Vasokinox 450 ppm mole/mole

Bijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
VasoKINOX 450 ppm mole/mole, medicinaal gas, samengeperst
Stikstofmonoxide
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is VasoKINOX 450 ppm mole/mole, medicinaal gas, samengeperst en waarvoor wordt dit
middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAT IS VASOKINOX EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
VasoKINOX is een gasmengsel dat bestaat uit stikstofmonoxide en stikstof; het wordt gebruikt als
behandeling van
acute pulmonale hypertensie
(toename
in de bloeddruk in de pulmonale circulatie),
die
tijdens hartoperaties bij volwassenen en pasgeboren, baby’s, peuters, kinderen en jongeren
van 0 tot 17 jaar
kan optreden.
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
als u een overgevoeligheid voor stikstofmonoxide hebt;
als u bepaalde hartproblemen hebt: disfunctie van het linkerventrikel;
bij pasgeborenen met bepaalde hartdefecten;
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
De behandeling van VasoKINOX mag niet abrupt stopgezet worden.
Om bepaalde parameters te controleren, worden vóór de behandeling en vervolgens tijdens de
toediening bloedmonsters genomen.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
VasoKINOX moet voorzichtig toegediend
geneesmiddelen tegelijker worden genomen:
worden
indien
de
hieronder
vermeld
1/5
Bijsluiter
-
-
-
-
“Stikstofoxide donoren » (zoals geneesmiddelen die sodium nitroprusside en
nitroglycerine bevatten). Hun effect kan aan deze van VasoKINOX toegevoegd
worden.
Methemoglobine-genererende geneesmiddelen (zoals geneesmiddelen die alkaloïde
nitraten en sulfamiden, prilocaïne bevatten). Ze kunnen de concentratie van
methemoglobine in het bloed verhogen.
Paracetamol of Vit K1. Ze kunnen de concentratie van methemoglobine in het bloed
verhogen.
Prostacycline en gelijksoortigen.
Gebruikt u naast VasoKINOX nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan
of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken?
Vertel dat dan uw arts.
De dokter besluit of het nodig is dat u tegelijkertijd met VasoKINOX met andere
geneesmiddelen moet worden behandeld.
.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Zwangerschap
Het effect van VasoKINOX bij zwangere vrouwen is onbekend.
Uit voorzorg heeft het de voorkeur het gebruik van VasoKINOX te vermijden tijdens de
zwangerschap.
Borstvoeding
Het is niet bekend of distikstofmonoxide/metabolieten in de moedermelk worden uitgescheiden.
Er moet worden besloten of borstvoeding moet worden gestaakt of dat behandeling met VasoKINOX
moet worden gestaakt waarbij het voordeel van borstvoeding voor het kind en het voordeel van
behandeling voor de vrouw in overweging moeten worden genomen.
Vruchtbaarheid
Er is geen vruchtbaarheidsonderzoek uitgevoerd.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
.
3.
HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
VasoKINOX is een medisch gas dat
uitsluitend in ziekenhuizen door
gezondheidsmedewerkers mag worden toegediend.
Uw arts zal
op basis van uw klinische toestand en leeftijd
de juiste dosis VasoKINOX en de
duur van de behandeling vaststellen.
VasoKINOX wordt
via inhalatie, via mechanische beademing
na verdunning in een
lucht/zuurstofmengsel voor patiënten die kunstmatig worden beademd op de intensive care-
afdeling en ook in de operatiekamer toegediend.
Als stikstofmonoxide in aanraking komt met zuurstof kan het worden omgezet in
stikstofdioxide, hetgeen de bronchiën irriteert. Daarom moet de concentratie stikstofmonoxide
en stikstofdioxide tijdens de toediening onafgebroken worden gemeten.
In bepaalde klinische omstandigheden kan stikstofmonoxide tijdens de beademing kort (5 tot
10 minuten)
via een masker
worden toegediend.
2/5
Bijsluiter
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Uw arts zal de van toepassing zijnde maatregelen nemen.
Indien u meer VasoKINOX ingenomen heeft dan toegelaten, neem dan onmiddellijk contact op met
uw arts, apotheek of antigifcentrum (070/ 245.245)
Als u stopt met het gebruik van VasoKINOX:
Aan het eind van de behandeling in de intensive care verlaagt de arts de toegediende dosis
VasoKINOX geleidelijk (onthoudingsfase) door veranderingen in uw toestand te bewaken.
Als de behandeling plotseling wordt gestaakt nadat deze gedurende verschillende uren is toegediend,
kan uw klinische toestand in feite zelfs verslechteren: dit wordt het 'rebound-effect' genoemd.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Bijwerkingen die zeer vaak (bij
meer dan 1 op de 10 gebruikers)
in verband met behandeling met
VasoKINOX worden gezien, zijn:
Laag
aantal bloedplaatjes.
Bijwerkingen die vaak (bij
meer dan 1 op de 100 gebruikers)
in verband met behandeling met
VasoKINOX worden gezien, zijn:
Lage
bloeddruk, luchtloze of ingeklapte longen.
Bijwerkingen die soms (bij
minder dan 1 op de 100 maar meer dan 1 op de 1000 personen)
worden
gezien, zijn:
Toename
van de hoeveelheid methemoglobine
(een vorm van hemoglobine welke geen zuurstof
kan vervoeren),
waardoor
de afgifte van
zuurstof
aan de lichaamsweefsels
afneemt.
Bijwerkingen die kunnen optreden maar waarvan niet bekend is hoe vaak dat gebeurt (de
frequentie
kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald),
zijn:
Bradycardie
(lage hartritme) of te weinig zuurstof in het bloed (zuurstofdesaturatie/hypoxemie) als
weerslag na het plotseling staken van de behandeling;
Hoofdpijn, duizeligheid, droge keel of kortademigheid na toevallige blootstelling aan
stikstofmonoxide (bijvoorbeeld door lekkage uit apparatuur of de cilinder).
U moet direct het personeel inlichten als u hoofdpijn krijgt terwijl u in de buurt van uw kind bent dat
VasoKINOX krijgt.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts. Dit geldt ook voor mogelijke
bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via :
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
3/5
Bijsluiter
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 Brussel
Website:
www.fagg.be
e-mail:
patientinfo@fagg-afmps.be
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van
dit geneesmiddel.
5
HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
VasoKINOX-cilinders worden in het ziekenhuis bewaard.
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
De cilinder moet worden beschermd om breken of vallen te voorkomen en moet uit de buurt
van ontvlambare of brandbare materialen en vochtigheid worden gehouden bij een
temperatuur van -10 °C tot +50 °C.
De cilinders moeten goed in verticale positie worden bevestigd en moeten in een goed
geventileerde ruimte worden bewaard.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op
het batchlabel. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
6.
Welke stoffen zitten er in dit middel?
-
-
De werkzame stof in dit middel is stikstofmonoxide; de dosis is 450 ppm mol/mol
De andere stof in dit middel is stikstof
Hoe ziet VasoKINOX eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Een cilinder van 5 liter die tot 200 bar gevuld is, voorziet in 0,94 m
3
gas bij een druk van 1 bar bij
15 °C.
Een cilinder van 20 liter die tot 200 bar gevuld is, voorziet in 3,8 m
3
gas bij een druk van 1 bar bij
15 °C.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
AIR LIQUIDE Santé INTERNATIONAL
75 Quai d’Orsay
75341 PARIS Cedex 07
Fabrikant
AIR LIQUIDE Santé France
”Les Petits Carreaux”
2, avenue du Lys
94380 BONNEUIL-SUR-MARNE
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE 320336
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
4/5
Bijsluiter
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
België: VasoKINOX
Denemarken : Vasokinox
Duitsland : VasoKINOX 450 ppm (mol/mol), Gas zur medizinischen Anwendung, druckverdichtet
Italië: VasoKINOX
Luxemburg: VasoKINOX
Oostenrijk : VasoKINOX 450 ppm mol/mol, Gas zur medizinischen Anwendung, druckverdichtet
Polen : VasoKINOX
Portugal: VasoKINOX
Spanje: VasoKINOX
Verenigd Koninkrijk : Vasokinox 450 ppm mol/mol medicinal gas, compressed
Aflevering
Op medisch voorschrift
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in : 05/2014
5/5

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
VasoKINOX 450 ppm mole/mole, medicinaal gas, samengeperst
Stikstofmonoxide
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is VasoKINOX 450 ppm mole/mole, medicinaal gas, samengeperst en waarvoor wordt dit
middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAT IS VASOKINOX EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
VasoKINOX is een gasmengsel dat bestaat uit stikstofmonoxide en stikstof; het wordt gebruikt als
behandeling van
acute pulmonale hypertensie (toename in de bloeddruk in de pulmonale circulatie),
die
tijdens hartoperaties bij volwassenen en pasgeboren, baby's, peuters, kinderen en jongeren
van 0 tot 17 jaar
kan optreden.
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

· als u een overgevoeligheid voor stikstofmonoxide hebt;
· als u bepaalde hartproblemen hebt: disfunctie van het linkerventrikel;
· bij pasgeborenen met bepaalde hartdefecten;
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
· De behandeling van VasoKINOX mag niet abrupt stopgezet worden.
· Om bepaalde parameters te controleren, worden vóór de behandeling en vervolgens tijdens de
toediening bloedmonsters genomen.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
· VasoKINOX moet voorzichtig toegediend worden indien de hieronder vermeld
geneesmiddelen tegelijker worden genomen:
- 'Stikstofoxide donoren » (zoals geneesmiddelen die sodium nitroprusside en
nitroglycerine bevatten). Hun effect kan aan deze van VasoKINOX toegevoegd
worden.
- Methemoglobine-genererende geneesmiddelen (zoals geneesmiddelen die alkaloïde
nitraten en sulfamiden, prilocaïne bevatten). Ze kunnen de concentratie van
methemoglobine in het bloed verhogen.
- Paracetamol of Vit K1. Ze kunnen de concentratie van methemoglobine in het bloed
verhogen.
- Prostacycline en gelijksoortigen.
· Gebruikt u naast VasoKINOX nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan
of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken?
Vertel dat dan uw arts.
· De dokter besluit of het nodig is dat u tegelijkertijd met VasoKINOX met andere
geneesmiddelen moet worden behandeld.
.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Zwangerschap
Het effect van VasoKINOX bij zwangere vrouwen is onbekend.
Uit voorzorg heeft het de voorkeur het gebruik van VasoKINOX te vermijden tijdens de
zwangerschap.
Borstvoeding
Het is niet bekend of distikstofmonoxide/metabolieten in de moedermelk worden uitgescheiden.
Er moet worden besloten of borstvoeding moet worden gestaakt of dat behandeling met VasoKINOX
moet worden gestaakt waarbij het voordeel van borstvoeding voor het kind en het voordeel van
behandeling voor de vrouw in overweging moeten worden genomen.
Vruchtbaarheid
Er is geen vruchtbaarheidsonderzoek uitgevoerd.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
.
3.
HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
· VasoKINOX is een medisch gas dat
uitsluitend in ziekenhuizen door
gezondheidsmedewerkers mag worden toegediend.
·
Uw arts zal op basis van uw klinische toestand en leeftijd
de juiste dosis VasoKINOX en de
duur van de behandeling vaststellen.
· VasoKINOX wordt
via inhalatie,
via mechanische beademing na verdunning in een
lucht/zuurstofmengsel voor patiënten die kunstmatig worden beademd op de intensive care-
afdeling en ook in de operatiekamer toegediend.
· Als stikstofmonoxide in aanraking komt met zuurstof kan het worden omgezet in
stikstofdioxide, hetgeen de bronchiën irriteert. Daarom moet de concentratie stikstofmonoxide
en stikstofdioxide tijdens de toediening onafgebroken worden gemeten.
· In bepaalde klinische omstandigheden kan stikstofmonoxide tijdens de beademing kort (5 tot
10 minuten)
via een masker worden toegediend.
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Uw arts zal de van toepassing zijnde maatregelen nemen.
Indien u meer VasoKINOX ingenomen heeft dan toegelaten, neem dan onmiddellijk contact op met
uw arts, apotheek of antigifcentrum (070/ 245.245)
Als u stopt met het gebruik van VasoKINOX:
Aan het eind van de behandeling in de intensive care verlaagt de arts de toegediende dosis
VasoKINOX geleidelijk (onthoudingsfase) door veranderingen in uw toestand te bewaken.
Als de behandeling plotseling wordt gestaakt nadat deze gedurende verschillende uren is toegediend,
kan uw klinische toestand in feite zelfs verslechteren: dit wordt het 'rebound-effect' genoemd.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Bijwerkingen die zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 gebruikers) in verband met behandeling met
VasoKINOX worden gezien, zijn:
Laag aantal bloedplaatjes.
Bijwerkingen die vaak (bij meer dan 1 op de 100 gebruikers) in verband met behandeling met
VasoKINOX worden gezien, zijn:
Lage bloeddruk, luchtloze of ingeklapte longen.
Bijwerkingen die soms (bij minder dan 1 op de 100 maar meer dan 1 op de 1000 personen) worden
gezien, zijn:
Toename van de hoeveelheid methemoglobine (een vorm van hemoglobine welke geen zuurstof
kan vervoeren), waardoor de afgifte van zuurstof aan de lichaamsweefsels afneemt.
Bijwerkingen die kunnen optreden maar waarvan niet bekend is hoe vaak dat gebeurt (de frequentie
kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald
), zijn:
Bradycardie (lage hartritme) of te weinig zuurstof in het bloed (zuurstofdesaturatie/hypoxemie) als
weerslag na het plotseling staken van de behandeling;
· Hoofdpijn, duizeligheid, droge keel of kortademigheid na toevallige blootstelling aan
stikstofmonoxide (bijvoorbeeld door lekkage uit apparatuur of de cilinder).
U moet direct het personeel inlichten als u hoofdpijn krijgt terwijl u in de buurt van uw kind bent dat
VasoKINOX krijgt.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts. Dit geldt ook voor mogelijke
bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via :
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van
dit geneesmiddel.
5
HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
· VasoKINOX-cilinders worden in het ziekenhuis bewaard.
· Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
· De cilinder moet worden beschermd om breken of vallen te voorkomen en moet uit de buurt
van ontvlambare of brandbare materialen en vochtigheid worden gehouden bij een
temperatuur van -10 °C tot +50 °C.
· De cilinders moeten goed in verticale positie worden bevestigd en moeten in een goed
geventileerde ruimte worden bewaard.
· Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op
het batchlabel. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof in dit middel is stikstofmonoxide; de dosis is 450 ppm mol/mol
- De andere stof in dit middel is stikstof
Hoe ziet VasoKINOX eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Een cilinder van 5 liter die tot 200 bar gevuld is, voorziet in 0,94 m3 gas bij een druk van 1 bar bij
15 °C.
Een cilinder van 20 liter die tot 200 bar gevuld is, voorziet in 3,8 m3 gas bij een druk van 1 bar bij
15 °C.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
AIR LIQUIDE Santé INTERNATIONAL
75 Quai d'Orsay
75341 PARIS Cedex 07
Fabrikant
AIR LIQUIDE Santé France
'Les Petits Carreaux'
2, avenue du Lys
94380 BONNEUIL-SUR-MARNE
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE 320336
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
- België: VasoKINOX
- Denemarken : Vasokinox
- Duitsland : VasoKINOX 450 ppm (mol/mol), Gas zur medizinischen Anwendung, druckverdichtet
- Italië: VasoKINOX
- Luxemburg: VasoKINOX
- Oostenrijk : VasoKINOX 450 ppm mol/mol, Gas zur medizinischen Anwendung, druckverdichtet
- Polen : VasoKINOX
- Portugal: VasoKINOX
- Spanje: VasoKINOX
- Verenigd Koninkrijk : Vasokinox 450 ppm mol/mol medicinal gas, compressed
Aflevering
Op medisch voorschrift
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in : 05/2014

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS