Rhinathiol pelargonium

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIENT
Rhinathiol Pelargonium filmomhulde tabletten
Pelargonium sidoides
DC. en/of
Pelargonium reniforme
Curt., droog wortelextract
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u
dat heeft verteld.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Wat is Rhinathiol Pelargonium en waarvoor wordt Rhinathiol Pelargonium gebruikt?
2.
Wanneer mag u Rhinathiol Pelargonium niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe gebruikt u Rhinathiol Pelargonium?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Rhinathiol Pelargonium?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
Wat is Rhinathiol Pelargonium en waarvoor wordt Rhinathiol Pelargonium gebruikt?
Symptomatische behandeling van verkoudheid. Deze indicatie is uitsluitend gebaseerd op traditioneel
gebruik.
Farmacotherapeutische groep: Hoest en verkoudheidsmiddel.
2.
zijn?
Wanneer mag u Rhinathiol Pelargonium niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee
Wanneer mag u Rhinathiol Pelargonium niet gebruiken?
U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.
Als u een ernstige lever- of nieraandoening heeft, aangezien hier geen gegevens over bekend zijn.
Als u gelijktijdig antistollingsmiddelen neemt.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Rhinathiol Pelargonium?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Rhinathiol Pelargonium inneemt.
Raadpleeg een arts als je toestand niet verbetert binnen een week, bij aanhoudende koorts, of in het geval
van kortademigheid of bloed in je speeksel. Theoretisch kan er een verhoogde neiging zijn tot bloedingen.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Rhinathiol Pelargonium nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan
of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat
dan uw arts of apotheker.
1
Rhinathiol Pelargonium kan een invloed hebben op antistollingsmiddelen zoals warfarine. Daarom mag
Rhinathiol Pelargonium niet gelijktijdig worden ingenomen met deze geneesmiddelen.
Zwangerschap en borstvoeding
Neem Rhinathiol Pelargonium niet in als u zwanger wenst te worden of zwanger bent, of als u
borstvoeding geeft.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er is geen invloed bekend van Rhinathiol Pelargonium op de rijvaardigheid of het vermogen om
machines te bedienen.
3.
Hoe neemt u Rhinathiol Pelargonium in?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u
dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Rhinathiol Pelargonium is een filmomhulde tablet bestemd voor inname via de mond. De gebruikelijke
dosering is als volgt:
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar
1 tablet, 3 maal per dag (s’morgens, s’middags en s’avonds)
Kinderen van 6 tot 12 jaar
1 tablet, 2 maal per dag (s’morgens en s’avonds)
Slik de tablet volledig in met wat water. Niet kauwen.
Om een terugval te voorkomen, zet je de behandeling nog 2 tot 3 dagen verder na het verbeteren van de
symptomen. De behandeling mag echter niet langer duren dan 2 weken. Als er na 7 dagen geen
verbetering optreedt, neem dan contact op met je arts.
Gebruik niet meer dan de aangegeven dosis.
Heeft u te veel van Rhinathiol Pelargonium ingenomen?
Wanneer je te veel van Rhinathiol Pelargonium hebt ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met je
arts, apotheker of het antigifcentrum (070/245.245) en neem deze bijsluiter mee.
Bent u vergeten Rhinathiol Pelargonium in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen, maar ga door met de gebruikelijke dosis op
het gebruikelijke tijdstip.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw
arts of apotheker.
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
De bijwerkingen worden hieronder vermeld:
2
Soms (bij 1 tot 10 van de 1.000 gebruikers)
Maagdarmklachten zoals maagpijn, brandend maagzuur, misselijkheid of diarree.
Zelden (bij 1 tot 10 van de 10.000 gebruikers)
Lichte bloeding van tandvlees of neus.
Overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag, netelroos, jeukende huid en jeukende slijmvliezen.
Deze reacties kunnen reeds optreden bij eerste inname.
Zeer zelden (bij minder dan 1 van de 10.000 gebruikers)
Ernstige overgevoeligheidsreacties met opzwellen van gezicht, ademnood en daling van de bloeddruk.
Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
Tekenen die wijzen op een veranderde leverwerking. Er is echter nog geen causaal verband aangetoond
tussen deze gevallen en de inname van dit product.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen,neem dan contact op met je arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke
bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het
nationale meldsysteem. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen
over de veiligheid van dit geneesmiddel.
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/40
B-1060 Brussel
Website:
www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be
5.
Hoe bewaart u Rhinathiol Pelargonium?
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos
en op de blisterverpakking na exp.
Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in Rhinathiol Pelargonium?
-
De werkzame stof in Rhinathiol Pelargonium is 20 mg droog wortelextract van
Pelargonium
sidoides
DC. en/of
Pelargonium reniforme
Curt. (4-7:1). Het extractiemiddel is 14% ethanol (v/v).
3
-
De andere stoffen in Rhinathiol Pelargonium zijn: cellulosepoeder, siliciumdioxide,
microcristallijne cellulose, colloïdaal watervrij silica, magnesiumstearaat, hypromellose, macrogol
type 6000, geel en rood ijzeroxide (E172), titaniumdioxide (E171), talk.
Hoe ziet Rhinathiol Pelargonium eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Rhinathiol Pelargonium zijn roodbruine, ronde, filmomhulde tabletten verpakt in een blisterverpakking.
Rhinathiol Pelargonium is beschikbaar in verpakkingen van 20, 40, 60 of 100 filmomhulde tabletten.
Het is mogelijk dat niet alle verpakkingen op de markt zijn.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Sanofi Belgium
Leonardo Da Vincilaan 19
1831 Diegem
Tel.: 02/710.54.00
e-mail :
info.belgium@sanofi.com
Fabrikant
Wiewelhove GmbH
Dörnebrink 19
49479 Ibbenbüren
Duitsland
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE-TU 433203
Afleveringswijze:
geneesmiddel niet op medisch voorschrift
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 08/2013
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 08/2013
4

Rhinathiol Pelargonium filmomhulde tabletten
Pelargonium sidoides DC. en/of Pelargonium reniforme Curt., droog wortelextract
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u
dat heeft verteld.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Wat is Rhinathiol Pelargonium en waarvoor wordt Rhinathiol Pelargonium gebruikt?
2.
Wanneer mag u Rhinathiol Pelargonium niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe gebruikt u Rhinathiol Pelargonium?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Rhinathiol Pelargonium?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
Wat is Rhinathiol Pelargonium en waarvoor wordt Rhinathiol Pelargonium gebruikt?
Symptomatische behandeling van verkoudheid. Deze indicatie is uitsluitend gebaseerd op traditioneel
gebruik.
Farmacotherapeutische groep: Hoest en verkoudheidsmiddel.
2.
Wanneer mag u Rhinathiol Pelargonium niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee
zijn?
Wanneer mag u Rhinathiol Pelargonium niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.
- Als u een ernstige lever- of nieraandoening heeft, aangezien hier geen gegevens over bekend zijn.
- Als u gelijktijdig antistollingsmiddelen neemt.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Rhinathiol Pelargonium?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Rhinathiol Pelargonium inneemt.
Raadpleeg een arts als je toestand niet verbetert binnen een week, bij aanhoudende koorts, of in het geval
van kortademigheid of bloed in je speeksel. Theoretisch kan er een verhoogde neiging zijn tot bloedingen.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Rhinathiol Pelargonium nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan
of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat
dan uw arts of apotheker.
Zwangerschap en borstvoeding
Neem Rhinathiol Pelargonium niet in als u zwanger wenst te worden of zwanger bent, of als u
borstvoeding geeft.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er is geen invloed bekend van Rhinathiol Pelargonium op de rijvaardigheid of het vermogen om
machines te bedienen.
3.
Hoe neemt u Rhinathiol Pelargonium in?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u
dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Rhinathiol Pelargonium is een filmomhulde tablet bestemd voor inname via de mond. De gebruikelijke
dosering is als volgt:
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar
1 tablet, 3 maal per dag (s'morgens, s'middags en s'avonds)
Kinderen van 6 tot 12 jaar
1 tablet, 2 maal per dag (s'morgens en s'avonds)
Slik de tablet volledig in met wat water. Niet kauwen.
Om een terugval te voorkomen, zet je de behandeling nog 2 tot 3 dagen verder na het verbeteren van de
symptomen. De behandeling mag echter niet langer duren dan 2 weken. Als er na 7 dagen geen
verbetering optreedt, neem dan contact op met je arts.
Gebruik niet meer dan de aangegeven dosis.
Heeft u te veel van Rhinathiol Pelargonium ingenomen?
Wanneer je te veel van Rhinathiol Pelargonium hebt ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met je
arts, apotheker of het antigifcentrum (070/245.245) en neem deze bijsluiter mee.
Bent u vergeten Rhinathiol Pelargonium in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen, maar ga door met de gebruikelijke dosis op
het gebruikelijke tijdstip.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw
arts of apotheker.

4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
De bijwerkingen worden hieronder vermeld:
Zelden (bij 1 tot 10 van de 10.000 gebruikers)
- Lichte bloeding van tandvlees of neus.
- Overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag, netelroos, jeukende huid en jeukende slijmvliezen.
Deze reacties kunnen reeds optreden bij eerste inname.
Zeer zelden (bij minder dan 1 van de 10.000 gebruikers)
Ernstige overgevoeligheidsreacties met opzwellen van gezicht, ademnood en daling van de bloeddruk.
Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
Tekenen die wijzen op een veranderde leverwerking. Er is echter nog geen causaal verband aangetoond
tussen deze gevallen en de inname van dit product.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen,neem dan contact op met je arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke
bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het
nationale meldsysteem. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen
over de veiligheid van dit geneesmiddel.
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/40
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be
5.
Hoe bewaart u Rhinathiol Pelargonium?
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos
en op de blisterverpakking na exp.
Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in Rhinathiol Pelargonium?
-
De werkzame stof in Rhinathiol Pelargonium is 20 mg droog wortelextract van Pelargonium
sidoides
DC. en/of Pelargonium reniforme Curt. (4-7:1). Het extractiemiddel is 14% ethanol (v/v).
De andere stoffen in Rhinathiol Pelargonium zijn: cellulosepoeder, siliciumdioxide,
microcristallijne cellulose, colloïdaal watervrij silica, magnesiumstearaat, hypromellose, macrogol
type 6000, geel en rood ijzeroxide (E172), titaniumdioxide (E171), talk.
Hoe ziet Rhinathiol Pelargonium eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Rhinathiol Pelargonium zijn roodbruine, ronde, filmomhulde tabletten verpakt in een blisterverpakking.
Rhinathiol Pelargonium is beschikbaar in verpakkingen van 20, 40, 60 of 100 filmomhulde tabletten.
Het is mogelijk dat niet alle verpakkingen op de markt zijn.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Sanofi Belgium
Leonardo Da Vincilaan 19
1831 Diegem
Tel.: 02/710.54.00
e-mail : info.belgium@sanofi.com
Fabrikant
Wiewelhove GmbH
Dörnebrink 19
49479 Ibbenbüren
Duitsland
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE-TU 433203
Afleveringswijze: geneesmiddel niet op medisch voorschrift
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 08/2013
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 08/2013

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS