Veraplex 100 mg

Bijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT
Veraplex 100 mg / 250 mg / 500 mg tabletten
medroxyprogesteronacetaat
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in
deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit middel in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL INGENOMEN?
Geneesmiddelengroep
Veraplex (medroxyprogesteronacetaat) is een synthetisch steroïd, afgeleid van progesteron, dat actief
is bij inname via de mond.
Therapeutische indicaties
Hormonale stoornissen.
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE
ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
u bent zwanger of denkt zwanger te zijn.
u heeft vaginale bloedingen van onbekende oorsprong.
u heeft een borstaandoening van onbekende oorsprong.
u heeft een actieve flebitis (ontsteking van een ader) of een trombose (klonter in een bloedvat) of u
heeft in het verleden deze aandoeningen gehad.
u heeft een ernstige leverziekte.
u bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden
onder rubriek 6.
u vertoont een hypercalciëmie (abnormale hoge calciumconcentratie in het bloed).
bij abortus.
02.12 - 1/5
Bijsluiter
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
dit geneesmiddel is u voorgeschreven in het kader van een welbepaalde medische behandeling. Het
mag niet door anderen worden gebruikt. Een voorafgaand onderzoek door de arts is vereist
alvorens een behandeling met Veraplex te beginnen.
een voldoende aanvoer van calcium en vitamine D is aanbevolen; vraag inlichtingen bij uw arts.
de effecten van de toediening van Veraplex op de botmineraaldichtheid werden niet onderzocht.
Echter, de toediening op lange termijn van injecties van medroxyprogesteronacetaat bij vrouwen
vóór de menopauze als voorbehoedsmiddel, werd geassocieerd met een belangrijk verlies aan
botmineraaldichtheid en verhoogd het toekomstig risico op osteoporose. Uw arts kan een evaluatie
van uw botmineraaldichtheid overwegen indien u langdurig medroxyprogesteronacetaat gebruikt.
gelieve uw arts te verwittigen in de volgende gevallen:
o
als zich onverklaarbaar vaginaal bloedverlies voordoet gedurende een langdurige behandeling
met Veraplex
o
als u reeds één van de volgende aandoeningen heeft gehad: hoge bloeddruk, epilepsie,
migraine, astma, hart-, nier- of leverstoornissen.
o
als u een depressie gehad heeft.
o
als u suikerziekte heeft; het kan nodig zijn om de antidiabetische behandeling aan te passen
gedurende en na de behandeling met Veraplex.
o
als u een trombose (klonter in de bloedvaten) of een flebitis (ontsteking van de aders) heeft of
gehad heeft.
o
als u reeds andere geneesmiddelen gebruikt. Lees ook de rubriek “Neemt u nog andere
geneesmiddelen in?”
Indien de onderstaande verschijnselen optreden, dient men de behandeling te stoppen en onmiddellijk
de behandelende arts te raadplegen: plotse gezichtsstoornissen, zoals gedeeltelijk of volledig verlies
van het gezichtsvermogen, dubbelzien of ernstige hoofdpijn.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Veraplex nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat
de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw
arts of apotheker.
Verschillende geneesmiddelen kunnen elkaar namelijk beïnvloeden met betrekking tot het
werkingsmechanisme en/of de bijwerkingen.
Dit is bijv. het geval wanneer geneesmiddelen die aminoglutethimide of plantenbereidingen op basis van
Sint-Janskruid (raadpleeg uw arts of apotheker) bevatten tegelijkertijd met Veraplex gebruikt worden.
Verwittig uw arts in geval van bloedafname, want de resultaten van bepaalde testen kunnen verstoord
zijn door de inname van Veraplex.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Raadpleeg uw arts of apotheker over het gebruik van alcohol samen met dit geneesmiddel.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Veraplex mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap.
Het gebruik van Veraplex tijdens de borstvoeding is afgeraden.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er werden geen effecten vastgesteld op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen.
02.12 - 2/5
Bijsluiter
Veraplex bevat lactose.
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt,
neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?
De hoeveelheid wordt door de arts voorgeschreven.
Het is aangeraden de tabletten Veraplex met veel vloeistof, zittend of rechtstaand, in te nemen. Indien
nodig kunnen de tabletten voor de inname in twee gedeeld worden.
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u teveel van Veraplex heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (tel 070/245.245).
Een eenmalige overdosering veroorzaakt geen symptomen.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Geen gegevens.
Als u stopt met het innemen van dit middel?
Geen gegevens.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Voorplantingsstelsel- en borstaandoeningen
Wijziging van de menstruele bloedingen zoals:
bloedingen buiten de voorziene perioden, toename
of afname van het bloedverlies, afwezigheid van
regels, wijziging van de
baarmoederhalsafscheidingen, langdurige
afwezigheid van de eisprong.
Overgevoeligheid van de borsten, pijnlijke borsten,
melkvloed.
Zenuwachtigheid, verwardheid, euforie,
slapeloosheid, slaperigheid,
concentratiestoornissen, vermoeidheid, depressie,
duizeligheid, hoofdpijn en gezichtsstoornissen.
Verstopping, droge mond, misselijkheid, braken en
buikloop.
Gestoorde leverwerking, geelzucht.
Lichte beven van de handen, zweten, krampen in
de kuiten gedurende de nacht, vollemaansgezicht
02.12 - 3/5
Zenuwstelselaandoeningen
Maagdarmstelselaandoeningen
Lever- en galaandoeningen
Voedings– en stofwisselingsstoornissen
Bijsluiter
Hart- en bloedvataandoeningen
Huid- en onderhuidaandoeningen
Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Allergieën
Algemene aandoeningen en
toedieningsplaatsstoornissen
(rond, gezwollen en rood gezicht), toename van
het bloedsuikergehalte (verminderde
glucosetolerantie), verergering van een bestaande
suikerziekte, diabetische staar, aanwezigheid van
suiker in de urine.
Hersen- of hartinfarct, hartfalen, verhoging van de
bloeddruk, hartkloppingen, trombose
(aanwezigheid van klonters in de bloedvaten bijv.
ter hoogte van de longen of het netvlies), flebitis
(ontsteking van een ader) en verhoogd hartritme.
Jeuk, huiduitslag, acné, abnormale
lichaamsbeharing bij vrouwen, ernstig haarverlies.
Toename van de witte bloedcellen en de
hoeveelheid bloedplaatjes.
Overgevoeligheidsreacties.
Eetlustwijzigingen, koorts, wijziging van het
lichaamsgewicht, waterretentie, libidovermindering,
algemeen onwelzijn en te veel calcium in het
bloed.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C. De verpakking zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na
“EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is medroxyprogesteronacetaat.
De andere stoffen in dit middel zijn lactose - povidone - crospovidone - aardappelzetmeel-
magnesium stearaat - anhydrisch colloïdaal silica.
Hoe ziet Veraplex eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Tabletten.
Veraplex 100 mg tabletten: blisterverpakking met 100 tabletten.
Veraplex 250 mg tabletten: blisterverpakking met 30 tabletten.
Veraplex 500 mg tabletten: blisterverpakking met 30 tabletten.
02.12 - 4/5
Bijsluiter
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Teva Pharma Belgium N.V.
Laarstraat 16
B-2610 Wilrijk
Fabrikant
PHARMACHEMIE BV
Swensweg 5
P.O. Box 552
2003 RN Haarlem/Nederland
Of
Teva Czech Industries s.r.o.
Ostravská 29
74770 Opava-Komárov
Tsjechië
Nummer(s) van de vergunning voor het in handel brengen:
Veraplex 100 mg tabletten: BE179234
Veraplex 250 mg tabletten: BE179331
Veraplex 500 mg tabletten: BE179347
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 03/2014.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de
gezondheidszorg:
Indien endocervicaal weefsel of weefsel van het endometrium moet gepreleveerd worden voor
onderzoek, dient de patholoog-anatoom ingelicht te worden dat de patiënte in behandeling is met
medroxyprogesteronacetaat.
De arts/het labo moet op de hoogte gebracht worden dat het gebruik van medroxyprogesteronacetaat
de concentratie van de volgende biologische endocriene markers kan verminderen:
a. plasmatische / urinaire steroïden (bvb. cortisol, oestrogeen, pregnandiol, progesteron,
testosteron)
b. plasmatische / urinaire gonadotrophines (bvb. LH, FSH)
c. globuline dat het seksueel hormoon fixeert
Metyrapontest: gebruik van medroxyprogesteronacetaat in de oncologische indicaties kan een
gedeeltelijke bijnierinsufficiëntie veroorzaken (verminderde respons van de hypofyse-bijnier as) tijdens
de metyrapontest. Daarom moet worden vastgesteld of de bijnierschors in staat is om op ACTH te
reageren alvorens metyrapon wordt toegediend.
02.12 - 5/5

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT
Veraplex 100 mg / 250 mg / 500 mg tabletten
medroxyprogesteronacetaat
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
· Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
· Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in
deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit middel in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL INGENOMEN?
Geneesmiddelengroep
Veraplex (medroxyprogesteronacetaat) is een synthetisch steroïd, afgeleid van progesteron, dat actief
is bij inname via de mond.
Therapeutische indicaties
Hormonale stoornissen.
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE
ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
· u bent zwanger of denkt zwanger te zijn.
· u heeft vaginale bloedingen van onbekende oorsprong.
· u heeft een borstaandoening van onbekende oorsprong.
· u heeft een actieve flebitis (ontsteking van een ader) of een trombose (klonter in een bloedvat) of u
heeft in het verleden deze aandoeningen gehad.
· u heeft een ernstige leverziekte.
· u bent allergisch voor één van de stof en die in dit geneesmiddel zitten. Deze stof en kunt u vinden
onder rubriek 6.
· u vertoont een hypercalciëmie (abnormale hoge calciumconcentratie in het bloed).
· bij abortus.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
· dit geneesmiddel is u voorgeschreven in het kader van een welbepaalde medische behandeling. Het
mag niet door anderen worden gebruikt. Een voorafgaand onderzoek door de arts is vereist
alvorens een behandeling met Veraplex te beginnen.
· een voldoende aanvoer van calcium en vitamine D is aanbevolen; vraag inlichtingen bij uw arts.
· de ef ecten van de toediening van Veraplex op de botmineraaldichtheid werden niet onderzocht.
Echter, de toediening op lange termijn van injecties van medroxyprogesteronacetaat bij vrouwen
vóór de menopauze als voorbehoedsmiddel, werd geassocieerd met een belangrijk verlies aan
botmineraaldichtheid en verhoogd het toekomstig risico op osteoporose. Uw arts kan een evaluatie
van uw botmineraaldichtheid overwegen indien u langdurig medroxyprogesteronacetaat gebruikt.
· gelieve uw arts te verwittigen in de volgende gevallen:
o als zich onverklaarbaar vaginaal bloedverlies voordoet gedurende een langdurige behandeling
met Veraplex
o als u reeds één van de volgende aandoeningen heeft gehad: hoge bloeddruk, epilepsie,
migraine, astma, hart-, nier- of leverstoornissen.
o als u een depressie gehad heeft.
o als u suikerziekte heeft; het kan nodig zijn om de antidiabetische behandeling aan te passen
gedurende en na de behandeling met Veraplex.
o als u een trombose (klonter in de bloedvaten) of een flebitis (ontsteking van de aders) heeft of
gehad heeft.
o als u reeds andere geneesmiddelen gebruikt. Lees ook de rubriek 'Neemt u nog andere
geneesmiddelen in?'
Indien de onderstaande verschijnselen optreden, dient men de behandeling te stoppen en onmiddellijk
de behandelende arts te raadplegen: plotse gezichtsstoornissen, zoals gedeeltelijk of volledig verlies
van het gezichtsvermogen, dubbelzien of ernstige hoofdpijn.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Veraplex nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat
de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw
arts of apotheker.
Verschillende geneesmiddelen kunnen elkaar namelijk beïnvloeden met betrekking tot het
werkingsmechanisme en/of de bijwerkingen.
Dit is bijv. het geval wanneer geneesmiddelen die aminoglutethimide of plantenbereidingen op basis van
Sint-Janskruid (raadpleeg uw arts of apotheker) bevat en tegelijkertijd met Veraplex gebruikt worden.
Verwittig uw arts in geval van bloedafname, want de resultaten van bepaalde testen kunnen verstoord
zijn door de inname van Veraplex.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Raadpleeg uw arts of apotheker over het gebruik van alcohol samen met dit geneesmiddel.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Veraplex mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap.
Het gebruik van Veraplex tijdens de borstvoeding is afgeraden.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er werden geen ef ecten vastgesteld op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen.
Veraplex bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt,
neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?
De hoeveelheid wordt door de arts voorgeschreven.
Het is aangeraden de tablet en Veraplex met veel vloeistof, zittend of rechtstaand, in te nemen. Indien
nodig kunnen de tabletten voor de inname in twee gedeeld worden.
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u teveel van Veraplex heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (tel 070/245.245).
Een eenmalige overdosering veroorzaakt geen symptomen.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Geen gegevens.
Als u stopt met het innemen van dit middel?
Geen gegevens.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Voorplantingsstelsel- en borstaandoeningen
Wijziging van de menstruele bloedingen zoals:
bloedingen buiten de voorziene perioden, toename
of afname van het bloedverlies, afwezigheid van
regels, wijziging van de
baarmoederhalsafscheidingen, langdurige
afwezigheid van de eisprong.
Overgevoeligheid van de borsten, pijnlijke borsten,
melkvloed.
Zenuwstelselaandoeningen
Zenuwachtigheid, verwardheid, euforie,
slapeloosheid, slaperigheid,
concentratiestoornissen, vermoeidheid, depressie,
duizeligheid, hoofdpijn en gezichtsstoornissen.
Maagdarmstelselaandoeningen
Verstopping, droge mond, misselijkheid, braken en
buikloop.
Lever- en galaandoeningen
Gestoorde leverwerking, geelzucht.
Voedings­ en stofwisselingsstoornissen
Lichte beven van de handen, zweten, krampen in
de kuiten gedurende de nacht, vollemaansgezicht
(rond, gezwollen en rood gezicht), toename van
het bloedsuikergehalte (verminderde
glucosetolerantie), verergering van een bestaande
suikerziekte, diabetische staar, aanwezigheid van
suiker in de urine.
Hart- en bloedvataandoeningen
Hersen- of hartinfarct, hartfalen, verhoging van de
bloeddruk, hartkloppingen, trombose
(aanwezigheid van klonters in de bloedvaten bijv.
ter hoogte van de longen of het netvlies), flebitis
(ontsteking van een ader) en verhoogd hartritme.
Huid- en onderhuidaandoeningen
Jeuk, huiduitslag, acné, abnormale
lichaamsbeharing bij vrouwen, ernstig haarverlies.
Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Toename van de witte bloedcellen en de
hoeveelheid bloedplaatjes.
Allergieën
Overgevoeligheidsreacties.
Algemene aandoeningen en
Eetlustwijzigingen, koorts, wijziging van het
toedieningsplaatsstoornissen
lichaamsgewicht, waterretentie, libidovermindering,
algemeen onwelzijn en te veel calcium in het
bloed.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C. De verpakking zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na
'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
· De werkzame stof in dit middel is medroxyprogesteronacetaat.
· De andere stof en in dit middel zijn lactose - povidone - crospovidone - aardappelzetmeel-
magnesium stearaat - anhydrisch colloïdaal silica.
Hoe ziet Veraplex eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Tablet en.
Veraplex 100 mg tablet en: blisterverpakking met 100 tablet en.
Veraplex 250 mg tablet en: blisterverpakking met 30 tablet en.
Veraplex 500 mg tablet en: blisterverpakking met 30 tablet en.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Teva Pharma Belgium N.V.
Laarstraat 16
B-2610 Wilrijk
Fabrikant
PHARMACHEMIE BV
Swensweg 5
P.O. Box 552
2003 RN Haarlem/Nederland
Of
Teva Czech Industries s.r.o.
Ostravská 29
74770 Opava-Komárov
Tsjechië
Nummer(s) van de vergunning voor het in handel brengen:
Veraplex 100 mg tabletten: BE179234
Veraplex 250 mg tabletten: BE179331
Veraplex 500 mg tabletten: BE179347
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 03/2014.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De volgende informatie is al een bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de
gezondheidszorg:

Indien endocervicaal weefsel of weefsel van het endometrium moet gepreleveerd worden voor
onderzoek, dient de patholoog-anatoom ingelicht te worden dat de patiënte in behandeling is met
medroxyprogesteronacetaat.
De arts/het labo moet op de hoogte gebracht worden dat het gebruik van medroxyprogesteronacetaat
de concentratie van de volgende biologische endocriene markers kan verminderen:
a. plasmatische / urinaire steroïden (bvb. cortisol, oestrogeen, pregnandiol, progesteron,
testosteron)
b. plasmatische / urinaire gonadotrophines (bvb. LH, FSH)
c. globuline dat het seksueel hormoon fixeert
Metyrapontest: gebruik van medroxyprogesteronacetaat in de oncologische indicaties kan een
gedeeltelijke bijnierinsuf iciëntie veroorzaken (verminderde respons van de hypofyse-bijnier as) tijdens
de metyrapontest. Daarom moet worden vastgesteld of de bijnierschors in staat is om op ACTH te
reageren alvorens metyrapon wordt toegediend.

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS