm (Strongyloides
stercoralis).
2. Wat u moet weten voordat u VERMOX gebruikt.
Gebruik VERMOX niet:
v4.0_B2.0.0
2
juli 2010
- als u overgevoelig bent voor mebendazole of voor één van de andere bestanddelen van
VERMOX. Deze overgevoeligheid kan worden herkend aan huiduitslag, jeuk,
kortademigheid en/of een gezwollen gezicht. Stop dan de behandeling en raadpleeg uw
arts.
Pas goed op met VERMOX:
- als het wordt toegediend aan kinderen jonger dan 2 jaar. VERMOX mag alleen aan jonge
kinderen van minder dan 2 jaar worden toegediend als de wormbesmetting een duidelijke
invloed heeft op de voedingstoestand of de lichamelijke ontwikkeling van het kind.
Raadpleeg in elk geval eerst uw arts.
- als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek “Gebruik van VERMOX
in combinatie met andere geneesmiddelen” te lezen.
Gebruik van VERMOX in combinatie met voedsel en drank
Niet van toepassing
Zwangerschap
Vooral tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap moeten de voordelen van
VERMOX afgewogen worden tegen de mogelijke risico’s.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel neemt.
Borstvoeding
In de periode waarin u borstvoeding geeft, moet u voorzichtig zijn met het innemen van
VERMOX.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel neemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
VERMOX heeft geen invloed op de geschiktheid om een voertuig te besturen of machines
te bedienen.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van VERMOX
Niet van toepassing
Gebruik van VERMOX in combinatie met andere geneesmiddelen
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft
gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.
-
Als u gelijktijdig cimetidine (een geneesmiddel tegen maagzuur) moet innemen, moet u
uw arts waarschuwen. Hij zal de passende maatregelen nemen en de nodige
dosisaanpassingen uitvoeren.
v4.0_B2.0.0
3
juli 2010
-
Gelijktijdig gebruik van VERMOX en metronidazole (een geneesmiddel tegen
bacteriële en protozoa infecties) moet worden vermeden.
3. Hoe wordt VERMOX gebruikt?
Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
Hoeveel VERMOX u moet innemen, hangt af van de wormsoort waarmee u besmet bent.
Als u twijfelt, raadpleeg dan uw arts.
1. Aarswormen (Enterobius vermicularis):
1 enkele tablet of 5 ml (= 1 doseerdop) drinkbare suspensie.
Alle leden van het gezin moeten gelijktijdig worden behandeld en moeten deze behandeling
na 2 tot 4 weken nog eens herhalen (opnieuw 1 tablet of 5 ml drinkbare suspensie voor alle
gezinsleden). Dat is nodig voor een doeltreffende behandeling: de eerste inname doodt al
de wormen maar niet hun eieren, die een nieuwe infectie kunnen veroorzaken.
De dosering geldt zowel voor kinderen als voor volwassenen.
2. Spoelwormen, zweepwormen, mijnwormen en menginfecties:
1 tablet of 5 ml (= 1 doseerdop) drinkbare suspensie 's morgens en
's avonds, gedurende drie dagen.
De dosering geldt zowel voor kinderen als voor volwassenen.
3. Lintwormen en draadwormen:
* volwassenen:
2 tot 3 tabletten of 10 tot 15 ml (= 2 tot 3 doseerdoppen) drinkbare suspensie 's morgens en
's avonds, gedurende drie dagen.
* kinderen ouder dan 2 jaar:
1 tablet of 5 ml (= 1 doseerdop) drinkbare suspensie 's morgens en 's avonds, gedurende
drie dagen.
Voor kinderen jonger dan 2 jaar: zie rubriek "Pas goed op met Vermox".
Als u een behandeling met VERMOX toepast, hoeft u geen speciaal dieet te volgen en
geen middel in te nemen dat de ontlasting bevordert.
De tablet(ten) innemen met een weinig water. De suspensie schudden vóór gebruik.
De fles dient als volgt te worden geopend: duw de plastieken schroefdop naar beneden
terwijl u tegen de wijzers van de klok in draait (zie figuur).
v4.0_B2.0.0
4
juli 2010
Wat u moet doen wanneer u VERMOX vergeet te gebruiken
Niet van toepassing
Verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met VERMOX wordt
gestopt
Niet van toepassing
Wat u moet doen als u meer van VERMOX heeft gebruikt dan zou mogen
Wanneer u teveel van VERMOX heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
De inname van een te grote hoeveelheid VERMOX levert weinig gevaren op. In het ergste
geval kunnen darmkrampen, braken en diarree of hoofdpijn en duizeligheid optreden. Bij
langdurig gebruik van grote hoeveelheden kan de functie van de lever worden verstoord.
Als één van die tekens bij u optreedt, moet u uw arts op de hoogte brengen. Toedienen
van actieve kool kan nuttig zijn.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan VERMOX bijwerkingen hebben.
VERMOX wordt goed verdragen en bij de voorgeschreven hoeveelheden zijn er weinig
bijwerkingen te verwachten. De volgende bijwerkingen kunnen soms echter optreden:
- kort durende maagpijn en diarree kunnen soms voorkomen, vooral als u een ernstige
worminfectie heeft. In dat geval kunt u VERMOX blijven innemen volgens de aanwijzingen.
- Overgevoeligheid voor VERMOX komt zeer zelden voor. Dit kan bijvoorbeeld herkend
worden door huiduitslag, jeuk, kortademigheid of een gezwollen gezicht. Als één van deze
symptomen zich voordoet, stopt u met de inname van VERMOX en neemt u contact op met
uw arts.
- Zeer zelden werd een ernstige huidaandoening met huiduitslag, blaren op de huid en
zweren in de mond, ogen of het anogenitale gebied samen met koorts gemeld. Als u deze
symptomen opmerkt, neemt u onmiddellijk contact op met uw arts.
- Zeer zelden kunnen convulsies (stuipen) optreden bij zuigelingen. VERMOX mag alleen
worden toegediend aan kinderen jonger dan 1 jaar als uw arts dat heeft voorgeschreven.
v4.0_B2.0.0
5
juli 2010
- Zeer zelden kunnen zich problemen voordoen met bloed, lever en nieren bij langdurig
gebruik van VERMOX bij doses die aanzienlijk hoger liggen dan de aanbevolen doses (veel
hoger dan normaal voorgeschreven).
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld en die u als
ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.
5. Hoe bewaart u VERMOX?
VERMOX wordt bij kamertemperatuur (15-30°C) en buiten invloed van het licht bewaard.
VERMOX buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.
Uiterste gebruiksdatum
De afkorting "exp." op de verpakking betekent dat het geneesmiddel vervalt op de laatste
dag van de maand die na de afkorting vermeld staat (maand en jaartal).
6. Aanvullende informatie
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of
apotheker.
Afleveringswijze
VERMOX tabletten en suspensie voor oraal gebruik zijn vrij van medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in
De datum van goedkeuring van deze bijsluiter is 08/2010
v4.0_B2.0.0
6
Publieksbijsluiter VERMOX
Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in
staat.
Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u VERMOX
zorgvuldig te gebruiken om er de beste resultaten mee te bereiken.
· Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.
· Raadpleeg uw apotheker, als u informatie of advies nodig heeft.
· Ga naar uw arts, als de verschijnselen verergeren of na een aantal dagen niet
verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is VERMOX en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u VERMOX gebruikt.
3. Hoe wordt VERMOX gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u VERMOX?
6. Aanvul ende informatie
Naam van het geneesmiddel
VERMOX 100 mg tabletten
VERMOX 20 mg/ml suspensie voor oraal gebruik

De werkzame stof is mebendazole.
VERMOX tabletten bevatten 100 mg mebendazole (R 17 635) per tablet.
Andere bestanddelen zijn microkristal ijn cel ulose, talk, maïszetmeel,
natriumcarboxymethylamylaat, natriumsaccharine, magnesiumstearaat, gehydrogeneerde
katoenzaadolie, oranjeschilolie, siliciumdioxide, natriumlaurylsulfaat, oranjegeel S (E 110).
VERMOX suspensie voor oraal gebruik bevat 20 mg mebendazole (R 17 635) per ml
suspensie.
Andere bestanddelen zijn microkristal ijn cel ulose, methylcel ulose,
natriumcarboxymethylcel ulose, saccharose, natriumlaurylsulfaat,
methylparahydroxybenzoaat, propylparahydroxybenzoaat, bananenaroma, citroenzuur,
gezuiverd water.
Registratiehouder
v4.0_B2.0.0
Johnson & Johnson Consumer NV/SA
Antwerpseweg 15-17
BE-2340 Beerse
Fabrikant
Tabletten
Janssen-Cilag S.p.A.
Via C. Janssen
04010 Borgo San Michele
Latina-Italië
Suspensie voor oraal gebruik
Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30
2340 Beerse
Registratienummer
VERMOX tabletten: BE001057
VERMOX suspensie voor oraal gebruik: BE101324
1. Wat is VERMOX en waarvoor wordt het gebruikt?
Tabletten om in te nemen door de mond:
De tabletten zijn beschikbaar in een doordrukverpakking met 6 of 10 tabletten.
Suspensie voor oraal gebruik om in te nemen door de mond:
De suspensie voor oraal gebruik is beschikbaar in een flesje met 30 ml drinkbare suspensie
(met plastieken doseerdop van 5 ml).
VERMOX is een middel tegen worminfecties
VERMOX is aangewezen bij de behandeling van infecties met één of meerdere
wormsoorten:
-
aarsworm (Enterobius vermicularis);
- spoelworm (Ascaris lumbricoides);
- zweepworm (Trichuris trichuria);
- mijnworm (Ancylostoma duodenale, Necator americanus);
- lintworm (Taenia spp.);
- draadworm (Strongyloides stercoralis).
2. Wat u moet weten voordat u VERMOX gebruikt.
Gebruik VERMOX niet:
v4.0_B2.0.0
- als u overgevoelig bent voor mebendazole of voor één van de andere bestanddelen van
VERMOX. Deze overgevoeligheid kan worden herkend aan huiduitslag, jeuk,
kortademigheid en/of een gezwol en gezicht. Stop dan de behandeling en raadpleeg uw
arts.
Pas goed op met VERMOX:
- als het wordt toegediend aan kinderen jonger dan 2 jaar. VERMOX mag al een aan jonge
kinderen van minder dan 2 jaar worden toegediend als de wormbesmetting een duidelijke
invloed heeft op de voedingstoestand of de lichamelijke ontwikkeling van het kind.
Raadpleeg in elk geval eerst uw arts.
- als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek 'Gebruik van VERMOX
in combinatie met andere geneesmiddelen' te lezen.
Gebruik van VERMOX in combinatie met voedsel en drank
Niet van toepassing
Zwangerschap
Vooral tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap moeten de voordelen van
VERMOX afgewogen worden tegen de mogelijke risico's.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel neemt.
Borstvoeding
In de periode waarin u borstvoeding geeft, moet u voorzichtig zijn met het innemen van
VERMOX.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel neemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
VERMOX heeft geen invloed op de geschiktheid om een voertuig te besturen of machines
te bedienen.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van VERMOX
Niet van toepassing
Gebruik van VERMOX in combinatie met andere geneesmiddelen
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft
gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.
-
Als u gelijktijdig cimetidine (een geneesmiddel tegen maagzuur) moet innemen, moet u
uw arts waarschuwen. Hij zal de passende maatregelen nemen en de nodige
dosisaanpassingen uitvoeren.
v4.0_B2.0.0
- Gelijktijdig gebruik van VERMOX en metronidazole (een geneesmiddel tegen
bacteriële en protozoa infecties) moet worden vermeden.
3. Hoe wordt VERMOX gebruikt?
Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
Hoeveel VERMOX u moet innemen, hangt af van de wormsoort waarmee u besmet bent.
Als u twijfelt, raadpleeg dan uw arts.
1. Aarswormen (Enterobius vermicularis):
1 enkele tablet of 5 ml (= 1 doseerdop) drinkbare suspensie.
Al e leden van het gezin moeten gelijktijdig worden behandeld en moeten deze behandeling
na 2 tot 4 weken nog eens herhalen (opnieuw 1 tablet of 5 ml drinkbare suspensie voor al e
gezinsleden). Dat is nodig voor een doeltreffende behandeling: de eerste inname doodt al
de wormen maar niet hun eieren, die een nieuwe infectie kunnen veroorzaken.
De dosering geldt zowel voor kinderen als voor volwassenen.
2. Spoelwormen, zweepwormen, mijnwormen en menginfecties:
1 tablet of 5 ml (= 1 doseerdop) drinkbare suspensie 's morgens en
's avonds, gedurende drie dagen.
De dosering geldt zowel voor kinderen als voor volwassenen.
3. Lintwormen en draadwormen:
* volwassenen:
2 tot 3 tabletten of 10 tot 15 ml (= 2 tot 3 doseerdoppen) drinkbare suspensie 's morgens en
's avonds, gedurende drie dagen.
* kinderen ouder dan 2 jaar:
1 tablet of 5 ml (= 1 doseerdop) drinkbare suspensie 's morgens en 's avonds, gedurende
drie dagen.
Voor kinderen jonger dan 2 jaar: zie rubriek "Pas goed op met Vermox".
Als u een behandeling met VERMOX toepast, hoeft u geen speciaal dieet te volgen en
geen middel in te nemen dat de ontlasting bevordert.
De tablet(ten) innemen met een weinig water. De suspensie schudden vóór gebruik.
De fles dient als volgt te worden geopend: duw de plastieken schroefdop naar beneden
terwijl u tegen de wijzers van de klok in draait (zie figuur).
v4.0_B2.0.0
Wat u moet doen wanneer u VERMOX vergeet te gebruiken
Niet van toepassing
Verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met VERMOX wordt
gestopt
Niet van toepassing
Wat u moet doen als u meer van VERMOX heeft gebruikt dan zou mogen
Wanneer u teveel van VERMOX heeft gebruikt, neem dan onmiddel ijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
De inname van een te grote hoeveelheid VERMOX levert weinig gevaren op. In het ergste
geval kunnen darmkrampen, braken en diarree of hoofdpijn en duizeligheid optreden. Bij
langdurig gebruik van grote hoeveelheden kan de functie van de lever worden verstoord.
Als één van die tekens bij u optreedt, moet u uw arts op de hoogte brengen. Toedienen
van actieve kool kan nuttig zijn.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals al e geneesmiddelen kan VERMOX bijwerkingen hebben.
VERMOX wordt goed verdragen en bij de voorgeschreven hoeveelheden zijn er weinig
bijwerkingen te verwachten. De volgende bijwerkingen kunnen soms echter optreden:
- kort durende maagpijn en diarree kunnen soms voorkomen, vooral als u een ernstige
worminfectie heeft. In dat geval kunt u VERMOX blijven innemen volgens de aanwijzingen.
- Overgevoeligheid voor VERMOX komt zeer zelden voor. Dit kan bijvoorbeeld herkend
worden door huiduitslag, jeuk, kortademigheid of een gezwol en gezicht. Als één van deze
symptomen zich voordoet, stopt u met de inname van VERMOX en neemt u contact op met
uw arts.
- Zeer zelden werd een ernstige huidaandoening met huiduitslag, blaren op de huid en
zweren in de mond, ogen of het anogenitale gebied samen met koorts gemeld. Als u deze
symptomen opmerkt, neemt u onmiddel ijk contact op met uw arts.
- Zeer zelden kunnen convulsies (stuipen) optreden bij zuigelingen. VERMOX mag al een
worden toegediend aan kinderen jonger dan 1 jaar als uw arts dat heeft voorgeschreven.
v4.0_B2.0.0
- Zeer zelden kunnen zich problemen voordoen met bloed, lever en nieren bij langdurig
gebruik van VERMOX bij doses die aanzienlijk hoger liggen dan de aanbevolen doses (veel
hoger dan normaal voorgeschreven).
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld en die u als
ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.
5. Hoe bewaart u VERMOX?
VERMOX wordt bij kamertemperatuur (15-30°C) en buiten invloed van het licht bewaard.
VERMOX buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.
Uiterste gebruiksdatum
De afkorting "exp." op de verpakking betekent dat het geneesmiddel vervalt op de laatste
dag van de maand die na de afkorting vermeld staat (maand en jaartal).
6. Aanvullende informatie
Neem voor al e informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of
apotheker.
Afleveringswijze
VERMOX tabletten en suspensie voor oraal gebruik zijn vrij van medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in
De datum van goedkeuring van deze bijsluiter is 08/2010

v4.0_B2.0.0

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS