Quinapril mylan 20 mg

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
QUINAPRIL MYLAN 5 MG FILMOMHULDE TABLETTEN
QUINAPRIL MYLAN 20 MG FILMOMHULDE TABLETTEN
QUINAPRIL MYLAN 40 MG FILMOMHULDE TABLETTEN
Quinapril hydrochloride
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
-
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven.
Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
-
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
In deze bijsluiter:
1.
Waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2.
Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe gebruikt u dit middel?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u dit middel?
6.
Aanvullende informatie
1.
WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL INGENOMEN?
Quinapril Mylan behoort tot een groep geneesmiddelen die angiotensineconversie-
enzymremmers (ACE-remmers) worden genoemd. Die middelen verlagen de bloeddruk en
verwijden de bloedvaten. Daardoor stroomt het bloed gemakkelijker en vermindert de
inspanning die het hart moet leveren om het bloed door het lichaam te pompen.
Quinapril Mylan kan worden gebruikt om:
uw bloeddruk te verlagen als die te hoog is (een aandoening die hypertensie wordt
genoemd)
uw hart te helpen om bloed door uw lichaam te pompen als u een aandoening heeft
die congestief hartfalen wordt genoemd (in combinatie met andere geneesmiddelen).
WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
u bent allergisch (overgevoelig) voor quinapril of voor één van de overige stoffen die in
dit geneesmiddel zitten en die u kunt vinden onder rubriek 6, of voor andere ACE-
remmers.
u heeft vroeger een ACE-remmer ingenomen en daarop een allergische reactie
gekregen die resulteerde in zwelling van het gezicht, de lippen, de tong en/of keel met
slik- of ademhalingsproblemen, of als u of iemand in uw familie vroeger door welke
oorzaak dan ook een soortgelijke reactie heeft gehad.
1/7
u lijdt aan een ernstige allergische huidreactie die erfelijk/idiopatisch angio-oedeem
wordt genoemd, waarbij jeukende bultjes verschijnen op het gezicht, de handen en/of de
geslachtsorganen en in de mond.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel ?
U moet uw arts inlichten voordat u dit geneesmiddel inneemt als:
u een hartprobleem heeft (naast hetgene dat wordt behandeld), een vernauwing van
de aortaklep (aortastenose) of van de lichaamsslagader die het hart verlaat (aorta).
u leverproblemen heeft.
u nierproblemen heeft, een vernauwing van de bloedvaten naar de nieren
(nierarteriestenose), een niertransplantatie heeft gehad of nierdialyse moet
ondergaan
u een collagene vaatziekte heeft zoals lupus erythematosus of sclerodermie
u gedehydrateerd (uitgedroogd) bent door een behandeling met diuretica
(waterafdrijvende middelen), dialyse, een zoutarm dieet, braken of diarree. U loopt
dan meer risico op een zeer sterke daling van uw bloeddruk (hypotensie) als u de
tabletten begint in te nemen en u kunt zich flauw of ijlhoofdig voelen
u te veel aldosteron produceert en daardoor een te hoge bloeddruk heeft, dat wordt
primair hyperaldosteronisme genoemd
u vroeger allergie of astma heeft gehad
u diabetes heeft, omdat de dosis van antidiabetica misschien moet worden
aangepast
u een behandeling ondergaat om de cholesterol uit uw bloed te verwijderen met een
machine, dat wordt ook LDL-aferese genoemd
u een behandeling krijgt of gaat krijgen om de effecten van allergie voor bijen- of
wespensteken te verminderen, ook desensibilisatiebehandeling genoemd
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u
naast Quinapril Mylan nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u
geen voorschrift voor nodig heeft, en voor de volgende geneesmiddelen:
andere geneesmiddelen die de bloeddruk verlagen, zoals methyldopa, atenolol
andere diuretica, zoals triamtereen, amiloride, furosemide, spironolacton
kaliumsupplementen (of kaliumhoudende zoutvervangers)
procaïnamide, om hartritmestoornissen te behandelen
lithium, om psychische aandoeningen te behandelen
andere geneesmiddelen die een interactie kunnen ondergaan met magnesiumzouten,
zoals het antibioticum tetracycline
middelen tegen diabetes zoals insuline, gliclazide, metformine; het kan zijn dat de
doses moeten worden aangepast
sterke pijnstillers zoals morfine of pijnstillers die niet-steroïdale anti-inflammatoire
middelen worden genoemd (NSAID’s) zoals ibuprofen en aspirine
allopurinol, vaak gebruikt bij jicht
kankergeneesmiddelen
geneesmiddelen die het immuunsysteem onderdrukken, zoals ciclosporine, dat wordt
gebruikt na een transplantatie of bij immuunziekten zoals reumatoïde artritis
corticosteroïden zoals prednisolon
antacida, tegen indigestie
slaapmiddelen zoals barbituraten
geneesmiddelen die inwerken op het zenuwstelsel, zoals salbutamol, noradrenaline.
Als u een operatie moet ondergaan of een verdoving gaat krijgen, vertel uw arts of tandarts
dan dat u Quinapril Mylan inneemt.
2/7
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Als u alcohol drinkt terwijl u met dit geneesmiddel wordt behandeld, kunt u duizelig of
slaperig worden.
Zwangerschap en borstvoeding
Neem Quinapril Mylan niet in als u zwanger bent, denkt zwanger te zijn, als u wilt zwanger
worden of als u borstvoeding geeft? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat
u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Dit geneesmiddel zal waarschijnlijk geen invloed hebben op uw rijvaardigheid en uw
vermogen om machines te bedienen. U mag die taken echter niet uitvoeren als u last heeft
van bijwerkingen zoals duizeligheid of vermoeidheid. Die effecten treden soms op in het
begin van de behandeling en kunnen verergeren in combinatie met alcohol.
Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Dit geneesmiddel bevat
lactose.
Als uw arts u heeft gezegd dat u sommige suikers, zoals
lactose, niet verdraagt, moet u contact opnemen met uw arts voor u dit geneesmiddel
inneemt.
3.
HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Slik de tabletten in met een glas water
Probeer de tabletten elke dag op hetzelfde tijdstip in te nemen
De gebruikelijke dosering is:
Volwassenen
Voor de behandeling van hoge bloeddruk
Gewoonlijk wordt de behandeling gestart met 10 mg in één inname per dag. Als u al
diuretica (waterafdrijvende middelen) inneemt, bedraagt de startdosis 2,5 mg per dag.
Na 3 tot 4 weken kan uw arts dit verhogen tot een dosis die uw bloeddruk het beste onder
controle houdt. Meestal is een dosis nodig tussen 20 en 40 mg per dag, in één of twee
innames. Enkele patiënten werden behandeld met doses tot 80 mg per dag.
Voor de behandeling van hartfalen
U zult ook andere geneesmiddelen innemen voor uw aandoening, zoals diuretica
(waterafdrijvende middelen) of digoxine. De gebruikelijke startdosis is 2,5 mg ’s ochtends.
Uw arts kan die dosis om de 2 tot 3 weken verhogen tot 10 à 40 mg per dag. De meeste
patiënten hebben slechts 10 tot 20 mg per dag nodig, in combinatie met waterafdrijvende
middelen of digoxine. Die dosis kan in één of in twee keer worden ingenomen. De
maximumdosis is 40 mg per dag en die dosis mag niet overschreden worden.
In het begin van de behandeling zal uw arts uw aandoening strikt volgen. In sommige
gevallen kan uw arts beslissen om u uit voorzorg in het ziekenhuis te laten opnemen om met
de behandeling te beginnen.
3/7
Bejaarde patiënten en patiënten met nierproblemen
Als u bejaard bent of nierproblemen heeft, kunt u gevoeliger zijn voor de effecten van
Quinapril Mylan. De gebruikelijke startdosis voor de behandeling van hoge bloeddruk is 2,5
mg. Uw arts zal de dosis geleidelijk opvoeren totdat uw aandoening onder controle is.
Gebruik bij kinderen (6-12 jaar)
Quinapril Mylan mag niet worden toegediend aan kinderen.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u te veel van Quinapril Mylan heeft ingenomen, neem dan
onmiddellijk
contact op
met uw arts, apotheker, het Antigifcentrum (070/245.245) of de afdeling spoedeisende hulp
van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Neem de verpakking en de resterende tabletten mee.
Mogelijke symptomen van overdosering zijn een ernstig lage bloeddruk, shock,
desoriëntatie, een trage hartslag en nierfalen.
Bent u vergeten dit middel in te nemen ?
Neem de volgende dosis zodra u eraan denkt, tenzij het bijna tijd is voor uw volgende dosis.
Neem geen
dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van dit middel
Zet
de behandeling met Quinapril Mylan
niet stop
zonder te overleggen met uw arts.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op
met uw arts of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan Quinapril Mylan bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Als een van de volgende verschijnselen optreedt, zet de inname van Quinapril Mylan
dan stop en licht onmiddellijk uw arts in of ga naar de dichtstbijzijnde
spoedgevallendienst:
allergische reacties die een zwelling veroorzaken van het gezicht, de lippen, de tong
en/of de keel waardoor u ademhalings- of slikproblemen kunt krijgen. Het risico op
zwelling is groter bij zwarte patiënten.
ernstige pijn op de borst die zich kan verspreiden naar de nek en de schouders
(symptomen van een hartaanval)
ernstige hoofdpijn, gezichtsstoornissen, verdoofd gevoel of zwakte, en u kunt moeilijk
praten (symptomen van een beroerte)
buikpijn met braken
ernstige huidreacties met mogelijk blaren, wonden en zweren, huid is gevoelig voor
licht
zich ongewoon moe voelen, bleekheid, ongewone bloedingen, gemakkelijk blauwe
plekken of frequente neusbloedingen, keelpijn of koorts (dat kan worden veroorzaakt
door een daling van het aantal bloedcellen)
geel worden van de huid of het wit van de ogen, donkere urine, lichte stoelgang.
Dit zijn ernstige bijwerkingen. Het is mogelijk dat u door een arts moet worden gezien.
Het is zeer belangrijk dat u onmiddellijk stopt met de inname van Quinapril Mylan en
een arts raadpleegt als u zich heel duizelig, ijlhoofdig of flauw voelt (vooral in het
4/7
begin van de behandeling, als de dosis werd verhoogd, of als u overeind komt). Die
bijwerkingen worden veroorzaakt door een sterke daling van uw bloeddruk en kunnen
leiden tot een hartaanval (ernstige pijn op de borst) of een beroerte.
Andere bijwerkingen zijn:
Bijwerkingen die vaak voorkomen
(treden op bij minder dan 1 op de 10 mensen):
duizeligheid
hoofdpijn
vermoeidheid
lage bloeddruk
hoesten
diarree.
Bijwerkingen die soms optreden
(treden op bij minder dan 1 op de 100 mensen):
winderigheid
indigestie
maagpijn
sinusitis
heesheid en keelpijn
droge mond
slaapproblemen
sufheid
duizeligheid
tintelingen of verdoofd gevoel in vingers en tenen
zenuwachtigheid
zwakte
pijn op de borst
onregelmatige hartslag of overslaande hartslag
zweten
jeukende huid of huiduitslag
geen erectie kunnen krijgen of behouden
eiwit in de urine.
Bijwerkingen die zelden optreden
(treden op bij minder dan 1 op de 1000 mensen):
verwardheid
depressie
evenwichtsstoornis
tintelingen in de ledematen
oorsuizen
troebel zien of andere gezichtsstoornissen
smaakveranderingen
nierproblemen zoals weinig plassen (de kans daarop is groter bij patiënten met een
voorgeschiedenis van nierproblemen maar ook bij hen blijft dit een zeldzame
bijwerking); uw arts zal de werking van uw nieren en de kaliumwaarden in uw bloed
controleren.
hartkloppingen
kortademigheid
piepende ademhaling
bronchitis
jeukende, lopende neus
verergering van astma
spier-, gewrichts- of rugpijn
5/7
koorts
haaruitval
pijnlijke tong
constipatie
borstvergroting bij mannen
rode, gezwollen bloedvaten (vasculitis).
Bijwerkingen die zeer zelden voorkomen
(treden op bij minder dan 1 op de 10000
mensen):
allergische longaandoening (alveolitis)
ernstige nierproblemen.
Er kunnen wijzigingen optreden in de resultaten van bepaalde laboratoriumtests:
stijging van creatine en ureum in uw bloed
wijziging van het aantal witte bloedcellen
toename van het kaliumgehalte in uw bloed
een stijging van de leverenzymen in uw bloed
abnormaal eiwitgehalte in uw urine.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik Quinapril Mylan niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op
de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidsdatum.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, beneden 25 ºC.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is quinaprilhydrochloride. Elke tablet bevat 5 mg, 20 mg of 40
mg quinaprilhydrochloride.
De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose,
magnesiumstearaat, magnesiumoxide en crospovidon. De tabletomhulling bevat
hypromellose, macrogol 400, polysorbaat 80, ijzeroxides (E172) en titaandioxide (E171).
Hoe ziet Quinapril Mylan eruit en hoeveel zit er in een verpakking ?
De tabletten van 5 mg en 40 mg zijn beige en ovaal. De tabletten van 20 mg zijn beige en
rond.
Quinapril Mylan 5 mg filmomhulde tabletten: met een breukstreep aan beide kanten en
"QP/5" in de ene kant gedrukt en "G" in de andere.
Quinapril Mylan 20 mg filmomhulde tabletten: met "QP/20" in de ene kant gedrukt en "G" in
de andere.
6/7
Quinapril Mylan 40 mg filmomhulde tabletten: met "QP/40" in de ene kant gedrukt en "G" in
de andere.
Quinapril Mylan 5 mg, 20 mg en 40 mg filmomhulde tabletten zijn verkrijgbaar in
blisterverpakkingen van 10, 14, 28, 30, 50, 60 en 100 tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Mylan bvba/sprl, Terhulpsesteenweg 6A, B-1560 Hoeilaart
Fabrikant:
Generics [UK] Ltd, Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, UK
McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange
Road, Dublin 13, Ierland
Merck S.L., Poligono Merck, E-08100 Mollet Del Valles, Barcelona, Spanje
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
Quinapril Mylan 5 mg: BE271433
Quinapril Mylan 20 mg: BE271442
Quinapril Mylan 40 mg: BE271451
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
België: Quinapril Mylan 5 mg, 20 mg & 40 mg filmomhulde tabletten
Griekenland: QUINAPRIL/GENERICS fctabs
Hongarije: Quiagen 5 mg, 10 mg, 20 mg filmtabletta
Italië: Quinapril Mylan Generics 5 mg & 20 mg compresse rivestite con film
Nederland: Quinapril Mylan 5 mg, 10 mg, 20 mg & 40 mg
Polen: AprilGen 5 mg, 10 mg, 20 mg & 40 mg
Portugal: Quinapril Mylan 5 mg, 20 mg & 40 mg Comprimidos
Slowakije: Quinpres 5 mg, 10 mg & 20 mg
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 07/2012.
7/7

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
QUINAPRIL MYLAN 5 MG FILMOMHULDE TABLETTEN
QUINAPRIL MYLAN 20 MG FILMOMHULDE TABLETTEN
QUINAPRIL MYLAN 40 MG FILMOMHULDE TABLETTEN

Quinapril hydrochloride
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is al een aan u voorgeschreven.
Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
In deze bijsluiter:
1.
Waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2.
Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe gebruikt u dit middel?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u dit middel?
6.
Aanvul ende informatie
1.
WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL INGENOMEN?
Quinapril Mylan behoort tot een groep geneesmiddelen die angiotensineconversie-
enzymremmers (ACE-remmers) worden genoemd. Die middelen verlagen de bloeddruk en
verwijden de bloedvaten. Daardoor stroomt het bloed gemakkelijker en vermindert de
inspanning die het hart moet leveren om het bloed door het lichaam te pompen.
Quinapril Mylan kan worden gebruikt om:
· uw bloeddruk te verlagen als die te hoog is (een aandoening die hypertensie wordt
genoemd)
· uw hart te helpen om bloed door uw lichaam te pompen als u een aandoening heeft
die congestief hartfalen wordt genoemd (in combinatie met andere geneesmiddelen).
2.
WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
· u bent al ergisch (overgevoelig) voor quinapril of voor één van de overige stoffen die in
dit geneesmiddel zitten en die u kunt vinden onder rubriek 6, of voor andere ACE-
remmers.
· u heeft vroeger een ACE-remmer ingenomen en daarop een al ergische reactie
gekregen die resulteerde in zwelling van het gezicht, de lippen, de tong en/of keel met
slik- of ademhalingsproblemen, of als u of iemand in uw familie vroeger door welke
oorzaak dan ook een soortgelijke reactie heeft gehad.
· u lijdt aan een ernstige al ergische huidreactie die erfelijk/idiopatisch angio-oedeem
wordt genoemd, waarbij jeukende bultjes verschijnen op het gezicht, de handen en/of de
geslachtsorganen en in de mond.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel ?
U moet uw arts inlichten voordat u dit geneesmiddel inneemt als:
· u een hartprobleem heeft (naast hetgene dat wordt behandeld), een vernauwing van
de aortaklep (aortastenose) of van de lichaamsslagader die het hart verlaat (aorta).
· u leverproblemen heeft.
· u nierproblemen heeft, een vernauwing van de bloedvaten naar de nieren
(nierarteriestenose), een niertransplantatie heeft gehad of nierdialyse moet
ondergaan
· u een col agene vaatziekte heeft zoals lupus erythematosus of sclerodermie
· u gedehydrateerd (uitgedroogd) bent door een behandeling met diuretica
(waterafdrijvende middelen), dialyse, een zoutarm dieet, braken of diarree. U loopt
dan meer risico op een zeer sterke daling van uw bloeddruk (hypotensie) als u de
tabletten begint in te nemen en u kunt zich flauw of ijlhoofdig voelen
· u te veel aldosteron produceert en daardoor een te hoge bloeddruk heeft, dat wordt
primair hyperaldosteronisme genoemd
· u vroeger al ergie of astma heeft gehad
· u diabetes heeft, omdat de dosis van antidiabetica misschien moet worden
aangepast
· u een behandeling ondergaat om de cholesterol uit uw bloed te verwijderen met een
machine, dat wordt ook LDL-aferese genoemd
· u een behandeling krijgt of gaat krijgen om de effecten van al ergie voor bijen- of
wespensteken te verminderen, ook desensibilisatiebehandeling genoemd
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Quinapril Mylan nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u
geen voorschrift voor nodig heeft, en voor de volgende geneesmiddelen:
· andere geneesmiddelen die de bloeddruk verlagen, zoals methyldopa, atenolol
· andere diuretica, zoals triamtereen, amiloride, furosemide, spironolacton
· kaliumsupplementen (of kaliumhoudende zoutvervangers)
· procaïnamide, om hartritmestoornissen te behandelen
· lithium, om psychische aandoeningen te behandelen
· andere geneesmiddelen die een interactie kunnen ondergaan met magnesiumzouten,
zoals het antibioticum tetracycline
· middelen tegen diabetes zoals insuline, gliclazide, metformine; het kan zijn dat de
doses moeten worden aangepast
· sterke pijnstil ers zoals morfine of pijnstil ers die niet-steroïdale anti-inflammatoire
middelen worden genoemd (NSAID's) zoals ibuprofen en aspirine
· al opurinol, vaak gebruikt bij jicht
· kankergeneesmiddelen
· geneesmiddelen die het immuunsysteem onderdrukken, zoals ciclosporine, dat wordt
gebruikt na een transplantatie of bij immuunziekten zoals reumatoïde artritis
· corticosteroïden zoals prednisolon
· antacida, tegen indigestie
· slaapmiddelen zoals barbituraten
· geneesmiddelen die inwerken op het zenuwstelsel, zoals salbutamol, noradrenaline.
Als u een operatie moet ondergaan of een verdoving gaat krijgen, vertel uw arts of tandarts
dan dat u Quinapril Mylan inneemt.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Als u alcohol drinkt terwijl u met dit geneesmiddel wordt behandeld, kunt u duizelig of
slaperig worden.
Zwangerschap en borstvoeding
Neem Quinapril Mylan niet in als u zwanger bent, denkt zwanger te zijn, als u wilt zwanger
worden of als u borstvoeding geeft? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat
u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Dit geneesmiddel zal waarschijnlijk geen invloed hebben op uw rijvaardigheid en uw
vermogen om machines te bedienen. U mag die taken echter niet uitvoeren als u last heeft
van bijwerkingen zoals duizeligheid of vermoeidheid. Die effecten treden soms op in het
begin van de behandeling en kunnen verergeren in combinatie met alcohol.
Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Dit geneesmiddel bevat
lactose. Als uw arts u heeft gezegd dat u sommige suikers, zoals
lactose, niet verdraagt, moet u contact opnemen met uw arts voor u dit geneesmiddel
inneemt.
3.
HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
· Slik de tabletten in met een glas water
· Probeer de tabletten elke dag op hetzelfde tijdstip in te nemen
De gebruikelijke dosering is:
Volwassenen
Voor de behandeling van hoge bloeddruk
Gewoonlijk wordt de behandeling gestart met 10 mg in één inname per dag. Als u al
diuretica (waterafdrijvende middelen) inneemt, bedraagt de startdosis 2,5 mg per dag.
Na 3 tot 4 weken kan uw arts dit verhogen tot een dosis die uw bloeddruk het beste onder
controle houdt. Meestal is een dosis nodig tussen 20 en 40 mg per dag, in één of twee
innames. Enkele patiënten werden behandeld met doses tot 80 mg per dag.
Voor de behandeling van hartfalen
U zult ook andere geneesmiddelen innemen voor uw aandoening, zoals diuretica
(waterafdrijvende middelen) of digoxine. De gebruikelijke startdosis is 2,5 mg 's ochtends.
Uw arts kan die dosis om de 2 tot 3 weken verhogen tot 10 à 40 mg per dag. De meeste
patiënten hebben slechts 10 tot 20 mg per dag nodig, in combinatie met waterafdrijvende
middelen of digoxine. Die dosis kan in één of in twee keer worden ingenomen. De
maximumdosis is 40 mg per dag en die dosis mag niet overschreden worden.
In het begin van de behandeling zal uw arts uw aandoening strikt volgen. In sommige
geval en kan uw arts beslissen om u uit voorzorg in het ziekenhuis te laten opnemen om met
de behandeling te beginnen.
Bejaarde patiënten en patiënten met nierproblemen
Als u bejaard bent of nierproblemen heeft, kunt u gevoeliger zijn voor de effecten van
Quinapril Mylan. De gebruikelijke startdosis voor de behandeling van hoge bloeddruk is 2,5
mg. Uw arts zal de dosis geleidelijk opvoeren totdat uw aandoening onder controle is.
Gebruik bij kinderen (6-12 jaar)
Quinapril Mylan mag niet worden toegediend aan kinderen.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u te veel van Quinapril Mylan heeft ingenomen, neem dan
onmiddellijk contact op
met uw arts, apotheker, het Antigifcentrum (070/245.245) of de afdeling spoedeisende hulp
van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Neem de verpakking en de resterende tabletten mee.
Mogelijke symptomen van overdosering zijn een ernstig lage bloeddruk, shock,
desoriëntatie, een trage hartslag en nierfalen.
Bent u vergeten dit middel in te nemen ?
Neem de volgende dosis zodra u eraan denkt, tenzij het bijna tijd is voor uw volgende dosis.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van dit middel
Zet
de behandeling met Quinapril Mylan
niet stop zonder te overleggen met uw arts.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op
met uw arts of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals al e geneesmiddelen kan Quinapril Mylan bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Als een van de volgende verschijnselen optreedt, zet de inname van Quinapril Mylan
dan stop en licht onmiddellijk uw arts in of ga naar de dichtstbijzijnde
spoedgevallendienst:

· al ergische reacties die een zwelling veroorzaken van het gezicht, de lippen, de tong
en/of de keel waardoor u ademhalings- of slikproblemen kunt krijgen. Het risico op
zwel ing is groter bij zwarte patiënten.
· ernstige pijn op de borst die zich kan verspreiden naar de nek en de schouders
(symptomen van een hartaanval)
· ernstige hoofdpijn, gezichtsstoornissen, verdoofd gevoel of zwakte, en u kunt moeilijk
praten (symptomen van een beroerte)
· buikpijn met braken
· ernstige huidreacties met mogelijk blaren, wonden en zweren, huid is gevoelig voor
licht
· zich ongewoon moe voelen, bleekheid, ongewone bloedingen, gemakkelijk blauwe
plekken of frequente neusbloedingen, keelpijn of koorts (dat kan worden veroorzaakt
door een daling van het aantal bloedcel en)
· geel worden van de huid of het wit van de ogen, donkere urine, lichte stoelgang.
Dit zijn ernstige bijwerkingen. Het is mogelijk dat u door een arts moet worden gezien.
Het is zeer belangrijk dat u onmiddellijk stopt met de inname van Quinapril Mylan en
een arts raadpleegt als u zich heel duizelig, ijlhoofdig of flauw voelt (vooral in het

begin van de behandeling, als de dosis werd verhoogd, of als u overeind komt). Die
bijwerkingen worden veroorzaakt door een sterke daling van uw bloeddruk en kunnen
leiden tot een hartaanval (ernstige pijn op de borst) of een beroerte.

Andere bijwerkingen zijn:
Bijwerkingen die vaak voorkomen
(treden op bij minder dan 1 op de 10 mensen):
· duizeligheid
· hoofdpijn
· vermoeidheid
· lage bloeddruk
· hoesten
· diarree.
Bijwerkingen die soms optreden (treden op bij minder dan 1 op de 100 mensen):
· winderigheid
· indigestie
· maagpijn
· sinusitis
· heesheid en keelpijn
· droge mond
· slaapproblemen
· sufheid
· duizeligheid
· tintelingen of verdoofd gevoel in vingers en tenen
· zenuwachtigheid
· zwakte
· pijn op de borst
· onregelmatige hartslag of overslaande hartslag
· zweten
· jeukende huid of huiduitslag
· geen erectie kunnen krijgen of behouden
· eiwit in de urine.
Bijwerkingen die zelden optreden (treden op bij minder dan 1 op de 1000 mensen):
· verwardheid
· depressie
· evenwichtsstoornis
· tintelingen in de ledematen
· oorsuizen
· troebel zien of andere gezichtsstoornissen
· smaakveranderingen
· nierproblemen zoals weinig plassen (de kans daarop is groter bij patiënten met een
voorgeschiedenis van nierproblemen maar ook bij hen blijft dit een zeldzame
bijwerking); uw arts zal de werking van uw nieren en de kaliumwaarden in uw bloed
controleren.
· hartkloppingen
· kortademigheid
· piepende ademhaling
· bronchitis
· jeukende, lopende neus
· verergering van astma
· spier-, gewrichts- of rugpijn
· koorts
· haaruitval
· pijnlijke tong
· constipatie
· borstvergroting bij mannen
· rode, gezwollen bloedvaten (vasculitis).
Bijwerkingen die zeer zelden voorkomen (treden op bij minder dan 1 op de 10000
mensen):
· al ergische longaandoening (alveolitis)
· ernstige nierproblemen.
Er kunnen wijzigingen optreden in de resultaten van bepaalde laboratoriumtests:
· stijging van creatine en ureum in uw bloed
· wijziging van het aantal witte bloedcellen
· toename van het kaliumgehalte in uw bloed
· een stijging van de leverenzymen in uw bloed
· abnormaal eiwitgehalte in uw urine.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

5.
HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik Quinapril Mylan niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op
de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidsdatum.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, beneden 25 ºC.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is quinaprilhydrochloride. Elke tablet bevat 5 mg, 20 mg of 40
mg quinaprilhydrochloride.
De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, microkristal ijne cel ulose,
magnesiumstearaat, magnesiumoxide en crospovidon. De tabletomhul ing bevat
hypromellose, macrogol 400, polysorbaat 80, ijzeroxides (E172) en titaandioxide (E171).
Hoe ziet Quinapril Mylan eruit en hoeveel zit er in een verpakking ?
De tabletten van 5 mg en 40 mg zijn beige en ovaal. De tabletten van 20 mg zijn beige en
rond.
Quinapril Mylan 5 mg filmomhulde tabletten: met een breukstreep aan beide kanten en
"QP/5" in de ene kant gedrukt en "G" in de andere.
Quinapril Mylan 20 mg filmomhulde tabletten: met "QP/20" in de ene kant gedrukt en "G" in
de andere.
Quinapril Mylan 40 mg filmomhulde tabletten: met "QP/40" in de ene kant gedrukt en "G" in
de andere.
Quinapril Mylan 5 mg, 20 mg en 40 mg filmomhulde tabletten zijn verkrijgbaar in
blisterverpakkingen van 10, 14, 28, 30, 50, 60 en 100 tabletten.
Niet al e genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Mylan bvba/sprl, Terhulpsesteenweg 6A, B-1560 Hoeilaart
Fabrikant:
Generics [UK] Ltd, Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, UK
McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange
Road, Dublin 13, Ierland
Merck S.L., Poligono Merck, E-08100 Mol et Del Val es, Barcelona, Spanje
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
Quinapril Mylan 5 mg: BE271433
Quinapril Mylan 20 mg: BE271442
Quinapril Mylan 40 mg: BE271451
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
België: Quinapril Mylan 5 mg, 20 mg & 40 mg filmomhulde tabletten
Griekenland: QUINAPRIL/GENERICS fctabs
Hongarije: Quiagen 5 mg, 10 mg, 20 mg filmtabletta
Italië: Quinapril Mylan Generics 5 mg & 20 mg compresse rivestite con film
Nederland: Quinapril Mylan 5 mg, 10 mg, 20 mg & 40 mg
Polen: AprilGen 5 mg, 10 mg, 20 mg & 40 mg
Portugal: Quinapril Mylan 5 mg, 20 mg & 40 mg Comprimidos
Slowakije: Quinpres 5 mg, 10 mg & 20 mg
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 07/2012.

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS