Venlafaxine teva 150 mg

Leaflet (NL)
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
VENLAFAXINE TEVA 37,5 mg TABLETTEN MET VERLENGDE AFGIFTE
VENLAFAXINE TEVA 75 mg TABLETTEN MET VERLENGDE AFGIFTE
VENLAFAXINE TEVA 150 mg TABLETTEN MET VERLENGDE AFGIFTE
VENLAFAXINE TEVA 225 mg TABLETTEN MET VERLENGDE AFGIFTE
venlafaxine
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in
deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
INHOUD VAN DEZE BIJSLUITER:
1. Wat is Venlafaxine Teva en waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit middel in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
WAT IS VENLAFAXINE TEVA EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL INGENOMEN?
Venlafaxine Teva is een geneesmiddel tegen depressie dat behoort tot de groep van de zogenaamde
serotonine- en norepinefrine-heropnameremmers (SNRI’s). Deze groep van geneesmiddelen wordt gebruikt
om depressie en andere aandoeningen zoals angststoornissen te behandelen. Het wordt gedacht dat
mensen die depressief en/of angstig zijn, lagere hoeveelheden serotonine en noradrenaline in de hersenen
hebben. Het is nog niet volledig bekend hoe antidepressiva werken, maar zij kunnen de hoeveelheden
serotonine en noradrenaline in de hersenen helpen verhogen.
Venlafaxine Teva is een behandeling voor volwassenen met depressie. Venlafaxine Teva is ook een
behandeling voor volwassenen met de volgende angststoornissen: gegeneraliseerde angststoornis, sociale
angststoornis (angst of vermijden van sociale situaties) en paniekstoornis (paniekaanvallen). Om u beter te
voelen, is het belangrijk de depressie of angststoornis adequaat te behandelen. Indien u niet behandeld
wordt, zal uw ziekte misschien niet vanzelf overgaan en kan het juist erger worden en moeilijker om te
behandelen.
1/11
Leaflet (NL)
2.
WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE
ZIJN?
Wanneer mag u dit middel NIET gebruiken?
U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
Als u gelijktijdig geneesmiddelen inneemt of ingenomen heeft binnen de laatste 14 dagen, die bekend
zijn als irreversibele mono-amine-oxidaseremmers (MAOI’s). MAOIs worden gebruikt voor de
behandeling van depressie of de ziekte van Parkinson. Het innemen van een irreversibele MAOI samen
met Venlafaxine Teva, kan ernstige of zelfs levensbedreigende bijwerkingen veroorzaken. Eveneens
moet u ten minste 7 dagen wachten als u met het innemen van Venlafaxine Teva bent gestopt,
alvorens u irreversibele MAOI inneemt (zie ook de rubrieken ″Serotoninesyndroom″ en ″Gebruikt u nog
andere geneesmiddelen?″).
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Als één van deze voorwaarden op u van toepassing is, neem dan contact op met uw arts of apotheker
voordat u dit middel inneemt.
Als u andere geneesmiddelen gebruikt die bij gelijktijdige inname met Venlafaxine Teva de kans op het
ontstaan van het serotoninesyndroom verhogen (zie de rubriek ″Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?″).
Als u slokdarm-, maag- of darmstelstelaandoeningen heeft, waardoor u moeilijk kan slikken of waardoor
voedsel moeilijk via de normale stoelgang gaat.
Als u oogproblemen heeft, zoals bepaalde soorten glaucoom (verhoogde druk in het oog).
Als u in het verleden verhoogde bloeddruk heeft gehad.
Als u in het verleden hartproblemen heeft gehad.
Als u in het verleden toevallen (stuipen) heeft gehad.
Als u in het verleden verlaagde hoeveelheden natrium in uw bloed heeft gehad (hyponatriëmie).
Als u snel blauwe plekken krijgt of als u een verhoogde bloedingsneiging heeft (als u in het verleden
bloedingsstoornissen heeft gehad), of als u andere geneesmiddelen inneemt die de kans op een
bloeding verhogen, bijv. warfarine (dat wordt gebruikt om bloedstolsels te voorkomen),
Als uw cholesterolspiegels hoger worden.
Als u, of iemand uit uw familie, in het verleden manie of bipolaire stoornis (gevoel van grote opwinding of
euforie) heeft gehad.
Als u in het verleden agressief gedrag heeft vertoond.
Als u suikerziekte hebt.
Venlafaxine Teva kan een gevoel van rusteloosheid veroorzaken of een onvermogen om stil te zitten tijdens
de eerste weken van de behandeling. Als dit bij u optreedt, dient u uw arts te informeren.
Gedachten over zelfmoord en verergering van uw depressie of angststoornis.
Als u aan een depressie lijdt en/of aan angststoornissen, kunt u soms gedachten over zelfverminking of
zelfmoord hebben. Deze kunnen eerst toenemen als u begint met het innemen van antidepressiva,
aangezien al deze geneesmiddelen tijd nodig hebben om te werken, gewoonlijk twee weken, maar soms
langer.
2/11
Leaflet (NL)
Het is waarschijnlijker dat u zo denkt:
als u eerder gedachten over zelfmoord of zelfverminking heeft gehad.
als u een jongvolwassene bent. Gegevens uit klinisch onderzoek hebben een verhoogd risico op
suïcidaal gedrag aangetoond bij jongvolwassenen (jonger dan 25 jaar) met psychische stoornissen die
werden behandeld met antidepressiva.
Wanneer u op welk moment dan ook gedachten over zelfverminking of zelfmoord krijgt, neem dan
onmiddellijk contact op met uw arts of ga direct naar een ziekenhuis.
U kan het misschien nuttig vinden om familieleden en vrienden te vertellen dat u depressief bent of dat u
een angststoornis heeft, en hen vragen deze bijsluiter te lezen. U kunt hen vragen u te zeggen wanneer zij
denken dat uw depressie of angst verergert, of als zij zich zorgen maken over veranderingen in uw gedrag.
Droge mond
Droge mond werd gemeld bij 10% van de patiënten die met venlafaxine behandeld werden. Dit kan het
risico op gaatjes (cariës) in tanden en kiezen vergroten. U dient daarom extra aandacht aan uw
mondhygiëne te besteden.
Diabetes
Het glucosegehalte in uw bloed kan veranderen door Venlafaxine Teva. Daarom kan het zijn dat de
doseringen van uw diabetesmedicijnen aangepast moeten worden.
Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Venlafaxine Teva dient niet te worden gebruikt bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar. Eveneens
dient u te weten dat patiënten jonger dan 18 jaar een verhoogde kans hebben op bijwerkingen zoals
zelfmoordpoging en zelfmoordgedachten en er is een verhoogd aantal meldingen van vijandigheid
(voornamelijk agressie, oppositioneel gedrag en woede) als zij deze groep van geneesmiddelen innemen.
Ondanks dat, kan uw arts Venlafaxine Teva voorschrijven aan patiënten jonger dan 18 jaar, als hij/zij beslist
dat dat in hun belang is. Als uw arts Venlafaxine Teva heeft voorgeschreven aan een patiënt onder de 18
jaar en u wilt dat bespreken, neem dan contact op met uw arts. U dient uw arts te informeren als een van de
symptomen, zoals hierboven beschreven, ontstaan of erger worden als patiënten jonger dan 18 jaar
Venlafaxine Teva innemen. Eveneens zijn de langetermijneffecten van het veilig gebruik van Venlafaxine
Teva op de groei, rijping, cognitieve ontwikkeling en gedragsontwikkeling in deze leeftijdsgroep niet
vastgesteld.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Venlafaxine Teva nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan
uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Uw arts kan beslissen of u Venlafaxine Teva met andere geneesmiddelen kunt innemen.
Begin niet met het innemen van, of stop niet met geneesmiddelen, inclusief die welke u zonder voorschrift
gekocht heeft, natuurlijke of kruidenmiddelen, zonder vooraf met uw arts of apotheker te overleggen.
3/11
Leaflet (NL)
Mono-amine-oxidaseremmers die worden gebruikt voor de behandeling van depressie of de ziekte van
Parkinson
mogen niet worden ingenomen met Venlafaxine Teva.
Vertel uw arts als u deze
geneesmiddelen heeft ingenomen in de voorbije 14 dagen. (MAOI’s: zie de rubriek “Wanneer mag u dit
middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”)
Serotoninesyndroom:
een potentieel levensbedreigende toestand of maligne neurolepticumsyndroom (NMS)- achtige reacties
(zie de rubriek ”Mogelijke bijwerkingen”), kan optreden tijdens behandeling met venlafaxine,
voornamelijk bij gelijktijdig gebruik met andere geneesmiddelen. Voorbeelden van deze geneesmiddelen
zijn:
o
Tryptanen (gebruikt bij migraine).
o
Andere geneesmiddelen om depressie te behandelen, bijvoorbeeld SNRI’s, SSRI’s, tricyclische
antidepressiva of geneesmiddelen die lithium bevatten.
o
Geneesmiddelen die linezolide, een antibioticum, bevatten (gebruikt om infecties te behandelen).
o
Geneesmiddelen die moclomebide, een MAOI, bevatten (gebruikt om depressie te behandelen).
o
Geneesmiddelen die sibutramine (gebruikt voor gewichtsvermindering) bevatten.
o
Geneesmiddelen die tramadol, fentanyl, tapentadol, pethidine of pentazocine bevatten (gebruikt voor
behandeling van ernstige pijn) bevatten.
o
Geneesmiddelen die dextromethorfan bevatten (gebruikt voor de behandeling van hoesten)
o
Geneesmiddelen die methadon bevatten (gebruikt voor de behandeling van opioïde drugsverslaving
of ernstige pijn)
o
Geneesmiddelen die methyleenblauw (gebruikt om hoge concentraties methemoglobine in het
bloed te behandelen) bevatten
o
Producten die sint-janskruid bevatten (ook wel
Hypericum perforatum
genaamd, een natuurlijk of
kruidenmiddel voor de behandeling van lichte depressie).
o
Producten die tryptofanen bevatten (gebruikt voor slaapproblemen en depressie).
o
Antipsychotica (die worden gebruikt voor de behandeling van een ziekte met symptomen zoals
het horen, zien of voelen van dingen die er niet zijn, waangedachten, ongewone achterdocht,
onduidelijke motivering en teruggetrokken gedrag).
Tekenen en symptomen van het serotoninesyndroom kunnen uit een combinatie van het volgende bestaan:
rusteloosheid, hallucinaties, coördinatieverlies, snelle hartslag, verhoogde lichaamstemperatuur, snelle
veranderingen in de bloeddruk, overactieve reflexen, diarree, coma, misselijkheid, braken.
In zijn meest ernstige vorm, kan het serotoninesyndroom overeenkomen met het maligne
neurolepticumsyndroom (NMS). Tekenen en symptomen van NMS kunnen bestaan uit een combinatie
van koorts, snelle hartslag, zweten, ernstige spierstijfheid, verwardheid, verhoogde spierenzymen (dit
wordt bepaald door een bloedtest).
Vertel uw arts onmiddellijk of ga naar de afdeling spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde
ziekenhuis als u denkt dat bij u het serotoninesyndroom gaat optreden.
De volgende geneesmiddelen kunnen ook een wisselwerking geven met Venlafaxine Teva en dienen met
voorzichtigheid te worden gebruikt. Het is vooral belangrijk uw arts of apotheker te vertellen als u één van
de volgende geneesmiddelen inneemt:
Ketoconazol (een geneesmiddel tegen schimmelinfecties).
4/11
Leaflet (NL)
Haloperidol of risperidon (voor de behandeling van psychische ziekten).
Metoprolol (een bètablokker om verhoogde bloeddruk en hartaandoeningen te behandelen).
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Venlafaxine Teva dient met voedsel te worden ingenomen (zie rubriek 3 ″Hoe neemt u dit middel in?″).
U dient gebruik van alcohol te vermijden als u Venlafaxine Teva inneemt.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact
op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. U dient Venlafaxine Teva alleen te
gebruiken nadat u de mogelijke voordelen en de risico’s voor uw ongeboren kind met uw arts heeft
besproken.
Zorg dat uw vroedvrouw en/of arts weten dat u Venlafaxine Teva inneemt. Als ze worden gebruikt tijdens de
zwangerschap kunnen soortgelijke geneesmiddelen als venlafaxine (SSRI’s) het risico verhogen op een
ernstige aandoening bij baby's, namelijk aanhoudende longhypertensie bij pasgeborenen, waardoor de
baby sneller gaat ademen en een blauwachtige kleur krijgt. Deze symptomen beginnen gewoonlijk tijdens
de eerste 24 uur na de geboorte. Als dat gebeurt met uw baby, moet u onmiddellijk contact opnemen met
uw vroedvrouw of arts.
Als u dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap inneemt, zijn er andere verschijnselen die bij uw baby
kunnen optreden na de geboorte namelijk moeilijkheden bij het voeden en ook moeilijkheden bij het
ademhalen. Als uw baby deze verschijnselen heeft als hij is geboren en u maakt zich hierover zorgen,
vraag uw arts en/of verloskundige om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Venlafaxine Teva kan in de moedermelk overgaan. Er is een risico van een effect op de baby. Daarom dient
u dit onderwerp met uw arts te bespreken en hij/zij zal beslissen of u moet stoppen met het geven van
borstvoeding of dat u de behandeling met Venlafaxine Teva moet stoppen.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Bestuur geen auto en gebruik geen gereedschap of machines, totdat u weet welke invloed Venlafaxine
Teva op u heeft.
Venlafaxine Teva bevat lactose
Dit geneesmiddel bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt,
neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3.
HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De aanbevolen dosering voor de behandeling van depressie, gegeneraliseerde angststoornis en sociale
angststoornis is 75 mg per dag. Uw arts kan de dosering geleidelijk verhogen, indien nodig zelfs tot een
maximum van 375 mg per dag voor depressie. Als u wordt behandeld voor paniekstoornis, zal uw arts met
een lagere dosis beginnen (37,5 mg) en vervolgens de dosering geleidelijk verhogen. De maximale
dosering voor gegeneraliseerde angststoornis, sociale angststoornis en paniekstoornis is 225 mg/dag.
5/11
Leaflet (NL)
Neem Venlafaxine Teva elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in, ’s ochtends of ’s avonds. De tabletten
moeten heel ingenomen worden met wat vloeistof en ze mogen niet geopend, fijngemalen, gekauwd of
opgelost worden.
Maakt u zich geen zorgen als u een tablet in uw stoelgang ziet na inname van Venlafaxine Teva. Aangezien
de tablet de hele weg moet afleggen door uw maagdarmkanaal, wordt venlafaxine traag afgegeven. De
vorm van de tablet lost niet op en wordt afgevoerd via uw stoelgang. Zelfs als u een tablet in uw stoelgang
ziet, is uw dosis venlafaxine geabsorbeerd.
Venlafaxine Teva dient met voedsel te worden ingenomen.
Als u lever- of nierproblemen heeft informeer dan uw arts, aangezien uw dosis van Venlafaxine Teva
wellicht anders moet zijn.
Stop niet met het innemen van Venlafaxine Teva zonder overleg met uw arts (zie de rubriek ″Als u stopt met
het innemen van dit middel″)
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u te veel van Venlafaxine Teva heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Neem onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker als u meer dan de door uw arts voorgeschreven
hoeveelheid Venlafaxine Teva heeft ingenomen.
De verschijnselen van een mogelijke overdosering kunnen bestaan uit snelle hartslag, veranderingen in het
bewustzijnsniveau (variërend van slaperigheid tot coma), troebel zien, stuipen of toevallen en braken.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Als u vergeten bent een dosis in te nemen, neem deze dan in zodra u het zich herinnert. Echter, als het tijd
is voor de volgende dosis, sla de gemiste dosis dan over en neem alleen de enkele dosis zoals gebruikelijk.
Neem niet meer in dan de dagelijkse hoeveelheid Venlafaxine Teva die aan u voor één dag is
voorgeschreven.
Als u stopt met het innemen van dit middel
Stop niet met uw behandeling of verminder de dosis niet zonder het advies van uw arts, zelfs niet als u zich
beter voelt. Als uw arts denkt dat u niet langer Venlafaxine Teva nodig heeft, zal hij/zij u vragen de dosis
geleidelijk te verlagen voordat de behandeling uiteindelijk gestopt wordt. Het is bekend dat bijwerkingen
optreden als mensen stoppen met het gebruik van Venlafaxine Teva, dit is vooral het geval als Venlafaxine
Teva plotseling wordt gestopt of als de dosis te snel verlaagd wordt. Sommige patiënten kunnen last krijgen
van verschijnselen als vermoeidheid, duizeligheid, licht gevoel in het hoofd, hoofdpijn, slapeloosheid,
nachtmerries, droge mond, verlies van eetlust, misselijkheid, diarree, nervositeit, agitatie, verwarring,
oorsuizen, tintelingen of de zeldzame sensaties van elektrische schokken, zwakte, zweten, stuipen of
griepachtige symptomen.
Uw arts zal u adviseren hoe u geleidelijk de behandeling met Venlafaxine Teva dient te verlagen. Als één
van deze verschijnselen bij u optreedt of als andere symptomen problemen veroorzaken, vraag dan uw arts
om verder advies.
6/11
Leaflet (NL)
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Als één van de volgende verschijnselen optreedt, neem dan niet meer Venlafaxine Teva in, maar raadpleeg
onmiddellijk uw arts of ga naar de eerste hulpdienst bij het dichtstbijzijnde ziekenhuis.
beklemmend gevoel op de borst, piepende ademhaling, moeilijkheden met slikken of ademhalen.
zwelling van het gezicht, de keel, handen of voeten.
gevoel van zenuwachtigheid of angst, duizeligheid, kloppende sensaties, plotselinge roodheid van de
huid en/of een warm gevoel.
ernstige uitslag, jeuk of bultjes (stukjes verhoging van rode of bleke huid die vaak jeukt).
Tekenen en symptomen van het serotoninesyndroom kunnen bestaan uit rusteloosheid, hallucinaties,
coördinatieverlies, snelle hartslag, verhoogde lichaamstemperatuur, snelle veranderingen in de
bloeddruk, overactieve reflexen, diarree, coma, misselijkheid, braken. In zijn meest ernstige vorm, kan
het serotoninesyndroom overeenkomen met het maligne neurolepticumsyndroom (NMS). Tekenen en
symptomen van NMS kunnen bestaan uit een combinatie van koorts, snelle hartslag, zweten, ernstige
spierstijfheid, verwardheid, verhoogde spierenzymen (dit wordt bepaald door een bloedtest).
Andere bijwerkingen die u aan uw arts moet vertellen:
hoesten, piepende ademhaling, kortademigheid en een hoge temperatuur.
zwart (teerachtige) ontlasting of bloed in de ontlasting.
gele huid of ogen, jeuk of donkere urine kunnen symptomen zijn van een ontsteking aan de lever
(hepatitis)
hartproblemen, zoals snelle of onregelmatige hartslag, verhoogde bloeddruk.
oogproblemen, zoals troebel zien, verwijde pupillen.
problemen van het zenuwstelsel, zoals duizeligheid, slapende ledematen, bewegingsstoornissen,
stuipen of toevallen.
psychische problemen, zoals hyperactiviteit en euforie (ongewoon grote opgewondenheid).
onttrekkingsverschijnselen (zie de rubriek ″Hoe neemt u dit middel in?, Als u stopt met het innemen van
dit middel″).
verlengde bloeding(en) – indien u zichzelf snijdt of verwondt, kan het langer duren voordat de
bloeding stopt.
Volledige lijst van bijwerkingen
Zeer vaak (treedt op bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)
duizeligheid, hoofdpijn
misselijkheid, droge mond
zweten (inclusief nachtelijk zweten)
7/11
Leaflet (NL)
Vaak (treedt op bij meer dan 1 tot 10 op de 100 gebruikers)
verminderde eetlust
verwarring, het gevoel afgezonderd (gescheiden) te zijn van zichzelf, gebrek aan orgasme, verminderde
zin in seks, zenuwachtigheid, slapeloosheid, abnormaal dromen
sufheid, trillen, slapende ledematen, verhoogde spierspanning, verdoofd gevoel
oogaandoeningen inclusief troebel zien, verwijde pupillen, onvermogen van het oog automatisch van
focus te wisselen van veraf naar dichtbij staande objecten
oorsuizingen (tinnitus)
hartkloppingen
verhoging van de bloeddruk; blozen
geeuwen
braken, obstipatie, diarree
moeite met plassen, vaker moeten plassen
menstruele onregelmatigheden zoals hevigere bloeding of toename van onregelmatige bloeding,
abnormale ejaculatie/orgasme (mannen), erectiestoornis (impotentie)
zwakte (asthenie), vermoeidheid, rillingen
verhoogde cholesterol
Soms (treedt op bij meer dan 1 tot 10 op de 1000 gebruikers)
hallucinaties, gevoel afgezonderd te zijn van de realiteit, agitatie, abnormale orgasme (vrouwen), gebrek
aan gevoel of emotie, overmatig opgewonden gevoel, tandenknarsen
een gevoel van rusteloosheid of het onvermogen om te zitten of stil te staan, flauwvallen, onvrijwillige
beweging van de spieren, verslechterde coördinatie en balans, veranderde smaaksensatie
snelle hartslag, duizelig gevoel (in het bijzonder bij het te snel opstaan)
kortademigheid
braken van bloed, zwarte teerachtige ontlasting (feces) of bloed in de ontlasting; dit kan een aanwijzing
zijn voor inwendige bloedingen
algemene zwellingen (angio-oedeem) van de huid, met name het gezicht, de mond, de tong, de keel of
de handen en voeten en/of jeukende huiduitslag (netelroos), gevoeligheid voor zonlicht; blauwe plekken,
huiduitslag, abnormaal haarverlies
het onvermogen te plassen
gewichtstoename, gewichtsafname
Zelden (treedt op bij meer dan 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers)
stuipen of toevallen
geen controle over urine
overactiviteit, snelle gedachten en verminderde behoefte om te slapen (manie)
Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
verminderd aantal “plaatjes” in uw bloed, dat leidt tot een toegenomen kans op blauwe plekken of tot
bloeding, bloedaandoeningen die kunnen leiden tot een verhoogde kans op infectie;
opgezwollen gezicht of tong, kortademigheid of ademhalingsmoeilijkheden vaak met huiduitslag (dit kan
een ernstige allergische reactie zijn)
overmatig drinken van water (bekend als SIADH)
afname in de hoeveelheid natrium in het bloed
8/11
Leaflet (NL)
zelfmoordideeën en zelfmoordgedrag, gevallen van zelfmoordideeën en zelfmoordgedrag zijn gemeld
gedurende de behandeling met venlafaxine of kort na het stopzetten van de behandeling (zie rubriek 2
“Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”
desoriëntatie en verwarring vaak vergezeld met hallucinaties (delirium), agressie
een hoge temperatuur met stijve spieren, verwarring of agitatie en zweten of als bij u spastische
spierbewegingen optreden die u niet onder controle kunt houden, kunnen dit verschijnselen van een
ernstige aandoening zijn die bekend is als het maligne neurolepticumsyndroom; gevoel van euforie,
slaperigheid, aanhouden van snelle oogbeweging, onhandigheid, rusteloosheid, het gevoel dronken te
zijn, zweten of stijve spieren dat verschijnselen zijn van het serotoninesyndroom, stijfheid, spasmen en
onvrijwillige bewegingen van de spieren
ernstige pijn in de ogen en verminderd of troebel zicht
vertigo (draaierig gevoel)
daling van de bloeddruk; abnormale snelle of onregelmatige hartslag die kan leiden tot flauwvallen,
onverwachte bloedingen bijvoorbeeld tandvleesbloedingen, bloed in de urine of in het braaksel, of het
voorval van onverwachte blauwe plekken of gebroken bloedvaten (gebroken aderen)
hoesten, piepende ademhaling, kortademigheid en een hoge temperatuur wat symptomen zijn van
longontsteking met een verhoogd aantal witte bloedcellen (pulmonaire eosinofilie)
ernstige buik- of rugpijn (die een indicatie kunnen zijn voor ernstige darmaandoeningen, lever- of
alvleesklier)
jeuk, gele verkleuring van de huid of ogen, donkere urine, of griepachtige symptomen, dit zijn
verschijnselen van ontsteking van de lever (hepatitis), lichte veranderingen in de bloedspiegels
van leverenzymen
Huiduitslag die kan leiden tot ernstige blaarvorming en vervellen van de huid; jeuk; lichte huiduitslag
Onverklaarbare spierpijn, gevoeligheid of zwakte (rhabdomyolyse)
Abnormale lactatie
Venlafaxine Teva kan soms onbedoelde effecten veroorzaken, zonder dat u daar erg in heeft, zoals
verhoging van de bloeddruk of abnormale hartslag, lichte veranderingen in bloedspiegels of leverenzymen,
hoeveelheid natrium of cholesterol. Minder vaak kan Venlafaxine Teva de functie van bloedplaatjes in uw
bloed verminderen, waardoor een verhoogde kans op blauwe plekken en bloeding ontstaat. Daarom zal uw
arts af en toe bloedonderzoek willen doen, vooral als u Venlafaxine Teva langdurig ingenomen heeft.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke
bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Federaal
agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie - EUROSTATION II -
Victor Hortaplein, 40/ 40 - B-1060 Brussel - Website: www.fagg.be - e-mail:
patientinfo@fagg-afmps.be.
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit
geneesmiddel.
5.
HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
9/11
Leaflet (NL)
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na “EXP”.
De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Bewaren beneden 30ºC.
Blisterverpakkingen: bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.
Plastic fles: de fles zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is venlafaxine.
Venlafaxine Teva 37,5 mg tabletten met verlengde afgifte: elke tablet met verlengde afgifte bevat 37,5
mg venlafaxine (als hydrochloride).
Venlafaxine Teva 75 mg tabletten met verlengde afgifte: elke tablet met verlengde afgifte bevat 75 mg
venlafaxine (als hydrochloride).
Venlafaxine Teva 150 mg tabletten met verlengde afgifte: elke tablet met verlengde afgifte bevat 150
mg venlafaxine (als hydrochloride).
Venlafaxine Teva 225 mg tabletten met verlengde afgifte: elke tablet met verlengde afgifte bevat 225
mg venlafaxine (als hydrochloride).
De andere stoffen in dit middel zijn
o
Kern: mannitol (E421), povidon K-90, macrogol 400, microkristallijne cellulose, colloïdaal watervrij
siliciumdioxide, magnesiumstearaat.
o
Omhulling: celluloseacetaat, macrogol 400, hypromellose, lactosemonohydraat, titaandioxide
(E171), triacetine.
Hoe ziet Venlafaxine Teva eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Ronde, biconvexe, witte tot gebroken witte tabletten met een klein gaatje in één kant.
Venlafaxine Teva is verkrijgbaar in blisterverpakkingen van 7, 10, 14, 20, 28, 30, 35, 50, 56, 60, 70, 98, 100
en 500 tabletten, en in plastic flessen van 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100 en 500 tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikanten
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Teva Pharma Belgium N.V., Laarstraat 16, 2610 Wilrijk, België
Fabrikanten:
Laboratorios LICONSA S.A., Avda. Miralcampo, nº 7, Polígono Industrial Miralcampo 19200, Azuqueca de
Henares (Guadalajara), Spanje
10/11
Leaflet (NL)
Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89143 Blaubeuren, Duitsland
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
Venlafaxine Teva 37,5 mg tabletten met verlengde afgifte: BE347313 (Blisterverpakking)
Venlafaxine Teva 37,5 mg tabletten met verlengde afgifte: BE347322 (Fles)
Venlafaxine Teva 75 mg tabletten met verlengde afgifte: BE347331 (Blisterverpakking)
Venlafaxine Teva 75 mg tabletten met verlengde afgifte: BE347347 (Fles)
Venlafaxine Teva 150 mg tabletten met verlengde afgifte: BE347356 (Blisterverpakking)
Venlafaxine Teva 150 mg tabletten met verlengde afgifte: BE347365 (Fles)
Venlafaxine Teva 225 mg tabletten met verlengde afgifte: BE347374 (Blisterverpakking)
Venlafaxine Teva 225 mg tabletten met verlengde afgifte: BE347383 (Fles)
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EER onder de volgende namen:
België:
Venlafaxine Teva 37,5/75/150/225 mg tabletten met verlengde afgifte
Duitsland:
Venlafaxin-ratiopharm 37,5/75/150/225 mg Retardtabletten
Oostenrijk:
Venaxibene 75/150/225 mg Retardtabletten
Zweden:
Venlafaxin ratiopharm 37,5/75/150/225 mg depottablett
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 11/2014.
11/11

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
VENLAFAXINE TEVA 37,5 mg TABLETTEN MET VERLENGDE AFGIFTE
VENLAFAXINE TEVA 75 mg TABLETTEN MET VERLENGDE AFGIFTE
VENLAFAXINE TEVA 150 mg TABLETTEN MET VERLENGDE AFGIFTE
VENLAFAXINE TEVA 225 mg TABLETTEN MET VERLENGDE AFGIFTE
venlafaxine
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
· Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
· Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
· Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
· Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in
deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
INHOUD VAN DEZE BIJSLUITER:
1. Wat is Venlafaxine Teva en waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

3. Hoe neemt u dit middel in?
4. Mogelijke bijwerkingen

5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1.
WAT IS VENLAFAXINE TEVA EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL INGENOMEN?
Venlafaxine Teva is een geneesmiddel tegen depressie dat behoort tot de groep van de zogenaamde
serotonine- en norepinefrine-heropnameremmers (SNRI's). Deze groep van geneesmiddelen wordt gebruikt
om depressie en andere aandoeningen zoals angststoornissen te behandelen. Het wordt gedacht dat
mensen die depressief en/of angstig zijn, lagere hoeveelheden serotonine en noradrenaline in de hersenen
hebben. Het is nog niet volledig bekend hoe antidepressiva werken, maar zij kunnen de hoeveelheden
serotonine en noradrenaline in de hersenen helpen verhogen.
Venlafaxine Teva is een behandeling voor volwassenen met depressie. Venlafaxine Teva is ook een
behandeling voor volwassenen met de volgende angststoornissen: gegeneraliseerde angststoornis, sociale
angststoornis (angst of vermijden van sociale situaties) en paniekstoornis (paniekaanvallen). Om u beter te
voelen, is het belangrijk de depressie of angststoornis adequaat te behandelen. Indien u niet behandeld
wordt, zal uw ziekte misschien niet vanzelf overgaan en kan het juist erger worden en moeilijker om te
behandelen.
2.
WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE
ZIJN?

Wanneer mag u dit middel NIET gebruiken?
· U bent allergisch voor één van de stof en in dit geneesmiddel. Deze stof en kunt u vinden in rubriek 6.
· Als u gelijktijdig geneesmiddelen inneemt of ingenomen heeft binnen de laatste 14 dagen, die bekend
zijn als irreversibele mono-amine-oxidaseremmers (MAOI's). MAOIs worden gebruikt voor de
behandeling van depressie of de ziekte van Parkinson. Het innemen van een irreversibele MAOI samen
met Venlafaxine Teva, kan ernstige of zelfs levensbedreigende bijwerkingen veroorzaken. Eveneens
moet u ten minste 7 dagen wachten als u met het innemen van Venlafaxine Teva bent gestopt,
alvorens u irreversibele MAOI inneemt (zie ook de rubrieken Serotoninesyndroom en Gebruikt u nog
andere geneesmiddelen?).
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Als één van deze voorwaarden op u van toepassing is, neem dan contact op met uw arts of apotheker
voordat u dit middel inneemt.
· Als u andere geneesmiddelen gebruikt die bij gelijktijdige inname met Venlafaxine Teva de kans op het
ontstaan van het serotoninesyndroom verhogen (zie de rubriek Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?).
· Als u slokdarm-, maag- of darmstelstelaandoeningen heeft, waardoor u moeilijk kan slikken of waardoor
voedsel moeilijk via de normale stoelgang gaat.
· Als u oogproblemen heeft, zoals bepaalde soorten glaucoom (verhoogde druk in het oog).
· Als u in het verleden verhoogde bloeddruk heeft gehad.
· Als u in het verleden hartproblemen heeft gehad.
· Als u in het verleden toevallen (stuipen) heeft gehad.
· Als u in het verleden verlaagde hoeveelheden natrium in uw bloed heeft gehad (hyponatriëmie).
· Als u snel blauwe plekken krijgt of als u een verhoogde bloedingsneiging heeft (als u in het verleden
bloedingsstoornissen heeft gehad), of als u andere geneesmiddelen inneemt die de kans op een
bloeding verhogen, bijv. warfarine (dat wordt gebruikt om bloedstolsels te voorkomen),
· Als uw cholesterolspiegels hoger worden.
· Als u, of iemand uit uw familie, in het verleden manie of bipolaire stoornis (gevoel van grote opwinding of
euforie) heeft gehad.
· Als u in het verleden agressief gedrag heeft vertoond.
· Als u suikerziekte hebt.
Venlafaxine Teva kan een gevoel van rusteloosheid veroorzaken of een onvermogen om stil te zitten tijdens
de eerste weken van de behandeling. Als dit bij u optreedt, dient u uw arts te informeren.
Gedachten over zelfmoord en verergering van uw depressie of angststoornis.
Als u aan een depressie lijdt en/of aan angststoornissen, kunt u soms gedachten over zelfverminking of
zelfmoord hebben. Deze kunnen eerst toenemen als u begint met het innemen van antidepressiva,
aangezien al deze geneesmiddelen tijd nodig hebben om te werken, gewoonlijk twee weken, maar soms
langer.
Het is waarschijnlijker dat u zo denkt:
· als u eerder gedachten over zelfmoord of zelfverminking heeft gehad.
· als u een jongvolwassene bent. Gegevens uit klinisch onderzoek hebben een verhoogd risico op
suïcidaal gedrag aangetoond bij jongvolwassenen (jonger dan 25 jaar) met psychische stoornissen die
werden behandeld met antidepressiva.
Wanneer u op welk moment dan ook gedachten over zelfverminking of zelfmoord krijgt, neem dan
onmiddellijk contact op met uw arts of ga direct naar een ziekenhuis.
U kan het misschien nut ig vinden om familieleden en vrienden te vertellen dat u depressief bent of dat u
een angststoornis heeft, en hen vragen deze bijsluiter te lezen. U kunt hen vragen u te zeggen wanneer zij
denken dat uw depressie of angst verergert, of als zij zich zorgen maken over veranderingen in uw gedrag.
Droge mond
Droge mond werd gemeld bij 10% van de patiënten die met venlafaxine behandeld werden. Dit kan het
risico op gaatjes (cariës) in tanden en kiezen vergroten. U dient daarom extra aandacht aan uw
mondhygiëne te besteden.
Diabetes
Het glucosegehalte in uw bloed kan veranderen door Venlafaxine Teva. Daarom kan het zijn dat de
doseringen van uw diabetesmedicijnen aangepast moeten worden.
Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Venlafaxine Teva dient niet te worden gebruikt bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar. Eveneens
dient u te weten dat patiënten jonger dan 18 jaar een verhoogde kans hebben op bijwerkingen zoals
zelfmoordpoging en zelfmoordgedachten en er is een verhoogd aantal meldingen van vijandigheid
(voornamelijk agressie, oppositioneel gedrag en woede) als zij deze groep van geneesmiddelen innemen.
Ondanks dat, kan uw arts Venlafaxine Teva voorschrijven aan patiënten jonger dan 18 jaar, als hij/zij beslist
dat dat in hun belang is. Als uw arts Venlafaxine Teva heeft voorgeschreven aan een patiënt onder de 18
jaar en u wilt dat bespreken, neem dan contact op met uw arts. U dient uw arts te informeren als een van de
symptomen, zoals hierboven beschreven, ontstaan of erger worden als patiënten jonger dan 18 jaar
Venlafaxine Teva innemen. Eveneens zijn de langetermijnef ecten van het veilig gebruik van Venlafaxine
Teva op de groei, rijping, cognitieve ontwikkeling en gedragsontwikkeling in deze leeftijdsgroep niet
vastgesteld.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Venlafaxine Teva nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan
uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Uw arts kan beslissen of u Venlafaxine Teva met andere geneesmiddelen kunt innemen.
Begin niet met het innemen van, of stop niet met geneesmiddelen, inclusief die welke u zonder voorschrift
gekocht heeft, natuurlijke of kruidenmiddelen, zonder vooraf met uw arts of apotheker te overleggen.
· Mono-amine-oxidaseremmers die worden gebruikt voor de behandeling van depressie of de ziekte van
Parkinson
mogen niet worden ingenomen met Venlafaxine Teva. Vertel uw arts als u deze
geneesmiddelen heeft ingenomen in de voorbije 14 dagen. (MAOI's: zie de rubriek 'Wanneer mag u dit
middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?')
· Serotoninesyndroom:
een potentieel levensbedreigende toestand of maligne neurolepticumsyndroom (NMS)- achtige reacties
(zie de rubriek 'Mogelijke bijwerkingen'), kan optreden tijdens behandeling met venlafaxine,
voornamelijk bij gelijktijdig gebruik met andere geneesmiddelen. Voorbeelden van deze geneesmiddelen
zijn:
o Tryptanen (gebruikt bij migraine).
o Andere geneesmiddelen om depressie te behandelen, bijvoorbeeld SNRI's, SSRI's, tricyclische
antidepressiva of geneesmiddelen die lithium bevat en.
o Geneesmiddelen die linezolide, een antibioticum, bevat en (gebruikt om infecties te behandelen).
o Geneesmiddelen die moclomebide, een MAOI, bevat en (gebruikt om depressie te behandelen).
o Geneesmiddelen die sibutramine (gebruikt voor gewichtsvermindering) bevat en.
o Geneesmiddelen die tramadol, fentanyl, tapentadol, pethidine of pentazocine bevat en (gebruikt voor
behandeling van ernstige pijn) bevat en.
o Geneesmiddelen die dextromethorfan bevat en (gebruikt voor de behandeling van hoesten)
o Geneesmiddelen die methadon bevat en (gebruikt voor de behandeling van opioïde drugsverslaving
of ernstige pijn)
o Geneesmiddelen die methyleenblauw (gebruikt om hoge concentraties methemoglobine in het
bloed te behandelen) bevat en
o Producten die sint-janskruid bevat en (ook wel Hypericum perforatum genaamd, een natuurlijk of
kruidenmiddel voor de behandeling van lichte depressie).
o Producten die tryptofanen bevat en (gebruikt voor slaapproblemen en depressie).
o Antipsychotica (die worden gebruikt voor de behandeling van een ziekte met symptomen zoals
het horen, zien of voelen van dingen die er niet zijn, waangedachten, ongewone achterdocht,
onduidelijke motivering en teruggetrokken gedrag).
Tekenen en symptomen van het serotoninesyndroom kunnen uit een combinatie van het volgende bestaan:
rusteloosheid, hallucinaties, coördinatieverlies, snelle hartslag, verhoogde lichaamstemperatuur, snelle
veranderingen in de bloeddruk, overactieve reflexen, diarree, coma, misselijkheid, braken.
In zijn meest ernstige vorm, kan het serotoninesyndroom overeenkomen met het maligne
neurolepticumsyndroom (NMS). Tekenen en symptomen van NMS kunnen bestaan uit een combinatie
van koorts, snelle hartslag, zweten, ernstige spierstijfheid, verwardheid, verhoogde spierenzymen (dit
wordt bepaald door een bloedtest).
Vertel uw arts onmiddellijk of ga naar de afdeling spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde
ziekenhuis als u denkt dat bij u het serotoninesyndroom gaat optreden.

De volgende geneesmiddelen kunnen ook een wisselwerking geven met Venlafaxine Teva en dienen met
voorzichtigheid te worden gebruikt. Het is vooral belangrijk uw arts of apotheker te vertellen als u één van
de volgende geneesmiddelen inneemt:
· Ketoconazol (een geneesmiddel tegen schimmelinfecties).
· Haloperidol of risperidon (voor de behandeling van psychische ziekten).
· Metoprolol (een bètablokker om verhoogde bloeddruk en hartaandoeningen te behandelen).
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Venlafaxine Teva dient met voedsel te worden ingenomen (zie rubriek 3 Hoe neemt u dit middel in?).
U dient gebruik van alcohol te vermijden als u Venlafaxine Teva inneemt.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact
op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. U dient Venlafaxine Teva alleen te
gebruiken nadat u de mogelijke voordelen en de risico's voor uw ongeboren kind met uw arts heeft
besproken.
Zorg dat uw vroedvrouw en/of arts weten dat u Venlafaxine Teva inneemt. Als ze worden gebruikt tijdens de
zwangerschap kunnen soortgelijke geneesmiddelen als venlafaxine (SSRI's) het risico verhogen op een
ernstige aandoening bij baby's, namelijk aanhoudende longhypertensie bij pasgeborenen, waardoor de
baby sneller gaat ademen en een blauwachtige kleur krijgt. Deze symptomen beginnen gewoonlijk tijdens
de eerste 24 uur na de geboorte. Als dat gebeurt met uw baby, moet u onmiddellijk contact opnemen met
uw vroedvrouw of arts.
Als u dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap inneemt, zijn er andere verschijnselen die bij uw baby
kunnen optreden na de geboorte namelijk moeilijkheden bij het voeden en ook moeilijkheden bij het
ademhalen. Als uw baby deze verschijnselen heeft als hij is geboren en u maakt zich hierover zorgen,
vraag uw arts en/of verloskundige om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Venlafaxine Teva kan in de moedermelk overgaan. Er is een risico van een ef ect op de baby. Daarom dient
u dit onderwerp met uw arts te bespreken en hij/zij zal beslissen of u moet stoppen met het geven van
borstvoeding of dat u de behandeling met Venlafaxine Teva moet stoppen.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Bestuur geen auto en gebruik geen gereedschap of machines, totdat u weet welke invloed Venlafaxine
Teva op u heeft.
Venlafaxine Teva bevat lactose
Dit geneesmiddel bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt,
neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3.
HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De aanbevolen dosering voor de behandeling van depressie, gegeneraliseerde angststoornis en sociale
angststoornis is 75 mg per dag. Uw arts kan de dosering geleidelijk verhogen, indien nodig zelfs tot een
maximum van 375 mg per dag voor depressie. Als u wordt behandeld voor paniekstoornis, zal uw arts met
een lagere dosis beginnen (37,5 mg) en vervolgens de dosering geleidelijk verhogen. De maximale
dosering voor gegeneraliseerde angststoornis, sociale angststoornis en paniekstoornis is 225 mg/dag.
Neem Venlafaxine Teva elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in, 's ochtends of 's avonds. De tablet en
moeten heel ingenomen worden met wat vloeistof en ze mogen niet geopend, fijngemalen, gekauwd of
opgelost worden.
Maakt u zich geen zorgen als u een tablet in uw stoelgang ziet na inname van Venlafaxine Teva. Aangezien
de tablet de hele weg moet afleggen door uw maagdarmkanaal, wordt venlafaxine traag afgegeven. De
vorm van de tablet lost niet op en wordt afgevoerd via uw stoelgang. Zelfs als u een tablet in uw stoelgang
ziet, is uw dosis venlafaxine geabsorbeerd.
Venlafaxine Teva dient met voedsel te worden ingenomen.
Als u lever- of nierproblemen heeft informeer dan uw arts, aangezien uw dosis van Venlafaxine Teva
wellicht anders moet zijn.
Stop niet met het innemen van Venlafaxine Teva zonder overleg met uw arts (zie de rubriek Als u stopt met
het innemen van dit middel)
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u te veel van Venlafaxine Teva heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Neem onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker als u meer dan de door uw arts voorgeschreven
hoeveelheid Venlafaxine Teva heeft ingenomen.
De verschijnselen van een mogelijke overdosering kunnen bestaan uit snelle hartslag, veranderingen in het
bewustzijnsniveau (variërend van slaperigheid tot coma), troebel zien, stuipen of toevallen en braken.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Als u vergeten bent een dosis in te nemen, neem deze dan in zodra u het zich herinnert. Echter, als het tijd
is voor de volgende dosis, sla de gemiste dosis dan over en neem alleen de enkele dosis zoals gebruikelijk.
Neem niet meer in dan de dagelijkse hoeveelheid Venlafaxine Teva die aan u voor één dag is
voorgeschreven.
Als u stopt met het innemen van dit middel
Stop niet met uw behandeling of verminder de dosis niet zonder het advies van uw arts, zelfs niet als u zich
beter voelt. Als uw arts denkt dat u niet langer Venlafaxine Teva nodig heeft, zal hij/zij u vragen de dosis
geleidelijk te verlagen voordat de behandeling uiteindelijk gestopt wordt. Het is bekend dat bijwerkingen
optreden als mensen stoppen met het gebruik van Venlafaxine Teva, dit is vooral het geval als Venlafaxine
Teva plotseling wordt gestopt of als de dosis te snel verlaagd wordt. Sommige patiënten kunnen last krijgen
van verschijnselen als vermoeidheid, duizeligheid, licht gevoel in het hoofd, hoofdpijn, slapeloosheid,
nachtmerries, droge mond, verlies van eetlust, misselijkheid, diarree, nervositeit, agitatie, verwarring,
oorsuizen, tintelingen of de zeldzame sensaties van elektrische schokken, zwakte, zweten, stuipen of
griepachtige symptomen.
Uw arts zal u adviseren hoe u geleidelijk de behandeling met Venlafaxine Teva dient te verlagen. Als één
van deze verschijnselen bij u optreedt of als andere symptomen problemen veroorzaken, vraag dan uw arts
om verder advies.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Als één van de volgende verschijnselen optreedt, neem dan niet meer Venlafaxine Teva in, maar raadpleeg
onmiddellijk uw arts of ga naar de eerste hulpdienst bij het dichtstbijzijnde ziekenhuis.
· beklemmend gevoel op de borst, piepende ademhaling, moeilijkheden met slikken of ademhalen.
· zwelling van het gezicht, de keel, handen of voeten.
· gevoel van zenuwachtigheid of angst, duizeligheid, kloppende sensaties, plotselinge roodheid van de
huid en/of een warm gevoel.
· ernstige uitslag, jeuk of bultjes (stukjes verhoging van rode of bleke huid die vaak jeukt).
· Tekenen en symptomen van het serotoninesyndroom kunnen bestaan uit rusteloosheid, hallucinaties,
coördinatieverlies, snelle hartslag, verhoogde lichaamstemperatuur, snelle veranderingen in de
bloeddruk, overactieve reflexen, diarree, coma, misselijkheid, braken. In zijn meest ernstige vorm, kan
het serotoninesyndroom overeenkomen met het maligne neurolepticumsyndroom (NMS). Tekenen en
symptomen van NMS kunnen bestaan uit een combinatie van koorts, snelle hartslag, zweten, ernstige
spierstijfheid, verwardheid, verhoogde spierenzymen (dit wordt bepaald door een bloedtest).
Andere bijwerkingen
die u aan uw arts moet vertel en:
· hoesten, piepende ademhaling, kortademigheid en een hoge temperatuur.
· zwart (teerachtige) ontlasting of bloed in de ontlasting.
· gele huid of ogen, jeuk of donkere urine kunnen symptomen zijn van een ontsteking aan de lever
(hepatitis)
· hartproblemen, zoals snelle of onregelmatige hartslag, verhoogde bloeddruk.
· oogproblemen, zoals troebel zien, verwijde pupillen.
· problemen van het zenuwstelsel, zoals duizeligheid, slapende ledematen, bewegingsstoornissen,
stuipen of toevallen.
· psychische problemen, zoals hyperactiviteit en euforie (ongewoon grote opgewondenheid).
· ont rekkingsverschijnselen (zie de rubriek Hoe neemt u dit middel in?, Als u stopt met het innemen van
dit middel).
· verlengde bloeding(en) ­ indien u zichzelf snijdt of verwondt, kan het langer duren voordat de
bloeding stopt.
Volledige lijst van bijwerkingen
Zeer vaak (treedt op bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)
· duizeligheid, hoofdpijn
· misselijkheid, droge mond
· zweten (inclusief nachtelijk zweten)
Vaak (treedt op bij meer dan 1 tot 10 op de 100 gebruikers)
· verminderde eetlust
· verwarring, het gevoel afgezonderd (gescheiden) te zijn van zichzelf, gebrek aan orgasme, verminderde
zin in seks, zenuwachtigheid, slapeloosheid, abnormaal dromen
· sufheid, trillen, slapende ledematen, verhoogde spierspanning, verdoofd gevoel
· oogaandoeningen inclusief troebel zien, verwijde pupillen, onvermogen van het oog automatisch van
focus te wisselen van veraf naar dichtbij staande objecten
· oorsuizingen (tinnitus)
· hartkloppingen
· verhoging van de bloeddruk; blozen
· geeuwen
· braken, obstipatie, diarree
· moeite met plassen, vaker moeten plassen
· menstruele onregelmatigheden zoals hevigere bloeding of toename van onregelmatige bloeding,
abnormale ejaculatie/orgasme (mannen), erectiestoornis (impotentie)
· zwakte (asthenie), vermoeidheid, rillingen
· verhoogde cholesterol
Soms (treedt op bij meer dan 1 tot 10 op de 1000 gebruikers)
· hallucinaties, gevoel afgezonderd te zijn van de realiteit, agitatie, abnormale orgasme (vrouwen), gebrek
aan gevoel of emotie, overmatig opgewonden gevoel, tandenknarsen
· een gevoel van rusteloosheid of het onvermogen om te zitten of stil te staan, flauwvallen, onvrijwillige
beweging van de spieren, verslechterde coördinatie en balans, veranderde smaaksensatie
· snelle hartslag, duizelig gevoel (in het bijzonder bij het te snel opstaan)
· kortademigheid
· braken van bloed, zwarte teerachtige ontlasting (feces) of bloed in de ontlasting; dit kan een aanwijzing
zijn voor inwendige bloedingen
· algemene zwellingen (angio-oedeem) van de huid, met name het gezicht, de mond, de tong, de keel of
de handen en voeten en/of jeukende huiduitslag (netelroos), gevoeligheid voor zonlicht; blauwe plekken,
huiduitslag, abnormaal haarverlies
· het onvermogen te plassen
· gewichtstoename, gewichtsafname
Zelden (treedt op bij meer dan 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers)
· stuipen of toevallen
· geen controle over urine
· overactiviteit, snelle gedachten en verminderde behoefte om te slapen (manie)
Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
· verminderd aantal 'plaatjes' in uw bloed, dat leidt tot een toegenomen kans op blauwe plekken of tot
bloeding, bloedaandoeningen die kunnen leiden tot een verhoogde kans op infectie;
· opgezwollen gezicht of tong, kortademigheid of ademhalingsmoeilijkheden vaak met huiduitslag (dit kan
een ernstige allergische reactie zijn)
· overmatig drinken van water (bekend als SIADH)
· afname in de hoeveelheid natrium in het bloed
· zelfmoordideeën en zelfmoordgedrag, gevallen van zelfmoordideeën en zelfmoordgedrag zijn gemeld
gedurende de behandeling met venlafaxine of kort na het stopzet en van de behandeling (zie rubriek 2
'Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?'
· desoriëntatie en verwarring vaak vergezeld met hallucinaties (delirium), agressie
· een hoge temperatuur met stijve spieren, verwarring of agitatie en zweten of als bij u spastische
spierbewegingen optreden die u niet onder controle kunt houden, kunnen dit verschijnselen van een
ernstige aandoening zijn die bekend is als het maligne neurolepticumsyndroom; gevoel van euforie,
slaperigheid, aanhouden van snelle oogbeweging, onhandigheid, rusteloosheid, het gevoel dronken te
zijn, zweten of stijve spieren dat verschijnselen zijn van het serotoninesyndroom, stijfheid, spasmen en
onvrijwillige bewegingen van de spieren
· ernstige pijn in de ogen en verminderd of troebel zicht
· vertigo (draaierig gevoel)
· daling van de bloeddruk; abnormale snelle of onregelmatige hartslag die kan leiden tot flauwvallen,
onverwachte bloedingen bijvoorbeeld tandvleesbloedingen, bloed in de urine of in het braaksel, of het
voorval van onverwachte blauwe plekken of gebroken bloedvaten (gebroken aderen)
· hoesten, piepende ademhaling, kortademigheid en een hoge temperatuur wat symptomen zijn van
longontsteking met een verhoogd aantal witte bloedcellen (pulmonaire eosinofilie)
· ernstige buik- of rugpijn (die een indicatie kunnen zijn voor ernstige darmaandoeningen, lever- of
alvleesklier)
· jeuk, gele verkleuring van de huid of ogen, donkere urine, of griepachtige symptomen, dit zijn
verschijnselen van ontsteking van de lever (hepatitis), lichte veranderingen in de bloedspiegels
van leverenzymen
· Huiduitslag die kan leiden tot ernstige blaarvorming en vervellen van de huid; jeuk; lichte huiduitslag
· Onverklaarbare spierpijn, gevoeligheid of zwakte (rhabdomyolyse)
· Abnormale lactatie
Venlafaxine Teva kan soms onbedoelde ef ecten veroorzaken, zonder dat u daar erg in heeft, zoals
verhoging van de bloeddruk of abnormale hartslag, lichte veranderingen in bloedspiegels of leverenzymen,
hoeveelheid natrium of cholesterol. Minder vaak kan Venlafaxine Teva de functie van bloedplaatjes in uw
bloed verminderen, waardoor een verhoogde kans op blauwe plekken en bloeding ontstaat. Daarom zal uw
arts af en toe bloedonderzoek willen doen, vooral als u Venlafaxine Teva langdurig ingenomen heeft.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke
bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Federaal
agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie - EUROSTATION I -
Victor Hortaplein, 40/ 40 - B-1060 Brussel - Website: www.fagg.be - e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be.
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit
geneesmiddel.
5.
HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na 'EXP'.
De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Bewaren beneden 30ºC.
Blisterverpakkingen: bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.
Plastic fles: de fles zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
· De werkzame stof in dit middel is venlafaxine.
Venlafaxine Teva 37,5 mg tablet en met verlengde afgifte: elke tablet met verlengde afgifte bevat 37,5
mg venlafaxine (als hydrochloride).
Venlafaxine Teva 75 mg tablet en met verlengde afgifte: elke tablet met verlengde afgifte bevat 75 mg
venlafaxine (als hydrochloride).
Venlafaxine Teva 150 mg tablet en met verlengde afgifte: elke tablet met verlengde afgifte bevat 150
mg venlafaxine (als hydrochloride).
Venlafaxine Teva 225 mg tablet en met verlengde afgifte: elke tablet met verlengde afgifte bevat 225
mg venlafaxine (als hydrochloride).
· De andere stof en in dit middel zijn
o
Kern: mannitol (E421), povidon K-90, macrogol 400, microkristallijne cellulose, colloïdaal watervrij
siliciumdioxide, magnesiumstearaat.
o
Omhulling: celluloseacetaat, macrogol 400, hypromellose, lactosemonohydraat, titaandioxide
(E171), triacetine.
Hoe ziet Venlafaxine Teva eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Ronde, biconvexe, witte tot gebroken witte tablet en met een klein gaatje in één kant.
Venlafaxine Teva is verkrijgbaar in blisterverpakkingen van 7, 10, 14, 20, 28, 30, 35, 50, 56, 60, 70, 98, 100
en 500 tablet en, en in plastic flessen van 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100 en 500 tablet en.
Niet alle genoemde verpakkingsgroot en worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikanten
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Teva Pharma Belgium N.V., Laarstraat 16, 2610 Wilrijk, België
Fabrikanten:
Laboratorios LICONSA S.A., Avda. Miralcampo, nº 7, Polígono Industrial Miralcampo 19200, Azuqueca de
Henares (Guadalajara), Spanje
Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89143 Blaubeuren, Duitsland
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
Venlafaxine Teva 37,5 mg tablet en met verlengde afgifte: BE347313 (Blisterverpakking)
Venlafaxine Teva 37,5 mg tablet en met verlengde afgifte: BE347322 (Fles)
Venlafaxine Teva 75 mg tablet en met verlengde afgifte: BE347331 (Blisterverpakking)
Venlafaxine Teva 75 mg tablet en met verlengde afgifte: BE347347 (Fles)
Venlafaxine Teva 150 mg tablet en met verlengde afgifte: BE347356 (Blisterverpakking)
Venlafaxine Teva 150 mg tablet en met verlengde afgifte: BE347365 (Fles)
Venlafaxine Teva 225 mg tablet en met verlengde afgifte: BE347374 (Blisterverpakking)
Venlafaxine Teva 225 mg tablet en met verlengde afgifte: BE347383 (Fles)
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EER onder de volgende namen:
België:
Venlafaxine Teva 37,5/75/150/225 mg tablet en met verlengde afgifte
Duitsland:
Venlafaxin-ratiopharm 37,5/75/150/225 mg Retardtablet en
Oostenrijk:
Venaxibene 75/150/225 mg Retardtablet en
Zweden:
Venlafaxin ratiopharm 37,5/75/150/225 mg depot ablet
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 11/2014.

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS