Iso-betadine uniwash 7,5 %

Bijsluiter : iso-Betadine Uniwash – oktober 2010
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
iso-Betadine Uniwash, 7,5 %, oplossing voor cutaan gebruik
(polyvidon-jodium)
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u iso-Betadine Uniwash
zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bekomen.
-
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
-
Heeft u nog vragen, of bij twijfel, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
-
Raadpleeg een arts als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren.
-
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in
deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter:
1.
Wat is iso-Betadine Uniwash en waarvoor wordt het gebruikt
2.
Wat u moet weten voordat u iso-Betadine Uniwash gebruikt
3.
Hoe wordt iso-Betadine Uniwash gebruikt
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u iso-Betadine Uniwash
6.
Aanvullende informatie
1.
WAT IS ISO-BETADINE UNIWASH EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
Zeep om de huid en de slijmvliezen te ontsmetten. Bevat jodium (polyvidon-jodium), dat microben
(bacteriën, virussen, schimmels) doodt en infecties voorkomt.
Indicaties :
- preventie en behandeling van infecties van de huid en de slijmvliezen zoals steenpuisten, impetigo,
acne, voetschimmels, herpes.
- ontsmetting van wonden, doorligwonden, beenzweren en brandwonden.
- voorbereiding en ontsmetting van de huid vóór een onderzoek of ingreep.
- gynecologische verzorging vóór en na de bevalling.
- ontsmetting van handen en voeten.
- ontsmetting van het haar en de hoofdhuid als desinfecterende shampoo.
2.
WAT U MOET WETEN VOORDAT U ISO-BETADINE UNIWASH GEBRUIKT
Gebruik iso-Betadine Uniwash niet:
-
als u overgevoelig bent voor jodium of voor één van de andere bestanddelen van deze specialiteit.
-
als u een schildklieraandoening heeft.
-
bij gelijktijdige toepassing op de huid van preparaten die kwik, lithium, alkaliën of natriumthiosulfaat
bevatten.
-
bij vroeggeborenen of kinderen jonger dan 30 maanden.
Wees extra voorzichtig met iso-Betadine Uniwash:
-
-
-
-
-
-
iso-Betadine Uniwash nooit inslikken.
niet met een ander geneesmiddel of preparaat voor de huid vermengen.
niet gebruiken bij kinderen tussen 30 maanden en 5 jaar oud zonder een dokter te raadplegen.
frekwente en langdurige behandelingen evenals toepassing op een grote huidoppervlakte
vermijden zonder een dokter te raadplegen.
elk contact met de ogen vermijden.
bij onderzoek van de schildklier de dokter op de hoogte brengen van het gebruik van iso-Betadine
Uniwash.
Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit
geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
iso-Betadine Uniwash kan met andere geneesmiddelen of preparaten reageren, in het bijzonder met
producten welke kwik, lithium, alkaliën of natriumthiosulfaat bevatten.
Het gelijktijdig gebruik van iso-Betadine Uniwash en bepaalde producten zoals ontsmettingsmiddelen
op basis van zilver of een oplossing van waterstofperoxyde (gebruikelijk zuurstofwater genoemd) kan
1.
Bijsluiter : iso-Betadine Uniwash – oktober 2010
aanleiding geven tot een verminderde werkzaamheid van elk van de producten. Voornamelijk bij het
gebruik van zuurstofwater zal men enkele minuten wachten alvorens iso-Betadine Uniwash aan te
brengen.
iso-Betadine Uniwash kan een onderzoek van de schildklier beïnvloeden.
Gebruik met voedsel en drank
Niet van toepassing
Zwangerschap en borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
iso-Betadine Uniwash wordt tijdens de zwangerschap en de borstvoeding enkel op doktersadvies
aangewend.
iso-Betadine Uniwash mag tijdens de borstvoeding niet gebruikt worden om de tepels te ontsmetten.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van iso-Betadine Uniwash
Polyvidon-jodium is onstabiel in alkalische pH en wordt geïnactiveerd door natriumthiosulfaat.
3.
HOE WORDT ISO-BETADINE UNIWASH GEBRUIKT
Volg nauwgezet deze richtlijnen op, behalve andersluidend advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw
arts of apotheker.
Het product is enkel voor uitwendig gebruik bestemd. De vloeistof nooit drinken.
Gebruikelijke dosering:
-
-
-
Ontsmetting vóór een onderzoek of ingreep, reiniging van wonden, doorligwonden of brandwonden,
preventie van huidinfecties, intieme hygiëne : inzepen met 1 koffielepel iso-Betadine Uniwash
verdund met water.
Ontsmetting van handen en voeten : met ½ koffielepel iso-Betadine Uniwash wassen, lichtjes nat
maken, goed inzepen, grondig afspoelen, drogen.
Ontsmetting van het haar en de hoofdhuid : het haar met 1 eetlepel iso-Betadine Uniwash gebruikt
als shampoo wassen, nat maken, inzepen en grondig spoelen. De behandeling een tweede maal
herhalen.
Wat u moet doen als u meer iso-Betadine Uniwash heeft gebruikt dan u zou mogen
Wanneer u te veel iso-Betadine Uniwash heeft gebruikt, stop de behandeling en neem contact op met
uw arts, uw apotheker of het Antigifcentrum (tel. 070/245.245).
Het gebruik van te grote hoeveelheden kan een vergiftiging door jodium veroorzaken. In geval van
toevallige inname langs de mond, melk drinken en dringend een geneesheer raadplegen of in het
ziekenhuis opnemen.
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten iso-Betadine Uniwash te gebruiken
Niet van toepassing.
Als u stopt met het gebruik van iso-Betadine Uniwash
Niet van toepassing.
2.
Bijsluiter : iso-Betadine Uniwash – oktober 2010
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan iso-Betadine Uniwash bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen
deze bijwerkingen krijgt:
- vooral bij frekwente toepassing kan een plaatselijke irritatie of een allergie optreden;
- bij herhaalde en langdurige aanwending kunnen schildklierstoornissen optreden die gepaard gaan
met symptomen zoals zwelling ter hoogte van de hals (krop) en gewichtswijzigingen;
- bij toepassing op een grote huidoppervlakte zouden een vermindering van de nierwerking en een
stijging van het natriumgehalte in het bloed kunnen voorkomen.
- enkele gevallen van netelroos en anafylactische shock werden eveneens gemeld
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U ISO-BETADINE UNIWASH ?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren op kamertemperatuur (15°C - 25°C)
Gebruik iso-Betadine Uniwash niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na
“Ex”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat iso-Betadine Uniwash :
-
-
Het werkzaam bestanddeel is polyvidon-jodium.
De andere bestanddelen zijn : laurylzuur diethanolamide - ammoniumsulfaat laurylether -
natriumhydroxide - gezuiverd water
Hoe ziet iso-Betadine Uniwash er uit en wat is de inhoud van de verpakking :
Oplossing voor cutaan gebruik.
Unidosis van 10 ml.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen :
Meda Pharma n.v. - Terhulpsesteenweg 166 - 1170 Brussel
Fabricant :
IPRA S.p.A. - Casella Postale Enna Succ. 2 - 94010 Assoro/Enna (Italië)
Meda Manufacturing - Avenue J.F. Kennedy - 33700 Merignac (Frankrijk)
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen :
BE168576
Afleveringswijze : vrij
Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien in oktober 2010
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 02/2015
3.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
iso-Betadine Uniwash, 7,5 %, oplossing voor cutaan gebruik
(polyvidon-jodium)
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u iso-Betadine Uniwash
zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bekomen.
-
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, of bij twijfel, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in
deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter:
1.
Wat is iso-Betadine Uniwash en waarvoor wordt het gebruikt
2.
Wat u moet weten voordat u iso-Betadine Uniwash gebruikt
3.
Hoe wordt iso-Betadine Uniwash gebruikt
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u iso-Betadine Uniwash
6.
Aanvul ende informatie
1.
WAT IS ISO-BETADINE UNIWASH EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
Zeep om de huid en de slijmvliezen te ontsmetten. Bevat jodium (polyvidon-jodium), dat microben
(bacteriën, virussen, schimmels) doodt en infecties voorkomt.
Indicaties :
- preventie en behandeling van infecties van de huid en de slijmvliezen zoals steenpuisten, impetigo,
acne, voetschimmels, herpes.
- ontsmetting van wonden, doorligwonden, beenzweren en brandwonden.
- voorbereiding en ontsmetting van de huid vóór een onderzoek of ingreep.
- gynecologische verzorging vóór en na de beval ing.
- ontsmetting van handen en voeten.
- ontsmetting van het haar en de hoofdhuid als desinfecterende shampoo.
2.
WAT U MOET WETEN VOORDAT U ISO-BETADINE UNIWASH GEBRUIKT
Gebruik iso-Betadine Uniwash niet:
- als u overgevoelig bent voor jodium of voor één van de andere bestanddelen van deze specialiteit.
- als u een schildklieraandoening heeft.
- bij gelijktijdige toepassing op de huid van preparaten die kwik, lithium, alkaliën of natriumthiosulfaat
bevatten.
- bij vroeggeborenen of kinderen jonger dan 30 maanden.
Wees extra voorzichtig met iso-Betadine Uniwash:
- iso-Betadine Uniwash nooit inslikken.
- niet met een ander geneesmiddel of preparaat voor de huid vermengen.
- niet gebruiken bij kinderen tussen 30 maanden en 5 jaar oud zonder een dokter te raadplegen.
- frekwente en langdurige behandelingen evenals toepassing op een grote huidoppervlakte
vermijden zonder een dokter te raadplegen.
- elk contact met de ogen vermijden.
- bij onderzoek van de schildklier de dokter op de hoogte brengen van het gebruik van iso-Betadine
Uniwash.
Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit
geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
iso-Betadine Uniwash kan met andere geneesmiddelen of preparaten reageren, in het bijzonder met
producten welke kwik, lithium, alkaliën of natriumthiosulfaat bevatten.
Het gelijktijdig gebruik van iso-Betadine Uniwash en bepaalde producten zoals ontsmettingsmiddelen
op basis van zilver of een oplossing van waterstofperoxyde (gebruikelijk zuurstofwater genoemd) kan
iso-Betadine Uniwash kan een onderzoek van de schildklier beïnvloeden.
Gebruik met voedsel en drank
Niet van toepassing
Zwangerschap en borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
iso-Betadine Uniwash wordt tijdens de zwangerschap en de borstvoeding enkel op doktersadvies
aangewend.
iso-Betadine Uniwash mag tijdens de borstvoeding niet gebruikt worden om de tepels te ontsmetten.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van iso-Betadine Uniwash
Polyvidon-jodium is onstabiel in alkalische pH en wordt geïnactiveerd door natriumthiosulfaat.
3.
HOE WORDT ISO-BETADINE UNIWASH GEBRUIKT
Volg nauwgezet deze richtlijnen op, behalve andersluidend advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw
arts of apotheker.
Het product is enkel voor uitwendig gebruik bestemd. De vloeistof nooit drinken.
Gebruikelijke dosering:
- Ontsmetting vóór een onderzoek of ingreep, reiniging van wonden, doorligwonden of brandwonden,
preventie van huidinfecties, intieme hygiëne : inzepen met 1 koffielepel iso-Betadine Uniwash
verdund met water.
- Ontsmetting van handen en voeten : met ½ koffielepel iso-Betadine Uniwash wassen, lichtjes nat
maken, goed inzepen, grondig afspoelen, drogen.
- Ontsmetting van het haar en de hoofdhuid : het haar met 1 eetlepel iso-Betadine Uniwash gebruikt
als shampoo wassen, nat maken, inzepen en grondig spoelen. De behandeling een tweede maal
herhalen.
Wat u moet doen als u meer iso-Betadine Uniwash heeft gebruikt dan u zou mogen
Wanneer u te veel iso-Betadine Uniwash heeft gebruikt, stop de behandeling en neem contact op met
uw arts, uw apotheker of het Antigifcentrum (tel. 070/245.245).
Het gebruik van te grote hoeveelheden kan een vergiftiging door jodium veroorzaken. In geval van
toeval ige inname langs de mond, melk drinken en dringend een geneesheer raadplegen of in het
ziekenhuis opnemen.
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten iso-Betadine Uniwash te gebruiken
Niet van toepassing.
Als u stopt met het gebruik van iso-Betadine Uniwash
Niet van toepassing.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals al e geneesmiddelen kan iso-Betadine Uniwash bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen
deze bijwerkingen krijgt:
- vooral bij frekwente toepassing kan een plaatselijke irritatie of een al ergie optreden;
- bij herhaalde en langdurige aanwending kunnen schildklierstoornissen optreden die gepaard gaan
met symptomen zoals zwel ing ter hoogte van de hals (krop) en gewichtswijzigingen;
- bij toepassing op een grote huidoppervlakte zouden een vermindering van de nierwerking en een
stijging van het natriumgehalte in het bloed kunnen voorkomen.
- enkele geval en van netelroos en anafylactische shock werden eveneens gemeld
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U ISO-BETADINE UNIWASH ?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren op kamertemperatuur (15°C - 25°C)
Gebruik iso-Betadine Uniwash niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na
'Ex'. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat iso-Betadine Uniwash :
- Het werkzaam bestanddeel is polyvidon-jodium.
- De andere bestanddelen zijn : laurylzuur diethanolamide - ammoniumsulfaat laurylether -
natriumhydroxide - gezuiverd water
Hoe ziet iso-Betadine Uniwash er uit en wat is de inhoud van de verpakking :
Oplossing voor cutaan gebruik.
Unidosis van 10 ml.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen :
Meda Pharma n.v. - Terhulpsesteenweg 166 - 1170 Brussel
Fabricant :
IPRA S.p.A. - Casel a Postale Enna Succ. 2 - 94010 Assoro/Enna (Italië)
Meda Manufacturing - Avenue J.F. Kennedy - 33700 Merignac (Frankrijk)
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen :
BE168576
Afleveringswijze : vrij
Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien in oktober 2010
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 02/2015

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS