Remicade 100 mg

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker
Remicade 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie
infliximab
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Uw arts zal u ook een patiëntenkaart geven die belangrijke veiligheidsinformatie bevat,
waarvan u op de hoogte moet zijn voor en tijdens uw behandeling met Remicade.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Wat is Remicade en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe wordt dit middel toegediend?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u dit middel?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
Wat is Remicade en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Remicade bevat de werkzame stof die infliximab wordt genoemd. Infliximab is een type eiwit dat
afkomstig is van mensen en muizen.
Remicade behoort tot de categorie geneesmiddelen die ‘TNF-blokkers’ worden genoemd. Het wordt
bij volwassenen gebruikt voor de behandeling van de volgende ontstekingsziekten:
Reumatoïde artritis
Artritis psoriatica
Spondylitis ankylosans (ziekte van Bechterew)
Psoriasis.
Remicade wordt ook bij volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar gebruikt voor de behandeling van:
De ziekte van Crohn
Colitis ulcerosa.
Remicade blokkeert de werking van het eiwit ‘tumornecrosefactor alfa’ (TNF
α
). Dit eiwit is betrokken
bij ontstekingsprocessen in het lichaam, en het blokkeren ervan kan de ontsteking in uw lichaam
verminderen.
Reumatoïde artritis
Reumatoïde artritis is een ontstekingsziekte van de gewrichten. Wanneer u actieve reumatoïde artritis
heeft, zult u eerst andere geneesmiddelen krijgen. Als u niet goed genoeg op deze geneesmiddelen
reageert, krijgt u Remicade toegediend, in combinatie met een ander geneesmiddel, methotrexaat
genoemd, om:
de klachten en verschijnselen van uw ziekte te verminderen
de beschadiging in uw gewrichten af te remmen
uw lichamelijk functioneren te verbeteren.
Artritis psoriatica
48
Artritis psoriatica is een ontstekingsziekte van de gewrichten, die gewoonlijk gepaard gaat met
psoriasis. Wanneer u actieve artritis psoriatica heeft, zult u eerst andere geneesmiddelen krijgen. Als u
niet goed genoeg op deze geneesmiddelen reageert, krijgt u Remicade toegediend om:
de klachten en verschijnselen van uw ziekte te verminderen
de beschadiging in uw gewrichten af te remmen
uw lichamelijk functioneren te verbeteren.
Spondylitis ankylosans (ziekte van Bechterew)
Spondylitis ankylosans is een ontstekingsziekte van de ruggengraat. Wanneer u spondylitis ankylosans
heeft, zult u eerst andere geneesmiddelen krijgen. Als u niet goed genoeg op deze geneesmiddelen
reageert, krijgt u Remicade toegediend om:
de klachten en verschijnselen van uw ziekte te verminderen
uw lichamelijk functioneren te verbeteren.
Psoriasis
Psoriasis is een ontstekingsziekte van de huid. Wanneer u matige tot ernstige plaque psoriasis heeft,
zult u eerst andere geneesmiddelen of behandelingen, zoals fototherapie, krijgen. Als u niet goed
genoeg op deze geneesmiddelen of behandelingen reageert, krijgt u Remicade toegediend om de
klachten en verschijnselen van uw ziekte te verminderen.
Colitis ulcerosa
Colitis ulcerosa is een ontstekingsziekte van de darmen. Wanneer u colitis ulcerosa heeft, zult u eerst
andere geneesmiddelen krijgen. Als u niet goed genoeg op deze geneesmiddelen reageert, krijgt u
Remicade toegediend om uw ziekte te behandelen.
De ziekte van Crohn
De ziekte van Crohn is een ontstekingsziekte van de darmen. Wanneer u de ziekte van Crohn heeft,
zult u eerst andere geneesmiddelen krijgen. Als u niet goed genoeg op deze geneesmiddelen reageert,
krijgt u Remicade toegediend om:
actieve ziekte van Crohn te behandelen
het aantal abnormale openingen (fistels) tussen uw darmen en uw huid te verminderen die niet
door middel van geneesmiddelen of chirurgische ingrepen te verhelpen waren.
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.
U bent allergisch voor eiwitten die van muizen afkomstig zijn.
U heeft tuberculose (tbc) of een andere ernstige infectie, zoals longontsteking of
bloedvergiftiging (sepsis).
U lijdt aan matig of ernstig hartfalen.
Gebruik Remicade niet als een van de bovenstaande punten op u van toepassing is. Als u daar niet
zeker van bent, bespreek dit dan met uw arts voordat u Remicade krijgt toegediend.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts voordat u dit middel krijgt toegediend:
Als u al eerder met Remicade bent behandeld
Vertel het uw arts als u in het verleden met Remicade bent behandeld en nu opnieuw met
een Remicade-behandeling begint.
Als uw behandeling met Remicade langer dan 16 weken onderbroken is, is er een grotere
kans op allergische reacties als u weer met de behandeling begint.
49
Infecties
Vertel het uw arts als u een infectie heeft voordat u Remicade krijgt toegediend, ook als
het er een van zeer geringe ernst is.
Vertel het uw arts voordat u Remicade krijgt toegediend als u heeft verbleven of gereisd
in een gebied waar de infecties histoplasmose, coccidioïdomycose of blastomycose
voorkomen. Deze infecties worden veroorzaakt door specifieke typen schimmels en
kunnen de longen en andere lichaamsdelen aantasten.
Tijdens behandeling met Remicade kunt u gemakkelijker infecties oplopen. Als u 65 jaar
of ouder bent, is de kans hierop groter.
Deze infecties kunnen ernstig zijn en omvatten tuberculose, infecties veroorzaakt door
virussen, schimmels of bacteriën of andere infecties bij verminderde afweer en
bloedvergiftiging (sepsis), die in zeldzame gevallen levensbedreigend kunnen zijn.
Vertel het uw arts direct als u tijdens de behandeling met Remicade tekenen van infectie bij
uzelf waarneemt. Dat kunnen zijn: koorts, hoesten, griepachtige verschijnselen, een onwel
gevoel, een rode of warme huid, wonden of gebitsproblemen. Uw arts kan u aanraden tijdelijk
met Remicade te stoppen.
Tuberculose (tbc)
Het is van groot belang dat u uw arts ervan op de hoogte stelt als u ooit tbc heeft gehad of
als u van nabij contact heeft gehad met iemand die tbc heeft of heeft gehad.
Uw arts zal u onderzoeken op tbc. Er zijn gevallen van tbc gemeld bij patiënten die met
Remicade werden behandeld. Uw arts zal deze onderzoeken op uw patiëntenkaart
noteren.
Als uw arts van mening is dat u kans loopt om tbc te krijgen, kan het zijn dat u met
geneesmiddelen tegen tbc wordt behandeld voordat u Remicade krijgt toegediend.
Vertel het uw arts direct als u tijdens de behandeling met Remicade tekenen van tbc bij uzelf
waarneemt, waaronder: hardnekkig hoesten, gewichtsverlies, vermoeidheid, koorts en nachtelijk
transpireren.
Hepatitis B-virus (HBV)
Vertel het uw arts als u drager bent van HBV of HBV heeft of heeft gehad voordat u
Remicade krijgt toegediend.
Vertel het uw arts als u denkt een verhoogd risico te hebben op besmetting met HBV.
Uw arts moet u op HBV testen.
Bij patiënten die drager van het hepatitis B-virus zijn, kan het virus door TNF-blokkers,
zoals Remicade, opnieuw worden geactiveerd, wat in sommige gevallen levensbedreigend
kan zijn.
Hartklachten
Vertel het uw arts als u aan hartklachten lijdt, zoals licht hartfalen.
Uw arts zal uw hartfuncties dan nauwkeurig in de gaten houden.
Vertel het uw arts direct als u tijdens de behandeling met Remicade nieuwe of verslechterende
tekenen van hartfalen krijgt, waaronder kortademigheid of zwelling van uw voeten.
Kanker en lymfoom
Vertel het uw arts voordat u Remicade krijgt toegediend als u lymfoom (een vorm van
bloedkanker) of andere vormen van kanker heeft of ooit heeft gehad.
Bij patiënten met ernstige reumatoïde artritis, die al lange tijd aan deze ziekte lijden, kan
de kans op het ontwikkelen van lymfoom bovengemiddeld vergroot zijn.
Kinderen en volwassenen kunnen door het gebruik van Remicade een grotere kans
hebben op het ontwikkelen van een lymfoom of andere vormen van kanker.
Sommige patiënten met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa die met Remicade zijn
behandeld, hebben een zeldzaam type kanker ontwikkeld, genaamd hepatosplenisch
T-cellymfoom. De meeste van deze patiënten waren jongeren tot 18 jaar of jonge mannen.
Dit type kanker was meestal dodelijk. Al deze patiënten gebruikten ook geneesmiddelen
die bekend zijn als azathioprine en 6-mercaptopurine.
50
Sommige patiënten die behandeld zijn met infliximab ontwikkelden bepaalde soorten van
huidkanker. Als er veranderingen van de huid of ongewone celgroei op de huid optreedt,
tijdens of na de therapie, vertel het uw arts.
Longziekte of zwaar roken
Vertel het uw arts voordat u Remicade krijgt toegediend als u lijdt aan de longziekte
COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease, chronische obstructieve longziekte) of
als u een zware roker bent.
Patiënten met COPD en patiënten die veel roken lopen een grotere kans op het
ontwikkelen van kanker bij behandeling met Remicade.
Zenuwstelselaandoeningen
Vertel het uw arts voordat u Remicade krijgt toegediend als u klachten heeft, of ooit heeft
gehad, die het zenuwstelsel aantasten. Dat kunnen zijn: multipele sclerose, Guillain-
Barré-syndroom, toevallen of een diagnose van ‘neuritis optica’.
Vertel het uw arts direct als u gedurende uw behandeling met Remicade verschijnselen krijgt
van een zenuwaandoening, waaronder: veranderingen in het zien, zwakte in de armen of benen,
een verdoofd of tintelend gevoel in een of meerdere lichaamsdelen.
Abnormale huidopeningen
Vertel het uw arts voordat u Remicade krijgt toegediend als u lijdt aan abnormale
huidopeningen (fistels).
Vaccinaties
Bespreek het met uw arts als u kort geleden bent gevaccineerd of als u binnenkort moet
worden gevaccineerd.
U mag bepaalde vaccins niet krijgen als u Remicade krijgt toegediend.
Bepaalde vaccinaties kunnen infecties veroorzaken. Als u Remicade heeft gekregen
terwijl u zwanger was, kan uw baby tot ongeveer 6 maanden na de laatste dosis die u
kreeg tijdens de zwangerschap, een verhoogd risico hebben op het krijgen van zo'n
infectie. Het is belangrijk dat u de arts van uw baby en andere beroepsbeoefenaren in de
gezondheidszorg informeert over uw Remicade-gebruik zodat zij kunnen vaststellen
wanneer uw baby een vaccin moet krijgen.
Behandeling met micro-organismen
Bespreek het met uw arts als u kort geleden een behandeling met micro-organismen
(zoals bacteriën) heeft gehad of als er een behandeling is afgesproken (zoals de toediening
van BCG in de blaas bij de behandeling van (blaas)kanker).
Operaties of tandheelkundige ingrepen
Vertel het uw arts als er afspraken met u zijn gemaakt voor operaties of tandheelkundige
ingrepen.
Vertel de chirurg of tandarts die de ingreep uitvoert dat u een behandeling met Remicade
ondergaat, door hem of haar uw patiëntenkaart te laten zien.
Kinderen en jongeren tot 18 jaar
De informatie hierboven is ook van toepassing op kinderen en jongeren tot 18 jaar. Daarnaast:
Bij kinderen en tieners die TNF-blokkers zoals Remicade kregen zijn er gevallen geweest
van kanker, waaronder zeldzame typen. Soms leidde dit tot de dood.
In vergelijking met volwassenen, ontwikkelden er zich bij kinderen die Remicade kregen
vaker infecties.
Kinderen moeten de aanbevolen vaccinaties krijgen voordat er met de Remicade-
behandeling wordt gestart.
Als u er niet zeker van bent of een of meer van de bovenstaande punten op u van toepassing is, moet u
dat met uw arts bespreken voordat u Remicade krijgt toegediend.
51
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Patiënten met ontstekingsziekten gebruiken al geneesmiddelen ter behandeling van hun klachten. Deze
geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken. Uw arts zal u aanwijzingen geven welke andere
geneesmiddelen u gedurende uw behandeling met Remicade moet blijven gebruiken.
Gebruikt u naast Remicade nog andere geneesmiddelen, waaronder andere geneesmiddelen voor de
behandeling van de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, reumatoïde artritis, spondylitis ankylosans,
artritis psoriatica of psoriasis, of geneesmiddelen die zonder recept verkrijgbaar zijn, zoals vitaminen
en kruidenmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije
toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts.
Het is erg belangrijk dat u het uw arts vertelt als u een of meer van de volgende geneesmiddelen
gebruikt:
Geneesmiddelen die uw immuunsysteem beïnvloeden.
Kineret (anakinra). Remicade en Kineret mogen niet gelijktijdig worden gebruikt.
Orencia (abatacept). Remicade en Orencia mogen niet gelijktijdig worden gebruikt.
Als u er niet zeker van bent of een of meer van de bovenstaande punten op u van toepassing is, moet u
dat met uw arts of apotheker bespreken voordat u Remicade krijgt toegediend.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem
dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel krijgt toegediend. Het toedienen van
Remicade tijdens de zwangerschap wordt afgeraden.
U moet vermijden zwanger te worden wanneer u met Remicade wordt behandeld en gedurende
6 maanden na beëindiging van de behandeling. Het is van belang gedurende deze periode
anticonceptiemiddelen te gebruiken.
Geef geen borstvoeding terwijl u met Remicade wordt behandeld en gedurende 6 maanden na
uw laatste behandeling met Remicade.
Als u Remicade heeft gekregen tijdens uw zwangerschap kan uw baby een verhoogd risico
lopen op een infectie. Het is belangrijk dat u de arts van uw baby en andere beroepsbeoefenaren
in de gezondheidszorg informeert over uw Remicade-gebruik vóórdat de baby een vaccin krijgt
(voor meer informatie zie de rubriek over vaccinatie).
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het is onwaarschijnlijk dat Remicade uw rijvaardigheid of uw vermogen om gereedschappen of
machines te gebruiken, zal beïnvloeden. Als u zich na het innemen van Remicade vermoeid of onwel
voelt, mag u geen voertuigen besturen en geen gereedschappen of machines gebruiken.
3.
Hoe wordt dit middel toegediend?
Hoe wordt Remicade toegediend?
Remicade wordt u door uw arts of verpleegkundige toegediend, in een ziekenhuis of kliniek.
Uw arts of verpleegkundige maakt de Remicade-oplossing klaar voor injectie.
De Remicade-oplossing wordt langzaam (gedurende een periode van 2 uur) in een van uw
aderen geïnjecteerd. Injectie vindt meestal in uw arm plaats. Dit wordt een ‘intraveneus infuus’
genoemd. Na de derde behandeling kan uw arts besluiten Remicade in 1 uur te geven.
Tijdens het toedienen van Remicade wordt uw gezondheid in de gaten gehouden, en ook
gedurende 1 tot 2 uur daarna.
52
Hoeveel Remicade wordt toegediend?
De arts beslist over uw dosis (in mg) en over de frequentie waarmee Remicade aan u wordt
toegediend. Dat is afhankelijk van uw ziekte, uw lichaamsgewicht en uw reactie op Remicade.
In de onderstaande tabel is te zien hoe vaak en wanneer dit geneesmiddel gewoonlijk wordt
toegediend.
1
e
behandeling
2
e
behandeling
3
e
behandeling
Verdere behandelingen
0 weken
2 weken na uw 1
e
behandeling
6 weken na uw 1
e
behandeling
Eenmaal per 6 tot 8 weken, afhankelijk van uw
ziekteverloop
Reumatoïde artritis
De aanbevolen dosis is 3 mg per kg lichaamsgewicht.
Artritis psoriatica, spondylitis ankylosans (ziekte van Bechterew), psoriasis, colitis
ulcerosa en ziekte van Crohn
De aanbevolen dosis is 5 mg per kg lichaamsgewicht.
Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar
Remicade mag alleen bij kinderen worden gebruikt wanneer zij voor de ziekte van Crohn of colitis
ulcerosa worden behandeld. Deze kinderen moeten 6 jaar of ouder zijn.
Wat moet u doen wanneer u te veel Remicade is toegediend?
Omdat dit geneesmiddel door uw arts of verpleegkundige wordt toegediend, is het niet waarschijnlijk
dat u te veel krijgt toegediend. Er zijn geen bijwerkingen bekend van overdosering van Remicade.
Wat moet u doen wanneer u uw Remicade-infusie bent vergeten?
Als u uw Remicade-infusie of een afspraak daarvoor bent vergeten, moet u zo spoedig mogelijk een
nieuwe afspraak maken.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts.
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken. De meeste bijwerkingen zijn licht tot matig. Toch kunnen sommige patiënten ernstige
bijwerkingen ondervinden die behandeling vereisen. Bijwerkingen kunnen ook na beëindiging van uw
behandeling met Remicade optreden.
Raadpleeg onmiddellijk uw arts als u een of meer van de volgende verschijnselen opmerkt:
Tekenen van een allergische reactie,
zoals zwelling van uw gezicht, lippen, mond of keel, met
moeilijk slikken of ademhalen als mogelijke gevolgen, huiduitslag, netelroos, zwelling van de
handen, voeten of enkels. Een allergische reactie kan binnen 2 uur na uw injectie optreden, maar
ook later. Meer verschijnselen van een allergische reactie die tot 12 dagen na uw injectie kunnen
optreden, zijn: spierpijn, koorts, gewrichts- of kaakpijn, een zere keel of hoofdpijn.
Tekenen van hartproblemen,
zoals kortademigheid, zwelling van de voeten of
hartslagveranderingen.
Tekenen van infectie (waaronder tbc),
zoals koorts, vermoeidheid, (aanhoudend) hoesten,
kortademigheid, griepachtige verschijnselen, gewichtsverlies, nachtelijk transpireren, diarree,
wonden, gebitsproblemen of een brandend gevoel bij het plassen.
Tekenen van longklachten,
zoals hoesten, moeite met ademhalen of een beklemd gevoel op de
borst.
53
Tekenen van zenuwstelselaandoeningen (waaronder oogproblemen),
zoals toevallen, een
tintelend of verdoofd gevoel in een of meer lichaamsdelen, zwakte in de armen of benen,
veranderingen in het zien, zoals dubbelzien of andere oogproblemen.
Tekenen van leverproblemen,
zoals een gele verkleuring van de huid of de ogen, donkerbruin
gekleurde urine, pijn rechts boven de maagstreek, koorts.
Tekenen van een immuunsysteemstoornis, lupus genoemd,
zoals gewrichtspijn of een
zonlichtgevoelige huiduitslag op de wangen of armen.
Tekenen van een laag aantal bloedcellen,
zoals aanhoudende koorts, gemakkelijke bloeding
of vorming van blauwe plekken, of bleekheid.
Raadpleeg onmiddellijk uw arts als u een of meer van de bovenstaande verschijnselen opmerkt.
Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten)
Maagpijn, misselijkheid
Virusinfecties zoals herpes of griep
Infecties van de bovenste luchtwegen, zoals voorhoofdsholteontsteking
Hoofdpijn
Bijwerking door een infusie
Pijn.
Vaak voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 van de 100 patiënten)
Veranderingen in hoe uw lever werkt, toename van leverenzymen (aangetoond door
bloedonderzoek)
Long- of borstholte-infecties zoals bronchitis of longontsteking
Moeilijke of pijnlijke ademhaling, pijn op de borst
Bloeding in de maag of darmen, diarree, spijsverteringsklachten, zuurbranden, verstopping
Netelachtige huiduitslag (netelroos), jeukende huiduitslag of droge huid
Evenwichtsproblemen of duizeligheid
Koorts, meer zweten
Bloedsomloopproblemen, zoals lage of hoge bloeddruk
Blauwe plekken, opvliegers of bloedneus, een warme, rode huid (flushing of blozen)
Vermoeidheid of zwakte
Bacteriële infecties, zoals bloedvergiftiging (sepsis), abces of onderhuidse infectie (cellulitis)
Bloedproblemen, zoals bloedarmoede of weinig witte bloedcellen
Gezwollen lymfeklieren
Depressie, slaapproblemen
Oogproblemen, waaronder rode ogen en infecties
Snelle hartslag (tachycardie) of hartkloppingen
Pijn in de gewrichten, spieren of rug
Urineweginfecties
Psoriasis, huidproblemen zoals eczeem en haaruitval
Reacties op de injectieplaats zoals pijn, zwelling, roodheid of jeuk
Rillingen, ophoping van vocht onder de huid waardoor zwelling ontstaat
Verdoofd of tintelend gevoel.
Soms voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 van de 1000 patiënten)
Te weinig bloedvoorziening, zwelling van een ader
Huidklachten, zoals blaarvorming, wratten, abnormale huidkleuring of -pigmentatie of
gezwollen lippen
Ernstige allergische reacties (bijvoorbeeld anafylaxie), een immuunsysteemstoornis lupus
genoemd, allergische reacties op lichaamsvreemde eiwitten
Vertraagde wondgenezing
Zwelling van de lever (hepatitis) of galblaas, leverschade
Vergeetachtigheid, geïrriteerdheid, verwardheid, nervositeit
54
Oogproblemen, zoals wazig of verminderd zicht, opgezette ogen of strontjes
Nieuw of verslechtering van bestaand hartfalen, langzame hartslag
Flauwvallen
Toevallen, zenuwproblemen
Een gaatje of blokkade in de darm, maagpijn of -kramp
Zwelling van de alvleesklier (pancreatitis)
Schimmelinfecties, zoals gistinfectie
Longproblemen (zoals oedeem)
Vocht rond de longen (pleurale effusie)
Nierinfecties
Weinig bloedplaatjes, te veel witte bloedcellen
Vaginale infecties.
Zelden voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 van de 10.000 patiënten)
Een bepaald type bloedkanker (lymfoom)
Tekort aan zuurstoftoevoer door het bloed naar het lichaam, bloedsomloopproblemen zoals
vernauwing van een bloedvat
Hersenvliesontsteking (meningitis)
Infecties door een verzwakt immuunsysteem
Hepatitis B-infectie als u hepatitis B in het verleden heeft gehad
Abnormale weefselzwelling of -groei
Zwelling van kleine bloedvaten (vasculitis)
Aandoeningen van het immuunsysteem die de longen, huid en lymfeklieren kunnen aantasten
(zoals sarcoïdose)
Weinig interesse of emotie
Ernstige huidproblemen zoals toxische epidermale necrolyse, Stevens-Johnson-syndroom of
erythema multiforme, huidproblemen zoals steenpuisten
Ernstige zenuwstelselaandoeningen, zoals myelitis transversa (ontsteking van het ruggenmerg),
multipele sclerose-achtige aandoening, neuritis optica (ontsteking van de oogzenuw) en
Guillain-Barré-syndroom
Vochtophoping in het hartzakje (pericardeffusie)
Ernstige longproblemen (zoals interstitiële longziekte)
Melanoom (een type huidkanker).
Andere bijwerkingen (frequentie niet bekend)
Kanker bij kinderen en volwassenen
Een zeldzame vorm van bloedkanker die meestal jonge mensen treft (hepatosplenisch
T-cellymfoom)
Leverfalen
Merkelcelcarcinoom (een type huidkanker)
Verergering van een aandoening die dermatomyositis wordt genoemd (herkenbaar als
huiduitslag die gepaard gaat met spierzwakte).
Aanvullende bijwerkingen bij kinderen en jongeren tot 18 jaar
Kinderen die Remicade hebben gebruikt voor de ziekte van Crohn toonden enkele verschillen in
bijwerkingen vergeleken met volwassenen die Remicade hebben gebruikt voor de ziekte van Crohn.
De bijwerkingen die meer optraden bij kinderen waren: weinig rode bloedcellen (bloedarmoede),
bloed in de ontlasting, weinig witte bloedcellen (leukopenie), roodheid of blozen (flushing),
virusinfecties, weinig neutrofielen; dit zijn witte bloedcellen die infecties bestrijden (neutropenie),
botbreuk, bacteriële infectie en allergische reacties van de luchtwegen.
Krijgt u last van bijwerkingen? Neem dan contact op met uw arts. Dit geldt ook voor mogelijke
bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.
55
5.
Hoe bewaart u dit middel?
Remicade wordt door de zorgverleners in het ziekenhuis of de kliniek bewaard. Voor zover deze voor
u nuttig zijn, luiden de bewaringsinstructies als volgt:
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het
etiket en de doos na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidsdatum.
Bewaren in de koelkast (2 °C tot 8 °C).
Geadviseerd wordt Remicade na bereiding voor infusie zo snel mogelijk (binnen 3 uur) te
gebruiken. Wanneer de oplossing echter onder bacterievrije omstandigheden wordt bereid, kan
de vloeistof 24 uur lang in een koelkast worden bewaard, bij een temperatuur van 2
°C
tot 8
°C.
Gebruik dit geneesmiddel niet als u merkt dat deze is verkleurd of wanneer er deeltjes in de
oplossing aanwezig zijn.
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is infliximab. Elke injectieflacon bevat 100 mg infliximab. Na
bereiding bevat elke ml 10 mg infliximab.
De andere stoffen in dit middel zijn sucrose, polysorbaat 80, monobasisch natriumfosfaat en
dibasisch natriumfosfaat.
Hoe ziet Remicade eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Remicade wordt geleverd in een glazen injectieflacon met poeder voor concentraat voor oplossing
voor infusie. Het poeder is een gevriesdroogd wit bolletje.
Remicade is verkrijgbaar in een verpakking met 1, 2, 3, 4 of 5 injectieflacons. Niet alle genoemde
verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Janssen Biologics B.V.
Einsteinweg 101
2333 CB Leiden
Nederland
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale
vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
België/Belgique/Belgien
MSD Belgium BVBA/SPRL
Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)
dpoc_belux@merck.com
България
Мерк Шарп и Доум България ЕООД
Тел.:
+359 2 819 3737
info-msdbg@merck.com
Česká
republika
Merck Sharp & Dohme s.r.o.
Tel: +420 233 010 111
dpoc_czechslovak@merck.com
Lietuva
UAB Merck Sharp & Dohme
Tel. + 370 5 278 02 47
msd_lietuva@merck.com
Luxembourg/Luxemburg
MSD Belgium BVBA/SPRL
Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)
dpoc_belux@merck.com
Magyarország
MSD Pharma Hungary Kft. Tel.:
+36 1 888 5300
hungary_msd@merck.com
56
Danmark
MSD Danmark ApS
Tlf: + 45 4482 4000
dkmail@merck.com
Deutschland
MSD SHARP & DOHME GMBH
Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)
e-mail@msd.de
Eesti
Merck Sharp & Dohme OÜ
Tel.: +372 6144 200
msdeesti@merck.com
Ελλάδα
MSD
Α.Φ.Β.Ε.Ε.
Τηλ:
+30 210 98 97 300
dpoc_greece@merck.com
España
Merck Sharp & Dohme de España, S.A.
Tel: +34 91 321 06 00
msd_info@merck.com
France
MSD France
Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40
Hrvatska
Merck Sharp & Dohme d.o.o.
Tel: + 385 1 6611 333
croatia_info@merck.com
Ireland
Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)
Limited
Tel: +353 (0)1 2998700
medinfo_ireland@merck.com
Ísland
Vistor hf.
Sími: + 354 535 7000
Italia
MSD Italia S.r.l.
Tel: +39 06 361911
medicalinformation.it@merck.com
Κύπρος
Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited
Τηλ.:
800 00 673 (+357 22866700)
cyprus_info@merck.com
57
Malta
Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited
Tel: 8007 4433 (+356 99917558)
malta_info@merck.com
Nederland
Merck Sharp & Dohme BV
Tel: 0800 9999000
(+31 23 5153153)
medicalinfo.nl@merck.com
Norge
MSD (Norge) AS
Tlf: +47 32 20 73 00
msdnorge@msd.no
Österreich
Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.
Tel: +43 (0) 1 26 044
msd-medizin@merck.com
Polska
MSD Polska Sp. z o.o.
Tel: +48 22 549 51 00
msdpolska@merck.com
Portugal
Merck Sharp & Dohme, Lda
Tel: +351 21 4465808
clic@merck.com
România
Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.
Tel: +40 21 529 29 00
msdromania@merck.com
Slovenija
Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila
d.o.o.
Tel: +386 1 5204 201
msd.slovenia@merck.com
Slovenská republika
Merck Sharp & Dohme, s. r. o.
Tel: +421 2 58282010
dpoc_czechslovak@merck.com
Suomi/Finland
MSD Finland Oy
Puh/Tel: +358 (0)9 804 650
info@msd.fi
Sverige
Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB
Tel: +46 77 5700488
medicinskinfo@merck.com
Latvija
SIA Merck Sharp & Dohme Latvija
Tel: + 371 67364224
msd_lv@merck.com
United Kingdom
Merck Sharp & Dohme Limited
Tel: +44 (0) 1992 467272
medicalinformationuk@merck.com
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in {MM/JJJJ}.
Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees
Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu). Hier vindt u ook verwijzingen naar andere
websites over zeldzame ziektes en hun behandelingen.
Deze bijsluiter is beschikbaar in alle EU/EER-talen op de website van het Europees
Geneesmiddelenbureau.
58
DE VOLGENDE INFORMATIE IS ALLEEN BESTEMD VOOR BEROEPSBEOEFENAREN
IN DE GEZONDHEIDSZORG:
Instructies voor gebruik en verwerking – reconstitutie, verdunning en toediening
1.
Bereken de dosis en het benodigde aantal injectieflacons Remicade. Iedere injectieflacon
Remicade bevat 100 mg infliximab. Bereken het totale benodigde volume van gereconstitueerde
Remicade-oplossing.
Reconstitueer aseptisch iedere injectieflacon Remicade met 10 ml water voor injecties. Gebruik
hierbij een injectiespuit met een 21-gauge (0,8 mm) naald of kleiner. Verwijder het plastic kapje
van de injectieflacon en ontsmet de bovenzijde met een doekje met 70 % alcohol. Steek de
injectienaald door het midden van de rubberen stop in de injectieflacon en richt de stroom water
voor injecties langs de glazen wand van de injectieflacon. Draai de oplossing voorzichtig rond
door de injectieflacon te draaien zodat het gelyofiliseerde poeder oplost. Niet langdurig of
krachtig bewegen. NIET SCHUDDEN. Schuimen bij reconstitutie van de oplossing is niet
ongewoon. Laat de gereconstitueerde oplossing 5 minuten staan. Controleer of de oplossing
kleurloos tot lichtgeel en helder is. De oplossing kan een aantal kleine doorzichtige deeltjes
bevatten, aangezien infliximab een eiwit is. Niet gebruiken wanneer u ondoorzichtige deeltjes,
verkleuring of andere vreemde deeltjes ziet.
Verdun het totale volume van de gereconstitueerde dosis Remicade-oplossing tot 250 ml met
9 mg/ml (0,9 %) natriumchlorideoplossing voor infusie. Dit kan gedaan worden door een
volume van de 9 mg/ml (0,9 %) natriumchlorideoplossing voor infusie uit de 250 ml glazen fles
of infuuszak te halen, gelijk aan het volume van de gereconstitueerde Remicade. Voeg langzaam
het totale volume van gereconstitueerde Remicade-oplossing toe aan de 250 ml infuusfles of -
zak. Voorzichtig mengen.
Dien de infuusoplossing toe over een periode van niet minder dan de aanbevolen infusietijd.
Gebruik alleen een infuusset met een in-line, steriel, niet-pyrogeen filter met een lage
eiwitbinding (poriegrootte 1,2 micrometer of minder). Aangezien er geen
conserveringsmiddelen aanwezig zijn, wordt het aanbevolen om de toediening van de oplossing
voor infusie zo spoedig mogelijk te laten starten en binnen 3 uur na reconstitutie en verdunning.
Als de reconstitutie en verdunning aseptisch uitgevoerd worden, kan Remicade-oplossing voor
infusie binnen 24 uur gebruikt worden op voorwaarde dat het bij 2 °C tot 8 °C bewaard wordt.
Resterende oplossing voor infusie niet bewaren voor hergebruik.
Er is geen fysisch biochemisch compatibiliteitsonderzoek verricht naar de gelijktijdige
toediening van Remicade en andere agentia. Dien Remicade dan ook niet gelijktijdig toe met
andere agentia via dezelfde intraveneuze lijn.
Inspecteer Remicade vóór toediening visueel op deeltjes of verkleuring. Gebruik de oplossing
niet als er ondoorzichtige deeltjes, verkleuring of vreemde deeltjes te zien zijn.
Al het ongebruikte product of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale
voorschriften.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
59

Remicade 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie
infliximab
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
·
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
·
Uw arts zal u ook een patiëntenkaart geven die belangrijke veiligheidsinformatie bevat,
waarvan u op de hoogte moet zijn voor en tijdens uw behandeling met Remicade.
·
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts.
·
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
·
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter
1.
Wat is Remicade en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe wordt dit middel toegediend?
4. Mogelijke
bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u dit middel?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
Wat is Remicade en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Remicade bevat de werkzame stof die infliximab wordt genoemd. Infliximab is een type eiwit dat
afkomstig is van mensen en muizen.
Remicade behoort tot de categorie geneesmiddelen die `TNF-blokkers' worden genoemd. Het wordt
bij volwassenen gebruikt voor de behandeling van de volgende ontstekingsziekten:
·
Reumatoïde artritis
·
Artritis psoriatica
·
Spondylitis ankylosans (ziekte van Bechterew)
·
Psoriasis.
Remicade wordt ook bij volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar gebruikt voor de behandeling van:
·
De ziekte van Crohn
·
Colitis ulcerosa.
Remicade blokkeert de werking van het eiwit `tumornecrosefactor alfa' (TNF). Dit eiwit is betrokken
bij ontstekingsprocessen in het lichaam, en het blokkeren ervan kan de ontsteking in uw lichaam
verminderen.


Reumatoïde artritis
Reumatoïde artritis is een ontstekingsziekte van de gewrichten. Wanneer u actieve reumatoïde artritis
heeft, zult u eerst andere geneesmiddelen krijgen. Als u niet goed genoeg op deze geneesmiddelen
reageert, krijgt u Remicade toegediend, in combinatie met een ander geneesmiddel, methotrexaat
genoemd, om:
·
de klachten en verschijnselen van uw ziekte te verminderen
·
de beschadiging in uw gewrichten af te remmen
·
uw lichamelijk functioneren te verbeteren.

Artritis psoriatica
de klachten en verschijnselen van uw ziekte te verminderen
·
de beschadiging in uw gewrichten af te remmen
·
uw lichamelijk functioneren te verbeteren.

Spondylitis ankylosans (ziekte van Bechterew)
Spondylitis ankylosans is een ontstekingsziekte van de ruggengraat. Wanneer u spondylitis ankylosans
heeft, zult u eerst andere geneesmiddelen krijgen. Als u niet goed genoeg op deze geneesmiddelen
reageert, krijgt u Remicade toegediend om:
·
de klachten en verschijnselen van uw ziekte te verminderen
·
uw lichamelijk functioneren te verbeteren.

Psoriasis
Psoriasis is een ontstekingsziekte van de huid. Wanneer u matige tot ernstige plaque psoriasis heeft,
zult u eerst andere geneesmiddelen of behandelingen, zoals fototherapie, krijgen. Als u niet goed
genoeg op deze geneesmiddelen of behandelingen reageert, krijgt u Remicade toegediend om de
klachten en verschijnselen van uw ziekte te verminderen.
Colitis ulcerosa
Colitis ulcerosa is een ontstekingsziekte van de darmen. Wanneer u colitis ulcerosa heeft, zult u eerst
andere geneesmiddelen krijgen. Als u niet goed genoeg op deze geneesmiddelen reageert, krijgt u
Remicade toegediend om uw ziekte te behandelen.
De ziekte van Crohn
De ziekte van Crohn is een ontstekingsziekte van de darmen. Wanneer u de ziekte van Crohn heeft,
zult u eerst andere geneesmiddelen krijgen. Als u niet goed genoeg op deze geneesmiddelen reageert,
krijgt u Remicade toegediend om:
·
actieve ziekte van Crohn te behandelen
·
het aantal abnormale openingen (fistels) tussen uw darmen en uw huid te verminderen die niet
door middel van geneesmiddelen of chirurgische ingrepen te verhelpen waren.
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

·
U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.
·
U bent allergisch voor eiwitten die van muizen afkomstig zijn.
·
U heeft tuberculose (tbc) of een andere ernstige infectie, zoals longontsteking of
bloedvergiftiging (sepsis).
·
U lijdt aan matig of ernstig hartfalen.
Gebruik Remicade niet als een van de bovenstaande punten op u van toepassing is. Als u daar niet
zeker van bent, bespreek dit dan met uw arts voordat u Remicade krijgt toegediend.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts voordat u dit middel krijgt toegediend:
Als u al eerder met Remicade bent behandeld
·
Vertel het uw arts als u in het verleden met Remicade bent behandeld en nu opnieuw met
een Remicade-behandeling begint.
Als uw behandeling met Remicade langer dan 16 weken onderbroken is, is er een grotere
kans op allergische reacties als u weer met de behandeling begint.
·
Vertel het uw arts als u een infectie heeft voordat u Remicade krijgt toegediend, ook als
het er een van zeer geringe ernst is.
·
Vertel het uw arts voordat u Remicade krijgt toegediend als u heeft verbleven of gereisd
in een gebied waar de infecties histoplasmose, coccidioïdomycose of blastomycose
voorkomen. Deze infecties worden veroorzaakt door specifieke typen schimmels en
kunnen de longen en andere lichaamsdelen aantasten.
·
Tijdens behandeling met Remicade kunt u gemakkelijker infecties oplopen. Als u 65 jaar
of ouder bent, is de kans hierop groter.
·
Deze infecties kunnen ernstig zijn en omvatten tuberculose, infecties veroorzaakt door
virussen, schimmels of bacteriën of andere infecties bij verminderde afweer en
bloedvergiftiging (sepsis), die in zeldzame gevallen levensbedreigend kunnen zijn.
Vertel het uw arts direct als u tijdens de behandeling met Remicade tekenen van infectie bij
uzelf waarneemt. Dat kunnen zijn: koorts, hoesten, griepachtige verschijnselen, een onwel
gevoel, een rode of warme huid, wonden of gebitsproblemen. Uw arts kan u aanraden tijdelijk
met Remicade te stoppen.
Tuberculose (tbc)
·
Het is van groot belang dat u uw arts ervan op de hoogte stelt als u ooit tbc heeft gehad of
als u van nabij contact heeft gehad met iemand die tbc heeft of heeft gehad.
·
Uw arts zal u onderzoeken op tbc. Er zijn gevallen van tbc gemeld bij patiënten die met
Remicade werden behandeld. Uw arts zal deze onderzoeken op uw patiëntenkaart
noteren.
·
Als uw arts van mening is dat u kans loopt om tbc te krijgen, kan het zijn dat u met
geneesmiddelen tegen tbc wordt behandeld voordat u Remicade krijgt toegediend.
Vertel het uw arts direct als u tijdens de behandeling met Remicade tekenen van tbc bij uzelf
waarneemt, waaronder: hardnekkig hoesten, gewichtsverlies, vermoeidheid, koorts en nachtelijk
transpireren.
Hepatitis B-virus (HBV)
·
Vertel het uw arts als u drager bent van HBV of HBV heeft of heeft gehad voordat u
Remicade krijgt toegediend.
·
Vertel het uw arts als u denkt een verhoogd risico te hebben op besmetting met HBV.
·
Uw arts moet u op HBV testen.
·
Bij patiënten die drager van het hepatitis B-virus zijn, kan het virus door TNF-blokkers,
zoals Remicade, opnieuw worden geactiveerd, wat in sommige gevallen levensbedreigend
kan zijn.
Hartklachten
·
Vertel het uw arts als u aan hartklachten lijdt, zoals licht hartfalen.
·
Uw arts zal uw hartfuncties dan nauwkeurig in de gaten houden.
Vertel het uw arts direct als u tijdens de behandeling met Remicade nieuwe of verslechterende
tekenen van hartfalen krijgt, waaronder kortademigheid of zwelling van uw voeten.
Kanker en lymfoom
·
Vertel het uw arts voordat u Remicade krijgt toegediend als u lymfoom (een vorm van
bloedkanker) of andere vormen van kanker heeft of ooit heeft gehad.
·
Bij patiënten met ernstige reumatoïde artritis, die al lange tijd aan deze ziekte lijden, kan
de kans op het ontwikkelen van lymfoom bovengemiddeld vergroot zijn.
·
Kinderen en volwassenen kunnen door het gebruik van Remicade een grotere kans
hebben op het ontwikkelen van een lymfoom of andere vormen van kanker.
·
Sommige patiënten met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa die met Remicade zijn
behandeld, hebben een zeldzaam type kanker ontwikkeld, genaamd hepatosplenisch
T-cellymfoom. De meeste van deze patiënten waren jongeren tot 18 jaar of jonge mannen.
Dit type kanker was meestal dodelijk. Al deze patiënten gebruikten ook geneesmiddelen
die bekend zijn als azathioprine en 6-mercaptopurine.
Sommige patiënten die behandeld zijn met infliximab ontwikkelden bepaalde soorten van
huidkanker. Als er veranderingen van de huid of ongewone celgroei op de huid optreedt,
tijdens of na de therapie, vertel het uw arts.
Longziekte of zwaar roken
·
Vertel het uw arts voordat u Remicade krijgt toegediend als u lijdt aan de longziekte
COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease, chronische obstructieve longziekte) of
als u een zware roker bent.
·
Patiënten met COPD en patiënten die veel roken lopen een grotere kans op het
ontwikkelen van kanker bij behandeling met Remicade.
Zenuwstelselaandoeningen
·
Vertel het uw arts voordat u Remicade krijgt toegediend als u klachten heeft, of ooit heeft
gehad, die het zenuwstelsel aantasten. Dat kunnen zijn: multipele sclerose, Guillain-
Barré-syndroom, toevallen of een diagnose van `neuritis optica'.
Vertel het uw arts direct als u gedurende uw behandeling met Remicade verschijnselen krijgt
van een zenuwaandoening, waaronder: veranderingen in het zien, zwakte in de armen of benen,
een verdoofd of tintelend gevoel in een of meerdere lichaamsdelen.
Abnormale huidopeningen
·
Vertel het uw arts voordat u Remicade krijgt toegediend als u lijdt aan abnormale
huidopeningen (fistels).
Vaccinaties
·
Bespreek het met uw arts als u kort geleden bent gevaccineerd of als u binnenkort moet
worden gevaccineerd.
·
U mag bepaalde vaccins niet krijgen als u Remicade krijgt toegediend.
·
Bepaalde vaccinaties kunnen infecties veroorzaken. Als u Remicade heeft gekregen
terwijl u zwanger was, kan uw baby tot ongeveer 6 maanden na de laatste dosis die u
kreeg tijdens de zwangerschap, een verhoogd risico hebben op het krijgen van zo'n
infectie. Het is belangrijk dat u de arts van uw baby en andere beroepsbeoefenaren in de
gezondheidszorg informeert over uw Remicade-gebruik zodat zij kunnen vaststellen
wanneer uw baby een vaccin moet krijgen.
Behandeling met micro-organismen
·
Bespreek het met uw arts als u kort geleden een behandeling met micro-organismen
(zoals bacteriën) heeft gehad of als er een behandeling is afgesproken (zoals de toediening
van BCG in de blaas bij de behandeling van (blaas)kanker).
Operaties of tandheelkundige ingrepen
·
Vertel het uw arts als er afspraken met u zijn gemaakt voor operaties of tandheelkundige
ingrepen.
·
Vertel de chirurg of tandarts die de ingreep uitvoert dat u een behandeling met Remicade
ondergaat, door hem of haar uw patiëntenkaart te laten zien.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar
De informatie hierboven is ook van toepassing op kinderen en jongeren tot 18 jaar. Daarnaast:
·
Bij kinderen en tieners die TNF-blokkers zoals Remicade kregen zijn er gevallen geweest
van kanker, waaronder zeldzame typen. Soms leidde dit tot de dood.
·
In vergelijking met volwassenen, ontwikkelden er zich bij kinderen die Remicade kregen
vaker infecties.
·
Kinderen moeten de aanbevolen vaccinaties krijgen voordat er met de Remicade-
behandeling wordt gestart.
Als u er niet zeker van bent of een of meer van de bovenstaande punten op u van toepassing is, moet u
dat met uw arts bespreken voordat u Remicade krijgt toegediend.
Geneesmiddelen die uw immuunsysteem beïnvloeden.
·
Kineret (anakinra). Remicade en Kineret mogen niet gelijktijdig worden gebruikt.
·
Orencia (abatacept). Remicade en Orencia mogen niet gelijktijdig worden gebruikt.
Als u er niet zeker van bent of een of meer van de bovenstaande punten op u van toepassing is, moet u
dat met uw arts of apotheker bespreken voordat u Remicade krijgt toegediend.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
·
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem
dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel krijgt toegediend. Het toedienen van
Remicade tijdens de zwangerschap wordt afgeraden.
·
U moet vermijden zwanger te worden wanneer u met Remicade wordt behandeld en gedurende
6 maanden na beëindiging van de behandeling. Het is van belang gedurende deze periode
anticonceptiemiddelen te gebruiken.
·
Geef geen borstvoeding terwijl u met Remicade wordt behandeld en gedurende 6 maanden na
uw laatste behandeling met Remicade.
·
Als u Remicade heeft gekregen tijdens uw zwangerschap kan uw baby een verhoogd risico
lopen op een infectie. Het is belangrijk dat u de arts van uw baby en andere beroepsbeoefenaren
in de gezondheidszorg informeert over uw Remicade-gebruik vóórdat de baby een vaccin krijgt
(voor meer informatie zie de rubriek over vaccinatie).

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het is onwaarschijnlijk dat Remicade uw rijvaardigheid of uw vermogen om gereedschappen of
machines te gebruiken, zal beïnvloeden. Als u zich na het innemen van Remicade vermoeid of onwel
voelt, mag u geen voertuigen besturen en geen gereedschappen of machines gebruiken.

3.
Hoe wordt dit middel toegediend?

Hoe wordt Remicade toegediend?
·
Remicade wordt u door uw arts of verpleegkundige toegediend, in een ziekenhuis of kliniek.
·
Uw arts of verpleegkundige maakt de Remicade-oplossing klaar voor injectie.
·
De Remicade-oplossing wordt langzaam (gedurende een periode van 2 uur) in een van uw
aderen geïnjecteerd. Injectie vindt meestal in uw arm plaats. Dit wordt een `intraveneus infuus'
genoemd. Na de derde behandeling kan uw arts besluiten Remicade in 1 uur te geven.
·
Tijdens het toedienen van Remicade wordt uw gezondheid in de gaten gehouden, en ook
gedurende 1 tot 2 uur daarna.
De arts beslist over uw dosis (in mg) en over de frequentie waarmee Remicade aan u wordt
toegediend. Dat is afhankelijk van uw ziekte, uw lichaamsgewicht en uw reactie op Remicade.
·
In de onderstaande tabel is te zien hoe vaak en wanneer dit geneesmiddel gewoonlijk wordt
toegediend.
1e behandeling
0 weken
2e behandeling
2 weken na uw 1e behandeling
3e behandeling
6 weken na uw 1e behandeling
Verdere behandelingen
Eenmaal per 6 tot 8 weken, afhankelijk van uw
ziekteverloop

Reumatoïde artritis
De aanbevolen dosis is 3 mg per kg lichaamsgewicht.

Artritis psoriatica, spondylitis ankylosans (ziekte van Bechterew), psoriasis, colitis
ulcerosa en ziekte van Crohn

De aanbevolen dosis is 5 mg per kg lichaamsgewicht.


Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Remicade mag alleen bij kinderen worden gebruikt wanneer zij voor de ziekte van Crohn of colitis
ulcerosa worden behandeld. Deze kinderen moeten 6 jaar of ouder zijn.

Wat moet u doen wanneer u te veel Remicade is toegediend?
Omdat dit geneesmiddel door uw arts of verpleegkundige wordt toegediend, is het niet waarschijnlijk
dat u te veel krijgt toegediend. Er zijn geen bijwerkingen bekend van overdosering van Remicade.

Wat moet u doen wanneer u uw Remicade-infusie bent vergeten?

Als u uw Remicade-infusie of een afspraak daarvoor bent vergeten, moet u zo spoedig mogelijk een
nieuwe afspraak maken.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts.

4. Mogelijke
bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken. De meeste bijwerkingen zijn licht tot matig. Toch kunnen sommige patiënten ernstige
bijwerkingen ondervinden die behandeling vereisen. Bijwerkingen kunnen ook na beëindiging van uw
behandeling met Remicade optreden.
Raadpleeg onmiddellijk uw arts als u een of meer van de volgende verschijnselen opmerkt:
·
Tekenen van een allergische reactie, zoals zwelling van uw gezicht, lippen, mond of keel, met
moeilijk slikken of ademhalen als mogelijke gevolgen, huiduitslag, netelroos, zwelling van de
handen, voeten of enkels. Een allergische reactie kan binnen 2 uur na uw injectie optreden, maar
ook later. Meer verschijnselen van een allergische reactie die tot 12 dagen na uw injectie kunnen
optreden, zijn: spierpijn, koorts, gewrichts- of kaakpijn, een zere keel of hoofdpijn.
·
Tekenen van hartproblemen, zoals kortademigheid, zwelling van de voeten of
hartslagveranderingen.
·
Tekenen van infectie (waaronder tbc), zoals koorts, vermoeidheid, (aanhoudend) hoesten,
kortademigheid, griepachtige verschijnselen, gewichtsverlies, nachtelijk transpireren, diarree,
wonden, gebitsproblemen of een brandend gevoel bij het plassen.
·
Tekenen van longklachten,
zoals hoesten,
moeite met ademhalen of een beklemd gevoel op de
borst.

Tekenen van zenuwstelselaandoeningen (waaronder oogproblemen), zoals toevallen, een
tintelend of verdoofd gevoel in een of meer lichaamsdelen, zwakte in de armen of benen,
veranderingen in het zien, zoals dubbelzien of andere oogproblemen.
·
Tekenen van leverproblemen, zoals een gele verkleuring van de huid of de ogen, donkerbruin
gekleurde urine, pijn rechts boven de maagstreek, koorts.
·
Tekenen van een immuunsysteemstoornis, lupus genoemd,
zoals gewrichtspijn of een
zonlichtgevoelige huiduitslag op de wangen of armen.
·
Tekenen van een laag aantal bloedcellen,
zoals aanhoudende koorts, gemakkelijke bloeding
of vorming van blauwe plekken, of bleekheid.
Raadpleeg onmiddellijk uw arts als u een of meer van de bovenstaande verschijnselen opmerkt.
Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten)
·
Maagpijn, misselijkheid
·
Virusinfecties zoals herpes of griep
·
Infecties van de bovenste luchtwegen, zoals voorhoofdsholteontsteking
·
Hoofdpijn
·
Bijwerking door een infusie
·
Pijn.

Vaak voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 van de 100 patiënten)

·
Veranderingen in hoe uw lever werkt, toename van leverenzymen (aangetoond door
bloedonderzoek)
·
Long- of borstholte-infecties zoals bronchitis of longontsteking
·
Moeilijke of pijnlijke ademhaling, pijn op de borst
·
Bloeding in de maag of darmen, diarree, spijsverteringsklachten, zuurbranden, verstopping
·
Netelachtige huiduitslag (netelroos), jeukende huiduitslag of droge huid
·
Evenwichtsproblemen of duizeligheid
·
Koorts, meer zweten
·
Bloedsomloopproblemen, zoals lage of hoge bloeddruk
·
Blauwe plekken, opvliegers of bloedneus, een warme, rode huid (flushing of blozen)
·
Vermoeidheid of zwakte
·
Bacteriële infecties, zoals bloedvergiftiging (sepsis), abces of onderhuidse infectie (cellulitis)
·
Bloedproblemen, zoals bloedarmoede of weinig witte bloedcellen
·
Gezwollen lymfeklieren
·
Depressie, slaapproblemen
·
Oogproblemen, waaronder rode ogen en infecties
·
Snelle hartslag (tachycardie) of hartkloppingen
·
Pijn in de gewrichten, spieren of rug
·
Urineweginfecties
·
Psoriasis, huidproblemen zoals eczeem en haaruitval
·
Reacties op de injectieplaats zoals pijn, zwelling, roodheid of jeuk
·
Rillingen, ophoping van vocht onder de huid waardoor zwelling ontstaat
·
Verdoofd of tintelend gevoel.

Soms voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 van de 1000 patiënten)
·
Te weinig bloedvoorziening, zwelling van een ader
·
Huidklachten, zoals blaarvorming, wratten, abnormale huidkleuring of -pigmentatie of
gezwollen lippen
·
Ernstige allergische reacties (bijvoorbeeld anafylaxie), een immuunsysteemstoornis lupus
genoemd, allergische reacties op lichaamsvreemde eiwitten
·
Vertraagde wondgenezing
·
Zwelling van de lever (hepatitis) of galblaas, leverschade
·
Vergeetachtigheid, geïrriteerdheid, verwardheid, nervositeit
Oogproblemen, zoals wazig of verminderd zicht, opgezette ogen of strontjes
·
Nieuw of verslechtering van bestaand hartfalen, langzame hartslag
·
Flauwvallen
·
Toevallen, zenuwproblemen
·
Een gaatje of blokkade in de darm, maagpijn of -kramp
·
Zwelling van de alvleesklier (pancreatitis)
·
Schimmelinfecties, zoals gistinfectie
·
Longproblemen (zoals oedeem)
·
Vocht rond de longen (pleurale effusie)
·
Nierinfecties
·
Weinig bloedplaatjes, te veel witte bloedcellen
·
Vaginale infecties.

Zelden voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 van de 10.000 patiënten)
·
Een bepaald type bloedkanker (lymfoom)
·
Tekort aan zuurstoftoevoer door het bloed naar het lichaam, bloedsomloopproblemen zoals
vernauwing van een bloedvat
·
Hersenvliesontsteking (meningitis)
·
Infecties door een verzwakt immuunsysteem
·
Hepatitis B-infectie als u hepatitis B in het verleden heeft gehad
·
Abnormale weefselzwelling of -groei
·
Zwelling van kleine bloedvaten (vasculitis)
·
Aandoeningen van het immuunsysteem die de longen, huid en lymfeklieren kunnen aantasten
(zoals sarcoïdose)
·
Weinig interesse of emotie
·
Ernstige huidproblemen zoals toxische epidermale necrolyse, Stevens-Johnson-syndroom of
erythema multiforme, huidproblemen zoals steenpuisten
·
Ernstige zenuwstelselaandoeningen, zoals myelitis transversa (ontsteking van het ruggenmerg),
multipele sclerose-achtige aandoening, neuritis optica (ontsteking van de oogzenuw) en
Guillain-Barré-syndroom
·
Vochtophoping in het hartzakje (pericardeffusie)
·
Ernstige longproblemen (zoals interstitiële longziekte)
·
Melanoom (een type huidkanker).

Andere bijwerkingen (frequentie niet bekend)
·
Kanker bij kinderen en volwassenen
·
Een zeldzame vorm van bloedkanker die meestal jonge mensen treft (hepatosplenisch
T-cellymfoom)
·
Leverfalen
·
Merkelcelcarcinoom (een type huidkanker)
·
Verergering van een aandoening die dermatomyositis wordt genoemd (herkenbaar als
huiduitslag die gepaard gaat met spierzwakte).

Aanvullende bijwerkingen bij kinderen en jongeren tot 18 jaar
Kinderen die Remicade hebben gebruikt voor de ziekte van Crohn toonden enkele verschillen in
bijwerkingen vergeleken met volwassenen die Remicade hebben gebruikt voor de ziekte van Crohn.
De bijwerkingen die meer optraden bij kinderen waren: weinig rode bloedcellen (bloedarmoede),
bloed in de ontlasting, weinig witte bloedcellen (leukopenie), roodheid of blozen (flushing),
virusinfecties, weinig neutrofielen; dit zijn witte bloedcellen die infecties bestrijden (neutropenie),
botbreuk, bacteriële infectie en allergische reacties van de luchtwegen.
Krijgt u last van bijwerkingen? Neem dan contact op met uw arts. Dit geldt ook voor mogelijke
bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

Hoe bewaart u dit middel?

Remicade wordt door de zorgverleners in het ziekenhuis of de kliniek bewaard. Voor zover deze voor
u nuttig zijn, luiden de bewaringsinstructies als volgt:
·
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
·
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het
etiket en de doos na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidsdatum.
·
Bewaren in de koelkast (2 °C tot 8 °C).
·
Geadviseerd wordt Remicade na bereiding voor infusie zo snel mogelijk (binnen 3 uur) te
gebruiken. Wanneer de oplossing echter onder bacterievrije omstandigheden wordt bereid, kan
de vloeistof 24 uur lang in een koelkast worden bewaard, bij een temperatuur van 2 °C tot 8 °C.
·
Gebruik dit geneesmiddel niet als u merkt dat deze is verkleurd of wanneer er deeltjes in de
oplossing aanwezig zijn.
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?
·
De werkzame stof in dit middel is infliximab. Elke injectieflacon bevat 100 mg infliximab. Na
bereiding bevat elke ml 10 mg infliximab.
·
De andere stoffen in dit middel zijn sucrose, polysorbaat 80, monobasisch natriumfosfaat en
dibasisch natriumfosfaat.

Hoe ziet Remicade eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Remicade wordt geleverd in een glazen injectieflacon met poeder voor concentraat voor oplossing
voor infusie. Het poeder is een gevriesdroogd wit bolletje.
Remicade is verkrijgbaar in een verpakking met 1, 2, 3, 4 of 5 injectieflacons. Niet alle genoemde
verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Janssen Biologics B.V.
Einsteinweg 101
2333 CB Leiden
Nederland
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale
vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
België/Belgique/Belgien
Lietuva
MSD Belgium BVBA/SPRL
UAB Merck Sharp & Dohme
Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)
Tel. + 370 5 278 02 47
dpoc_belux@merck.com
msd_lietuva@merck.com


Luxembourg/Luxemburg
MSD Belgium BVBA/SPRL
.: +359 2 819 3737
Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)
info-msdbg@merck.com
dpoc_belux@merck.com

Ceská republika
Magyarország
Merck Sharp & Dohme s.r.o.
MSD Pharma Hungary Kft. Tel.:
Tel: +420 233 010 111
+36 1 888 5300
dpoc_czechslovak@merck.com
hungary_msd@merck.com

Malta
MSD Danmark ApS
Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited
Tlf: + 45 4482 4000
Tel: 8007 4433 (+356 99917558)
dkmail@merck.com
malta_info@merck.com

Deutschland
Nederland
MSD SHARP & DOHME GMBH
Merck Sharp & Dohme BV
Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)
Tel: 0800 9999000
e-mail@msd.de
(+31 23 5153153)
medicalinfo.nl@merck.com
Eesti
Norge
Merck Sharp & Dohme OÜ
MSD (Norge) AS
Tel.: +372 6144 200
Tlf: +47 32 20 73 00
msdeesti@merck.com
msdnorge@msd.no


Österreich
MSD .....
Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.
: +30 210 98 97 300
Tel: +43 (0) 1 26 044
dpoc_greece@merck.com
msd-medizin@merck.com

España
Polska
Merck Sharp & Dohme de España, S.A.
MSD Polska Sp. z o.o.
Tel: +34 91 321 06 00
Tel: +48 22 549 51 00
msd_info@merck.com
msdpolska@merck.com

France
Portugal
MSD France
Merck Sharp & Dohme, Lda
Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40
Tel: +351 21 4465808

clic@merck.com
Hrvatska
România
Merck Sharp & Dohme d.o.o.
Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.
Tel: + 385 1 6611 333
Tel: +40 21 529 29 00
croatia_info@merck.com
msdromania@merck.com


Ireland
Slovenija
Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)
Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila
Limited
d.o.o.
Tel: +353 (0)1 2998700
Tel: +386 1 5204 201
medinfo_ireland@merck.com
msd.slovenia@merck.com

Ísland
Slovenská republika
Vistor hf.
Merck Sharp & Dohme, s. r. o.
Sími: + 354 535 7000
Tel: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com

Italia
Suomi/Finland
MSD Italia S.r.l.
MSD Finland Oy
Tel: +39 06 361911
Puh/Tel: +358 (0)9 804 650
medicalinformation.it@merck.com
info@msd.fiSverige
Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited
Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB
.: 800 00 673 (+357 22866700)
Tel: +46 77 5700488
cyprus_info@merck.com
medicinskinfo@merck.com


United Kingdom
SIA Merck Sharp & Dohme Latvija
Merck Sharp & Dohme Limited
Tel: + 371 67364224
Tel: +44 (0) 1992 467272
msd_lv@merck.com
medicalinformationuk@merck.com


Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in {MM/JJJJ}.

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees
Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu). Hier vindt u ook verwijzingen naar andere
websites over zeldzame ziektes en hun behandelingen.
Deze bijsluiter is beschikbaar in alle EU/EER-talen op de website van het Europees
Geneesmiddelenbureau.
Bereken de dosis en het benodigde aantal injectieflacons Remicade. Iedere injectieflacon
Remicade bevat 100 mg infliximab. Bereken het totale benodigde volume van gereconstitueerde
Remicade-oplossing.
2.
Reconstitueer aseptisch iedere injectieflacon Remicade met 10 ml water voor injecties. Gebruik
hierbij een injectiespuit met een 21-gauge (0,8 mm) naald of kleiner. Verwijder het plastic kapje
van de injectieflacon en ontsmet de bovenzijde met een doekje met 70 % alcohol. Steek de
injectienaald door het midden van de rubberen stop in de injectieflacon en richt de stroom water
voor injecties langs de glazen wand van de injectieflacon. Draai de oplossing voorzichtig rond
door de injectieflacon te draaien zodat het gelyofiliseerde poeder oplost. Niet langdurig of
krachtig bewegen. NIET SCHUDDEN. Schuimen bij reconstitutie van de oplossing is niet
ongewoon. Laat de gereconstitueerde oplossing 5 minuten staan. Controleer of de oplossing
kleurloos tot lichtgeel en helder is. De oplossing kan een aantal kleine doorzichtige deeltjes
bevatten, aangezien infliximab een eiwit is. Niet gebruiken wanneer u ondoorzichtige deeltjes,
verkleuring of andere vreemde deeltjes ziet.
3.
Verdun het totale volume van de gereconstitueerde dosis Remicade-oplossing tot 250 ml met
9 mg/ml (0,9 %) natriumchlorideoplossing voor infusie. Dit kan gedaan worden door een
volume van de 9 mg/ml (0,9 %) natriumchlorideoplossing voor infusie uit de 250 ml glazen fles
of infuuszak te halen, gelijk aan het volume van de gereconstitueerde Remicade. Voeg langzaam
het totale volume van gereconstitueerde Remicade-oplossing toe aan de 250 ml infuusfles of -
zak. Voorzichtig mengen.
4.
Dien de infuusoplossing toe over een periode van niet minder dan de aanbevolen infusietijd.
Gebruik alleen een infuusset met een in-line, steriel, niet-pyrogeen filter met een lage
eiwitbinding (poriegrootte 1,2 micrometer of minder). Aangezien er geen
conserveringsmiddelen aanwezig zijn, wordt het aanbevolen om de toediening van de oplossing
voor infusie zo spoedig mogelijk te laten starten en binnen 3 uur na reconstitutie en verdunning.
Als de reconstitutie en verdunning aseptisch uitgevoerd worden, kan Remicade-oplossing voor
infusie binnen 24 uur gebruikt worden op voorwaarde dat het bij 2 °C tot 8 °C bewaard wordt.
Resterende oplossing voor infusie niet bewaren voor hergebruik.
5.
Er is geen fysisch biochemisch compatibiliteitsonderzoek verricht naar de gelijktijdige
toediening van Remicade en andere agentia. Dien Remicade dan ook niet gelijktijdig toe met
andere agentia via dezelfde intraveneuze lijn.
6.
Inspecteer Remicade vóór toediening visueel op deeltjes of verkleuring. Gebruik de oplossing
niet als er ondoorzichtige deeltjes, verkleuring of vreemde deeltjes te zien zijn.
7.
Al het ongebruikte product of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale
voorschriften.

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS