Rilexine 500 dry cow

B. BIJSLUITER
1
BIJSLUITER
RILEXINE 500 Dry Cow
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:
VIRBAC
1ère Avenue - 2065 m
L.I.D. - 06516 - CARROS
France
Distributeur :
VIRBAC BELGIUM
Esperantolaan 4
3001 LEUVEN
BELGIQUE
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
RILEXINE 500 Dry Cow
3.
GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDD(E)L(EN)
Werkzaam bestanddeel :
Cefalexine (als benzathine) …………………… 375 mg voor een injector van 8 g
(wat overeenkomt met 504,7 mg cefalexine benzathine)
Hulpstoffen :
Zie rubriek 6.1 voor de volledige lijst van hulpstoffen.
4.
INDICATIE(S)
Behandeling tijdens de droogstand van mastitis, die wordt veroorzaakt door
Staphylococcus aureus,
Staphylococcus
spp. en
Streptococcus
spp., die gevoelig zijn voor cefalexine.
5.
CONTRA-INDICATIE(S)
Niet toedienen aan dieren waarvan bekend is dat ze gevoelig zijn voor cefalosporines.
Risico op kruisgevoeligheid met penicillines.
6.
BIJWERKINGEN
Het kan voorkomen dat tijdelijk een lokale irritatie optreedt.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden
vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
7.
DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Runderen (tijdens de droogstand).
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG(EN)
2
Per kwartier, de inhoud van één injector inspuiten, na het volledig leegmelken en het ontsmetten van
het uiteinde van de speen. Voor elke speen een ander doekje gebruiken om schoon te maken. Voorkom
dat het uiteinde van de injectors besmet wordt door de vingers.
Het kwartier voorzichtig masseren om de verpreiding van het product te versnellen.
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Om te voorkomen dat, tijdens het inspuiten van het product, de uier wordt besmet door bacteriën die
aanwezig zijn op de speen, dienen de voorzorgsmaatregelen, die hierboven staan beschreven,
nauwgezet te worden gerespecteerd.
10.
WACHTTIJD
Melk: 0 dagen.
Deze wachttijd is uitsluitend geldig indien de behandeling werd uitgevoerd tijdens de droogstand
minstens 2 maanden vóór het kalven.
Vlees :
De wachttijd is 4 dagen voor het vlees en de ingewanden..
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
In de oorspronkelijke verpakking op kamertemperatuur bewaren.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
12.
SPECIALE WAARSCHUWING(EN)
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Om te voorkomen dat, tijdens het inspuiten van het product, de uier wordt besmet door bacteriën die
aanwezig zijn op de speen, dienen de voorzorgsmaatregelen, die hieronder staan beschreven,
nauwgezet te worden gerespecteerd.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren
toedient
Penicillines en cefalosporines kunnen overgevoeligheid (allergie) veroorzaken na injectie, inademing,
inname of huidcontact. Overgevoeligheid voor penicillines kan leiden tot kruisreacties met cefalosporines
en vice versa. Allergische reacties voor deze stoffen kunnen ernstig zijn.
Niet omgaan met dit product in geval van overgevoeligheid, of indien u geadviseerd wordt niet met dit
soort mengsels te werken.
Ga voorzichtig om met dit product om aanraking te voorkomen.
In geval van oog- en huidcontact, onmiddellijk spoelen met water.
Raadpleeg een arts indien symptomen zoals huiderythema optreden en toon hem/haar deze waarschuwing.
Raadpleeg met spoed een arts indien symptomen optreden die ernstiger zijn zoals gezichts-, lip- of
oogoedeem of ademhalingsproblemen.
De handen wassen na het toedienen.
Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
Niet toedienen 2 maanden vóór het verwachte afkalven.
Niet toedienen tijdens de lactatieperiode.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
Neem de nodige maatregelen om te voorkomen dat het product in het milieu terecht komt.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
3
Mei 2012
15.
OVERIGE INFORMATIE
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
4
RILEXINE 500 Dry Cow
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:
VIRBAC
1ère Avenue - 2065 m
L.I.D. - 06516 - CARROS
France
D
istributeur :
VIRBAC BELGIUM
Esperantolaan 4
3001 LEUVEN
BELGIQUE
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
RILEXINE 500 Dry Cow
3.
GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDD(E)L(EN)
Werkzaam bestanddeel :
Cefalexine (als benzathine) ........................ 375 mg voor een injector van 8 g
(wat overeenkomt met 504,7 mg cefalexine benzathine)
Hulpstoffen :
Zie rubriek 6.1 voor de volledige lijst van hulpstoffen.
4.
INDICATIE(S)
Behandeling tijdens de droogstand van mastitis, die wordt veroorzaakt door Staphylococcus aureus,
Staphylococcus spp. en Streptococcus spp., die gevoelig zijn voor cefalexine.
5.
CONTRA-INDICATIE(S)
Niet toedienen aan dieren waarvan bekend is dat ze gevoelig zijn voor cefalosporines.
Risico op kruisgevoeligheid met penicillines.
6.
BIJWERKINGEN
Het kan voorkomen dat tijdelijk een lokale irritatie optreedt.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden
vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
7.
DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Runderen (tijdens de droogstand).
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG(EN)

9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Om te voorkomen dat, tijdens het inspuiten van het product, de uier wordt besmet door bacteriën die
aanwezig zijn op de speen, dienen de voorzorgsmaatregelen, die hierboven staan beschreven,
nauwgezet te worden gerespecteerd.
10.
WACHTTIJD
Melk: 0 dagen.
Deze wachttijd is uitsluitend geldig indien de behandeling werd uitgevoerd tijdens de droogstand
minstens 2 maanden vóór het kalven.
Vlees :
De wachttijd is 4 dagen voor het vlees en de ingewanden..
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
In de oorspronkelijke verpakking op kamertemperatuur bewaren.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
12.
SPECIALE WAARSCHUWING(EN)
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Om te voorkomen dat, tijdens het inspuiten van het product, de uier wordt besmet door bacteriën die
aanwezig zijn op de speen, dienen de voorzorgsmaatregelen, die hieronder staan beschreven,
nauwgezet te worden gerespecteerd.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren
toedient
Penicillines en cefalosporines kunnen overgevoeligheid (allergie) veroorzaken na injectie, inademing,
inname of huidcontact. Overgevoeligheid voor penicillines kan leiden tot kruisreacties met cefalosporines
en vice versa. Allergische reacties voor deze stoffen kunnen ernstig zijn.
Niet omgaan met dit product in geval van overgevoeligheid, of indien u geadviseerd wordt niet met dit
soort mengsels te werken.
Ga voorzichtig om met dit product om aanraking te voorkomen.
In geval van oog- en huidcontact, onmiddellijk spoelen met water.
Raadpleeg een arts indien symptomen zoals huiderythema optreden en toon hem/haar deze waarschuwing.
Raadpleeg met spoed een arts indien symptomen optreden die ernstiger zijn zoals gezichts-, lip- of
oogoedeem of ademhalingsproblemen.
De handen wassen na het toedienen.
Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
Niet toedienen 2 maanden vóór het verwachte afkalven.
Niet toedienen tijdens de lactatieperiode.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Neem de nodige maatregelen om te voorkomen dat het product in het milieu terecht komt.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
15.
OVERIGE INFORMATIE
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS