Inderm 10 mg/g

Bijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Inderm Lotion 10 mg/g oplossing voor cutaan gebruik
Erythromycine
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u
dat heeft verteld.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Inderm Lotion gebruikt?
2. Wanneer mag u Inderm Lotion niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Inderm Lotion?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Inderm Lotion?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
Waarvoor wordt Inderm Lotion gebruikt?
Inderm Lotion is een ontsmettende lotion voor de uitwendige behandeling van (jeugd)puistjes (acne). Het
is een geneesmiddel op basis van het antibioticum erythromycine. Erythromycine remt de groei van de
bacteriën die een rol spelen bij het ontstaan van (jeugd)puistjes.
Inderm Lotion wordt gebruikt bij de lokale behandeling van acne, vooral ontstekingsachtige vormen van
acne die gepaard gaan met knobbeltjes (papels) en puistjes (pustels).
Wanneer mag u Inderm Lotion niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u Inderm Lotion niet gebruiken?
-
U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden
onder rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Inderm Lotion?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Inderm Lotion gebruikt.
-
-
-
Inderm Lotion bevat alcohol. Breng het daarom niet in contact met open wonden, de slijmvliezen of
de ogen.
Inderm Lotion is ontvlambaar.
Als u weet dat u allergisch bent voor de verwante macroliden (bepaalde groep antibiotica). In dit
geval is het mogelijk dat u ook allergisch bent voor erythromycine. Men spreekt dan van
kruisovergevoeligheid (overgevoeligheid uitgelokt door een bestaande overgevoeligheid).
1/4
Bijsluiter
-
-
Als u weet dat u resistent (immuun) bent voor andere antibiotica van de macrolidengroep of voor de
antibiotica lincomycine en clindamycine. In dit geval is het mogelijk dat u ook resistent (immuun)
bent voor erythromycine. Men spreekt dan van kruisresistentie (gekruiste weerstand).
Het is mogelijk dat u tijdens de behandeling een bacteriële resistentie ontwikkelt. Dit wil zeggen dat
de bacteriën immuun worden voor erythromycine. Als u geen of onvoldoende verbetering vaststelt,
stop dan de behandeling en raadpleeg uw arts. Hij/zij zal gepaste maatregelen treffen.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Inderm Lotion nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat
de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw
arts of apotheker.
Gelijktijdig gebruik van desquamatieve stoffen (dit zijn stoffen die de bovenste huidlagen doen
afschilferen) kan leiden tot het vaker optreden van huidirritaties.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Inderm Lotion mag in de aanbevolen dosering worden gebruikt door vrouwen die zwanger zijn.
Inderm Lotion mag in de aanbevolen dosering worden gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Inderm Lotion heeft geen enkele invloed op de bekwaamheid om een voertuig te besturen en om machines
te gebruiken.
Inderm Lotion bevat alcohol
Vermijd daarom contact met open wonden, de slijmvliezen of de ogen.
De lotion is ontvlambaar.
Hoe gebruikt u Inderm Lotion?
Gebruik Inderm Lotion altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat
heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Indien er na 14 dagen geen beterschap optreedt, raadpleeg dan uw arts.
Wijze van gebruik:
Breng Inderm Lotion ’s morgens en ’s avonds aan, na het reinigen van uw huid, tenzij uw arts het anders
heeft voorgeschreven.
Breng de lotion aan op het aangedane huidgedeelte met een watje, een tissue of iets gelijkaardigs.
Behandelingsduur:
De behandeling met Inderm Lotion moet minstens 6 weken duren. Meestal zijn 8 weken voldoende om
een goed resultaat te verkrijgen. In bepaalde gevallen kan de behandelingsduur, op advies van de arts,
worden verlengd.
Dit geneesmiddel mag niet langer dan 8 weken gebruikt worden zonder medisch advies.
Heeft u te veel van Inderm Lotion gebruikt?
2/4
Bijsluiter
Wanneer u te veel van Inderm Lotion heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Er werd tot op heden nog geen enkel geval van overdosering met Inderm Lotion gemeld. Een
overdosering is trouwens onwaarschijnlijk gezien de uitwendige toepassingswijze.
Indien u Inderm Lotion toevallig heeft ingeslikt, is het aangeraden een grote hoeveelheid water te drinken
om de oplossing te verdunnen.
Bent u vergeten Inderm Lotion te gebruiken?
Hervat zo snel mogelijk de behandeling.
Breng geen dubbele hoeveelheid Inderm Lotion aan om een vergeten toepassing in te halen.
Als u stopt met het gebruik van Inderm Lotion
Als u de behandeling te vroeg stopt, is het mogelijk dat de bacteriën immuun worden voor Inderm Lotion
(= bacteriële resistentie. Zie ook "Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Inderm Lotion?"). Een
minimum behandelingstermijn van 6 weken is noodzakelijk.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook Inderm Lotion bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Vooral aan het begin van de behandeling kan de alcohol in de lotion een voorbijgaand branderig gevoel,
een lichte roodheid of afschilfering van de huid of jeuk veroorzaken. Breng in dergelijke gevallen de
lotion minder vaak aan. Als de reactie sterk uitgesproken is, stop dan de behandeling.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Hoe bewaart u Inderm Lotion?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15°C - 25°C).
Gebruik Inderm Lotion niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket of de
buitenverpakking na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in Inderm Lotion?
3/4
Bijsluiter
-
-
De werkzame stof in Inderm Lotion is erythromycine. Eén gram lotion bevat 10 mg erythromycine
(overeenkomend met 1%).
De andere stoffen in Inderm Lotion zijn isopropylalcohol, isopropylmyristaat en dibutyladipaat.
Hoe ziet Inderm Lotion eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Oplossing voor gebruik op de huid.
Fles met 50 ml lotion.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikanten
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
NeoCare BV - Nieuwe Donk 3 – 4879 AC Etten-Leur - Nederland
Vertegenwoordiger voor correspondentie en inlichtingen
Eurogenerics NV - Heizel Esplanade b22 - 1020 Brussel
Fabrikanten
MOBILAT PRODUKTIONS GmbH - Luitpoldstrasse 1 - 85 276 Pfaffenhofen – Duitsland
DAIICHI SANKYO EUROPE GmbH - Luitpoldstrasse 1 - 85 276 Pfaffenhofen – Duitsland
STADA ARZNEIMITTEL AG – Stadastrasse 2-18 – 61 118 Bad Vilbel - Duitsland
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
BE149913
Afleveringswijze:
vrije aflevering
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 07/2014.
4/4

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Inderm Lotion 10 mg/g oplossing voor cutaan gebruik
Erythromycine
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u
dat heeft verteld.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Inderm Lotion gebruikt?
2. Wanneer mag u Inderm Lotion niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Inderm Lotion?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Inderm Lotion?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
Waarvoor wordt Inderm Lotion gebruikt?
Inderm Lotion is een ontsmettende lotion voor de uitwendige behandeling van (jeugd)puistjes (acne). Het
is een geneesmiddel op basis van het antibioticum erythromycine. Erythromycine remt de groei van de
bacteriën die een rol spelen bij het ontstaan van (jeugd)puistjes.
Inderm Lotion wordt gebruikt bij de lokale behandeling van acne, vooral ontstekingsachtige vormen van
acne die gepaard gaan met knobbeltjes (papels) en puistjes (pustels).
Wanneer mag u Inderm Lotion niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u Inderm Lotion niet gebruiken?
-
U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden
onder rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Inderm Lotion?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Inderm Lotion gebruikt.
- Inderm Lotion bevat alcohol. Breng het daarom niet in contact met open wonden, de slijmvliezen of
de ogen.
- Inderm Lotion is ontvlambaar.
- Als u weet dat u allergisch bent voor de verwante macroliden (bepaalde groep antibiotica). In dit
geval is het mogelijk dat u ook allergisch bent voor erythromycine. Men spreekt dan van
kruisovergevoeligheid (overgevoeligheid uitgelokt door een bestaande overgevoeligheid).
- Als u weet dat u resistent (immuun) bent voor andere antibiotica van de macrolidengroep of voor de
antibiotica lincomycine en clindamycine. In dit geval is het mogelijk dat u ook resistent (immuun)
bent voor erythromycine. Men spreekt dan van kruisresistentie (gekruiste weerstand).
- Het is mogelijk dat u tijdens de behandeling een bacteriële resistentie ontwikkelt. Dit wil zeggen dat
de bacteriën immuun worden voor erythromycine. Als u geen of onvoldoende verbetering vaststelt,
stop dan de behandeling en raadpleeg uw arts. Hij/zij zal gepaste maatregelen treffen.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Inderm Lotion nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat
de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw
arts of apotheker.
Gelijktijdig gebruik van desquamatieve stoffen (dit zijn stoffen die de bovenste huidlagen doen
afschilferen) kan leiden tot het vaker optreden van huidirritaties.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Inderm Lotion mag in de aanbevolen dosering worden gebruikt door vrouwen die zwanger zijn.
Inderm Lotion mag in de aanbevolen dosering worden gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Inderm Lotion heeft geen enkele invloed op de bekwaamheid om een voertuig te besturen en om machines
te gebruiken.
Inderm Lotion bevat alcohol
Vermijd daarom contact met open wonden, de slijmvliezen of de ogen.
De lotion is ontvlambaar.
Hoe gebruikt u Inderm Lotion?
Gebruik Inderm Lotion altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat
heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Indien er na 14 dagen geen beterschap optreedt, raadpleeg dan uw arts.
Wijze van gebruik:
Breng Inderm Lotion 's morgens en 's avonds aan, na het reinigen van uw huid, tenzij uw arts het anders
heeft voorgeschreven.
Breng de lotion aan op het aangedane huidgedeelte met een watje, een tissue of iets gelijkaardigs.
Behandelingsduur:
De behandeling met Inderm Lotion moet minstens 6 weken duren. Meestal zijn 8 weken voldoende om
een goed resultaat te verkrijgen. In bepaalde gevallen kan de behandelingsduur, op advies van de arts,
worden verlengd.
Dit geneesmiddel mag niet langer dan 8 weken gebruikt worden zonder medisch advies.
Heeft u te veel van Inderm Lotion gebruikt?
Wanneer u te veel van Inderm Lotion heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Er werd tot op heden nog geen enkel geval van overdosering met Inderm Lotion gemeld. Een
overdosering is trouwens onwaarschijnlijk gezien de uitwendige toepassingswijze.
Indien u Inderm Lotion toevallig heeft ingeslikt, is het aangeraden een grote hoeveelheid water te drinken
om de oplossing te verdunnen.
Bent u vergeten Inderm Lotion te gebruiken?
Hervat zo snel mogelijk de behandeling.
Breng geen dubbele hoeveelheid Inderm Lotion aan om een vergeten toepassing in te halen.
Als u stopt met het gebruik van Inderm Lotion
Als u de behandeling te vroeg stopt, is het mogelijk dat de bacteriën immuun worden voor Inderm Lotion
(= bacteriële resistentie. Zie ook "Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Inderm Lotion?"). Een
minimum behandelingstermijn van 6 weken is noodzakelijk.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook Inderm Lotion bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Vooral aan het begin van de behandeling kan de alcohol in de lotion een voorbijgaand branderig gevoel,
een lichte roodheid of afschilfering van de huid of jeuk veroorzaken. Breng in dergelijke gevallen de
lotion minder vaak aan. Als de reactie sterk uitgesproken is, stop dan de behandeling.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Hoe bewaart u Inderm Lotion?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15°C - 25°C).
Gebruik Inderm Lotion niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket of de
buitenverpakking na `EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in Inderm Lotion?
- De werkzame stof in Inderm Lotion is erythromycine. Eén gram lotion bevat 10 mg erythromycine
(overeenkomend met 1%).
- De andere stoffen in Inderm Lotion zijn isopropylalcohol, isopropylmyristaat en dibutyladipaat.
Hoe ziet Inderm Lotion eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Oplossing voor gebruik op de huid.
Fles met 50 ml lotion.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikanten
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
NeoCare BV - Nieuwe Donk 3 ­ 4879 AC Etten-Leur - Nederland
Vertegenwoordiger voor correspondentie en inlichtingen
Eurogenerics NV - Heizel Esplanade b22 - 1020 Brussel
Fabrikanten
MOBILAT PRODUKTIONS GmbH - Luitpoldstrasse 1 - 85 276 Pfaffenhofen ­ Duitsland
DAIICHI SANKYO EUROPE GmbH - Luitpoldstrasse 1 - 85 276 Pfaffenhofen ­ Duitsland
STADA ARZNEIMITTEL AG ­ Stadastrasse 2-18 ­ 61 118 Bad Vilbel - Duitsland
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE149913
Afleveringswijze: vrije aflevering
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 07/2014.

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS