Venoruton forte 500 mg

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
VENORUTON FORTE 500 mg
tabletten
O-(β-hydroxyaethyl)-rutosidea (HR)
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat
belangrijke informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en aanvullende informatie.
1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Venoruton is een geneesmiddel voor de behandeling van vochtophopingen (oedeem) in de benen
te wijten aan een slechte bloedsomloop en voor de behandeling van de symptomen van
aanhoudende verminderde doorstroming, zoals zware en pijnlijke benen en een gezwollen gevoel.
Venoruton is aangewezen voor de kortdurende behandeling van inwendige aambeien in
combinatie met andere geneesmiddelen.
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG
MEE ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
-
U bent allergisch voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen
kunt u vinden onder punt 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
-
Een goede levensstijl is de basis van de behandeling van bloedsomloopstoornissen.
-
Gebruik dit geneesmiddel niet langer dan 3 maanden zonder uw arts te raadplegen.
-
Als u vochtophopingen (oedeem) van de onderste ledematen als gevolg van
hartaandoeningen, aandoeningen van de nieren of de lever heeft, kunt u best geen Venoruton
gebruiken omdat het effect van Venoruton bij deze aandoeningen niet bewezen is.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Venoruton nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken?
Vertel dat dan uw arts of apotheker.
1
1
1
Er zijn geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen bekend.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Niet van toepassing.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap:
Zoals voor bijna alle geneesmiddelen, geldt ook voor Venoruton dat u het niet tijdens de eerste
drie maanden van de zwangerschap mag innemen zonder uw behandelende arts daarvan op de
hoogte te brengen.
Borstvoeding :
U mag Venoruton gedurende de borstvoeding innemen.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.
3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
Venoruton Forte 500 mg tabletten zijn vooral bedoeld als aanvangsbehandeling van de
symptomen geassocieerd met aanhoudende verminderde doorstroming (chronische veneuze
insufficiëntie (CVI)).
De behandeling moet voortgezet worden tot de ongemakken verdwijnen.
Neem 2 tabletten per dag, bij voorkeur bij de maaltijden.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u te veel Venoruton heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070 / 245.245).
Tot op heden is er nog geen enkel geval van overdosering gemeld.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Niet van toepassing.
Als u stopt met het innemen van dit middel
Niet van toepassing.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw
arts of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
2
2
2
Occasioneel werd melding gemaakt van lichte spijsverteringsproblemen (gas in de darmen,
diarree, maagpijn en -irritatie), lichte allergieën (huidreacties), hoofdpijn, flush (rode wangen),
duizeligheid, vermoeidheid en jeuk. Deze bijwerkingen verdwijnen snel na het stopzetten van de
behandeling.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U VENORUTON?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
-
De werkzame stof in dit middel is O-(β-hydroxyaethyl)-rutosidea (HR) 500 mg.
-
De andere stoffen in dit middel zijn: polyethyleenglycol en magnesiumstearaat.
Hoe ziet Venoruton eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
500 mg tabletten, verpakt per 10 (monsterverpakking), 30, 60 of 100. Ronde, biconvexe,
gemarmerde, geelgroene tabletten voor oraal gebruik.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Novartis Consumer Health N.V.
Medialaan 40
B - 1800 Vilvoorde
Fabrikant:
Novartis Farmaceutica S.A.
Roda de Santa Maria, 158
08210, Barbera del Vallés/Barcelona
Spanje
Kernwell AB
Bjorkgatan 30
SE-751 82 Uppsala
Zweden
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE141197
Afleveringswijze
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien in
december 2011.
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in
08/2013.
3
3
3

VENORUTON FORTE 500 mg tabletten
O-(-hydroxyaethyl)-rutosidea (HR)
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat
belangrijke informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en aanvul ende informatie.
1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Venoruton is een geneesmiddel voor de behandeling van vochtophopingen (oedeem) in de benen
te wijten aan een slechte bloedsomloop en voor de behandeling van de symptomen van
aanhoudende verminderde doorstroming, zoals zware en pijnlijke benen en een gezwol en gevoel.
Venoruton is aangewezen voor de kortdurende behandeling van inwendige aambeien in
combinatie met andere geneesmiddelen.
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG
MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- U bent al ergisch voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen
kunt u vinden onder punt 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
-
Een goede levensstijl is de basis van de behandeling van bloedsomloopstoornissen.
- Gebruik dit geneesmiddel niet langer dan 3 maanden zonder uw arts te raadplegen.
- Als u vochtophopingen (oedeem) van de onderste ledematen als gevolg van
hartaandoeningen, aandoeningen van de nieren of de lever heeft, kunt u best geen Venoruton
gebruiken omdat het effect van Venoruton bij deze aandoeningen niet bewezen is.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Venoruton nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken?
Vertel dat dan uw arts of apotheker.
1
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Niet van toepassing.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap:
Zoals voor bijna al e geneesmiddelen, geldt ook voor Venoruton dat u het niet tijdens de eerste
drie maanden van de zwangerschap mag innemen zonder uw behandelende arts daarvan op de
hoogte te brengen.
Borstvoeding :
U mag Venoruton gedurende de borstvoeding innemen.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.
3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
Venoruton Forte 500 mg tabletten zijn vooral bedoeld als aanvangsbehandeling van de
symptomen geassocieerd met aanhoudende verminderde doorstroming (chronische veneuze
insufficiëntie (CVI)).
De behandeling moet voortgezet worden tot de ongemakken verdwijnen.
Neem 2 tabletten per dag, bij voorkeur bij de maaltijden.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u te veel Venoruton heeft ingenomen, neem dan onmiddel ijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070 / 245.245).
Tot op heden is er nog geen enkel geval van overdosering gemeld.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Niet van toepassing.
Als u stopt met het innemen van dit middel
Niet van toepassing.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw
arts of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
2
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U VENORUTON?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
-
De werkzame stof in dit middel is O-(-hydroxyaethyl)-rutosidea (HR) 500 mg.
- De andere stoffen in dit middel zijn: polyethyleenglycol en magnesiumstearaat.
Hoe ziet Venoruton eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
500 mg tabletten, verpakt per 10 (monsterverpakking), 30, 60 of 100. Ronde, biconvexe,
gemarmerde, geelgroene tabletten voor oraal gebruik.
Niet al e genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Novartis Consumer Health N.V.
Medialaan 40
B - 1800 Vilvoorde
Fabrikant:
Novartis Farmaceutica S.A.
Kernwel AB
Roda de Santa Maria, 158
Bjorkgatan 30
08210, Barbera del Val és/Barcelona
SE-751 82 Uppsala
Spanje
Zweden
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE141197
Afleveringswijze
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien in december 2011.
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 08/2013.
3

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS