Iodex dermaal 100 mg/g

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
IODEX dermaal, 100 mg/g, oplossing voor cutaan gebruik
Polyvidon-jood
Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie.
Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u
het beste resultaat.
-
-
-
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op
met uw arts.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Waarvoor wordt Iodex dermaal gebruikt?
2. Wanneer mag u Iodex dermaal niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Iodex dermaal?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Iodex dermaal?
6. Aanvullende informatie.
1.
WAARVOOR WORDT IODEX DERMAAL GEBRUIKT?
Iodex dermaal is een ontsmettingsmiddel voor uitwendig en lokaal gebruik op de huid, het is werkzaam
tegen bacteriën, virussen en schimmels.
Iodex dermaal wordt toegepast voor:
-
-
Ontsmetting van kleine wonden op de huid zoals snijwonden, brandwonden, doorligwonden,
schimmelinfecties, acne.
Ontsmetting van de gezonde huid voor een kleine ingreep of inspuiting.
In geval van ernstige infectie dient men een arts te raadplegen.
2.
WANNEER MAG U IODEX DERMAAL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u Iodex dermaal niet gebruiken?
-
-
U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden
onder punt 6.
Bij stoornissen in de werking van de schildklier.
1/4
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
-
-
Bij kinderen jonger dan 2,5 jaar (30 maanden).
Samen met zeep, oplossingen of zalven die kwik bevatten, wegens het risico op de vorming van
bijtende verbindingen.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Iodex dermaal?
-
-
-
-
-
-
-
-
Iodex dermaal mag niet ingeslikt worden.
Contact met ogen en kleding moet vermeden worden.
Iodex dermaal mag niet in contact komen met slijmvliezen.
Iodex dermaal mag niet gebruikt worden op grote oppervlakten of gedurende lange tijd.
Iodex dermaal kan testen van de schildklier beïnvloeden. Verwittig bij gebruik van Iodex dermaal uw
arts in geval van onderzoek van de schildklier.
Iodex dermaal mag niet gemengd worden met andere producten voor de huid.
Iodex dermaal mag niet gebruikt worden bij kinderen tussen 2,5 jaar (30 maanden) en 5 jaar zonder
advies van uw arts.
Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?” te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het
verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Iodex dermaal nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor
nodig heeft.
Iodex dermaal kan met andere geneesmiddelen of preparaten reageren, in het bijzonder met producten
die kwik, alkaliën of natriumthiosulfaat bevatten.
Het gebruik van Iodex dermaal gedurende lange tijd op grote oppervlakten kan de resultaten van bepaalde
schildkliertesten of andere biologische testen (bepaling van kalium, fosfaten, urinezuur,…) beïnvloeden.
Licht uw arts in indien u dergelijke testen moet ondergaan.
Niet samen gebruiken met andere ontsmettingsmiddelen.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
U mag Iodex dermaal tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding enkel op advies van uw
arts gebruiken. Gebruik Iodex dermaal niet om de borsten te ontsmetten tijdens de borstvoedingsperiode.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
Stoffen in Iodex dermaal waarmee u rekening moet houden
2/4
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
3. HOE GEBRUIKT U IODEX DERMAAL?
Gebruik Iodex dermaal altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Iodex dermaal wordt uitwendig en lokaal gebruikt op de huid.
-
Het flesje recht naar beneden houden en de oplossing op de wonde laten druppelen; of door middel
van een prop watten of steriel gaas onverdund of aangelengd met de helft water op de wonde
aanbrengen en gedurende 15 tot 20 seconden laten inwerken.
Deze behandeling 2 tot 3 maal per dag herhalen.
-
-
Voor het
wassen van wonden,
een verdunning van 1 deel oplossing op 10 delen water of
fysiologische oplossing gebruiken.
Voor het
spoelen van wonden,
is een verdunning van 2% in fysiologische oplossing
aangewezen.
Indien nodig, de wonde na het ontsmetten afdekken met een steriel gaasverband.
De bruine verkleuring van de huid is voorbijgaand en kan met water verwijderd worden. Eventuele
vlekken op kleding kunnen met water en zeep uitgewassen worden.
De duur van de behandeling zo kort mogelijk houden. Als er geen verbetering is na 3 dagen kan u best
een arts raadplegen. Uw arts zal u vertellen hoe lang u Iodex dermaal moet gebruiken.
Heeft u te veel van Iodex dermaal gebruikt?
Wanneer u teveel van Iodex dermaal heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met
uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Symptomen:
buikkrampen, braken, bloederige diarree, branderig gevoel ter hoogte van de slokdarm.
Behandeling:
Opname in een ziekenhuis kan noodzakelijk zijn.
Bent u vergeten Iodex dermaal te gebruiken?
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
Als u stopt met het gebruik van Iodex dermaal
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN.
Zoals elk geneesmiddel kan Iodex dermaal bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Soms kan bij gebruik van Iodex dermaal een irritatie van de huid voorkomen.
Enkele gevallen van huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria) en ernstige
overgevoeligheidsreactie (anafylactische shock) werden eveneens gerapporteerd na gebruik van
polyvidon-jood.
3/4
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
Bij herhaaldelijk of langdurig gebruik, voornamelijk bij patiënten die vatbaar zijn voor of die lijden aan
reeds bestaande schildklierstoornissen, kan de opname (resorptie) van jood aanleiding geven tot een
verminderde of een verhoogde werking van de schildklier (hypo- of hyperthyroïdie). De absorptie van
jood door de schildklier zal dan minstens gedurende 8 à 10 weken verminderd zijn en gedurende deze
periode kan dit aanleiding geven tot verstoringen in testen van de schildklierfuncties.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U IODEX DERMAAL?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C). Gebruik
Iodex dermaal niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos/het etiket na
“EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De eerste twee cijfers geven de maand aan, de volgende twee
of vier cijfers het jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
6. AANVULLENDE INFORMATIE.
Welke stoffen zitten er in Iodex dermaal?
-
-
De werkzame stof in Iodex dermaal is polyvidon-jood 100 mg/g.
De andere stoffen in Iodex dermaal zijn citroenzuur monohydraat - dinatriumfosfaat dihydraat -
gezuiverd water.
Hoe ziet Iodex dermaal eruit en hoeveel zit er in een verpakking
Polyethyleen of glazen fles met 30 ml, 100 ml of 1 L.
Het is mogelijk dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A., Rijksweg 9, 2880 BORNEM, België
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen:
Polyethyleen fles:
Glazen fles:
Vrije aflevering.
In hetzelfde gamma bestaan ook:
IODEX zalf,
100 mg/g, zalf: ontsmetten van wonden
IODEX buccaal,
10 mg/g, mondspoeling: ontsmetten van mond- en keelholte
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 08/2011.
BE193532
BE340146
4/4

IODEX dermaal, 100 mg/g, oplossing voor cutaan gebruik
Polyvidon-jood
Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie.
Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u
het beste resultaat.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op
met uw arts.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Waarvoor wordt Iodex dermaal gebruikt?
2. Wanneer mag u Iodex dermaal niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Iodex dermaal?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Iodex dermaal?
6. Aanvullende informatie.
1.
WAARVOOR WORDT IODEX DERMAAL GEBRUIKT?
Iodex dermaal is een ontsmettingsmiddel voor uitwendig en lokaal gebruik op de huid, het is werkzaam
tegen bacteriën, virussen en schimmels.
Iodex dermaal wordt toegepast voor:
- Ontsmetting van kleine wonden op de huid zoals snijwonden, brandwonden, doorligwonden,
schimmelinfecties, acne.
- Ontsmetting van de gezonde huid voor een kleine ingreep of inspuiting.
In geval van ernstige infectie dient men een arts te raadplegen.
2.
WANNEER MAG U IODEX DERMAAL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u Iodex dermaal niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden
onder punt 6.
- Bij stoornissen in de werking van de schildklier.
- Bij kinderen jonger dan 2,5 jaar (30 maanden).
- Samen met zeep, oplossingen of zalven die kwik bevatten, wegens het risico op de vorming van
bijtende verbindingen.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Iodex dermaal?
- Iodex dermaal mag niet ingeslikt worden.
- Contact met ogen en kleding moet vermeden worden.
- Iodex dermaal mag niet in contact komen met slijmvliezen.
- Iodex dermaal mag niet gebruikt worden op grote oppervlakten of gedurende lange tijd.
- Iodex dermaal kan testen van de schildklier beïnvloeden. Verwittig bij gebruik van Iodex dermaal uw
arts in geval van onderzoek van de schildklier.
- Iodex dermaal mag niet gemengd worden met andere producten voor de huid.
- Iodex dermaal mag niet gebruikt worden bij kinderen tussen 2,5 jaar (30 maanden) en 5 jaar zonder
advies van uw arts.
- Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek 'Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?' te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het
verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Iodex dermaal nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor
nodig heeft.
Iodex dermaal kan met andere geneesmiddelen of preparaten reageren, in het bijzonder met producten
die kwik, alkaliën of natriumthiosulfaat bevatten.
Het gebruik van Iodex dermaal gedurende lange tijd op grote oppervlakten kan de resultaten van bepaalde
schildkliertesten of andere biologische testen (bepaling van kalium, fosfaten, urinezuur,...) beïnvloeden.
Licht uw arts in indien u dergelijke testen moet ondergaan.
Niet samen gebruiken met andere ontsmettingsmiddelen.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
U mag Iodex dermaal tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding enkel op advies van uw
arts gebruiken. Gebruik Iodex dermaal niet om de borsten te ontsmetten tijdens de borstvoedingsperiode.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
Stoffen in Iodex dermaal waarmee u rekening moet houden
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
3. HOE GEBRUIKT U IODEX DERMAAL?
Gebruik Iodex dermaal altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Iodex dermaal wordt uitwendig en lokaal gebruikt op de huid.
- Het flesje recht naar beneden houden en de oplossing op de wonde laten druppelen; of door middel
van een prop watten of steriel gaas onverdund of aangelengd met de helft water op de wonde
aanbrengen en gedurende 15 tot 20 seconden laten inwerken.
Deze behandeling 2 tot 3 maal per dag herhalen.
- Voor het wassen van wonden, een verdunning van 1 deel oplossing op 10 delen water of
fysiologische oplossing gebruiken.
- Voor het spoelen van wonden, is een verdunning van 2% in fysiologische oplossing
aangewezen.
Indien nodig, de wonde na het ontsmetten afdekken met een steriel gaasverband.
De bruine verkleuring van de huid is voorbijgaand en kan met water verwijderd worden. Eventuele
vlekken op kleding kunnen met water en zeep uitgewassen worden.
De duur van de behandeling zo kort mogelijk houden. Als er geen verbetering is na 3 dagen kan u best
een arts raadplegen. Uw arts zal u vertellen hoe lang u Iodex
dermaal moet gebruiken.
Heeft u te veel van Iodex dermaal gebruikt?
Wanneer u teveel van Iodex dermaal heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met
uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Symptomen: buikkrampen, braken, bloederige diarree, branderig gevoel ter hoogte van de slokdarm.
Behandeling: Opname in een ziekenhuis kan noodzakelijk zijn.
Bent u vergeten Iodex dermaal te gebruiken?
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
Als u stopt met het gebruik van Iodex dermaal
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN.
Zoals elk geneesmiddel kan Iodex dermaal bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Soms kan bij gebruik van Iodex dermaal een irritatie van de huid voorkomen.
Enkele gevallen van huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria) en ernstige
overgevoeligheidsreactie (anafylactische shock) werden eveneens gerapporteerd na gebruik van
polyvidon-jood.
Bij herhaaldelijk of langdurig gebruik, voornamelijk bij patiënten die vatbaar zijn voor of die lijden aan
reeds bestaande schildklierstoornissen, kan de opname (resorptie) van jood aanleiding geven tot een
verminderde of een verhoogde werking van de schildklier (hypo- of hyperthyroïdie). De absorptie van
jood door de schildklier zal dan minstens gedurende 8 à 10 weken verminderd zijn en gedurende deze
periode kan dit aanleiding geven tot verstoringen in testen van de schildklierfuncties.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U IODEX DERMAAL?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C). Gebruik
Iodex dermaal niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos/het etiket na
'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De eerste twee cijfers geven de maand aan, de volgende twee
of vier cijfers het jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
6. AANVULLENDE INFORMATIE.
Welke stoffen zitten er in Iodex dermaal?
- De werkzame stof in Iodex dermaal is polyvidon-jood 100 mg/g.
- De andere stoffen in Iodex dermaal zijn citroenzuur monohydraat - dinatriumfosfaat dihydraat -
gezuiverd water.
Hoe ziet Iodex dermaal eruit en hoeveel zit er in een verpakking
Polyethyleen of glazen fles met 30 ml, 100 ml of 1 L.
Het is mogelijk dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A., Rijksweg 9, 2880 BORNEM, België
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen:
Polyethyleen fles:
BE193532
Glazen fles:
BE340146
Vrije aflevering.
In hetzelfde gamma bestaan ook:

IODEX zalf, 100 mg/g, zalf: ontsmetten van wonden


IODEX buccaal, 10 mg/g, mondspoeling: ontsmetten van mond- en keelholte

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 08/2011.

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS