Omeprazole eg 40 mg

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Omeprazole EG 10 mg maagsapresistente capsules, hard
Omeprazole EG 20 mg maagsapresistente capsules, hard
Omeprazole EG 40 mg maagsapresistente capsules, hard
Omeprazol
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het
kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
Krijgt u last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Wat is Omeprazole EG en waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2.
Wanneer mag u Omeprazole EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe neemt u Omeprazole EG in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Omeprazole EG?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. Wat is Omeprazole EG en waarvoor wordt dit middel ingenomen?
Omeprazole EG bevat de werkzame stof omeprazol. Het behoort tot de geneesmiddelengroep die
‘protonpompremmers’ heet. Deze middelen werken door de hoeveelheid zuur die uw maag aanmaakt
te verminderen.
Omeprazole EG wordt gebruikt bij de behandeling van de volgende aandoeningen:
Bij volwassenen:
Gastro-oesofageale refluxziekte (of GORZ). Bij deze ziekte stroomt zuur uit uw maag uw
slokdarm in (de buis die uw maag met uw keel verbindt) wat pijn, ontsteking en een brandend
gevoel geeft.
Zweren in het bovenste gedeelte van uw darmkanaal (twaalfvingerige-darmzweer) of uw maag
(maagzweer).
Zweren die zijn geïnfecteerd met een bacterie die ‘Helicobacter
pylori’
heet. Als u hier last van
heeft, kan uw arts ook antibiotica voorschrijven om de infectie te behandelen en om de zweer te
genezen.
Zweren veroorzaakt door geneesmiddelen die NSAID’s heten (niet-steroïdale anti-inflammatoire
geneesmiddelen).
Omeprazole EG kan ook worden gebruikt om het ontstaan van zweren te voorkomen als u
NSAID’s gebruikt.
Een teveel aan zuur in de maag dat wordt veroorzaakt door een goedaardig gezwel in de
alvleesklier (het zollinger-ellisonsyndroom).
Bij kinderen:
Kinderen ouder dan 1 jaar en ≥ 10 kg
Gastro-oesofageale refluxziekte (of GORZ). Bij deze ziekte stroomt zuur uit uw maag uw
slokdarm in (de buis die uw maag met uw keel verbindt) wat pijn, ontsteking en een brandend
gevoel geeft.
Bij kinderen zijn mogelijke verschijnselen van deze ziekte het omhoog komen van de maaginhoud
naar de mond (oprispingen), overgeven en een slechtere groei.
Kinderen en adolescenten ouder dan 4 jaar
Zweren die zijn geïnfecteerd met een bacterie die ‘Helicobacter
pylori’
heet. Als uw kind hier last
van heeft, kan uw arts ook antibiotica voorschrijven om de infectie te behandelen en om de zweer
te genezen.
2. Wanneer mag u Omeprazole EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u Omeprazole EG niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek
6.
- U bent allergisch voor geneesmiddelen die andere protonpompremmers bevatten (bv. pantoprazol,
lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol).
- Als u een geneesmiddel gebruikt dat nelfinavir bevat (dat wordt gebruikt bij HIV-infectie).
Als u twijfelt, vraag dan uw arts of apotheker om advies voordat u Omeprazole EG inneemt.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Omeprazole EG?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Omeprazole EG inneemt.
Omeprazole EG kan de verschijnselen van andere ziektes verhullen. Vraag daarom meteen uw arts om
advies als u één van de volgende dingen hebt meegemaakt voor u met Omeprazole EG begint of nadat
u Omeprazole EG bent gaan gebruiken.
U bent zonder duidelijke oorzaak veel gewicht kwijtgeraakt en hebt problemen met slikken.
U hebt maagpijn of spijsverteringsproblemen.
U begint voedsel of bloed op te geven.
U hebt zwarte ontlasting (of u ziet bloed in de ontlasting).
U hebt veel of langdurig last van diarree, omdat gebruik van omeprazol soms samen kan gaan met
een lichte toename van besmettelijke diarree.
U hebt ernstige leverproblemen.
Als u Omeprazole EG voor langere tijd gebruikt (langer dan 1 jaar) zal uw dokter u waarschijnlijk
regelmatig controleren. U moet nieuwe en uitzonderlijke verschijnselen (symptomen) en
omstandigheden melden als u uw dokter ziet.
De inname van een protonpompremmer zoals Omeprazole EG, vooral gedurende een periode van
meer dan één jaar, kan uw risico op een breuk van de heup, pols of ruggengraat lichtjes verhogen.
Informeer uw arts als u osteoporose heeft of als u corticosteroïden inneemt (die het risico op
osteoporose kunnen verhogen).
De resultaten van bloedtests kunnen beïnvloed worden door de behandeling met omeprazol. Als u een
bloedtest ondergaat, vertel uw arts dan dat u Omeprazole EG inneemt.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Omeprazole EG nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat
dan uw arts of apotheker. Dit omdat Omeprazole EG de werking van bepaalde geneesmiddelen kan
beïnvloeden en omdat sommige geneesmiddelen een effect op Omeprazole EG kunnen hebben.
Neem Omeprazole EG niet in wanneer u een geneesmiddel gebruikt dat
nelfinavir
bevat (dat wordt
gebruikt bij HIV-infectie).
Vertel het uw arts of apotheker als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:
Ketoconazol, itraconazol of voriconazol (gebruikt voor de behandeling van schimmelinfecties).
Digoxine (gebruikt voor de behandeling van hartproblemen)
Diazepam (gebruikt voor de behandeling van angstigheid, ter ontspanning van de spieren of bij
epilepsie).
Fenytoïne (gebruikt bij epilepsie). Als u fenytoïne gebruikt, moet uw arts u controleren wanneer u
Omeprazole EG gaat gebruiken of als u stopt met het gebruik van Omeprazole EG.
Geneesmiddelen die worden gebruikt voor het verdunnen van uw bloed, zoals warfarine of andere
vitamine K-remmers. Uw arts moet u mogelijk controleren wanneer u Omeprazole EG gaat
gebruiken of als u stopt met het gebruik van Omeprazole EG.
Rifampicine (gebruikt voor de behandeling van tuberculose)
Atazanavir (gebruikt voor HIV-behandeling)
Tacrolimus (in het geval van orgaantransplantatie)
Sint Janskruid (Hypericum
perforatum)
(gebruikt voor de behandeling van een lichte depressie)
Cilostazol (gebruikt voor de behandeling van claudicatio intermittens, ‘etalagebenen’)
Saquinavir (gebruikt voor de behandeling van een HIV-infectie)
Clopidogrel (gebruikt om bloedstolsels (trombi) te voorkomen)
Erlotinib (gebruikt voor de behandeling van kanker).
Methotrexaat (een chemotherapeutisch geneesmiddel dat in hoge doses gebruikt wordt om kanker
te behandelen) - indien u een hoge dosis methotrexaat krijgt, is het mogelijk dat uw arts de
behandeling met Omeprazole EG tijdelijk staakt.
Als uw arts naast Omeprazole EG ook de antibiotica amoxicilline en claritromycine heeft
voorgeschreven voor de behandeling van zweren veroorzaakt door een
Helicobacter pylori
infectie,
dan is het van groot belang dat u uw arts vertelt welke andere geneesmiddelen u nog gebruikt.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Neem uw capsules bij voorkeur zonder voedsel in. Niet op de capsules kauwen, en de inhoud niet
fijnmaken. Slik uw capsules in hun geheel door, met een glas water.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Uw arts kan dan bepalen of
u gedurende deze periode Omeprazole EG kunt gebruiken.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het is niet waarschijnlijk dat Omeprazole EG van invloed is op uw rijvaardigheid of het gebruik van
gereedschappen of machines. Bijwerkingen zoals duizeligheid en problemen met zien kunnen
voorkomen (zie rubriek 4). Als u hier last van heeft mag u niet rijden of machines gebruiken.
Omeprazole EG bevat sucrose
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw
arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3. Hoe neemt u Omeprazole EG in?
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Uw arts zal u vertellen hoeveel capsules u in moet nemen en voor hoe lang u ze moet innemen. Dit
hangt af van uw conditie en van uw leeftijd.
De aanbevolen doseringen worden hieronder beschreven.
Gebruik bij volwassenen:
Voor de behandeling van de symptomen van GORZ, zoals
zuurbranden en zure oprispingen:
Als uw arts heeft vastgesteld dat uw slokdarm licht aangetast is, dan is de gebruikelijke
dosering 20 mg eenmaal daags, voor 4-8 weken. Uw arts zal u mogelijk daarna een dosering
van 40 mg voorschrijven voor nog eens 8 weken als uw slokdarm nog niet is hersteld.
De gebruikelijke dosering na het herstel van de slokdarm is 10 mg eenmaal daags.
Als uw slokdarm niet is aangetast, is de gebruikelijke dosering 10 mg per dag.
Voor de behandeling van
zweren in het bovenste gedeelte van uw darmkanaal
(twaalfvingerige
darmzweer):
De gebruikelijke dosering is 20 mg eenmaal daags, gedurende 2 weken. Uw arts zal u
mogelijk daarna dezelfde dosering voorschrijven voor nog eens 2 weken als uw zweer nog
niet is genezen.
Als de zweren niet volledig genezen, kan de dosering worden verhoogd naar 40 mg per dag,
voor 4 weken.
Voor de behandeling van
maagzweren:
De gebruikelijke dosering is 20 mg eenmaal daags, gedurende 4 weken. Uw arts zal u
mogelijk daarna dezelfde dosering voorschrijven voor nog eens 4 weken als uw zweer nog
niet is genezen.
Als de zweren niet volledig genezen, kan de dosering worden verhoogd naar 40 mg per dag,
voor 8 weken.
Ter
voorkoming van het terugkeren van de zweren aan uw twaalfvingerige darm en uw maag:
De gebruikelijke dosering is 10 mg of 20 mg eenmaal daags. Uw arts kan de dosering
verhogen naar 40 mg eenmaal daags.
Voor de behandeling van
zweren aan uw twaalfvingerige darm en uw maag veroorzaakt door
NSAID’s
(niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen):
De gebruikelijke dosering is 20 mg eenmaal daags, gedurende 4-8 weken.
Ter
voorkoming van zweren aan uw twaalfvingerige darm en uw maag
als u
NSAID’s
gebruikt:
De gebruikelijke dosering is 20 mg eenmaal daags.
Voor de behandeling van
zweren veroorzaakt door een
Helicobacter pylori-infectie
en om te
voorkomen dat de zweren terugkeren:
De gebruikelijke dosering is 20 mg Omeprazole EG tweemaal daags, gedurende 1 week.
Uw arts zal u ook twee van de volgende antibiotica voorschrijven: amoxicilline,
claritromycine en metronidazol.
Voor de behandeling van een teveel aan zuur in de maag dat wordt veroorzaakt door een
goedaardig
gezwel in de alvleesklier (het zollinger-ellisonsyndroom):
De gebruikelijke dagelijkse dosering is 60 mg.
Uw arts zal deze dosering aanpassen afhankelijk van uw behoeften en ook bepalen hoe lang u
het geneesmiddel moet gebruiken.
Gebruik bij kinderen:
Voor de behandeling van de symptomen van GORZ, zoals
zuurbranden en zure oprispingen:
Kinderen ouder dan 1 jaar en met een lichaamsgewicht van meer dan 10 kg mogen
Omeprazole EG gebruiken. De juiste dosering voor kinderen wordt door de arts bepaald op
basis van het lichaamsgewicht van het kind.
Voor de behandeling van
zweren veroorzaakt door een
Helicobacter pylori-infectie
en om te
voorkomen dat de zweren terugkeren:
Kinderen ouder dan 4 jaar mogen Omeprazole EG gebruiken. De juiste dosering voor
kinderen wordt door de arts bepaald op basis van het lichaamsgewicht van het kind.
Uw arts zal uw kind ook twee antibiotica voorschrijven: amoxicilline en claritromycine.
Inname van dit geneesmiddel
Het wordt aanbevolen om uw capsules ’s ochtends in te nemen.
Neem uw capsules bij voorkeur zonder voedsel in.
Slik uw capsules in hun geheel door, met een half glas water. Niet op de capsules kauwen, en de
inhoud niet fijnmaken. Dit omdat de capsules omhulde korrels bevatten en deze omhulling
voorkomt dat het geneesmiddel door het zuur in de maag wordt afgebroken. Het is belangrijk om
deze korrels niet te beschadigen.
Wat u moet doen als u of uw kind moeite heeft met het doorslikken van de capsules
Als u of uw kind moeite heeft met het doorslikken van de capsules:
- De capsules openen en de inhoud direct doorslikken met een half glas water of doe de
inhoud in een glas gewoon (niet-bruisend) water, een zuurhoudende fruitdrank (bijv.
appel-, sinaasappel- of ananassap) of wat appelmoes.
- Het mengsel altijd vlak voor het opdrinken doorroeren (het mengsel is niet helder). Het
mengsel vervolgens direct of binnen 30 minuten opdrinken.
- Om zeker te zijn dat u al het geneesmiddel hebt opgedronken, het glas daarna goed
omspoelen met een half glas water, en dat opdrinken. In de vaste deeltjes zit het
geneesmiddel – niet op kauwen of fijnmaken.
Heeft u te veel van Omeprazole EG ingenomen?
Wanneer u te veel van Omeprazole EG heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten Omeprazole EG in te nemen?
Als u een dosis bent vergeten, neem deze dan zo snel mogelijk nadat u eraan denkt. Alleen als het
bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over. Neem geen dubbele dosis om een
vergeten dosis in te halen.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Als u één van de volgende zeldzame maar ernstige bijwerkingen krijgt, stop dan met het
innemen van Omeprazole EG en neem meteen contact op met uw arts:
Plotseling piepende ademhaling, opzwellen van uw lippen, tong en keel of lichaam, uitslag,
flauwvallen of slikproblemen (ernstige allergische reactie).
Rood worden van uw huid, met blaren of loslatende stukken huid. Ook kunnen er ernstige blaren
en bloedingen optreden op uw lippen, ogen, mond, neus en genitaliën. Dit komt mogelijk door het
‘syndroom van Stevens-Johnson’ of ‘toxische epidermale necrolyse’.
Gele huid, donkere urine en vermoeidheid, wat verschijnselen kunnen zijn van een
leveraandoening.
Overige bijwerkingen kunnen zijn:
Vaak
(kan tot 1 op 10 mensen treffen)
Hoofdpijn
Maagdarmproblemen: diarree, maagpijn, verstopping, winderigheid (flatulentie)
Misselijkheid of overgeven
Soms
(kan tot 1 op 100 mensen treffen)
Zwelling aan voeten en enkels
Verstoorde slaap (slapeloosheid)
Duizeligheid, tintelend gevoel of 'slapende’ lichaamsdelen, slaperigheid
Draaiduizeligheid (vertigo)
Veranderingen in bloedonderzoek bij controle van uw leverfunctie
Huiduitslag, bobbelige uitslag (galbulten) en jeukende huid
Algehele malaise en gebrek aan energie
Zelden
(kan tot 1 op 1.000 mensen treffen)
Bloedproblemen zoals een vermindering van het aantal witte bloedcellen of bloedplaatjes. Dit kan
leiden tot zwakte, blauwe plekken of een groter risico op infecties.
Allergische reacties, soms zeer ernstige, waaronder het opzwellen van de lippen, de tong en de
keel, koorts en piepende ademhaling
Lage natriumspiegel in uw bloed. Dit kan leiden tot zwakte, overgeven en krampen.
Geagiteerde, verwarde of depressieve gevoelens
Veranderingen in uw smaak
Gezichtsproblemen zoals wazig zien
Plotselinge piepende ademhaling of kortademigheid (bronchospasme)
Droge mond.
Een ontsteking aan de binnenkant van uw mond
Een infectie genaamd ‘spruw’ die uw darmen kan treffen en die wordt veroorzaakt door een
schimmel
Leverproblemen, waaronder geelzucht, wat een gele huid, donkere urine en vermoeidheid tot
gevolg kan hebben
Haaruitval (alopecia)
Huiduitslag bij blootstelling aan zonlicht.
Gewrichtspijn (artralgie) of spierpijn (myalgie)
Ernstige nierproblemen (interstitiële nefritis)
Verergerde transpiratie (zweten)
Zeer zelden
(kan tot 1 op 10.000 mensen treffen)
Veranderingen in aantallen bloedcellen, waaronder agranulocytose (tekort aan witte bloedcellen)
Agressiviteit
Dingen zien, voelen of horen die er niet zijn (hallucinaties)
Ernstige leverproblemen leidend tot leverfalen en hersenontsteking
Plotselinge zeer ernstige huiduitslag of blaren of loslatende huid. Dit kan gepaard gaan met hoge
koorts en gewrichtspijn (erythema multiforme, syndroom van Stevens-Johnson, toxische
epidermale necrolyse).
Spierzwakte
Vergrote borsten bij mannen
In zeer zeldzame gevallen kan Omeprazole EG uw witte bloedcellen aantasten, wat uw afweersysteem
kan aantasten. Ga zo snel mogelijk naar uw arts als u lijdt aan een infectie met verschijnselen als
koorts met een
ernstige
aantasting van uw algehele conditie of koorts met verschijnselen van een
lokale infectie, zoals nekpijn, keelpijn of pijn in de mond, of problemen bij het plassen. Uw arts kan
dan met behulp van bloedonderzoek een gebrek aan witte bloedcellen (agranulocytose) uitsluiten. Het
is belangrijk dat u in dat geval uw arts informeert over uw medicatie.
Niet bekend
(frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
Als u meer dan drie maanden behandeld wordt met Omeprazole EG, kunnen de
magnesiumgehaltes in uw bloed verlagen. Lage magnesiumgehaltes kunnen waargenomen worden
onder de vorm van vermoeidheid, onvrijwillige spiercontracties, desoriëntatie, convulsies,
duizeligheid, versnelde hartslag. Als u één van deze symptomen krijgt, informeer dan onmiddellijk
uw arts. Lage magnesiumgehaltes kunnen ook leiden tot een vermindering van kalium- of
calciumgehaltes in het bloed. Uw arts kan beslissen regelmatig bloedtests uit te voeren om uw
magnesiumgehalte te controleren.
Ontsteking van de darm (met diarree tot gevolg)
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
via het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie,
EUROSTATION II, Victor Hortaplein 40/40, 1060 Brussel, of via de website:
www.fagg.be,
of via e-
mail:
patientinfo@fagg-afmps.be.
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te
verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
5. Hoe bewaart u Omeprazole EG?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
verpakking na “EXP”. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Bewaren beneden 25 °C.
OPA/Al/PVC-Al-blisterverpakking: Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen
vocht.
HDPE-fles: De fles zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in Omeprazole EG?
- De werkzame stof in Omeprazole EG is omeprazol :
Omeprazole EG 10 mg maagsapresistente capsules bevat 10 mg omeprazol.
Omeprazole EG 20 mg maagsapresistente capsules bevat 20 mg omeprazol.
Omeprazole EG 40 mg maagsapresistente capsules bevat 40 mg omeprazol.
-
De andere stoffen in Omeprazole EG zijn:
Inhoud van de capsule:
suikerkorreltjes (bestaande uit maïszetmeel en sucrose),
natriumlaurylsulfaat, watervrij dinatriumfosfaat, mannitol (E421), hypromellose, macrogol
6000, talk, polysorbaat 80, titaniumdioxide (E171) en methacrylzuur-ethylacrylaat-
copolymeer.
Omhulsel van de capsule:
gelatine, titaniumdioxide (E171), schellak, zwart ijzeroxide (E172),
propyleenglycol, ammoniumhydroxide
Hoe ziet Omeprazole EG eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Omeprazole EG 10 mg: opaak witte capsule met opdruk “OM 10” die gebroken witte tot roomkleurige
ronde microkorreltjes bevat.
Omeprazole EG 20 mg: opaak witte capsule met opdruk “OM 20”die gebroken witte tot roomkleurige
ronde microkorreltjes bevat.
Omeprazole EG 40 mg: opaak witte capsule met opdruk “OM 40”die gebroken witte tot roomkleurige
ronde microkorreltjes bevat.
De capsules worden verkocht in blisterverpakkingen met 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100,
140, 280 en 500 capsules; en in HDPE-flessen met 5, 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90 en 100 capsules.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Eurogenerics NV – Heizel Esplanade b22 – 1020 Brussel
Fabrikanten
Laboratorios Liconsa, S.A. Av. Miralcampo, Nº 7, Polígono Industrial Miralcampo 19200
Azuqueca de Henares (Guadalajara) - Spanje
STADA Arzneimittel AG – Stadastraße 2-18 - 61118 Bad Vilbel - Duitsland
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Nederland:
Oostenrijk:
België:
Bulgarije:
Tsjechië:
Duitsland:
Denemarken:
Estland:
Finland:
Hongarije:
Ierland:
Italië:
Litouwen:
Luxemburg:
Letland:
Noorwegen:
Portugal:
Omeprazol CF 10 mg maagsapresistente capsule, hard
Omeprazol CF 20 mg maagsapresistente capsule, hard
Omeprazol CF 40 mg maagsapresistente capsule, hard
Omeprazol STADA 10 mg magensaftresistente Hartkapsel
Omeprazol STADA 20 mg magensaftresistente Hartkapsel
Omeprazol STADA 40 mg magensaftresistente Hartkapsel
Omeprazole EG 10 mg maagsapresistente capsules, hard
Omeprazole EG 20 mg maagsapresistente capsules, hard
Omeprazole EG 40 mg maagsapresistente capsules, hard
Omeprazol STADA 10 mg Cтомаш½о-устойчива калсула , твърда
Omeprazol STADA 20 mg Cтомаш½о-устойчива калсула , твърда
Omeprazol STADA 40 mg Cтомаш½о-устойчива калсула , твърда
Omeprazol STADA 20 mg
Omeprazol AL 10 mg magensaftresistente Hartkapsel
Omeprazol AL 20 mg magensaftresistente Hartkapsel
Omeprazol AL 40 mg magensaftresistente Hartkapsel
Omestad 10 mg enterokapsel, hård
Omestad 20 mg enterokapsel, hård
Omestad 40 mg enterokapsel, hard
Omeprazole STADA 10 mg
Omeprazole STADA 20 mg
Omeprazole STADA 40 mg
Omestad 10 mg enterokapseli, kova
Omestad 20 mg enterokapseli, kova
Omestad 40 mg enterokapseli, kova
Omeprazol STADA 10 mg gyomornedv-ellenálló kemény kapszula
Omeprazol STADA 20 mg gyomornedv-ellenálló kemény kapszula
Omeprazol STADA 40 mg gyomornedv-ellenálló kemény kapszula
Omeprazole Clonmel 10 mg gastro-resistant capsule, hard
Omeprazole Clonmel 20 mg gastro-resistant capsule, hard
Omeprazole Clonmel 40 mg gastro-resistant capsule, hard
Omeprazolo Eurogenerici 10 mg capsula rigida gastroresistente
Omeprazolo Eurogenerici 20 mg capsula rigida gastroresistente
Omeprazol STADA 10 mg skrandyje neiri kieta kapsulé
Omeprazol STADA 20 mg skrandyje neiri kieta kapsulé
Omeprazol STADA 40 mg skrandyje neiri kieta kapsulé
Omeprazole EG 10mg gélule gastro-résistante
Omeprazole EG 20mg gélule gastro-résistante
Omeprazole EG 40mg gélule gastro-résistante
Omeprazol STADA 10 mg zarnās šķīstošās cietās kapsulas
Omeprazol STADA 20 mg zarnās šķīstošās cietās kapsulas
Omeprazol STADA 40 mg zarnās šķīstošās cietās kapsulas
Omeprazol STADA 10 mg enterokapsel, hard
Omeprazol STADA 20 mg enterokapsel, hard
Omeprazol STADA 40 mg enterokapsel, hard
Omestad
Roemenië:
Zweden:
Slowakije:
Slovenië:
Omestad
Omestad
Omeprazol STADA 10 mg capsulă gastrorezistentă
Omeprazol STADA 20 mg capsulă gastrorezistentă
Omeprazol STADA 40 mg capsulă gastrorezistentă
Omestad 10 mg enterokapsel, hård
Omestad 20 mg enterokapsel, hård
Omestad 40 mg enterokapsel, hård
Omeprazol STADA 10 mg
Omeprazol STADA 20 mg
Omeprazol STADA 40 mg
Omeprazol STADA 10 mg gastrorezistentna kapsula, trda
Omeprazol STADA 20 mg gastrorezistentna kapsula, trda
Omeprazol STADA 40 mg gastrorezistentna kapsula, trda
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen:
Omeprazole EG 10 mg afpelbare blisterverpakking:
BE333575
Omeprazole EG 10 mg niet afpelbare blisterverpakking:
BE390722
Omeprazole EG 10 mg fles:
BE333584
Omeprazole EG 20 mg afpelbare blisterverpakking:
BE333593
Omeprazole EG 20 mg niet afpelbare blisterverpakking:
BE390731
Omeprazole EG 20 mg fles:
BE333602
Omeprazole EG 40 mg afpelbare blisterverpakking:
BE333611
Omeprazole EG 40 mg niet afpelbare blisterverpakking:
BE390747
Omeprazole EG 40 mg fles:
BE333627
Afleveringswijze:
op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 07/2014.

Omeprazole EG 10 mg maagsapresistente capsules, hard
Omeprazole EG 20 mg maagsapresistente capsules, hard
Omeprazole EG 40 mg maagsapresistente capsules, hard

Omeprazol
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.

· Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
· Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
· Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het
kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
· Krijgt u last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Omeprazole EG en waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2. Wanneer mag u Omeprazole EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Omeprazole EG in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Omeprazole EG?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. Wat is Omeprazole EG en waarvoor wordt dit middel ingenomen?
Omeprazole EG bevat de werkzame stof omeprazol. Het behoort tot de geneesmiddelengroep die
`protonpompremmers' heet. Deze middelen werken door de hoeveelheid zuur die uw maag aanmaakt
te verminderen.
Omeprazole EG wordt gebruikt bij de behandeling van de volgende aandoeningen:
Bij volwassenen:
· Gastro-oesofageale refluxziekte (of GORZ). Bij deze ziekte stroomt zuur uit uw maag uw
slokdarm in (de buis die uw maag met uw keel verbindt) wat pijn, ontsteking en een brandend
gevoel geeft.
· Zweren in het bovenste gedeelte van uw darmkanaal (twaalfvingerige-darmzweer) of uw maag
(maagzweer).
· Zweren die zijn geïnfecteerd met een bacterie die `Helicobacter pylori' heet. Als u hier last van
heeft, kan uw arts ook antibiotica voorschrijven om de infectie te behandelen en om de zweer te
genezen.
· Zweren veroorzaakt door geneesmiddelen die NSAID's heten (niet-steroïdale anti-inflammatoire
geneesmiddelen).
Omeprazole EG kan ook worden gebruikt om het ontstaan van zweren te voorkomen als u
NSAID's gebruikt.
· Een teveel aan zuur in de maag dat wordt veroorzaakt door een goedaardig gezwel in de
alvleesklier (het zollinger-ellisonsyndroom).
Bij kinderen:
Kinderen ouder dan 1 jaar en 10 kg
· Gastro-oesofageale refluxziekte (of GORZ). Bij deze ziekte stroomt zuur uit uw maag uw
Kinderen en adolescenten ouder dan 4 jaar
· Zweren die zijn geïnfecteerd met een bacterie die `Helicobacter pylori' heet. Als uw kind hier last
van heeft, kan uw arts ook antibiotica voorschrijven om de infectie te behandelen en om de zweer
te genezen.
2. Wanneer mag u Omeprazole EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u Omeprazole EG niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek
6.
- U bent allergisch voor geneesmiddelen die andere protonpompremmers bevatten (bv. pantoprazol,
lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol).
- Als u een geneesmiddel gebruikt dat nelfinavir bevat (dat wordt gebruikt bij HIV-infectie).
Als u twijfelt, vraag dan uw arts of apotheker om advies voordat u Omeprazole EG inneemt.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Omeprazole EG?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Omeprazole EG inneemt.
Omeprazole EG kan de verschijnselen van andere ziektes verhullen. Vraag daarom meteen uw arts om
advies als u één van de volgende dingen hebt meegemaakt voor u met Omeprazole EG begint of nadat
u Omeprazole EG bent gaan gebruiken.
· U bent zonder duidelijke oorzaak veel gewicht kwijtgeraakt en hebt problemen met slikken.
· U hebt maagpijn of spijsverteringsproblemen.
· U begint voedsel of bloed op te geven.
· U hebt zwarte ontlasting (of u ziet bloed in de ontlasting).
· U hebt veel of langdurig last van diarree, omdat gebruik van omeprazol soms samen kan gaan met
een lichte toename van besmettelijke diarree.
· U hebt ernstige leverproblemen.
Als u Omeprazole EG voor langere tijd gebruikt (langer dan 1 jaar) zal uw dokter u waarschijnlijk
regelmatig controleren. U moet nieuwe en uitzonderlijke verschijnselen (symptomen) en
omstandigheden melden als u uw dokter ziet.
De inname van een protonpompremmer zoals Omeprazole EG, vooral gedurende een periode van
meer dan één jaar, kan uw risico op een breuk van de heup, pols of ruggengraat lichtjes verhogen.
Informeer uw arts als u osteoporose heeft of als u corticosteroïden inneemt (die het risico op
osteoporose kunnen verhogen).
De resultaten van bloedtests kunnen beïnvloed worden door de behandeling met omeprazol. Als u een
bloedtest ondergaat, vertel uw arts dan dat u Omeprazole EG inneemt.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Omeprazole EG nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat
dan uw arts of apotheker. Dit omdat Omeprazole EG de werking van bepaalde geneesmiddelen kan
beïnvloeden en omdat sommige geneesmiddelen een effect op Omeprazole EG kunnen hebben.
Neem Omeprazole EG niet in wanneer u een geneesmiddel gebruikt dat
nelfinavir bevat (dat wordt
gebruikt bij HIV-infectie).
· Digoxine (gebruikt voor de behandeling van hartproblemen)
· Diazepam (gebruikt voor de behandeling van angstigheid, ter ontspanning van de spieren of bij
epilepsie).
· Fenytoïne (gebruikt bij epilepsie). Als u fenytoïne gebruikt, moet uw arts u controleren wanneer u
Omeprazole EG gaat gebruiken of als u stopt met het gebruik van Omeprazole EG.
· Geneesmiddelen die worden gebruikt voor het verdunnen van uw bloed, zoals warfarine of andere
vitamine K-remmers. Uw arts moet u mogelijk controleren wanneer u Omeprazole EG gaat
gebruiken of als u stopt met het gebruik van Omeprazole EG.
· Rifampicine (gebruikt voor de behandeling van tuberculose)
· Atazanavir (gebruikt voor HIV-behandeling)
· Tacrolimus (in het geval van orgaantransplantatie)
· Sint Janskruid (Hypericum perforatum) (gebruikt voor de behandeling van een lichte depressie)
· Cilostazol (gebruikt voor de behandeling van claudicatio intermittens, `etalagebenen')
· Saquinavir (gebruikt voor de behandeling van een HIV-infectie)
· Clopidogrel (gebruikt om bloedstolsels (trombi) te voorkomen)
· Erlotinib (gebruikt voor de behandeling van kanker).
· Methotrexaat (een chemotherapeutisch geneesmiddel dat in hoge doses gebruikt wordt om kanker
te behandelen) - indien u een hoge dosis methotrexaat krijgt, is het mogelijk dat uw arts de
behandeling met Omeprazole EG tijdelijk staakt.
Als uw arts naast Omeprazole EG ook de antibiotica amoxicilline en claritromycine heeft
voorgeschreven voor de behandeling van zweren veroorzaakt door een Helicobacter pylori infectie,
dan is het van groot belang dat u uw arts vertelt welke andere geneesmiddelen u nog gebruikt.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Neem uw capsules bij voorkeur zonder voedsel in. Niet op de capsules kauwen, en de inhoud niet
fijnmaken. Slik uw capsules in hun geheel door, met een glas water.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Uw arts kan dan bepalen of
u gedurende deze periode Omeprazole EG kunt gebruiken.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het is niet waarschijnlijk dat Omeprazole EG van invloed is op uw rijvaardigheid of het gebruik van
gereedschappen of machines. Bijwerkingen zoals duizeligheid en problemen met zien kunnen
voorkomen (zie rubriek 4). Als u hier last van heeft mag u niet rijden of machines gebruiken.
Omeprazole EG bevat sucrose
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw
arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3. Hoe neemt u Omeprazole EG in?
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Uw arts zal u vertellen hoeveel capsules u in moet nemen en voor hoe lang u ze moet innemen. Dit
hangt af van uw conditie en van uw leeftijd.
De aanbevolen doseringen worden hieronder beschreven.
Gebruik bij volwassenen:
dosering 20 mg eenmaal daags, voor 4-8 weken. Uw arts zal u mogelijk daarna een dosering
van 40 mg voorschrijven voor nog eens 8 weken als uw slokdarm nog niet is hersteld.
· De gebruikelijke dosering na het herstel van de slokdarm is 10 mg eenmaal daags.
· Als uw slokdarm niet is aangetast, is de gebruikelijke dosering 10 mg per dag.
Voor de behandeling van
zweren in het bovenste gedeelte van uw darmkanaal (twaalfvingerige
darmzweer):
· De gebruikelijke dosering is 20 mg eenmaal daags, gedurende 2 weken. Uw arts zal u
mogelijk daarna dezelfde dosering voorschrijven voor nog eens 2 weken als uw zweer nog
niet is genezen.
· Als de zweren niet volledig genezen, kan de dosering worden verhoogd naar 40 mg per dag,
voor 4 weken.
Voor de behandeling van
maagzweren:
· De gebruikelijke dosering is 20 mg eenmaal daags, gedurende 4 weken. Uw arts zal u
mogelijk daarna dezelfde dosering voorschrijven voor nog eens 4 weken als uw zweer nog
niet is genezen.
· Als de zweren niet volledig genezen, kan de dosering worden verhoogd naar 40 mg per dag,
voor 8 weken.
Ter
voorkoming van het terugkeren van de zweren aan uw twaalfvingerige darm en uw maag:
· De gebruikelijke dosering is 10 mg of 20 mg eenmaal daags. Uw arts kan de dosering
verhogen naar 40 mg eenmaal daags.
Voor de behandeling van
zweren aan uw twaalfvingerige darm en uw maag veroorzaakt door
NSAID's
(niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen):
· De gebruikelijke dosering is 20 mg eenmaal daags, gedurende 4-8 weken.
Ter
voorkoming van zweren aan uw twaalfvingerige darm en uw maag als u
NSAID's gebruikt:
· De gebruikelijke dosering is 20 mg eenmaal daags.
Voor de behandeling van
zweren veroorzaakt door een Helicobacter pylori-infectie en om te
voorkomen dat de zweren terugkeren:
· De gebruikelijke dosering is 20 mg Omeprazole EG tweemaal daags, gedurende 1 week.
· Uw arts zal u ook twee van de volgende antibiotica voorschrijven: amoxicilline,
claritromycine en metronidazol.
Voor de behandeling van een teveel aan zuur in de maag dat wordt veroorzaakt door een
goedaardig
gezwel in de alvleesklier (het zollinger-ellisonsyndroom)
:
· De gebruikelijke dagelijkse dosering is 60 mg.
· Uw arts zal deze dosering aanpassen afhankelijk van uw behoeften en ook bepalen hoe lang u
het geneesmiddel moet gebruiken.
Gebruik bij kinderen:
Voor de behandeling van de symptomen van GORZ, zoals
zuurbranden en zure oprispingen:
· Kinderen ouder dan 1 jaar en met een lichaamsgewicht van meer dan 10 kg mogen
Omeprazole EG gebruiken. De juiste dosering voor kinderen wordt door de arts bepaald op
basis van het lichaamsgewicht van het kind.
Voor de behandeling van
zweren veroorzaakt door een Helicobacter pylori-infectie en om te
voorkomen dat de zweren terugkeren:
· Kinderen ouder dan 4 jaar mogen Omeprazole EG gebruiken. De juiste dosering voor
kinderen wordt door de arts bepaald op basis van het lichaamsgewicht van het kind.
· Neem uw capsules bij voorkeur zonder voedsel in.
· Slik uw capsules in hun geheel door, met een half glas water. Niet op de capsules kauwen, en de
inhoud niet fijnmaken. Dit omdat de capsules omhulde korrels bevatten en deze omhulling
voorkomt dat het geneesmiddel door het zuur in de maag wordt afgebroken. Het is belangrijk om
deze korrels niet te beschadigen.
Wat u moet doen als u of uw kind moeite heeft met het doorslikken van de capsules
· Als u of uw kind moeite heeft met het doorslikken van de capsules:
- De capsules openen en de inhoud direct doorslikken met een half glas water of doe de
inhoud in een glas gewoon (niet-bruisend) water, een zuurhoudende fruitdrank (bijv.
appel-, sinaasappel- of ananassap) of wat appelmoes.
- Het mengsel altijd vlak voor het opdrinken doorroeren (het mengsel is niet helder). Het
mengsel vervolgens direct of binnen 30 minuten opdrinken.
- Om zeker te zijn dat u al het geneesmiddel hebt opgedronken, het glas daarna goed
omspoelen met een half glas water, en dat opdrinken. In de vaste deeltjes zit het
geneesmiddel ­ niet op kauwen of fijnmaken.
Heeft u te veel van Omeprazole EG ingenomen?
Wanneer u te veel van Omeprazole EG heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten Omeprazole EG in te nemen?
Als u een dosis bent vergeten, neem deze dan zo snel mogelijk nadat u eraan denkt. Alleen als het
bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over. Neem geen dubbele dosis om een
vergeten dosis in te halen.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Als u één van de volgende zeldzame maar ernstige bijwerkingen krijgt, stop dan met het
innemen van Omeprazole EG en neem meteen contact op met uw arts:

· Plotseling piepende ademhaling, opzwellen van uw lippen, tong en keel of lichaam, uitslag,
flauwvallen of slikproblemen (ernstige allergische reactie).
· Rood worden van uw huid, met blaren of loslatende stukken huid. Ook kunnen er ernstige blaren
en bloedingen optreden op uw lippen, ogen, mond, neus en genitaliën. Dit komt mogelijk door het
`syndroom van Stevens-Johnson' of `toxische epidermale necrolyse'.
· Gele huid, donkere urine en vermoeidheid, wat verschijnselen kunnen zijn van een
leveraandoening.
Overige bijwerkingen kunnen zijn:
Vaak (kan tot 1 op 10 mensen treffen)
· Hoofdpijn
· Maagdarmproblemen: diarree, maagpijn, verstopping, winderigheid (flatulentie)
· Misselijkheid of overgeven
Soms (kan tot 1 op 100 mensen treffen)
· Zwelling aan voeten en enkels
· Verstoorde slaap (slapeloosheid)
· Duizeligheid, tintelend gevoel of 'slapende' lichaamsdelen, slaperigheid
· Huiduitslag, bobbelige uitslag (galbulten) en jeukende huid
· Algehele malaise en gebrek aan energie
Zelden (kan tot 1 op 1.000 mensen treffen)
· Bloedproblemen zoals een vermindering van het aantal witte bloedcellen of bloedplaatjes. Dit kan
leiden tot zwakte, blauwe plekken of een groter risico op infecties.
· Allergische reacties, soms zeer ernstige, waaronder het opzwellen van de lippen, de tong en de
keel, koorts en piepende ademhaling
· Lage natriumspiegel in uw bloed. Dit kan leiden tot zwakte, overgeven en krampen.
· Geagiteerde, verwarde of depressieve gevoelens
· Veranderingen in uw smaak
· Gezichtsproblemen zoals wazig zien
· Plotselinge piepende ademhaling of kortademigheid (bronchospasme)
· Droge mond.
· Een ontsteking aan de binnenkant van uw mond
· Een infectie genaamd `spruw' die uw darmen kan treffen en die wordt veroorzaakt door een
schimmel
· Leverproblemen, waaronder geelzucht, wat een gele huid, donkere urine en vermoeidheid tot
gevolg kan hebben
· Haaruitval (alopecia)
· Huiduitslag bij blootstelling aan zonlicht.
· Gewrichtspijn (artralgie) of spierpijn (myalgie)
· Ernstige nierproblemen (interstitiële nefritis)
· Verergerde transpiratie (zweten)
Zeer zelden (kan tot 1 op 10.000 mensen treffen)
· Veranderingen in aantallen bloedcellen, waaronder agranulocytose (tekort aan witte bloedcellen)
· Agressiviteit
· Dingen zien, voelen of horen die er niet zijn (hallucinaties)
· Ernstige leverproblemen leidend tot leverfalen en hersenontsteking
· Plotselinge zeer ernstige huiduitslag of blaren of loslatende huid. Dit kan gepaard gaan met hoge
koorts en gewrichtspijn (erythema multiforme, syndroom van Stevens-Johnson, toxische
epidermale necrolyse).
· Spierzwakte
· Vergrote borsten bij mannen
In zeer zeldzame gevallen kan Omeprazole EG uw witte bloedcellen aantasten, wat uw afweersysteem
kan aantasten. Ga zo snel mogelijk naar uw arts als u lijdt aan een infectie met verschijnselen als
koorts met een
ernstige aantasting van uw algehele conditie of koorts met verschijnselen van een
lokale infectie, zoals nekpijn, keelpijn of pijn in de mond, of problemen bij het plassen. Uw arts kan
dan met behulp van bloedonderzoek een gebrek aan witte bloedcellen (agranulocytose) uitsluiten. Het
is belangrijk dat u in dat geval uw arts informeert over uw medicatie.
Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
· Als u meer dan drie maanden behandeld wordt met Omeprazole EG, kunnen de
magnesiumgehaltes in uw bloed verlagen. Lage magnesiumgehaltes kunnen waargenomen worden
onder de vorm van vermoeidheid, onvrijwillige spiercontracties, desoriëntatie, convulsies,
duizeligheid, versnelde hartslag. Als u één van deze symptomen krijgt, informeer dan onmiddellijk
uw arts. Lage magnesiumgehaltes kunnen ook leiden tot een vermindering van kalium- of
calciumgehaltes in het bloed. Uw arts kan beslissen regelmatig bloedtests uit te voeren om uw
magnesiumgehalte te controleren.
5. Hoe bewaart u Omeprazole EG?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
verpakking na 'EXP'. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Bewaren beneden 25 °C.
OPA/Al/PVC-Al-blisterverpakking: Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen
vocht.
HDPE-fles: De fles zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in Omeprazole EG?
-
D
e werkzame stof in Omeprazole EG is omeprazol :
Omeprazole EG 10 mg maagsapresistente capsules bevat 10 mg omeprazol.
Omeprazole EG 20 mg maagsapresistente capsules bevat 20 mg omeprazol.
Omeprazole EG 40 mg maagsapresistente capsules bevat 40 mg omeprazol.
- D
e andere stoffen in Omeprazole EG zijn :
· Inhoud van de capsule: suikerkorreltjes (bestaande uit maïszetmeel en sucrose),
natriumlaurylsulfaat, watervrij dinatriumfosfaat, mannitol (E421), hypromellose, macrogol
6000, talk, polysorbaat 80, titaniumdioxide (E171) en methacrylzuur-ethylacrylaat-
copolymeer.
· Omhulsel van de capsule: gelatine, titaniumdioxide (E171), schellak, zwart ijzeroxide (E172),
propyleenglycol, ammoniumhydroxide
Hoe ziet Omeprazole EG eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Omeprazole EG 10 mg: opaak witte capsule met opdruk 'OM 10' die gebroken witte tot roomkleurige
ronde microkorreltjes bevat.
Omeprazole EG 20 mg: opaak witte capsule met opdruk 'OM 20'die gebroken witte tot roomkleurige
ronde microkorreltjes bevat.
Omeprazole EG 40 mg: opaak witte capsule met opdruk 'OM 40'die gebroken witte tot roomkleurige
ronde microkorreltjes bevat.
De capsules worden verkocht in blisterverpakkingen met 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100,
140, 280 en 500 capsules; en in HDPE-flessen met 5, 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90 en 100 capsules.
Fabrikanten
· Laboratorios Liconsa, S.A. Av. Miralcampo, Nº 7, Polígono Industrial Miralcampo 19200
Azuqueca de Henares (Guadalajara) - Spanje
- STADA Arzneimittel AG ­ Stadastraße 2-18 - 61118 Bad Vilbel - Duitsland
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Nederland:
Omeprazol CF 10 mg maagsapresistente capsule, hard
Omeprazol CF 20 mg maagsapresistente capsule, hard
Omeprazol CF 40 mg maagsapresistente capsule, hard
Oostenrijk:
Omeprazol STADA 10 mg magensaftresistente Hartkapsel
Omeprazol STADA 20 mg magensaftresistente Hartkapsel
Omeprazol STADA 40 mg magensaftresistente Hartkapsel
België:
Omeprazole EG 10 mg maagsapresistente capsules, hard
Omeprazole EG 20 mg maagsapresistente capsules, hard
Omeprazole EG 40 mg maagsapresistente capsules, hard
Bulgarije:
Omeprazol STADA 10 mg C- ,
Omeprazol STADA 20 mg C- ,
Omeprazol STADA 40 mg C- ,
Tsjechië:
Omeprazol STADA 20 mg
Duitsland:
Omeprazol AL 10 mg magensaftresistente Hartkapsel
Omeprazol AL 20 mg magensaftresistente Hartkapsel
Omeprazol AL 40 mg magensaftresistente Hartkapsel
Denemarken:
Omestad 10 mg enterokapsel, hård
Omestad 20 mg enterokapsel, hård
Omestad 40 mg enterokapsel, hard
Estland:
Omeprazole STADA 10 mg
Omeprazole STADA 20 mg
Omeprazole STADA 40 mg
Finland:
Omestad 10 mg enterokapseli, kova
Omestad 20 mg enterokapseli, kova
Omestad 40 mg enterokapseli, kova
Hongarije:
Omeprazol STADA 10 mg gyomornedv-ellenálló kemény kapszula
Omeprazol STADA 20 mg gyomornedv-ellenálló kemény kapszula
Omeprazol STADA 40 mg gyomornedv-ellenálló kemény kapszula
Ierland:
Omeprazole Clonmel 10 mg gastro-resistant capsule, hard
Omeprazole Clonmel 20 mg gastro-resistant capsule, hard
Omeprazole Clonmel 40 mg gastro-resistant capsule, hard
Italië:
Omeprazolo Eurogenerici 10 mg capsula rigida gastroresistente
Omeprazolo Eurogenerici 20 mg capsula rigida gastroresistente
Litouwen:
Omeprazol STADA 10 mg skrandyje neiri kieta kapsulé
Omeprazol STADA 20 mg skrandyje neiri kieta kapsulé
Omeprazol STADA 40 mg skrandyje neiri kieta kapsulé
Luxemburg:
Omeprazole EG 10mg gélule gastro-résistante
Omeprazole EG 20mg gélule gastro-résistante
Omeprazole EG 40mg gélule gastro-résistante
Letland:
Omeprazol STADA 10 mg zarns sstoss ciets kapsulas
Omeprazol STADA 20 mg zarns sstoss ciets kapsulas
Omeprazol STADA 40 mg zarns sstoss ciets kapsulas
Noorwegen:
Omeprazol STADA 10 mg enterokapsel, hard
Omeprazol STADA 20 mg enterokapsel, hard
Omeprazol STADA 40 mg enterokapsel, hard
Portugal:
Roemenië:
Omeprazol STADA 10 mg capsul gastrorezistent
Omeprazol STADA 20 mg capsul gastrorezistent
Omeprazol STADA 40 mg capsul gastrorezistent
Zweden:
Omestad 10 mg enterokapsel, hård
Omestad 20 mg enterokapsel, hård
Omestad 40 mg enterokapsel, hård
Slowakije:
Omeprazol STADA 10 mg
Omeprazol STADA 20 mg
Omeprazol STADA 40 mg
Slovenië:
Omeprazol STADA 10 mg gastrorezistentna kapsula, trda
Omeprazol STADA 20 mg gastrorezistentna kapsula, trda
Omeprazol STADA 40 mg gastrorezistentna kapsula, trda
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen:
Omeprazole EG 10 mg afpelbare blisterverpakking:
BE333575
Omeprazole EG 10 mg niet afpelbare blisterverpakking:
BE390722
Omeprazole EG 10 mg fles:
BE333584
Omeprazole EG 20 mg afpelbare blisterverpakking:
BE333593
Omeprazole EG 20 mg niet afpelbare blisterverpakking:
BE390731
Omeprazole EG 20 mg fles:
BE333602
Omeprazole EG 40 mg afpelbare blisterverpakking:
BE333611
Omeprazole EG 40 mg niet afpelbare blisterverpakking:
BE390747
Omeprazole EG 40 mg fles:
BE333627
Afleveringswijze: op medisch voorschrift.

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS