Iodure de potassium rph pharmaceuticals 65 mg

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
Kaliumjodide
RecipharmRPH
PharmaPharmaceuticals
65 mg tabletten
Kaliumjodide
Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie.
Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het
beste resultaat.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in
deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1.
Waarvoor wordt Kaliumjodide
RecipharmRPH
PharmaPharmaceuticals
gebruikt?
2.
Wanneer mag u Kaliumjodide
RecipharmRPH
PharmaPharmaceuticals
niet gebruiken of moet u er
extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe gebruikt u Kaliumjodide
RecipharmRPH
PharmaPharmaceuticals?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Kaliumjodide
RecipharmRPH
PharmaPharmaceuticals?
6.
Aanvullende informatie
1.
WAARVOOR WORDT KALIUMJODIDE
RECIPHARMRPH
PHARMAPHARMACEUTICALS
GEBRUIKT?
Jodiumtabletten zijn bedoeld voor mensen die zich in de buurt van een kerncentrale bevinden wanneer er
door een ongeluk met een kernreactor radioactief jodium in de lucht zou vrijkomen. De tabletten worden als
preventief middel gebruikt en gaan de effecten op de schildklier tegen.
Indien er zich een ongeluk in een kernreactor voordoet, zal een bericht over het gebruik van jodiumtabletten
via de radio worden uitgezonden.
De tabletten bieden geen bescherming tegen straling van andere radioactieve stoffen.
De opname van radioactief jodium in de schildklier kan door een snelle inname van een hoge dosis
kaliumjodide worden tegengegaan. De schildklier heeft dan al voldoende jodium geabsorbeerd en zal verder
geen radioactief jodium meer opnemen. Het risico op schildklierkanker na blootstelling aan radioactief
jodium is groter bij jonge dan bij oudere personen. Over het algemeen behoren foetussen vanaf de 12de
week, pasgeborenen en kinderen tot de grootste risicogroepen, aangezien de schildklier bij jonge individuen
nog groeit.
2.
WANNEER MAG U KALIUMJODIDE
RECIPHARMRPH
PHARMAPHARMACEUTICALS
NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u Kaliumjodide
RecipharmRPH
PharmaPharmaceuticals
niet gebruiken?
-
U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden
onder punt 6.
-
Als u de huidziekte Dermatitis herpetiformis heeft, moet een verhoogde jodiuminname worden
vermeden.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Kaliumjodide
RecipharmRPH
PharmaPharmaceuticals?
1
-
Bij hypergevoeligheid voor jodium contacteert u best een arts voordat u jodiumtabletten inneemt.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het
verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Kaliumjodide
RecipharmRPH
PharmaPharmaceuticals
nog andere geneesmiddelen, of
heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen
waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Zwangerschap en borstvoeding
Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, mogen niet meer dan twee dosissen innemen.
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Stoffen in Kaliumjodide
RecipharmRPH
PharmaPharmaceuticals
waarmee u rekening moet houden
Kaliumjodide
RecipharmRPH
PharmaPharmaceuticals
bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat
u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3.
HOE GEBRUIKT U KALIUMJODIDE
RECIPHARMRPH
PHARMAPHARMACEUTICALS?
Jodiumtabletten mogen enkel worden ingenomen als dit door de bevoegde instanties wordt aanbevolen.
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Voor de best mogelijke
bescherming moet de dosis zo snel mogelijk worden ingenomen wanneer bekend is dat radioactief jodium is
vrijgekomen.
De gebruikelijke dosering is:
Volwassenen jonger dan 40 jaar en kinderen ouder dan 12 jaar: 2 tabletten
Kinderen van 3 tot 12 jaar: 1 tablet
Kinderen van 1 maand tot 3 jaar: ½ tablet
Pasgeborenen (jonger dan 1 maand): ¼ tablet
Het tablet kan worden gekauwd of in zijn geheel worden ingeslikt. Voor pasgeboren baby’s kan het tablet
worden verpulverd en in water, limonade of iets gelijkaardigs worden opgelost. Een nieuwe dosis moet
binnen de 2 dagen worden ingenomen in geval van aanhoudende radioactieve blootstelling. De bevoegde
instanties zullen hierover de nodige informatie vrijgeven.
Pasgeboren baby’s mogen niet meer dan één dosis innemen. Personen die ouder dan 40 jaar zijn, hoeven
geen jodiumtabletten in te nemen aangezien bij deze leeftijdsgroep geen verhoogd risico op
schildklierkanker werd vastgesteld na blootstelling aan radioactief jodium.
Heeft u te veel van Kaliumjodide
RecipharmRPH
PharmaPharmaceuticals
ingenomen?
Wanneer u teveel van Kaliumjodide
RecipharmRPH
PharmaPharmaceuticals
heeft ingenomen, neem dan
onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Personen die destijds voor thyrotoxicose of thyroïditis zijn behandeld en hoge dosissen jodium kregen
toegediend, hebben een verhoogd risico op een permanent verstoorde werking van de schildklier. Bij
personen die met schildklierhormonen werden behandeld, werd geen verhoogd risico op bijwerkingen
aangetoond.
Raadpleeg uw arts of apotheker indien u verdere vragen over het gebruik van dit product heeft.
2
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Kaliumjodide
RecipharmRPH
PharmaPharmaceuticals
bijwerkingen hebben, al
krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Zelden (minder dan 1 op 1000 gebruikers): huiduitslag. De uitslag is tijdelijk.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U KALIUMJODIDE
RECIPHARMRPH
PHARMAPHARMACEUTICALS?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik Kaliumjodide
RecipharmRPH
PharmaPharmaceuticals
niet meer na de uiterste
houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos/blisterverpakking na “EXP”. Daar staat een maand en een
jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
De tabletten kunnen lichtjes vergelen tijdens het bewaren. Deze verkleuring heeft geen invloed op het
preventieve effect.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker
wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier
vernietigd en komen ze niet in het milieu.
6.
AANVULLENDE INFORAMATIE
Welke stoffen zitten er in Kaliumjodide
RecipharmRPH
PharmaPharmaceuticals
- De werkzame stof in Kaliumjodide
RecipharmRPH
PharmaPharmaceuticals
is kaliumjodide 65 mg (wat
overeenkomt met 50 mg jodium)
- De andere stoffen in Kaliumjodide
RecipharmRPH
PharmaPharmaceuticals
zijn watervrije lactose 176
mg, microkristallijne cellulose, magnesiumstearaat
Hoe ziet Kaliumjodide
RecipharmRPH
PharmaPharmaceuticals
eruit en hoeveel zit er in een
verpakking?
Kaliumjodide
RecipharmRPH
PharmaPharmaceuticals
65 mg tabletten zijn wit, plat, met een diagonale
inkeping en een diameter van 9 mm.
De tabletten zijn verkrijgbaar in doosjes met 10 tabletten in een blisterverpakking.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder VHB
RecipharmRPH
PharmaPharmaceuticalseuticals
AB
Lagervägen 7
SE-136 50 Jordbro
Zweden
Fabrikant
Recipharm Stockholm AB
Bränningevägen 10-24
SE-120 54
Årsta
Zweden
Lokale Vertegenwoordiger
Laboratoria Qualiphar N.V./S.A.
Rijksweg 9
B-2880 Bornem
3
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE206857
Vrije aflevering.
Dit geneesmiddel werd goedgekeurd in de Lidstaten van de EER onder de volgende namen:
België, Luxemburg: Iodure de Potassium
RecipharmRPH
PharmaPharmaceuticals,
65 mg , comprimés
Norway, Sweden: Kaliumjodid
RecipharmRPH
PharmaPharmaceuticals
Deze bijsluiter is goedgekeurd in
06/2011.
4

Kaliumjodide RecipharmRPH PharmaPharmaceuticals 65 mg tabletten
Kaliumjodide
Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie.
Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het
beste resultaat.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in
deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1.
Waarvoor wordt Kaliumjodide RecipharmRPH PharmaPharmaceuticals
gebruikt?
2.
Wanneer mag u Kaliumjodide RecipharmRPH PharmaPharmaceuticals
niet gebruiken of moet u er
extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe gebruikt u Kaliumjodide RecipharmRPH PharmaPharmaceuticals?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Kaliumjodide RecipharmRPH PharmaPharmaceuticals?
6.
Aanvullende informatie
1.
WAARVOOR WORDT KALIUMJODIDE RECIPHARMRPH
PHARMAPHARMACEUTICALS GEBRUIKT?

Jodiumtabletten zijn bedoeld voor mensen die zich in de buurt van een kerncentrale bevinden wanneer er
door een ongeluk met een kernreactor radioactief jodium in de lucht zou vrijkomen. De tabletten worden als
preventief middel gebruikt en gaan de effecten op de schildklier tegen.
Indien er zich een ongeluk in een kernreactor voordoet, zal een bericht over het gebruik van jodiumtabletten
via de radio worden uitgezonden.
De tabletten bieden geen bescherming tegen straling van andere radioactieve stoffen.
De opname van radioactief jodium in de schildklier kan door een snelle inname van een hoge dosis
kaliumjodide worden tegengegaan. De schildklier heeft dan al voldoende jodium geabsorbeerd en zal verder
geen radioactief jodium meer opnemen. Het risico op schildklierkanker na blootstelling aan radioactief
jodium is groter bij jonge dan bij oudere personen. Over het algemeen behoren foetussen vanaf de 12de
week, pasgeborenen en kinderen tot de grootste risicogroepen, aangezien de schildklier bij jonge individuen
nog groeit.
2.
WANNEER MAG U KALIUMJODIDE RECIPHARMRPH PHARMAPHARMACEUTICALS
NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u Kaliumjodide RecipharmRPH PharmaPharmaceuticals niet gebruiken?
-
U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden
onder punt 6.
- Als u de huidziekte Dermatitis herpetiformis heeft, moet een verhoogde jodiuminname worden
vermeden.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Kaliumjodide RecipharmRPH PharmaPharmaceuticals?
Bij hypergevoeligheid voor jodium contacteert u best een arts voordat u jodiumtabletten inneemt.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het
verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Kaliumjodide RecipharmRPH PharmaPharmaceuticals nog andere geneesmiddelen, of
heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen
waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Zwangerschap en borstvoeding
Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, mogen niet meer dan twee dosissen innemen.
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Stoffen in Kaliumjodide RecipharmRPH PharmaPharmaceuticals waarmee u rekening moet houden
Kaliumjodide RecipharmRPH PharmaPharmaceuticals bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat
u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3.
HOE GEBRUIKT U KALIUMJODIDE RECIPHARMRPH
PHARMAPHARMACEUTICALS?

Jodiumtabletten mogen enkel worden ingenomen als dit door de bevoegde instanties wordt aanbevolen.
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Voor de best mogelijke
bescherming moet de dosis zo snel mogelijk worden ingenomen wanneer bekend is dat radioactief jodium is
vrijgekomen.
De gebruikelijke dosering is:
Volwassenen jonger dan 40 jaar en kinderen ouder dan 12 jaar: 2 tabletten
Kinderen van 3 tot 12 jaar: 1 tablet
Kinderen van 1 maand tot 3 jaar: ½ tablet
Pasgeborenen (jonger dan 1 maand): ¼ tablet
Het tablet kan worden gekauwd of in zijn geheel worden ingeslikt. Voor pasgeboren baby's kan het tablet
worden verpulverd en in water, limonade of iets gelijkaardigs worden opgelost. Een nieuwe dosis moet
binnen de 2 dagen worden ingenomen in geval van aanhoudende radioactieve blootstelling. De bevoegde
instanties zullen hierover de nodige informatie vrijgeven.
Pasgeboren baby's mogen niet meer dan één dosis innemen. Personen die ouder dan 40 jaar zijn, hoeven
geen jodiumtabletten in te nemen aangezien bij deze leeftijdsgroep geen verhoogd risico op
schildklierkanker werd vastgesteld na blootstelling aan radioactief jodium.
Heeft u te veel van Kaliumjodide RecipharmRPH PharmaPharmaceuticals ingenomen?
Wanneer u teveel van Kaliumjodide RecipharmRPH PharmaPharmaceuticals heeft ingenomen, neem dan
onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Personen die destijds voor thyrotoxicose of thyroïditis zijn behandeld en hoge dosissen jodium kregen
toegediend, hebben een verhoogd risico op een permanent verstoorde werking van de schildklier. Bij
personen die met schildklierhormonen werden behandeld, werd geen verhoogd risico op bijwerkingen
aangetoond.
Raadpleeg uw arts of apotheker indien u verdere vragen over het gebruik van dit product heeft.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Kaliumjodide RecipharmRPH PharmaPharmaceuticals bijwerkingen hebben, al
krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Zelden (minder dan 1 op 1000 gebruikers): huiduitslag. De uitslag is tijdelijk.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U KALIUMJODIDE RECIPHARMRPH PHARMAPHARMACEUTICALS?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik Kaliumjodide RecipharmRPH PharmaPharmaceuticals niet meer na de uiterste
houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos/blisterverpakking na 'EXP'. Daar staat een maand en een
jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
De tabletten kunnen lichtjes vergelen tijdens het bewaren. Deze verkleuring heeft geen invloed op het
preventieve effect.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker
wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier
vernietigd en komen ze niet in het milieu.
6.
AANVULLENDE INFORAMATIE
Welke stoffen zitten er in Kaliumjodide RecipharmRPH PharmaPharmaceuticals
-
De werkzame stof in Kaliumjodide RecipharmRPH PharmaPharmaceuticals is kaliumjodide 65 mg (wat
overeenkomt met 50 mg jodium)
- De andere stoffen in Kaliumjodide RecipharmRPH PharmaPharmaceuticals zijn watervrije lactose 176
mg, microkristallijne cellulose, magnesiumstearaat
Hoe ziet Kaliumjodide RecipharmRPH PharmaPharmaceuticals eruit en hoeveel zit er in een
verpakking?
Kaliumjodide RecipharmRPH PharmaPharmaceuticals 65 mg tabletten zijn wit, plat, met een diagonale
inkeping en een diameter van 9 mm.
De tabletten zijn verkrijgbaar in doosjes met 10 tabletten in een blisterverpakking.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder VHB
RecipharmRPH PharmaPharmaceuticalseuticals AB
Lagervägen 7
SE-136 50 Jordbro
Zweden
Fabrikant
Recipharm Stockholm AB
Bränningevägen 10-24
SE-120 54 Årsta
Zweden
Lokale Vertegenwoordiger
Laboratoria Qualiphar N.V./S.A.
Rijksweg 9
B-2880 Bornem
Dit geneesmiddel werd goedgekeurd in de Lidstaten van de EER onder de volgende namen:
België, Luxemburg: Iodure de Potassium RecipharmRPH PharmaPharmaceuticals, 65 mg , comprimés
Norway, Sweden: Kaliumjodid RecipharmRPH PharmaPharmaceuticals
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 06/2011.

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS