Verdunningsmiddel voor gestavet 3000

Bijsluiter – NL Versie
GESTAVET 3000
BIJSLUITER
GESTAVET 3000 poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie voor varkens.
Choriongonadotrofine en gonadotrofine-serum van paarden.
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR
HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT
VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN
VERSCHILLEND
Houder van de vergunning om in de handel te brengen en fabrikant:
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. la Selva, 135
17170- AMER (Girona) Spanje
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
GESTAVET 3000 poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie voor varkens.
Choriongonadotrofine en gonadotrofine-serum van paarden.
3.
GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDDELEN
Wit, broos, gevriesdroogd poeder met heldere, kleurloze oplossing.
Ieder gevriesdroogd flesje van 5 doses bevat:
Gonadotrofine-serum van paarden (PMSG).................2000 IE
Choriongonadotrofine (HCG)......................................1000 IE
Eén ml gemengde oplossing bevat
:
Werkzame bestanddeel:
Serumgonadotrofine van paarden (PMSG)......................80 IE
Choriongonadotrofine (HCG)..........................................40 IE
Na vermenging met 25 ml oplosmiddel bevat 5 ml dosis:
Gonadotrofine-serum van paarden (PMSG)...................400 IE
Choriongonadotrofine (HCG)........................................200 IE
4.
INDICATIES
Zeugen: Inductie en synchronisatie van bronst.
5.
CONTRA-INDICATIES
Niet gebruiken bij dieren met een bekende overgevoeligheid voor het werkzame
bestanddeel.
Niet gebruiken bij zeugen met polycysteuze ovaria.
Niet gebruiken bij drachtige dieren.
Niet inspuiten in de subcutane vetlaag.
Bijsluiter – NL Versie
GESTAVET 3000
6.
BIJWERKINGEN
In het onwaarschijnlijke geval van een anafylactische reactie, de gepaste behandeling
toedienen.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze
bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te
stellen.
7.
DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD
IS
Varkens (zeugen)
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK
EN TOEDIENINGSWEG
Intramusculair, achter de oorbasis.
Los de gevriesdroogde fractie op met een kleine hoeveelheid van het oplosmiddel.
Meng zodat er een homogene oplossing ontstaat. Breng deze oplossing in de flacon
waarin zich de rest van het oplosmiddel bevindt, en meng tot alles volledig is
opgelost.
Dien onmiddellijk toe na reconstitutie van het diergeneesmiddel.
Varkens:
5 ml/zeug (dat wil zeggen 400 IE PMSG en 200 IE HCG per dier), in een
enkele toediening vanaf 0 tot 2 dagen na het spenen.
De bronst zal tussen 3 en 6 dagen na toediening van het diergeneesmiddel optreden.
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Na reconstitutie is het een heldere en kleurloze vloeistof.
10.
WACHTTERMIJN
(Orgaan)vlees: nul dagen.
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Bewaren bij 2ºC – 8C (in een koelkast).
Beschermen tegen licht.
Bewaar de flacon in de buitenverpakking.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op het etiket na Exp.
Onmiddellijk gebruiken na reconstitutie.
12.
SPECIALE WAARSCHUWINGEN
De flacon goed schudden om een homogene oplossing te krijgen.
Bijsluiter – NL Versie
GESTAVET 3000
Behandeling tijdens de primaire luteale fase of in het midden van de cyclus kan de
ontwikkeling van eierstokcysten bevorderen.
De toediening van dit diergeneesmiddel wekt bronst op tussen 3 en 6 dagen na de
behandeling.
Niet gebruiken bij drachtige dieren.
De dosis niet aanpassen. Hoge doses vergroten niet de werkzaamheid van het
product.
Een overdosis zal geen ongewenste effecten uitlokken, maar er worden geen betere
resultaten verkregen door een hogere dosis toe te dienen dan de aanbevolen dosis.
Niet vermengen met enig ander geneesmiddel.
Gebruiker waarschuwingen
Pas op dat u niet per ongeluk bij uzelf injecteert. In geval van accidentele zelfinjectie
onmiddellijk een arts raadplegen.
Vermijd contact met de huid en draag beschermende handschoenen. Bij accidenteel
morsen onmiddellijk met veel water afspoelen. Was de handen na gebruik.
Personen met een bekende overgevoeligheid voor gonadotrofinen moeten contact
met het diergeneesmiddel vermijden.
Zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden of vrouwen van wie niet
bekend is of ze zwanger zijn, mogen dit product niet toedienen.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET
VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN
OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
Ongebruikte product of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de
nationale vereisten te worden verwijderd.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS
HERZIEN
Augustus 2012
15.
OVERIGE INFORMATIE
Doos met 10 flacons poeder en doos met 10 flacons oplosmiddel.
KANALISATIE
Op diergeneeskundig voorschrift
Poeder: BE-V351407
Oplosmiddel: BE-V351416
GESTAVET 3000
BIJSLUITER
GESTAVET 3000 poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie voor varkens.
Choriongonadotrofine en gonadotrofine-serum van paarden.
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR
HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT
VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN
VERSCHILLEND

Houder van de vergunning om in de handel te brengen en fabrikant:
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. la Selva, 135
17170- AMER (Girona) Spanje
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
GESTAVET 3000 poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie voor varkens.
Choriongonadotrofine en gonadotrofine-serum van paarden.
3.
GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDDELEN
Wit, broos, gevriesdroogd poeder met heldere, kleurloze oplossing.
Ieder gevriesdroogd flesje van 5 doses bevat:
Gonadotrofine-serum van paarden (PMSG).................2000 IE
Choriongonadotrofine (HCG)......................................1000 IE
E
én ml gemengde oplossing bevat
:
Werkzame bestanddeel:
Serumgonadotrofine van paarden (PMSG)......................80 IE
Choriongonadotrofine (HCG)..........................................40 IE
Na vermenging met 25 ml oplosmiddel bevat 5 ml dosis:
Gonadotrofine-serum van paarden (PMSG)...................400 IE
Choriongonadotrofine (HCG)........................................200 IE
4.
INDICATIES
Zeugen: Inductie en synchronisatie van bronst.
5.
CONTRA-INDICATIES
Niet gebruiken bij dieren met een bekende overgevoeligheid voor het werkzame
bestanddeel.
Niet gebruiken bij zeugen met polycysteuze ovaria.
Niet gebruiken bij drachtige dieren.
GESTAVET 3000
6.
BIJWERKINGEN
In het onwaarschijnlijke geval van een anafylactische reactie, de gepaste behandeling
toedienen.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze
bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te
stellen.
7.
DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD
IS
Varkens (zeugen)
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK
EN TOEDIENINGSWEG

Intramusculair, achter de oorbasis.
Los de gevriesdroogde fractie op met een kleine hoeveelheid van het oplosmiddel.
Meng zodat er een homogene oplossing ontstaat. Breng deze oplossing in de flacon
waarin zich de rest van het oplosmiddel bevindt, en meng tot alles volledig is
opgelost.
Dien onmiddellijk toe na reconstitutie van het diergeneesmiddel.
Varkens: 5 ml/zeug (dat wil zeggen 400 IE PMSG en 200 IE HCG per dier), in een
enkele toediening vanaf 0 tot 2 dagen na het spenen.
De bronst zal tussen 3 en 6 dagen na toediening van het diergeneesmiddel optreden.
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Na reconstitutie is het een heldere en kleurloze vloeistof.
10.
WACHTTERMIJN
(Orgaan)vlees: nul dagen.
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Bewaren bij 2ºC ­ 8C (in een koelkast).
Beschermen tegen licht.
Bewaar de flacon in de buitenverpakking.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op het etiket na Exp.
Onmiddellijk gebruiken na reconstitutie.
12.
SPECIALE WAARSCHUWINGEN
GESTAVET 3000
Behandeling tijdens de primaire luteale fase of in het midden van de cyclus kan de
ontwikkeling van eierstokcysten bevorderen.
De toediening van dit diergeneesmiddel wekt bronst op tussen 3 en 6 dagen na de
behandeling.
Niet gebruiken bij drachtige dieren.
De dosis niet aanpassen. Hoge doses vergroten niet de werkzaamheid van het
product.
Een overdosis zal geen ongewenste effecten uitlokken, maar er worden geen betere
resultaten verkregen door een hogere dosis toe te dienen dan de aanbevolen dosis.
Niet vermengen met enig ander geneesmiddel.
Gebruiker waarschuwingen
Pas op dat u niet per ongeluk bij uzelf injecteert. In geval van accidentele zelfinjectie
onmiddellijk een arts raadplegen.
Vermijd contact met de huid en draag beschermende handschoenen. Bij accidenteel
morsen onmiddellijk met veel water afspoelen. Was de handen na gebruik.
Personen met een bekende overgevoeligheid voor gonadotrofinen moeten contact
met het diergeneesmiddel vermijden.
Zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden of vrouwen van wie niet
bekend is of ze zwanger zijn, mogen dit product niet toedienen.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET
VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN
OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte product of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de
nationale vereisten te worden verwijderd.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS
HERZIEN

Augustus 2012
15.
OVERIGE INFORMATIE
Doos met 10 flacons poeder en doos met 10 flacons oplosmiddel.
KANALISATIE
Op diergeneeskundig voorschrift

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS